Velkommen til innspelsmte Sjukehusa sin utviklingsplan 2035 HUS

  • Slides: 33
Download presentation
Velkommen til innspelsmøte Sjukehusa sin utviklingsplan 2035 HUS, HDS, kommunene, de private ideelle i

Velkommen til innspelsmøte Sjukehusa sin utviklingsplan 2035 HUS, HDS, kommunene, de private ideelle i psykisk helsevern og de private i den tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingen Bikuben, Haukeland universitetssjukehus 6. februar 2018

Takk for at de bidreg til arbeidet med sjukehusa sine utviklingsplanar mot 2035 –

Takk for at de bidreg til arbeidet med sjukehusa sine utviklingsplanar mot 2035 – r a u r b e r vi f. 6 stå kor rs vi a m år. 0 2 or g –k

I førre møte identifiserte vi fire sentrale utfordringar Helsetenesta er ikkje godt nok koordinert

I førre møte identifiserte vi fire sentrale utfordringar Helsetenesta er ikkje godt nok koordinert og tilpassa pasientane Vi får ikkje til førebygging IKT-systema snakkar ikkje saman Open og ærleg prioritering

Mål med møtet i dag • Kor går vi? – Idémyldring: Løfte frem idear

Mål med møtet i dag • Kor går vi? – Idémyldring: Løfte frem idear som kan bidra til å løyse utfordringane vi diskuterte i møtet 6. februar – Kva utvikling skal samhandlinga ha framover? Innspela må tas vidare og handsamas på vanleg måte i samhandlingsstrukturen

Løft blikket!

Løft blikket!

Plan for møtet 20. mars Kva Når Vi byr på enkel lunsjmat 11. 30

Plan for møtet 20. mars Kva Når Vi byr på enkel lunsjmat 11. 30 Velkommen til møtet v/Eivind Hansen og Kjerstin Fyllingen 12. 00 Innleiing frå Are Forbord, avdelingsdirektør HOD (inkl. tid til spørsmål) 12. 10 Pause 13. 00 Korte innleiingar og diskusjon rundt bordene: Kva må vi gjere for å møte utfordringane? Læring, meistring og førebygging – v/Cathrine Bjorvatn (HUS) 13. 10 IKT-systema som ikkje snakkar saman – v/Anne Bjørlykke (Helse Vest IKT) 13. 45 Beinstrekk 14. 20 Psykiske helseutfordringer og rusavhengighet – felles ansvar - felles strategi? – v/Geir Lien (HUS) 14. 30 Prehospitale tenester – v/Øyvind Østerås (HUS) 15. 05 Oppsummering og avrunding av møtet v/Clara Gjesdal og Gunbjørg Smedsvig 15. 40 Møtet slutt 15. 45

Plan for møtet 20. mars Kva Når Vi byr på enkel lunsjmat 11. 30

Plan for møtet 20. mars Kva Når Vi byr på enkel lunsjmat 11. 30 Velkommen til møtet v/Eivind Hansen og Kjerstin Fyllingen 12. 00 Innleiing frå Are Forbord, avdelingsdirektør HOD (inkl. tid til spørsmål) 12. 10 Pause 13. 00 Korte innleiingar og diskusjon rundt bordene: Kva må vi gjere for å møte utfordringane? Læring, meistring og førebygging – v/Cathrine Bjorvatn (HUS) 13. 10 IKT-systema som ikkje snakkar saman – v/Anne Bjørlykke (Helse Vest IKT) 13. 45 Beinstrekk 14. 20 Psykiske helseutfordringer og rusavhengighet – felles ansvar - felles strategi? – v/Geir Lien (HUS) 14. 30 Prehospitale tenester – v/Øyvind Østerås (HUS) 15. 05 Oppsummering og avrunding av møtet v/Clara Gjesdal og Gunbjørg Smedsvig 15. 40 Møtet slutt 15. 45

Forbords presentasjon

Forbords presentasjon

Kaffe og benstrekk – i gang igjen kl. 13. 10

Kaffe og benstrekk – i gang igjen kl. 13. 10

Plan for møtet 20. mars Kva Når Vi byr på enkel lunsjmat 11. 30

Plan for møtet 20. mars Kva Når Vi byr på enkel lunsjmat 11. 30 Velkommen til møtet v/Eivind Hansen og Kjerstin Fyllingen 12. 00 Innleiing frå Are Forbord, avdelingsdirektør HOD (inkl. tid til spørsmål) 12. 10 Pause 13. 00 Korte innleiingar og diskusjon rundt bordene: Kva må vi gjere for å møte utfordringane? Læring, meistring og førebygging – v/Cathrine Bjorvatn (HUS) 13. 10 IKT-systema som ikkje snakkar saman – v/Anne Bjørlykke (Helse Vest IKT) 13. 45 Beinstrekk 14. 20 Psykiske helseutfordringer og rusavhengighet – felles ansvar - felles strategi? – v/Geir Lien (HUS) 14. 30 Prehospitale tenester – v/Øyvind Østerås (HUS) 15. 05 Oppsummering og avrunding av møtet v/Clara Gjesdal og Gunbjørg Smedsvig 15. 40 Møtet slutt 15. 45

<bilder fra Cathrine Bjorvatn>

<bilder fra Cathrine Bjorvatn>

Spørsmål til diskusjon: Læring, meistring og helseframming Kva må vi få til på førebygging

Spørsmål til diskusjon: Læring, meistring og helseframming Kva må vi få til på førebygging saman? Korleis skal spesialisthelsetenesta bidra til eit godt arbeid med førebygging – kva må kommunane gjere?

Plan for møtet 20. mars Kva Når Vi byr på enkel lunsjmat 11. 30

Plan for møtet 20. mars Kva Når Vi byr på enkel lunsjmat 11. 30 Velkommen til møtet v/Eivind Hansen og Kjerstin Fyllingen 12. 00 Innleiing frå Are Forbord, avdelingsdirektør HOD (inkl. tid til spørsmål) 12. 10 Pause 13. 00 Korte innleiingar og diskusjon rundt bordene: Kva må vi gjere for å møte utfordringane? Læring, meistring og førebygging – v/Cathrine Bjorvatn (HUS) 13. 10 IKT-systema som ikkje snakkar saman – v/Anne Bjørlykke (Helse Vest IKT) 13. 45 Beinstrekk 14. 20 Psykiske helseutfordringer og rusavhengighet – felles ansvar - felles strategi? – v/Geir Lien (HUS) 14. 30 Prehospitale tenester – v/Øyvind Østerås (HUS) 15. 05 Oppsummering og avrunding av møtet v/Clara Gjesdal og Gunbjørg Smedsvig 15. 40 Møtet slutt 15. 45

 «Systemlandskapet» på Vestlandet er uoversiktlig # enheter # brukere 289 365 85 4

«Systemlandskapet» på Vestlandet er uoversiktlig # enheter # brukere 289 365 85 4 Ca 600 (ca 2 pr enhet) Ca 2000 (ca 2 pr fastlege) Ca 22 180 (en pr ansatt helsepersonell) Ca 22 000 Systemer Drift DMA SECTRA Mange Ulike laboratorieløsninger Mange Helse Vest Data Avtalespesialister Fastleger Kommuner Private

boratorier og la e at iv pr og r te is al si pe

boratorier og la e at iv pr og r te is al si pe Avtales mm un ale røntgeninstitutter Helseforetak aku tte Fengselstjenesten dø gne nh /Ø H) ins e s l e h Folke et titutt tjen este r er er t o i ys F er r (K AD mso rgs ut ape Fastleg ete og o ter Ko leie- Helsestasjoner S he e l o k ls ten s e n etje Habi literi eu Legevakter ale P rap mun ote Kom Erg Aktører ng o g reh abilit ering

eld gm alo Di er ing

eld gm alo Di er ing

Nye arbeidsformer

Nye arbeidsformer

Spørsmål til diskusjon: IKT-systema som ikkje snakkar samen Kva er det viktigaste vi må

Spørsmål til diskusjon: IKT-systema som ikkje snakkar samen Kva er det viktigaste vi må gjere for at IKT-systema skal understøtte god samhandlinga? NO (Er initiativene vi allerede jobber med de riktige? Tenker vi langsiktig nok? )

Kaffe og benstrekk – i gang igjen kl. 14. 30

Kaffe og benstrekk – i gang igjen kl. 14. 30

Plan for møtet 20. mars Kva Når Vi byr på enkel lunsjmat 11. 30

Plan for møtet 20. mars Kva Når Vi byr på enkel lunsjmat 11. 30 Velkommen til møtet v/Eivind Hansen og Kjerstin Fyllingen 12. 00 Innleiing frå Are Forbord, avdelingsdirektør HOD (inkl. tid til spørsmål) 12. 10 Pause 13. 00 Korte innleiingar og diskusjon rundt bordene: Kva må vi gjere for å møte utfordringane? Læring, meistring og førebygging – v/Cathrine Bjorvatn (HUS) 13. 10 IKT-systema som ikkje snakkar saman – v/Anne Bjørlykke (Helse Vest IKT) 13. 45 Beinstrekk 14. 20 Psykiske helseutfordringer og rusavhengighet – felles ansvar - felles strategi? – v/Geir Lien (HUS) 14. 30 Prehospitale tenester – v/Øyvind Østerås (HUS) 15. 05 Oppsummering og avrunding av møtet v/Clara Gjesdal og Gunbjørg Smedsvig 15. 40 Møtet slutt 15. 45

Pasienter med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet – felles ansvar – felles strategi «Når pasienter

Pasienter med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet – felles ansvar – felles strategi «Når pasienter har både psykiske lidingar og er rusavhengige, må tenestene behandle begge tilstander samtidig og i samarbeid med kommunane» Styringsdokumentet for Helse Bergen 2018

Psykisk helse og rusavhengighet – felles strategi Grensesnitt kommune /spesialisthelseteneste: • Til tross for

Psykisk helse og rusavhengighet – felles strategi Grensesnitt kommune /spesialisthelseteneste: • Til tross for tenesteavtalar, underavtaler, prosedyrar, reglar, pengar; Vi klarer ikkje å sikre god tenester berre gjennom reglar/økonomi • Gråsona - ei innovativ sone – må ikkje kvelast av reglar – den må dyrkast – kjem ikkje av seg sjølv – vi må gje rom for samhandling kreativitet • Vi må ville/tørre å «stå i det» saman - krevjar god leiing og trygge medarbeidarar på alle nivå

Psykisk helse og rusavhengighet – felles strategi • Psykisk helse- rusproblem kjem ikkje akutt

Psykisk helse og rusavhengighet – felles strategi • Psykisk helse- rusproblem kjem ikkje akutt – det byggjer seg opp over tid – over år – Vi må starte tidleg - og vi må ville/tørre sjå utviklingstrekk • Helsestasjon/barnehage/barnevern/BUP: – Sikre gode rutinar mellom tenester for barn og unge i kommunane og BUP • Vi må vere på tilbodssida – det er ikkje mitt bord - er gått ut på dato

Psykisk helse og rusavhengighet – felles strategi Nokre nye arenaer som kan nyttast •

Psykisk helse og rusavhengighet – felles strategi Nokre nye arenaer som kan nyttast • Nordhordland: Helsehus – felles arena for tenester til befolkninga • Vest i havet: potensial To kommunar – eit DPS/ei BUP – store • Voss: Felles barnehus sentralt på Vangen • Bergen: Campus Årstadvollen

Spørsmål til diskusjon: Psykiske helseutfordringar og rusavhengigheit – felles ansvar – felles strategi I

Spørsmål til diskusjon: Psykiske helseutfordringar og rusavhengigheit – felles ansvar – felles strategi I dag har pasientar med alvorlig psykisk lidelse/rus 20 år kortare levetid enn befolkninga elles – viss dette gapet er redusert med 5 år i 2035, kva har vi gjort for å få det til?

Plan for møtet 20. mars Kva Når Vi byr på enkel lunsjmat 11. 30

Plan for møtet 20. mars Kva Når Vi byr på enkel lunsjmat 11. 30 Velkommen til møtet v/Eivind Hansen og Kjerstin Fyllingen 12. 00 Innleiing frå Are Forbord, avdelingsdirektør HOD (inkl. tid til spørsmål) 12. 10 Pause 13. 00 Korte innleiingar og diskusjon rundt bordene: Kva må vi gjere for å møte utfordringane? Læring, meistring og førebygging – v/Cathrine Bjorvatn (HUS) 13. 10 IKT-systema som ikkje snakkar saman – v/Anne Bjørlykke (Helse Vest IKT) 13. 45 Beinstrekk 14. 20 Psykiske helseutfordringer og rusavhengighet – felles ansvar - felles strategi? – v/Geir Lien (HUS) 14. 30 Prehospitale tenester – v/Øyvind Østerås (HUS) 15. 05 Oppsummering og avrunding av møtet v/Clara Gjesdal og Gunbjørg Smedsvig 15. 40 Møtet slutt 15. 45

Prehospital plan Utdrag frå Tenesteavtale 11 og 12: 4. 1 Helse Bergen HF og

Prehospital plan Utdrag frå Tenesteavtale 11 og 12: 4. 1 Helse Bergen HF og kommunane i føretaksområdet pliktar å samarbeide om utvikling av akuttmedisinske tenester slik at tilbodet samla blir tilgjengeleg og av god kvalitet. Dette gjeld m. a. å: • Beskrive ansvar og rollar i akutte situasjonar • Sikre nødvendig kompetanse hos vaktpersonell gjennom omforente kompetanseplanar • Sørgje for system som sikrar god informasjonsutveksling og kommunikasjon i akuttmedisinske situasjonar

Prehospital plan Akuttmedisinforskriften § 4, 1. ledd; Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre

Prehospital plan Akuttmedisinforskriften § 4, 1. ledd; Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i de ulike tjenestene i den akuttmedisinske kjeden Responstid og akutthjelpar Rørosprosjektet

Prehospitale tenester: Kor går vi? Korleis kan kommune og foretak samarbeide betre om respons

Prehospitale tenester: Kor går vi? Korleis kan kommune og foretak samarbeide betre om respons ved akutt sjukdom eller skade – kven er først framme hos pasienten? • Kan vi organisere responsen på ei anna måte? • Korleis kan teknologi hjelpe oss?

Plan for møtet 20. mars Kva Når Vi byr på enkel lunsjmat 11. 30

Plan for møtet 20. mars Kva Når Vi byr på enkel lunsjmat 11. 30 Velkommen til møtet v/Eivind Hansen og Kjerstin Fyllingen 12. 00 Innleiing frå Are Forbord, avdelingsdirektør HOD (inkl. tid til spørsmål) 12. 10 Pause 13. 00 Korte innleiingar og diskusjon rundt bordene: Kva må vi gjere for å møte utfordringane? Læring, meistring og førebygging – v/Cathrine Bjorvatn (HUS) 13. 10 IKT-systema som ikkje snakkar saman – v/Anne Bjørlykke (Helse Vest IKT) 13. 45 Beinstrekk 14. 20 Psykiske helseutfordringer og rusavhengighet – felles ansvar - felles strategi? – v/Geir Lien (HUS) 14. 30 Prehospitale tenester – v/Øyvind Østerås (HUS) 15. 05 Oppsummering og avrunding av møtet v/Clara Gjesdal og Gunbjørg Smedsvig 15. 40 Møtet slutt 15. 45

Viktig melding: Ta med papirene og kast engangskopper, servietter etc. i bosset Hilsen Bikuben

Viktig melding: Ta med papirene og kast engangskopper, servietter etc. i bosset Hilsen Bikuben konferansesenter; )