Velkommen til dialogkonferanse Prosjektinnramming Konseptfase Prosjektinnramming Avsluttes juni

  • Slides: 14
Download presentation
Velkommen til dialogkonferanse

Velkommen til dialogkonferanse

Prosjektinnramming Konseptfase Prosjektinnramming Avsluttes juni 2019 Ekstern ressursgruppe - Kvalitetssikring av rapport (okt. /nov.

Prosjektinnramming Konseptfase Prosjektinnramming Avsluttes juni 2019 Ekstern ressursgruppe - Kvalitetssikring av rapport (okt. /nov. ) - Høring av foreløpig rapport (des. /jan. ) - Levering endelig rapport (mars) - Styrebehandling (mai/juni) 2 Avklaring av alternativer som skal konsekvensutredes Mai/juni 2019 Styrebehandling i mai/juni 2019: Vedta styringsdokument for konseptfasen og planprogram = avklare hvilket/hvilke anbefalt alternativ som skal konsekvensutredes. Ett, to eller tre. Start konseptfase Konsekvensutredninger avsluttes våren 2020 Konseptfasen starter. Første aktivitet: Starte konsekvensutredninger i henhold til plan- og bygningsloven. Avsluttes med endelig vedtak våren 2020.

 «Et godt fremtidig sykehustilbud for innbyggerne på Helgeland» Dialogkonferanse 25. september 2018

«Et godt fremtidig sykehustilbud for innbyggerne på Helgeland» Dialogkonferanse 25. september 2018

Ekstern ressursgruppe Arne Ketil Hafstad Tidligere leder av regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF Liv

Ekstern ressursgruppe Arne Ketil Hafstad Tidligere leder av regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF Liv Haugen Lege/sykehusplanlegger, Sykehusbygg Tor Medalen Professor, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU Andreas Moan Prosjektdirektør HSØ, lege og Ph. D Aud Tennøy Forskningsleder, Transportøkonomisk institutt, siv. ing. og Ph. D Geir Tollåli Fagdirektør, Helse Nord RHF, spesialist i gastroenterologi Helge Torgersen (leder av ressursgruppen) Director, Deloitte, spesialist i anestesiologi, bedriftsøkonom BI Brynjulf Ystgaard Overlege, gastrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital

Forenkle – ikke problematisere • • Den eksterne ressursgruppen skal oppnå effektmålet og resultatmålene

Forenkle – ikke problematisere • • Den eksterne ressursgruppen skal oppnå effektmålet og resultatmålene ved å bruke sine erfaringer, faglige kunnskap og kompetanse i de vurderingene som skal gjøres. Ressursgruppens arbeid er basert på relevant informasjon fra tidligere faser i prosjektet, fra andre relevante prosjekter og fra Nasjonal helse- og sykehusplan. Ressursgruppen skal basere arbeidet sitt på bakgrunnen som er beskrevet i denne prosjektplanen og på utredninger som allerede er utført eller bestilt eller som gruppen ser behov for å få utført. Lokale ressurser vil være tilgjengelig i faglige spørsmål, inkludert transport og tilgjengelighet. Kilde: Prosjektplan og mandat - Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av tidligfasen

Hovedmål med ressursgruppens arbeid • • Som prosjektinnramming til konseptfasen skal gruppen i en

Hovedmål med ressursgruppens arbeid • • Som prosjektinnramming til konseptfasen skal gruppen i en rapport foreslå tre alternativer, inkludert 0 -alternativet, til ny sykehusstruktur på Helgeland, og gi en begrunnet anbefaling av det beste alternativet. De 2 forslagene utover 0 -alternativet skal være innenfor alternativene gitt av Helse Nord, (2 a og 2 b-1), men gruppens forslag kan være innenfor samme alternativ, i stedet for ett forslag fra hvert alternativ. Det forutsettes at alternativene blir vurdert likeverdig underveis i arbeidet. Kilde: Prosjektplan og mandat - Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av tidligfasen

Nasjonale trender • • • Pasientperspektivet vil styrkes med tydelig fokus på pasientsikkerhet og

Nasjonale trender • • • Pasientperspektivet vil styrkes med tydelig fokus på pasientsikkerhet og pasientmedvirkning Økningen i antall eldre vil gi økning i antall pasienter med bl. a. kreft og kroniske sykdommer Urbanisering forventes å fortsette, og den forventes å være sterkere for yngre personer enn for eldre Rask kunnskapsutvikling gjør det nødvendig å ta i bruk nye teknikker, behandlingsmetoder og medikamenter Informasjonsteknologien gir nye muligheter for bedre kvalitet i utredning, behandling, observasjon og kommunikasjon Bedre samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjeneste gir grunnlag for endring i oppgavefordelingen

Framskrevet befolkningsgrunnlag Framskrevet til 2040 og pr. 4. kvartal 2017 Sykehusområde 2040 2017 Mo

Framskrevet befolkningsgrunnlag Framskrevet til 2040 og pr. 4. kvartal 2017 Sykehusområde 2040 2017 Mo i Rana 35182 33797 Mosjøen 16195 16339 Sandnessjøen 29248 26999 Sum 80625 77135 Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Netto innenlandsk flytting, 2008 -2017 Helgeland 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Netto innenlandsk flytting, 2008 -2017 Helgeland 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -100 -237 -200 -300 -400 -341 -372 -355 -380 -421 -458 -496 -500 -589 -600 -768 -800 -900 Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Befolkningsprognoser fordelt på aldersgrupper lokalsykehusområdene År 2017 2020 2025 2030 2035 2040 Lokalsykehus Måltall

Befolkningsprognoser fordelt på aldersgrupper lokalsykehusområdene År 2017 2020 2025 2030 2035 2040 Lokalsykehus Måltall Rana % Endring 20 -66 år 100, 00 100, 1 98, 9 98, 0 96, 5 95, 7 % Endring 67 år 100, 00 104, 4 115, 4 125, 7 136, 8 144, 7 % Endring 20 -66 år 100, 00 99, 0 96, 3 93, 4 91, 0 89, 1 % Endring 67 år 100, 00 105, 0 112, 3 120, 1 127, 7 132, 8 % Endring 20 -66 år 100, 00 99, 9 98, 2 97, 3 96, 5 % Endring 67 år 100, 00 108, 0 121, 7 134, 3 145, 9 156, 3 % Endring 20 -66 år 100, 00 100, 7 99, 9 100, 0 99, 3 98, 7 % Endring 67 år 100, 00 107, 7 120, 9 132, 1 144, 0 154, 3 Mosjøen Sandnessjøen Nord-Norge Kilde: Samhandlingsbarometeret/Helse Nord/Finn H Hansen

Forholdet mellom yrkesaktive og pensjonister foretakene i Nord-Norge Med og uten justering for uførhet

Forholdet mellom yrkesaktive og pensjonister foretakene i Nord-Norge Med og uten justering for uførhet Kilde: Samhandlingsbarometeret/Helse. Nord/Finn H Hansen

Aldersfordeling og andel månedsverk over 60 år for utvalgte stillingskategorier Kilde: Bemanningsmodell (2018). Hentet

Aldersfordeling og andel månedsverk over 60 år for utvalgte stillingskategorier Kilde: Bemanningsmodell (2018). Hentet fra utkast til Utviklingsplan 2035 – Helse Nord

Regionale trender - Helgeland • • Stor vekst i antall innbyggere over 67 år

Regionale trender - Helgeland • • Stor vekst i antall innbyggere over 67 år Stadig reduksjon i forsørgerbrøken (yrkesaktive/pensjonister) Negativ innenlands flytting Høy gjennomsnittsalder hos viktige yrkesgrupper i sykehusene

Ressursgruppens foreløpige vurderinger

Ressursgruppens foreløpige vurderinger