Veiledning det personlige det organisasjonsmessige og det faglige

  • Slides: 29
Download presentation
Veiledning- det personlige, det organisasjonsmessige og det faglige Gjøvik 05. 02. 2014 Inger Ulleberg

Veiledning- det personlige, det organisasjonsmessige og det faglige Gjøvik 05. 02. 2014 Inger Ulleberg Høgskoleni Oslo og Akershus

Hvaerveiledning? Noeneksempler: • I Fo. U-prosjekt – organisasjonsutvikling • Gruppe i en barnehage -

Hvaerveiledning? Noeneksempler: • I Fo. U-prosjekt – organisasjonsutvikling • Gruppe i en barnehage - profesjonsutvikling • En leder –nærmersegcoaching? • Skolelederei gruppe – profesjon/organisasjon • Studentveiledning– øve og prøve

 • Veiledning er endialogisk virksomhet som foregår i en sosial, kulturell og historisk

• Veiledning er endialogisk virksomhet som foregår i en sosial, kulturell og historisk sammenheng. Det er denne sammenhengen – som kan være en institusjon altså en skole, et universitet eller en høyskole, eller en arbeidsplass – som definerer og setter grenser for veiledningens form og innhold. • Kaare Skagen 2004

Ekspertveileder–Prosessveileder • Ha ekspertise i forhold til (ja takk, begge deler? ) prosessen •

Ekspertveileder–Prosessveileder • Ha ekspertise i forhold til (ja takk, begge deler? ) prosessen • Ha ekspertise i forhold • Bidra til at andre kan tilinnholdet skape nymening • Utforske for • Gi sinmeningtil kjenne atdeltakernekan • Undersøke forselvå bliklokerepåhvade tenker bliklokerefor å kunne • Stille spørsmål svare • Legge til rette for • Gi svar prosessen • Undersøke sådeltakerneselvutviklerid problemstillingen så man eerogløsninger kan foreslå de mest

Tre blikk på veiledning

Tre blikk på veiledning

På minst tonivåer • I forhold til å forstådilemmaene/problemene/utfordringeneso m blir presentert – faglig,

På minst tonivåer • I forhold til å forstådilemmaene/problemene/utfordringeneso m blir presentert – faglig, personlig, organisasjonsmessig • I forhold til å forståveiledningsvirksomheten– faglig, personlig, organisasjonsmessig

Plan • Det organisasjonsmessige –Veiledningeni organisasjonen –Dilemmaenei lys av organisasjonen • Det faglige –Syn

Plan • Det organisasjonsmessige –Veiledningeni organisasjonen –Dilemmaenei lys av organisasjonen • Det faglige –Syn påveiledning –Syn på læring og forandring –Praktiske synteser • Det personlige –Resonanskartet

Først: å forstå ogbedriveveiledningi lys av et organisasjonsperspektiv • Noen spørsmål: Hvemgir oppdraget? Hvordaner

Først: å forstå ogbedriveveiledningi lys av et organisasjonsperspektiv • Noen spørsmål: Hvemgir oppdraget? Hvordaner det rammet inn? Hvilkenstatus? Hvilketradisjoner? Hvilkeerfari nger? Hvilkemål? Hvilkeverdier? Hvordanstarter vi? Erveiledningendel av en utviklingsprosess i organisasjonen – eller er det fokus på den enkeltes læring? Lærendeorganisasjon? Læringsfellesskap? Ledelsensrolle? • Hvordanavklarervi alt dette? Hvemmå vi avklare med? Ledelsen–deltakerne?

Så: hvordanspillerforståelseav organisasjon en rolle iveiledningssamtalen? • Utensyn for at vi er i en

Så: hvordanspillerforståelseav organisasjon en rolle iveiledningssamtalen? • Utensyn for at vi er i en organisasjon som setter grenser på ulikemåterså kan vi risikere å privatisereproblemer– gjøre det til et spørsmål om den enkeltes dilemma • Organisasjonskultur – setter grenser – muligheter? • Økonomi/ressurser– setter grenser

Spørsmål å stille: • Det samfunnsmessige oppdraget, etikken, visjonene, hvarammer innveiledningen? • I institusjonen

Spørsmål å stille: • Det samfunnsmessige oppdraget, etikken, visjonene, hvarammer innveiledningen? • I institusjonen –hvordanfinner viveiledningenivirksomheten? Hvilkenstatus har den? • Når bør vianleggeetorganisasjonsperpektivpå det presenterte dilemmaet?

 • Har du opplevd at etorganisasjonsperpektivpå det presenterte problemet har vært nyttig og

• Har du opplevd at etorganisasjonsperpektivpå det presenterte problemet har vært nyttig og viktig i veiledning? Hvordan? • Tenk deg om. Snakk med sidemannen.

Så: de fagligeperspektivene • Både i forhold tilveiledningsvirksomheten– og i forhold tildilemmaerpresentert • Ekspertveileder–

Så: de fagligeperspektivene • Både i forhold tilveiledningsvirksomheten– og i forhold tildilemmaerpresentert • Ekspertveileder– ellerprosessveileder?

Kunnskap – på to nivåer • Hva slags kunnskap er nødvendig? (Som veileder? Som

Kunnskap – på to nivåer • Hva slags kunnskap er nødvendig? (Som veileder? Som profesjonsutøver? ) • Kroppsliggjort • Kunnskap i handling (Molander) • Må læres i nærvær av det som skal læres (Grimen) • Sirkularitet(Bateson) • Relasjonell handlingskompetanse (Fuglestad)

Praktiskesynteser (Harald Grimen) • Knyttettilprofesjonsutøvelse • Profesjonerhenterkunnskapframangefelter • Profesjonskunnskap er teoretisk fragmentert – utøvelsenhar

Praktiskesynteser (Harald Grimen) • Knyttettilprofesjonsutøvelse • Profesjonerhenterkunnskapframangefelter • Profesjonskunnskap er teoretisk fragmentert – utøvelsenhar et praktisk siktemål • Praktiskesynteser: der forskjelligebrokkerav kunnskap er sattsammentil meningsfyltehelheter–knyttetsammengjennom krav praksis stiller.

Mitt faglige perspektiv • Kort fortalt: Kommunikasjon og relasjon

Mitt faglige perspektiv • Kort fortalt: Kommunikasjon og relasjon

RELASJONER PÅ FLERENIVÅER - entriadiskmodell • Relasjoner mellom mennesker • Min relasjon til verden

RELASJONER PÅ FLERENIVÅER - entriadiskmodell • Relasjoner mellom mennesker • Min relasjon til verden • Relasjoner mellom –Fenomener –Gjenstander –Erfaringer

GREGORYBATESON 1904 -1980 (1904 -1980) Inger Ulleberg 05. 03. 2008 17

GREGORYBATESON 1904 -1980 (1904 -1980) Inger Ulleberg 05. 03. 2008 17

”Withoutcontext, wordsa ndactionshave nomeaningat all. ”

”Withoutcontext, wordsa ndactionshave nomeaningat all. ”

OM KOMMUNIKASJON 1 • Vi kan ikke kommunisere • Vi kommuniserer alltid om et

OM KOMMUNIKASJON 1 • Vi kan ikke kommunisere • Vi kommuniserer alltid om et innhold og om forholdet • Vi kommuniserer på flere nivåer • Samspill må forstås sirkulært • Vi har symmetriske og komplementære relasjoner

OM KOMMUNIKASJON 2 • Relasjon er helt grunnleggende • All erfaring er subjektiv •

OM KOMMUNIKASJON 2 • Relasjon er helt grunnleggende • All erfaring er subjektiv • All persepsjon er en tolkning • Vi konstruerer virkeligheten sammen • Vi må ha flere tanker i hodet

Hvaer dine faglige referanserammer? • Forveiledningsvirksomheten? • Forvirksomhetensomprofesjonsutøver? • Noter ned • Snakksammen •

Hvaer dine faglige referanserammer? • Forveiledningsvirksomheten? • Forvirksomhetensomprofesjonsutøver? • Noter ned • Snakksammen • Utfordringer?

Iveiledning • Utforske • Utdype • Utvide • Utfordre • For å skape nykontekstforståelse,

Iveiledning • Utforske • Utdype • Utvide • Utfordre • For å skape nykontekstforståelse, tykkerehistorier - som kan gi nyemuligheterfor å forstå og handle

Resonans er et begrep er hentet fra musikkenverden som betegnergjenklang og en tones etterklang.

Resonans er et begrep er hentet fra musikkenverden som betegnergjenklang og en tones etterklang. Resonans oppstår når en tone svinger i takt med det rommet den møter. Begrepet brukes i denne sammenheng for å forstå møte mellom enveilederogveisøker, profesjonsu tøver og bruker, lærer og elev.

Relasjonell resonans 1 • Samspill eller gjenkjennelse mellom den profesjonelles personlige og private erfaringer

Relasjonell resonans 1 • Samspill eller gjenkjennelse mellom den profesjonelles personlige og private erfaringer og de utfordringene eller historiene brukerne presenterer. • Kan påvirke hvordan man rammer inn, ser og forstår • Kan påvirke hva man velger å gripe fatt i, hvordan man handler

Relasjonell resonans 2 • Kan bidra til gode og utviklende relasjoner • Kan bidra

Relasjonell resonans 2 • Kan bidra til gode og utviklende relasjoner • Kan bidra til trange og fastlåste relasjoner • Være oppmerksomme på når vi bygger på private, personlige erfaringer som ikke har en faglig begrunnelse

Resonanskartet • Et kart å tenke med, undersøke egen praksis • Personlige og private

Resonanskartet • Et kart å tenke med, undersøke egen praksis • Personlige og private erfaringer kan bidra på positive måter, skape kontakt og tillit – eller de kan hindre dialogen, hindre oss i å være nysgjerrige, fremme maktbruk.

Resonanskartet

Resonanskartet

 • Kommer du på noen veiledningssituasjoner dine private og personlige erfaringer har bidratt

• Kommer du på noen veiledningssituasjoner dine private og personlige erfaringer har bidratt på en god og positiv måte? • Har du noen gang opplevd at de har styrt, avgrenset problemet eller dominert din tenkning på en uheldig måte? • Tenk litt – snakk med sidemannen

Litteratur • Grimen, H. (2008). Profesjon og kunnskap. I: Molander, A. &Terum, L. I.

Litteratur • Grimen, H. (2008). Profesjon og kunnskap. I: Molander, A. &Terum, L. I. Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. • Jensen, P. (2008)The Narrativeswhichconnect. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole • Jensen, P. & Ulleberg, I. (2011). Mellom ordene. Oslo: Gyldendal Akademisk. • Skagen, K. (2004). I veiledningens landskap. Kristiansand: Høyskoleforlaget. • Ulleberg, I. (2004). Kommunikasjon og