Veejn podpora veejn zakzky pklady z praxe Informan

  • Slides: 21
Download presentation
Veřejná podpora, veřejné zakázky (příklady z praxe) Informační a propagační opatření (základní pravidla) Ing.

Veřejná podpora, veřejné zakázky (příklady z praxe) Informační a propagační opatření (základní pravidla) Ing. Josef Žid Česká Kamenice 5. 5. 2011

Veřejná podpora Problematika veřejné podpory spadá do oblasti hospodářské soutěže a je upravena ve

Veřejná podpora Problematika veřejné podpory spadá do oblasti hospodářské soutěže a je upravena ve Smlouvě o fungování Evropské unie Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak. 5. 5. 2011

Veřejná podpora 4 znaky veřejné podpory: § opatření je přičitatelné členskému státu, tj. je

Veřejná podpora 4 znaky veřejné podpory: § opatření je přičitatelné členskému státu, tj. je uděleno státem nebo ze státních prostředků, § zakládá výhodu (výhoda může mít jakoukoliv formu) pro určité podniky nebo výrobní odvětví, tj. má selektivní povahu, § narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž, § může ovlivnit obchod mezi členskými státy. 5. 5. 2011

Veřejná podpora S vnitřním trhem jsou slučitelné: § podpory určené k náhradě škod způsobených

Veřejná podpora S vnitřním trhem jsou slučitelné: § podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi 5. 5. 2011

Veřejné zakázky Pamatujte si, že: § základním druhem zadávacího řízení je otevřené řízení. Podle

Veřejné zakázky Pamatujte si, že: § základním druhem zadávacího řízení je otevřené řízení. Podle tohoto druhu zadávacího řízení mohou postupovat všechny kategorie zadavatelů při zadávání libovolné veřejné zakázky, § § 6 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách platí i pro zakázky malého rozsahu (zadavatel je povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace). 5. 5. 2011

Problémy z praxe § 13 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky § Dle odst. 8 je

Problémy z praxe § 13 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky § Dle odst. 8 je zadavatel povinen při stanovení předpokládané hodnoty sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období. 5. 5. 2011

Problémy z praxe kvalifikační vs. hodnotící kritéria kvalifikační předpoklady jsou např. referenční zakázky, výše

Problémy z praxe kvalifikační vs. hodnotící kritéria kvalifikační předpoklady jsou např. referenční zakázky, výše pojištění, výše obratu dodavatele za určité období) slouží pro ověření způsobilosti dodavatele realizovat předmět zakázky hodnotící kritéria se musí vztahovat k samotné nabídce (cena, termíny dodání, servis) 5. 5. 2011

Problémy z praxe Vícepráce § 2 typy víceprací: 1) vícepráce nezbytné pro dosažení původního

Problémy z praxe Vícepráce § 2 typy víceprací: 1) vícepráce nezbytné pro dosažení původního záměru (předmětu původní veřejné zakázky). V důsledku jejich provedení nevznikne nic jiného, než původně sjednaná stavba. Tento typ víceprací je totožný s pojmem dodatečné stavební práce (viz § 23 odst. 7 písm. a)) Tyto vícepráce se také označují jako vynucené. 5. 5. 2011

Problémy z praxe 2) vícepráce vyžádané – jde o rozšíření původní zakázky (předmětu plnění)

Problémy z praxe 2) vícepráce vyžádané – jde o rozšíření původní zakázky (předmětu plnění) – např. zřízení parkoviště, přistavění garáže, zbudování chodníků. Tyto dodatečné stavební práce nejsou nezbytné provedení původních stavebních prací. V takovém případě není pojem vícepráce totožný s dodatečnou stavební prací a takové zakázky musí být zadávány jako samostatné veřejné zakázky. 5. 5. 2011

Problémy z praxe Zadávací dokumentace a technické podmínky (§ 44, § 45 a §

Problémy z praxe Zadávací dokumentace a technické podmínky (§ 44, § 45 a § 46) 5. 5. 2011

Dobrá rada na závěr V případě sebemenších pochybností se neváhejte obrátit na odborníky z

Dobrá rada na závěr V případě sebemenších pochybností se neváhejte obrátit na odborníky z MMR. Zaměstnanci odboru veřejného investování mají v gesci konzultační činnost pro orgány veřejné správy. Tyto služby jsou samozřejmě zdarma. Každý případ (zadávací řízení) může být něčím specifický, a proto nalezení optimálního řešení je třeba prokonzultovat a konfrontovat navržené řešení s praxí. 5. 5. 2011

Kam se obrátit? Kde hledat informace? http: //www. portal-vz. cz/ http: //www. compet. cz/verejne-zakazky/sbirkyrozhodnuti/vyhledavani/

Kam se obrátit? Kde hledat informace? http: //www. portal-vz. cz/ http: //www. compet. cz/verejne-zakazky/sbirkyrozhodnuti/vyhledavani/ http: //www. stavebnionline. cz Odbor veřejného investování MMR Mgr. Wladyslaw Šumavský Tel. : 234 154 302 E-mail: wladyslaw. [email protected] cz 5. 5. 2011

Informační a propagační opatření pro veřejnost Ø Dle Nařízení Komise (ES) 1828/2006 je příjemce

Informační a propagační opatření pro veřejnost Ø Dle Nařízení Komise (ES) 1828/2006 je příjemce dotace odpovědný za informování veřejnosti o podpoře kterou obdržel Ø Veškeré podstatné informace k této problematice jsou řešeny v čl. 8 a 9 Nařízení 5. 5. 2011

Informační a propagační opatření pro veřejnost Článek 9 - Technické vlastnosti informačních a propagačních

Informační a propagační opatření pro veřejnost Článek 9 - Technické vlastnosti informačních a propagačních opatření k operaci Veškerá informační a propagační opatření zaměřená na příjemce, možné příjemce a veřejnost zahrnují tyto údaje: a) symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze I a odkaz na Evropskou unii; b) odkaz na příslušný fond: i) v případě ERDF: „Evropský fond pro regionální rozvoj“; ii) v případě Fondu soudržnosti údaj: „Fond soudržnosti“; iii) v případě ESF údaj: „Evropský sociální fond“; c) prohlášení, které vybere řídící orgán a jež zdůrazňuje přínos intervence Společenství, nejlépe pak ve znění: „Investice do vaší budoucnosti“. Pokud jde o malé propagační předměty, body b) a c) se nepoužijí. 5. 5. 2011

Informační a propagační opatření pro veřejnost Co čl. 9 neřeší? Ø Nařízení neuvádí definici

Informační a propagační opatření pro veřejnost Co čl. 9 neřeší? Ø Nařízení neuvádí definici malého propagačního předmětu, nicméně určitým vodítkem je to, zda se i body b) a c) uvedené v čl. 9 na předmět vejdou nebo nikoliv a jsou běžně čitelné. Ø Umístění loga EU • • • 5. 5. 2011 logo EU musí být minimálně stejně velké jako loga ostatních subjektů; logo EU musí být umístěno na dobře viditelném místě, aby byl naplněn cíl informovat o zdroji financování projektu. V případě publikací a dalších tištěných materiálů je doporučeno uvádění na přední straně; u předmětů jednorázové spotřeby stačí logo na obalu, uživatel se dozví, odkud je daný předmět financován, spotřebuje ho a obal zahodí, např. lízátka, bonbony; u předmětů trvalejší povahy je nutno, aby logo EU bylo součástí předmětu a nebylo uvedeno jen na obalu, např. flash disk, tužky, trička, tašky, bloky, hračky apod. ; u předmětů, kde je obal součástí propagačního předmětu (např. kazeta s medailí, krabička s CD bez potisku. Je-li na CD potisk s textem či jinými logy, musí být natištěna i povinná publicita) musí být logo uvedeno minimálně na obalu; logo lze také umístit na předmět pomocí samolepky (např. lampa se samolepkou).

Informační a propagační opatření pro veřejnost Posuzování dodržení náležitostí povinné publicity Při kontrole se

Informační a propagační opatření pro veřejnost Posuzování dodržení náležitostí povinné publicity Při kontrole se povinná publicita posuzuje z následujících hledisek: 1) z hlediska jednotlivých výstupů projektu – výstupem projektu se rozumí to, co slouží k naplnění cílů projektu (např. vydaná publikace, mapa, kulturní akce, školení, postavená infrastruktura, pořízené zařízení apod. ). Projekt může mít více výstupů a v tom případě se povinná publicita posuzuje u každého samostatně. Cílem je posoudit, zda byla veřejnost či účastníci akce informováni o zdrojích financování daného výstupu projektu a pokud ano, zda tyto informace splňovaly veškeré náležitosti povinné publicity, 5. 5. 2011

Informační a propagační opatření pro veřejnost 2) 3) z hlediska jednotlivých prostředků (nosičů) publicity

Informační a propagační opatření pro veřejnost 2) 3) z hlediska jednotlivých prostředků (nosičů) publicity – prostředkem publicity se rozumí např. plakáty, letáky, pozvánky apod. , tj. předměty jejichž cílem je upoutat pozornost veřejnosti a potenciálních účastníků na daný projekt, resp. jeho dílčí výstupy. Posuzuje se, zda tyto prostředky publicity obsahují veškeré náležitosti povinné publicity, z hlediska propagačních předmětů – propagačním předmětem se rozumí předměty, které nejsou z hlediska naplnění cílů projektů nezbytné, ale jejich přidaná hodnota spočívá v posílení povědomí o projektu. Mezi propagační předměty patří např. flash disky, psací potřeby, trička a jiné oděvy, tašky, cukrovinky, atp. Opět se posuzuje, zda tyto prostředky publicity obsahují veškeré náležitosti povinné publicity. Stejným způsobem jako propagační předměty se posuzují i dary, ceny v soutěžích apod. 5. 5. 2011

Informační a propagační opatření pro veřejnost Kde nalézt předpisová loga, která jsou v souladu

Informační a propagační opatření pro veřejnost Kde nalézt předpisová loga, která jsou v souladu s požadavky Nařízení Komise (ES) 1828/2006 a požadavky programu Ziel 3/Cíl 3? Veškeré potřebné informace k dané problematice najdete pod následujícím odkazem: http: //www. ziel 3 -cil 3. eu/cs/oeffentlichkeit/projektebene/index. html 5. 5. 2011

Informační a propagační opatření pro veřejnost Ukázková loga pro velké předměty: 5. 5. 2011

Informační a propagační opatření pro veřejnost Ukázková loga pro velké předměty: 5. 5. 2011

Informační a propagační opatření pro veřejnost Ukázkové logo pro malé předměty: 5. 5. 2011

Informační a propagační opatření pro veřejnost Ukázkové logo pro malé předměty: 5. 5. 2011

Kontakt Děkuji za pozornost Ing. Josef Žid Tel. : 234 154 485 Mobil: 731

Kontakt Děkuji za pozornost Ing. Josef Žid Tel. : 234 154 485 Mobil: 731 628 417 E-mail: josef. [email protected] cz 5. 5. 2011