VDB ZEL ESASLAR VDB ZEL ESAS UYGULAMASI zel

  • Slides: 40
Download presentation
VDB ÖZEL ESASLAR

VDB ÖZEL ESASLAR

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Özel esasların amacı nedir? Hazineye intikal etmemiş hayali olarak oluşturulmuş

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Özel esasların amacı nedir? Hazineye intikal etmemiş hayali olarak oluşturulmuş gerçek bir yüklenime dayanmayan tutarların KDV iadesi olarak ödenmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Tebliğle getirilen yenilikler nelerdir? - Belge ayrımı getirilmiştir. - Kademeli

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Tebliğle getirilen yenilikler nelerdir? - Belge ayrımı getirilmiştir. - Kademeli teminat ve süreaşımı kavramı getirilmiştir. - İşlemin gerçekliğini ispat uygulaması getirilmiştir. (Tevsik) - Mahsuben iadeler için de geçerli hale getirilmiştir. - Fazla ve yersiz ödenen vergiler dışındaki iade işlemlerinde uygulanacaktır.

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Sahte belge ve/ya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge nedir? Sahte belge

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Sahte belge ve/ya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge nedir? Sahte belge ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde düzenlenmiş olup buna göre; Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgedir.

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Hangi belgeler dolayısıyla özel esaslar uygulanır? Belge kavramı Tebliğde 3

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Hangi belgeler dolayısıyla özel esaslar uygulanır? Belge kavramı Tebliğde 3 ayrı başlık altında; - 1. 2. bölümünde düzenlenen belge kavramı, - 8. bölümünde düzenlenen iadeye esas diğer belgelerin sahte veya yanıltıcı olması ile - 9. 2. bölümünde düzenlenen defter ve belgelerin ibraz edilmemesi olarak düzenlenmiştir.

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Olumsuz rapor nedir? Olumsuz rapor, Tebliğin (IV/E/3) ve (IV/E/4) bölümlerinde

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Olumsuz rapor nedir? Olumsuz rapor, Tebliğin (IV/E/3) ve (IV/E/4) bölümlerinde belirtilen hususları içeren ve iade taleplerinin özel esaslara göre yerine getirilmesine neden olan rapordur. Mükellefler hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri ve/veya kullandıkları konusunda belirlemelerin yer aldığı vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen tüm raporlar “olumsuz rapor” sayılır.

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Olumlu rapor nedir? Vergi incelemesine yetkili olanlarca mükellefin incelenen döneme

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Olumlu rapor nedir? Vergi incelemesine yetkili olanlarca mükellefin incelenen döneme ait KDV beyannamesi ile beyan ettiği tüm işlemlerini kapsayacak şekilde düzenlenmeleri ve olumlu olmaları kaydıyla “olumlu rapor” olarak değerlendirilir. KDV iade uygulamaları bakımından bir raporun "olumlu rapor“ sayılabilmesi için, iade hakkı doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen vergiler ve iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği (beyan konusu edildiği) döneme ait “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” tutarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeden kaynaklı herhangi bir indirimin olmaması gerekir.

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenen raporların özel esaslar uygulamasında durumu nedir?

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenen raporların özel esaslar uygulamasında durumu nedir? Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenen raporlar “olumlu veya olumsuz rapor” olarak değerlendirilmez.

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Kimler özel esaslara tabidir? 1) 213 sayılı Kanunun (153/A) maddesi

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Kimler özel esaslara tabidir? 1) 213 sayılı Kanunun (153/A) maddesi kapsamına giren mükellefler, 2) Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler de dâhil olmak üzere sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler,

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI 3)Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme konusunda haklarında

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI 3)Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme konusunda haklarında “olumsuz rapor” bulunan mükelleflerin a) raporun ait olduğu dönemdeki ortakları, b) kanuni temsilcileri, c) bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler ile d) kanuni temsilcisi oldukları mükellefler,

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI 4 -a)-Haklarında beyanname vermeme, 4 -b) Defter ve belge ibraz

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI 4 -a)-Haklarında beyanname vermeme, 4 -b) Defter ve belge ibraz etmeme ve 4 -c) Adresinde bulunamama konusunda tespit bulunan mükellefler, 5)-Haklarında KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanan mükellefler. 3/3

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI İade taleplerinde karşılan her olumsuzlukta 4 kat teminat veya tenzilin

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI İade taleplerinde karşılan her olumsuzlukta 4 kat teminat veya tenzilin devam edip etmediği? Tebliğle “ 3 T” diye tanımladığımız “teminat”, “tenzil” ve “tevsik” ile ilgili sıra ve uygulaması değiştirilmiştir. Herhangi bir olumsuzlukta 4 kat “teminat” veya indirim ve/ya yüklenimlerden “tenzil” edilmesi ve istisnai hallerde “tevsik” uygulaması varken yeni Tebliğle ilk sıraya “tevsik” sonrasında ise teminat ve tenzil gelmiştir.

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Sahte belge veya muhteviyatı düzenleme/kullanma raporu nedir? itibarıyla yanıltıcı belge

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Sahte belge veya muhteviyatı düzenleme/kullanma raporu nedir? itibarıyla yanıltıcı belge Mükellef hakkında yapılan inceleme ile sahte belge veya muhteviyatı İtibarıyla yanıltıcı belge; düzenlediği tespit edilen rapora düzenleme raporu, kullandığı tespit edilen rapora kullanma raporu denilir.

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Sahte belge veya muhteviyatı düzenleme/kullanma tespiti nedir? itibarıyla yanıltıcı belge

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Sahte belge veya muhteviyatı düzenleme/kullanma tespiti nedir? itibarıyla yanıltıcı belge Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespiti, bir mükellefin sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediğinin diğer kişi, işletme veya kurumlar hakkında yapılmakta olan araştırma ve incelemeler sırasında yahut yetkili makamların yazıyla veya elektronik ortamda bildirmesi üzerine vergi dairesinin ıttılaına girmesidir.

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespiti, sahte

VDB ÖZEL ESAS UYGULAMASI Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespiti, sahte belgelerde veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgelerde yer alan KDV’nin indirim konusu yapıldığının tespit edilmesidir. 2/2

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE 1)

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE 1) 213 sayılı Kanunun (153/A) maddesi kapsamına giren mükellefler İade talepleri münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Haklarında düzenlenen raporlara dayanılarak tesis edilen işlemlerin yargı kararı ile iptali veya özel esaslar kapsamına alındıkları dönemi takip eden takvim yılı başından itibaren yedi yıl geçtikten sonra genel esaslara dönerler.

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE 2)

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE 2) Haklarında düzenleme konusunda “olumsuz rapor” bulunan mükelleflerin iade talepleri ve genel esaslara dönüşü Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği konusunda olumsuz rapor bulunanların iade talepleri, - Sahte belge düzenleyenler için beş kat, - Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler için ise dört kat teminat karşılığında, -Teminat gösterilmemesi halinde vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE -Yapılan

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE -Yapılan tarhiyatın yargı kararları ile terkin edilmesi, -Tarhiyatları (kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizi dâhil) ödemeleri veya tamamına teminat göstermeleri ve yapılan inceleme sonucunda düzenlenen olumlu raporun intikal etmesi, -Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden itibaren sahte belge düzenleme fiilinde beş yıl, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiilinde dört yıl geçmesi.

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Haklarında

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Haklarında kullanma konusunda “olumsuz rapor” bulunan mükelleflerin iade talepleri ve genel esaslara dönüşü Haklarında SB/MİYB kullanma olumsuz raporu bulunan mükelleflerin, - Sahte belge kullanımında dört kat, - Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımında ise üç kat, teminat karşılığında, -Teminat gösterilmemesi halinde münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE -İndirim

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE -İndirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanlarını düzeltmeleri, -Tarhiyatın yargı kararıyla terkin edilmesi, -Vergi ve buna ilişkin gecikme faizi ile cezanın ödenmesi veya bunların tamamına teminat gösterilmesi, -Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden itibaren; -Sahte belge kullanma fiilinde dört yıl, -Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinde üç yıl geçmesi, halinde genel esaslara dönerler.

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Haklarında

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Haklarında olumsuz rapor düzenlenen mükelleflerin ortakları, kanuni temsilcileri, bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler ile kanuni temsilcisi oldukları mükelleflerin iade talebi Haklarında SB/MİYB düzenlediği konusunda olumsuz rapor veya tespit bulunan mükelleflerle ilgili olarak Tebliğin SB/MİYB düzenleme raporu ve tespiti bölümlerinde yer alan düzenlemeler uygulanır.

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE -Haklarında

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE -Haklarında SB/MİYB düzenlediği konusunda rapor veya tespit bulunanların genel esaslara dönüşü, bunların da genel esaslara dönüşünü sağlar. -Düzenlenen olumlu rapor genel esaslara dönüşü sağlar. SB/MİYB kullandığı konusunda haklarında olumsuz rapor veya tespit bulunan veya düzenleme haricinde diğer olumsuz tespitlerden biri bulunan mükelleflerin ortaklarının, kanuni temsilcilerinin, bunların kurdukları veya ortağı oldukları mükelleflerin kendileri hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmaması koşuluyla genel esaslara göre yerine getirilir.

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Haklarında

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Haklarında düzenleme konusunda “olumsuz tespit” bulunan mükelleflerin iade talepleri ve genel esaslara dönüşü Haklarında SB/MİYB düzenlediği konusunda tespit bulunan mükelleflerin iade talepleri; -Sahte belge düzenleme tespitinde dört kat, -Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespitinde ise üç kat, teminat karşılığında, teminat gösterilmemesi halinde münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE SB/MİYB

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE SB/MİYB düzenleme tespiti kapsamında özel esaslara tabi tutulan mükellefler, - İnceleme sonucunda düzenlenen raporun olumlu olması, - Tesis edilen işlemlerin yargı kararıyla iptal edilmesi, - Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden İtibaren; sahte belge düzenleme tespitlerinde dört yıl, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespitlerinde üç yıl geçmesi, halinde genel esaslara dönerler.

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI Haklarında kullanma

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI Haklarında kullanma konusunda “olumsuz tespit” mükelleflerin iade talepleri ve genel esaslara dönüşü İADE bulunan -Verilen 15 günlük süre içerisinde belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat etmeleri, -Söz konusu belgelerde yer alan KDV tutarlarını indirim ve iade hesabından çıkarmaları, -SB kullanma tespitlerinde üç kat, -MİYB kullanma tespitlerinde iki kat teminat gösteren mükelleflerin geri kalan iade talepleri genel esaslara göre sonuçlandırılır. Teminat gösterilmemesi veya tenzil yapılmaması halinde vergi inceleme raporuna göre yapılır.

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Haklarında

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Haklarında Beyanname Vermeme Birden fazla döneme ilişkin KDV beyannamesini vermeyen mükellefler özel esaslara tabi tutulur. Beyanname verilmeyen dönemlere ilişkin iade talebinde bulunulması mümkün değildir. Beyanname verdikleri dönemlere ilişkin iade talepleri münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Verilmeyen

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Verilmeyen beyannamelerin usulüne uygun olarak verilmesi durumunda, mükellefin iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir. Haklarında, tarh zamanaşımı öncesi dönemlere ilişkin olarak beyanname vermeme tespiti bulunan mükelleflerin iade talepleri, tarh zamanaşımının dolduğu tarihten itibaren genel esaslara göre yerine getirilir.

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Defter

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Defter Ve Belge İbraz Etmeme Vergi incelemesine yetkili olanlarca veya takdir komisyonlarınca ibrazı istenen, defter ve belgelerin mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle KDV mükellefleri tarafından ibraz edilmemesi durumunda, mükellef özel esaslar kapsamına alınır. Faaliyetini sona erdirenlerin kullanılmayan belgelerini iptal edilmek üzere ibraz etmemesi de bu kapsamdadır.

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Mücbir

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle defter ve belgelerini ibraz etmedikleri konusunda tespit bulunanların, tespitin ilgili olduğu döneme ait iade talepleri defter ve belgeleri ibraz etmedikleri sürece yerine getirilmez. Diğer dönemlere ait iade talepleri ise iki kat teminat karşılığında veya münhasıran vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilir. Teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Defter

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Defter ve belgelerini daha sonra ibraz eden mükellefin genel esaslara dönüşü sağlanır ve iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir. Haklarında, tarh zamanaşımı öncesi dönemlere ilişkin olarak defter belge ibraz etmeme tespiti bulunan mükelleflerin iade talepleri, tarh zamanaşımının dolduğu tarihten itibaren genel esaslara göre yerine getirilir.

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Adresinde

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Adresinde Bulunamama Konusunda Tespit Bulunan Mükellefler Bilinen adresinde bulunmayan mükellefler, özel esaslara alınırlar. Adreslerinde bulunmadıkları konusunda haklarında tespit bulunanların iade talepleri, tespitin yapılmasından itibaren münhasıran iki kat teminat karşılığında veya vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Teminat vergi inceleme raporuna göre çözülür.

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Mükellef,

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Mükellef, adresinin tespiti veya kendi başvurusuna istinaden yapılan yoklamada adresinde veya yeni bildirdiği adreste bulunması durumunda, adreste bulunma tarihi itibarıyla genel esaslara alınır ve bu tarihten itibaren, iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Haklarında

VDB ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI İADE Haklarında KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanan mükellefler. - İade talebinde bulunan mükellefler hakkında ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haczi istenen KDV tutarı kadar teminat gösterilmesi halinde diğer dönemlere ilişkin iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir. - Aksi halde vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilir. - Açılan dava sonucunda verilen yargı kararı üzerine işlem tesis edileceği tabiidir. - İhtiyati tahakkuk veya ihtiyati hacze dayanak teşkil eden işlemler, özel esaslar uygulanmasını gerektiren işlemlerdense, Tebliğin o işlemlere ilişkin düzenlemelerinin de dikkate alınacağı tabiidir.

VDB İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT Kendileri hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunmamakla birlikte alım

VDB İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT Kendileri hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunmamakla birlikte alım yaptıkları mükellefler hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflere söz konusu belgelerin gerçekliğine yönelik deliller ileri sürme imkânı verilir. Söz konusu karşı deliller inceleme veya araştırmaya konu iş, işlem ve belgelerle ilgili olmalı ve bir yazı ile idari makama ibraz edilmelidir. İleri sürülen delillerin işlemin gerçekliğini göstermesi halinde özel esaslar uygulanmaz. İşlemin tarafları, ilgililer ve mükelleflerin, delillerini bir rapora bağlamak suretiyle ve işlem ve belge ilgili olmak koşuluyla ileri sürmeleri gerekir.

VDB İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT Sınırlandırıcı olmamak kaydıyla belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispatta aşağıdaki deliller

VDB İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT Sınırlandırıcı olmamak kaydıyla belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispatta aşağıdaki deliller kullanılabilir: a) -İşlem bedelinin ödendiğinin belgelendirilmesi: -Ödeme, iade talebinde bulunan mükellef tarafından ödemeyi tevsik eden belge aslı veya noter onaylı örneği ile, -5411 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar vasıtasıyla, -6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 785 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında düzenlenen çekler ile,

VDB İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT -İnternet bankacılığı yoluyla yapılan ödemelerde, banka dekontu yerine ilgili banka

VDB İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT -İnternet bankacılığı yoluyla yapılan ödemelerde, banka dekontu yerine ilgili banka şubesi tarafından onaylı internet çıktıları ya da mükellefler tarafından ödeme yapılan bankalardan alınan onaylı hesap ekstreleri ile, -Ödeme, kredi kartı (iade talebinde bulunan kişi veya kuruma ait), tapu devri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla (ön ödeme avansı şeklinde kamu kurum ve kuruluşlarının veznesine ödeme gibi) yapılmak suretiyle de tevsik edilebilir.

VDB İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT Ödemenin PTT yoluyla yapıldığı durumlarda, ödeme sırasında düzenlenecek belge, (satıcının

VDB İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT Ödemenin PTT yoluyla yapıldığı durumlarda, ödeme sırasında düzenlenecek belge, (satıcının veya adına hareket edenlerin adı-soyadı ile banka hesap numarası ve vergi kimlik numarası doğru olarak yazdırılmak kaydıyla) ödemeyi tevsik eden delil olarak ileri sürülebilir.

VDB İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT b) Taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama, ve benzeri işlemlerin yapıldığına

VDB İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT b) Taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama, ve benzeri işlemlerin yapıldığına yönelik belgeler, sigorta belgesi, vergi, resim, harç, pay, fon gibi ödemeler yapılmışsa bu ödemelere ait belgeler işlemin gerçekliğinin tevsikinde delil olarak kullanılabilir

Teminat Z. Aşımı (Kat) (Yıl) Sahte belge düzenleyenler 5 5 Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge

Teminat Z. Aşımı (Kat) (Yıl) Sahte belge düzenleyenler 5 5 Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler 4 4 Sahte belge kullananlar 4 4 Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullananlar Sahte belge düzenleme tespiti yapılanlar 3 4 Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespiti yapılanlar Sahte belge kullanma tespiti yapılanlar 3 3 Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespiti yapılanlar Adresinde bulunmama 2 2 2 - Defter belge ibraz etmeme (teminat diğer dönemler için) 2 5 Sahte belge düzenleyenlerden alış yapanlar 3 - Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenlerden alış yapanlar 2 - Konu

VDB Mehmet Ali DANIŞMAN Müdür Yardımcısı İVDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü

VDB Mehmet Ali DANIŞMAN Müdür Yardımcısı İVDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü