Vbr klient a zsady pidlovn byt Praha 27

  • Slides: 9
Download presentation
Výběr klientů a zásady přidělování bytů Praha 27. února 2020 Michal Ďorď oddělení stárnutí

Výběr klientů a zásady přidělování bytů Praha 27. února 2020 Michal Ďorď oddělení stárnutí a sociálního začleňování MPSV

Obsah: 1. Obecné zásady výběru 2. Housing First principy 3. Housing First kritéria výběru

Obsah: 1. Obecné zásady výběru 2. Housing First principy 3. Housing First kritéria výběru 4. Další kritéria výběru 2

1. Obecné zásady výběru Obecní pravidla/zásady pro přidělování bytů • jedná se o akt

1. Obecné zásady výběru Obecní pravidla/zásady pro přidělování bytů • jedná se o akt dozorovatelný Ministerstvem vnitra (§ 124 a násl. zákona o obcích) – smlouva o nájmu dozorovatelná MV není. • Obec nemůže jakkoliv podmiňovat podání, přijetí nebo projednání některé žádosti podané obyvatelem obce nebo vlastníkem nemovitosti na území obce. V tomto případě by se jednalo o zjevný rozpor s ust. § 16 odst. 2 a § 17 zákona o obcích. Z tohoto důvodu doporučuje Ministerstvo vnitra obcím všechny podané žádosti řádně přijmout a projednat. 3

1. Obecné zásady výběru Nejčastější závady v zásadách obcí podle MV: • • •

1. Obecné zásady výběru Nejčastější závady v zásadách obcí podle MV: • • • Občan České republiky Stanovení délky trvalého pobytu Bezdlužnost vůči obci nebo obcí zřízeným organizacím Neexistence vlastnictví bytu nebo domu Vázání přidělení bytu na předchozí platební morálku a doporučení předchozího pronajímatele Nemožnost získání bytu pro osoby pobírající sociální dávky Stanovení výše příjmu žadatele, popř. členů jeho současné domácnosti, pro možnost získání bytu Stanovení doložení všech příjmů, nejlépe od všech členů současné žadatelovy domácnosti Trestní bezúhonnost 4

1. Obecné zásady výběru Nejčastější závady v zásadách obcí podle MV: • Poplatek za

1. Obecné zásady výběru Nejčastější závady v zásadách obcí podle MV: • Poplatek za podání žádosti popř. za směnu bytů – poplatek lze dle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod stanovit pouze na základě zákona. • Nenávratný vklad za přidělení bytu – např. 50 nebo 100 tis. Kč, poplatek za podání žádosti. • Vyžadování informací a dokladů nad míru nezbytně nutnou – zpráva lékaře o zdravotním stavu žadatele, potvrzení o trvalém pobytu, informace o těhotenství, prohlášení o neexistenci jiných příjmů než prokázaných, stanovisko jiného odboru OÚ • Automatické vyřazení žádosti ze seznamu žádostí nebo bez vědomí žadatele – každá žádost musí být projednána, žadatel musí být vždy informován. • Zkoumání obce, zda si sociálně špatnou situaci žadatel sám zavinil nebo ne, nebo zda žadatel v minulosti prodal byt nebo dům (např. 30 let nazpět) – rozhoduje současný sociální status žadatele a popř. ukazatele, že může být do budoucna dobrým (běžným) nájemcem. • Nemožnost získání bytu pro výpověď z předchozího nájmu dle ust. § 2288 občanského zákoníku – zásah obce do předchozího nájemního vztahu, ust. má i jiné výpovědní důvody. 5

3. Kritéria výběru (dle výzvy) • Cílovou skupinou jsou domácnosti v bytové nouzi s

3. Kritéria výběru (dle výzvy) • Cílovou skupinou jsou domácnosti v bytové nouzi s intenzivní potřebou podpory, přednostně ti nejohroženější s komplexní potřebou podpory. Program Housing First (Bydlení především) je určen jednotlivcům, párům nebo rodinám, které jsou aktuálně v bytové nouzi, a zároveň je zde alespoň jedna dospělá osoba, která potřebuje intenzivní a dlouhodobou podporu. Detailnější popis viz kapitola 4. 3 výzvy: https: //www. esfcr. cz/vyzva-108 -opz 6

4. Další kritéria výběru • Stanovujeme podle charakteristických zkušeností, znevýhodnění (zdravotní problémy, propadávání službami,

4. Další kritéria výběru • Stanovujeme podle charakteristických zkušeností, znevýhodnění (zdravotní problémy, propadávání službami, nenavázanost na služby, délka bytové nouze) • Stanovujeme podle charakteristických zkušeností, znevýhodnění předem definované CS (rodiny, lidé s duální diagnózou, Romové, oběti diskriminace, oběti domácího násilí, lidé se zkušeností s ústavní péčí, lidé po VTOS) 7

Další kritéria výběru Na co myslet při výběru: Účastníky programu HF za situace, kdy

Další kritéria výběru Na co myslet při výběru: Účastníky programu HF za situace, kdy tento program nemá ambici poskytnout podporu všem osobám z cílové skupiny, je možné vybrat v zásadě dvěma způsoby: (a) na základě vyhodnocení potřebnosti (respektive míry ohrožení, které život v bytové nouzi generuje) – zde je možné volit opět nejméně ze dvou přístupů (a 1) výběr nejohroženějších a většinou tak co do podpory nejnáročnějších účastníků nebo (a 2) postupné nabírání účastníků splňujících kritéria adekvátnosti HF přístupu až do naplnění kapacity plánovaného programu. Druhou možností je potom (b) losování účastníků ze všech osob/domácností splňujících kritéria HF v počtu kapacity plánovaného programu. 8

Děkuji za pozornost 9

Děkuji za pozornost 9