Vantaan turvallisuustalkoot rikoksentorjuntaohjelman arviointiraportti Sanna Maukonen Niklas Reuter

  • Slides: 11
Download presentation
Vantaan turvallisuustalkoot rikoksentorjuntaohjelman arviointiraportti Sanna Maukonen, Niklas Reuter, Riitta-Maija Vesanen

Vantaan turvallisuustalkoot rikoksentorjuntaohjelman arviointiraportti Sanna Maukonen, Niklas Reuter, Riitta-Maija Vesanen

I Arviointihankkeen esittely Arvioinnin päämäärät • Arvioida ohjelman suunnittelua ja organisointia • Arvioida ohjelman

I Arviointihankkeen esittely Arvioinnin päämäärät • Arvioida ohjelman suunnittelua ja organisointia • Arvioida ohjelman toteutusta • Arvioida ohjelman tuloksia sekä yhteistyötä, verkostoitumista ja tiedottamista • Arvioida ohjelmatulosten kestävyyttä ja ohjelmatoiminnan arvioinnin ja seurannan toimivuutta. • Edesauttaa turvallisuuden ja rikoksentorjunnan mittareiden kehittämistä ja arviointia Maukonen, Reuter, Vesanen 5/25/2021 2

Arvioinnin toteutusaikataulu 1. Aineisto-analyysi (Syyskuu 2005) 2. Sähköinen kysely (Lokakuu 2005) 3. Arviointiseminaari (Marraskuu

Arvioinnin toteutusaikataulu 1. Aineisto-analyysi (Syyskuu 2005) 2. Sähköinen kysely (Lokakuu 2005) 3. Arviointiseminaari (Marraskuu 2005) 4. Arviointihaastattelut (Marras- ja joulukuu 2005) 5. Loppuraportin laatiminen (Tammi- ja helmikuu 2006) Maukonen, Reuter, Vesanen 5/25/2021 3

Arvioinnin toteutus Maukonen, Reuter, Vesanen 5/25/2021 4

Arvioinnin toteutus Maukonen, Reuter, Vesanen 5/25/2021 4

Vastaajatahojen rikoksentorjuntaohjelman tuntemus Maukonen, Reuter, Vesanen 5/25/2021 5

Vastaajatahojen rikoksentorjuntaohjelman tuntemus Maukonen, Reuter, Vesanen 5/25/2021 5

II Arviointiraportin johtopäätökset ja suositukset Suunnittelu ja organisointi Johtopäätös Ohjelmalle on selkeästi osoitettavissa oleva

II Arviointiraportin johtopäätökset ja suositukset Suunnittelu ja organisointi Johtopäätös Ohjelmalle on selkeästi osoitettavissa oleva tarve. - 92 % vastaajista oli täysin ja osittain samaa mieltä (68/24 %), 4 % EOS. Turvallisuustalkoot -ohjelman niin sanottu ohjelmaasiakirja eli ohjelmaraportti (2003) ei anna riittävän selkeää, kokonaisvaltaista ja kiteytettyä kuvaa ohjelman tarpeista, ohjelmalle asetetuista tavoitteista ja halutuista tuloksista. - 74 % vastaajista oli toimintasuunnitelman selkeydestä oli täysin mieltä ja osittain samaa mieltä (27/47), 10 % EOS. Maukonen, Reuter, Vesanen 5/25/2021 6

Toteutus Johtopäätös Ohjelman toteutusrakenne perustuu siihen, että YT-elin koordinoi ja ohjaa toimintaa, kun taas

Toteutus Johtopäätös Ohjelman toteutusrakenne perustuu siihen, että YT-elin koordinoi ja ohjaa toimintaa, kun taas alueryhmillä ja hankkeilla on konkreettisten toimenpiteiden toteutusvastuu. Ohjelman toimijoiden välisessä työnjaossa ja organisoinnissa esiintyy kuitenkin puutteita. Suositus 3 Ohjelman eri tasojen ja toimielinten tavoitteet, tehtävät ja vastuut sekä työmenetelmät tulisi määritellä ja kuvata selkeästi ohjelmadokumentissa. Maukonen, Reuter, Vesanen 5/25/2021 7

Johtopäätös Hanketoiminta on ollut aktiivista ja tehokasta. Hanketoiminta perustuu voimakkaasti paikalliseen asiantuntemukseen ja paikallisten

Johtopäätös Hanketoiminta on ollut aktiivista ja tehokasta. Hanketoiminta perustuu voimakkaasti paikalliseen asiantuntemukseen ja paikallisten olojen parantamiseen. Hanketoiminnan kautta saavutettujen tuloksien mallintamisessa ja siirrossa kuitenkin esiintyy puutteita. Suositus 10 Hankkeissa tuotettuja toimintamalleja tulisi kartoittaa ja kuvata tarkemmin. Syntyneiden hyvien käytäntöjen edelleen siirtäminen alueryhmien ja YT-elimen kautta edistäisi toiminnan tuloksellisuutta. Maukonen, Reuter, Vesanen 5/25/2021 8

Suositus 12 Tulevien turvallisuusriskien minimoimisen kannalta olisi entistä tärkeämpää suunnata enemmän toimintaa maahanmuuttajayhteisöihin osallistamalla

Suositus 12 Tulevien turvallisuusriskien minimoimisen kannalta olisi entistä tärkeämpää suunnata enemmän toimintaa maahanmuuttajayhteisöihin osallistamalla maahanmuuttajia ohjelmatyöhön. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet tulisi räätälöidä tämän riskiryhmän tilanne ja tarpeet huomioiden. Suositus 13 Soveltuvin osin turvallisuustalkoiden tulisi pyrkiä hyödyntämään rikoksentekijöiden asiantuntemusta ja kanavoida tätä ennalta ehkäiseviin ja torjuntaan tähtääviin toimenpiteisiin. Maukonen, Reuter, Vesanen 5/25/2021 9

Johtopäätös Turvallisuustalkoot -ohjelman yhteistyöelin on toiminut hyvänä turvallisuusasioiden keskustelufoorumina eri hallintokuntien, poliisin ja seurakunnan

Johtopäätös Turvallisuustalkoot -ohjelman yhteistyöelin on toiminut hyvänä turvallisuusasioiden keskustelufoorumina eri hallintokuntien, poliisin ja seurakunnan edustajien välillä. Kaupunkilaisten tietoisuus turvallisuudesta, rikollisuuden ehkäisystä ja rikollisuuden torjunnasta on lisääntynyt. YTelimen harjoittama turvallisuuden edistämis- ja rikoksentorjuntakeskustelu on kuitenkin liian suppeaa. Suositus 4 YT-elimen tulisi työskennellä voimakkaammin toiminnan ja resurssien jatkuvuuden ja vakinaistamisen turvaamiseksi. Sen tulisi vahvistaa yhteyksiä kaupungin päätöksentekijöihin, hallintoon ja strategioihin. YT elimen tulisi aktiivisesti toimia turvallisuuden ja rikoksentorjunnan lisäämiseksi soveltuvin osin kaupungin strategioihin läpäisyperiaatteella. Maukonen, Reuter, Vesanen 5/25/2021 10

Johtopäätös Ohjelmalla on luotu edellytyksiä monitahoisen osallistujajoukon rikoksentorjuntatyölle ja työn jatkuvalle kehittämiselle Vantaalla ja

Johtopäätös Ohjelmalla on luotu edellytyksiä monitahoisen osallistujajoukon rikoksentorjuntatyölle ja työn jatkuvalle kehittämiselle Vantaalla ja edesautettu eri tahojen verkostoitumista rikoksentorjuntaan liittyvissä asioissa. Moniammatillinen, sektorirajoja ylittävä työskentely on lisääntynyt. Rikollisuuden ennaltaehkäisyyn on pyritty muun muassa kouluissa toteutettavalla ennaltaehkäisevällä valistuksella, kehittämällä perheväkivaltaan puuttumista sekä pysäköintialueiden valaistusta ja puomitusta parantamalla Maukonen, Reuter, Vesanen 5/25/2021 11