Vad menas med religion Religion r privat alla

  • Slides: 9
Download presentation
Vad menas med religion? • Religion är privat – alla människor har en egen

Vad menas med religion? • Religion är privat – alla människor har en egen unik tro. • Det är inte lätt att reda ut vad som menas med religion. • Man kan försöka ringa in det som verkar vara lika för många religioner. • Ordet religion betyder ungefär ”Att visa vördnad för en gudomlig kraft”

Det heliga är centralt • Inom de flesta religioner finns det något som är

Det heliga är centralt • Inom de flesta religioner finns det något som är heligt. • Att människor uppfattar något som heligt betyder att de är ” mycket rädda om det” • Inom vissa religioner är platser och saker heliga och inom andra är hela världen gudomlig och helig.

Gemenskapen är viktig • För många människor handlar religion om gemenskap. • Man delar

Gemenskapen är viktig • För många människor handlar religion om gemenskap. • Man delar sin tro och sina tankar om vad som är heligt och hur man ska leva ett bra liv med andra – gemenskapen ger trygghet och en känsla av att höra ihop. • Det som är heligt för en människa eller en grupp behöver inte vara heligt för andra. Ett exempel på det är hur svenska staten har behandlat Sveriges ursprungsbefolkning samerna.

Religiösa ledare • Inom nästan alla religioner finns det personer som har ansvar för

Religiösa ledare • Inom nästan alla religioner finns det personer som har ansvar för att leda gudstjänsten eller sköta om de heliga byggnaderna. • Andra arbetar med att tolka de religiösa skrifterna och traditionerna på ett nytt sätt. • Schamaner, präster, rabbiner, imamer är namn på religiösa ledare inom olika religioner.

Heliga handlingar –religionernas ”riter” • I alla religioner finns det platser som anses vara

Heliga handlingar –religionernas ”riter” • I alla religioner finns det platser som anses vara heliga. Alltså platser som är speciella, de betyder mycket. Ofta är platserna som en ”länk” mellan människan och det gudomliga. • Det finns också handlingar som är heliga. De kallas för riter.

Böner till gudarna • I nästan alla religioner ber människorna till Gud eller gudarna.

Böner till gudarna • I nästan alla religioner ber människorna till Gud eller gudarna. • Troende kan be av många olika anledningar, till exempel kan man be för att klaga, ibland ber man om hjälp och ibland för att visa tacksamhet. Det är väldigt olika. • Var man ber och med vilka man ber varierar väldigt mycket. De flesta troende ber både ensamma ibland och tillsammans med andra ibland.

Offer – för att visa att guden betyder mer. • I nästan alla religioner

Offer – för att visa att guden betyder mer. • I nästan alla religioner offrar man till Gud/ gudarna. Med offer menas att de troende avstår från något som de vill ha eller behöver. • Det är ett bevis för att den troende tycker att hens gud är viktigare än vad hen själv är. • Det är vanligt att man offrar blommor, mat eller pengar. • Inom kristendomen tillexempel samlar man in kollekt, pengar, under gudstjänsten som församlingen sedan skänker till något välgörande arbete.

Övergångsriter – vid livets stora förändringar • Inom nästan alla religioner firar/uppmärksammar man livets

Övergångsriter – vid livets stora förändringar • Inom nästan alla religioner firar/uppmärksammar man livets stora händelser. • Inom kristendomen är det dopet, konfirmationen, vigseln och begravningen. • Nästan alla andra religioner har motsvarande övergångsriter när en människa föds, blir vuxen, bildar familj eller dör. • Dessa riter kallas för övergångsriter eftersom de genomförs vid en ”övergång” från ett stadie i livet till ett annat.

Gudstjänsten- den gemensamma riten • Inom nästan alla religioner samlas de troende ibland och

Gudstjänsten- den gemensamma riten • Inom nästan alla religioner samlas de troende ibland och tillber Gud/gudarna. Det kallas för gudstjänst. • Ibland, men inte alltid, leds gudstjänsten av en ledare tillexempel en präst eller en imam. • Gudstjänsterna innehållet ofta böner, läsning av heliga texter, sång, musik och ibland dans.