V T L 9 GD Bi NH BNG

  • Slides: 10
Download presentation
V ẬT L Ý 9 GD Bi. NH BƯƠNG

V ẬT L Ý 9 GD Bi. NH BƯƠNG

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp * H·y m¾c m¹ch ®iÖn gåm

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp * H·y m¾c m¹ch ®iÖn gåm 2 bãng ®Ìn m¾c nèi tiÕp. X X * Nh¾c l¹i kiÕn thøc líp 7 vÒ c êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ cña ®o¹n m¹ch gåm 2 bãng ®Ìn m¾c nèi tiÕp.

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp I. C êng ®é dßng ®iÖn

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp I. C êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ trong ®o¹n m¹ch nèi tiÕp : 1. Nhí l¹i kiÕn thøc líp 7: C êng ®é dßng ®iÖn : (1) X HiÖu ®iÖn thÕ : (2) 2. §o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp: * C¸c hÖ thøc (1) vµ (2) vÉn ®óng víi ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp C 2 Chøng minh : HD : A X

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp I. C êng ®é dßng ®iÖn

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp I. C êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ trong ®o¹n m¹ch nèi tiÕp : * VËy trong ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp, ta cã : A

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp I. C êng ®é dßng ®iÖn

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp I. C êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ trong ®o¹n m¹ch nèi tiÕp : Ii. ®iÖn trë t ¬ng ® ¬ng cña ®o¹n m¹ch nèi tiÕp : 1. §iÖn trë t ¬ng ® ¬ng: (sgk) 2. C «ng thøc tÝnh ®iÖn trë t ¬ng ® ¬ng cña ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp: 3. ThÝ nghiÖm kiÓm tra : 4. KÕt luËn: §o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp cã ®iÖn trë t ¬ng ® ¬ng b» ng tæng c¸c ®iÖn trë thµnh phÇn :

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp I. C êng ®é dßng ®iÖn

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp I. C êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ trong ®o¹n m¹ch nèi tiÕp : Ii. ®iÖn trë t ¬ng ® ¬ng cña ®o¹n m¹ch nèi tiÕp : Iii. VËn dông : C 4 Cho m¹ch ®iÖn cã s¬ ®å nh h. vÏ CÇu ch× K § 1 § 2 X X A B + Khi c «ng t¾c K më, hai ®Ìn cã ho¹t ®éng kh «ng ? V× sao? +Khi c «ng t¾c K ®ãng, cÇu ch× bÞ ®øt, hai ®Ìn cã ho¹t ®éng kh «ng ? V× sao ? +Khi c «ng t¾c K ®ãng, d©y tãc ®Ìn § 1 bÞ ®øt, ®Ìn § 2 cã ho¹t ®éng kh «ng? V× sao?

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp I. C êng ®é dßng ®iÖn

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp I. C êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ trong ®o¹n m¹ch nèi tiÕp : Ii. ®iÖn trë t ¬ng ® ¬ng cña ®o¹n m¹ch nèi tiÕp : Iii. VËn dông : C 5 Cho hai ®iÖn trë R 1 = R 2 = 20 h×nh 4. 3 a A R 1 R 2 ® îc m¾c nh s¬ ®å B +TÝnh ®iÖn trë t ¬ng ® ¬ng cña ®o¹n m¹ch ®ã. + M¾c thªm R 3 = 20 vµo m¹ch ®iÖn trªn th× ®iÖn trë t ¬ng ® ¬ng cña ®o¹n m¹ch míi b» ng bao nhiªu? So s¸nh ®iÖn trë ®ã víi mçi ®iÖn trë thµnh phÇn. A R 1 R 2 R 3 B

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp I. C êng ®é dßng ®iÖn

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp I. C êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ trong ®o¹n m¹ch nèi tiÕp : Ii. ®iÖn trë t ¬ng ® ¬ng cña ®o¹n m¹ch nèi tiÕp : Iii. VËn dông : A R 1 R 2 R 3 B +Më réng: §iÖn trë t ¬ng ® ¬ng cña ®o¹n m¹ch gåm 3 ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp b» ng tæng c¸c ®iÖn trë thµnh phÇn

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp I. C êng ®é dßng ®iÖn

TiÕt 4. Bµi 4. §o¹n m¹ch nèi tiÕp I. C êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ trong ®o¹n m¹ch nèi tiÕp : Ii. ®iÖn trë t ¬ng ® ¬ng cña ®o¹n m¹ch nèi tiÕp : Iii. VËn dông : BT: Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ. BiÕt UAB = 30 V, R 1 =10 , R 2 = 20 , R 3= 30. TÝnh ®iÖn trë t ¬ng ® ¬ng cña ®o¹n m¹ch, hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu mçi ®iÖn trë vµ c ¬ng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë vµ c êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh. A R 1 R 2 R 3 B