Uzronici paljenja u prostorima ugroenim eksplozivnim atmosferama dovoljnu

  • Slides: 23
Download presentation
Uzročnici paljenja u prostorima ugroženim eksplozivnim atmosferama dovoljnu toplinsku energiju koju može predati smjesi

Uzročnici paljenja u prostorima ugroženim eksplozivnim atmosferama dovoljnu toplinsku energiju koju može predati smjesi dovoljnu temperaturu u odnosu prema temperaturi smjese E i T < Tmin uzročnik ako ima jedan uvjet dva uvjeta E > Ep paljenje T > Tp nema paljenja T i E < Emin Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje eksplozivne atmosfere (smjese)

uzročnici paljenja EX atmosfere električnog porijekla

uzročnici paljenja EX atmosfere električnog porijekla

Probojno paljenje Utjecaj odnosa raspora i širine sastava kod probojnog paljenja

Probojno paljenje Utjecaj odnosa raspora i širine sastava kod probojnog paljenja

određivanje Maksimalnog Eksperimentalnog Sigurnosnog Raspora MESR raspor W se povećava po 0, 02 mm

određivanje Maksimalnog Eksperimentalnog Sigurnosnog Raspora MESR raspor W se povećava po 0, 02 mm siguran razmak Wg ako nema probojnog paljenja za 10 uzastopnih pokušaja

Klasifikacija električnih uređaja te zapaljivih plinova, para, tekućina i prašina klasifikacija uređaja prema zagrijavanju

Klasifikacija električnih uređaja te zapaljivih plinova, para, tekućina i prašina klasifikacija uređaja prema zagrijavanju (a prema energiji samo ako ju je moguće ograničiti) dva područja uporabe I. - rudnici (metan i ugljena prašina) II. - ostalo -industrija (svi plinovi pare i prašine) Klasifikacija električnih uređaja prema dopuštenom zagrijavanju obzirom na temperaturu paljenja plinova i para 150

m 1, m 2, m 3 - mjerne sonde Klasifikacija električnih uređaja obzirom na

m 1, m 2, m 3 - mjerne sonde Klasifikacija električnih uređaja obzirom na grupe plinova prema njihovoj energiji paljenja bitno za zaštite koje se temelje na energiji paljenja eksplozivne smjese (d, i) probojno paljenje najzapaljivije smjese tri grupe plinova i para u II području obzirom na energiju iskre (I i U) paljenja najzapaljivije smjese

sigurnosni raspori sastava za širinu raspora 25 mm > 1, 15 rudnici (> 90

sigurnosni raspori sastava za širinu raspora 25 mm > 1, 15 rudnici (> 90 % metan) kod većih razmaka dolazi do eksplozije granične vrijednosti MESR grupa Wg granični raspori za grupe uređaja za IIC (20 cm 3) Wd dopušteni raspori za grupe uređaja Podjela na skupine uređaja obzirom na grupe plinova prema MESR

određivanje Minimalne Struje Paljenja MSP 1000 okretaja bez paljenja nema paljenja MSP - struja

određivanje Minimalne Struje Paljenja MSP 1000 okretaja bez paljenja nema paljenja MSP - struja koja pri naponu od 24 V na 1000 okretaja (4000 iskrenja) uzrokuje jedno paljenje najzapaljivije smjese pri standardnim atmosferskim uvjetima

minimalna energija električne iskre potrebna za paljenje ovisi o vrsti plina i Z strujnog

minimalna energija električne iskre potrebna za paljenje ovisi o vrsti plina i Z strujnog kruga

za R i L mjerimo minimalnu uz određeni U za C mjerimo minimalni U

za R i L mjerimo minimalnu uz određeni U za C mjerimo minimalni U za različite C bitno za ispitivanje samosigurnih uređaja

Grupa plinova Klasifikacija prema MESR (mm) Klasifikacija prema omjeru MSP u odnosu na MSP

Grupa plinova Klasifikacija prema MESR (mm) Klasifikacija prema omjeru MSP u odnosu na MSP za CH 4 dostano razvrstavanje po jednom od kriterija osim u područjima razvrstavanje po oba kriterija a nepovoljniji odlučujući

Klasifikacija zapaljivih tekućina temperatura plamišta - možemo na 5 mm od površine plamenom zapaliti

Klasifikacija zapaljivih tekućina temperatura plamišta - možemo na 5 mm od površine plamenom zapaliti tekućinu I. grupa s plamištem < 38°C II. grupa s plamištem 38 - 55°C I. -1. plamište 23°C i vrelište 38 °C I. -2. plamište 23°C i vrelište >38 °C I. -3. plamište > 23°C III. grupa s plamištem > 55°C Klasifikacija zapaljivih prašina prašine (metalne, ugljene, organske) kod el. uređaja uzvitlane (T paljenja viša od T tinjanja) nataložene nataložena se javlja i kod uzvitlane nataložena tinjanjem uzrokuje uzvitlanu eksplozivna atmosfera

Klasifikacija prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom Prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom Y između dge i gge

Klasifikacija prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom Prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom Y između dge i gge ugroženi prostori mogućnost pojave Y između dge i gge ugroženi prostori nejednolikost mješanja smjese ugroženi prostori i ispod dge gge uvjetno neugroženi prostor trajanje koncentracije ugroženi prostor gge

Osnove klasifikacije ugroženog prostora temelji klasifikacije granice električni uređaji vjerojatnost postojanja ekslpozivne atmosfere (Ex.

Osnove klasifikacije ugroženog prostora temelji klasifikacije granice električni uređaji vjerojatnost postojanja ekslpozivne atmosfere (Ex. A) vjerojatnost pojavljivanja uzročnika paljenja trajno prisutna ekslpozivna atmosfera uzročnik paljenja isključen trajno prisutan uzročnik isključena prisutnost ekslpozivne atmosfere (A) u normalnom radu uzročnici (obavezna PEX izvedba) (B) uzročnici samo pri pojavi greške (uključuje grešku PEX izvedbe) za skupinu (B) potrebno procijeniti vjerojatnost koincidiranja Ex atmosfere i uzročnika korištenje i izvedba el. uređaja određena stupnjevima opasnosti (zonama) 0 1 2 0 - Ex. A trajno ili često ili dugotrajno - isključen el. uzročnik (sabirnik goriva u podz. rud. ) 1 - Ex. A u radu ali rjeđe nego u 0 - samo PEX izvedba uređaja (u metanskim rudnicima) 2 - nema Ex. A u radu ili rijetko i kratkotrajno - dozvoljiva greška na uređaju uz period redovitog održavaja <<< od vjerojatnosti pojavljivanja Ex. A

Specifični zahtjevi za pojedine električne uređaje MOTOR - ventilator ne smije mehaničkom iskrom izazvati

Specifični zahtjevi za pojedine električne uređaje MOTOR - ventilator ne smije mehaničkom iskrom izazvati paljenje SKLOPNI APARATI - otvaranje kućišta samo u beznaponskom stanju OSTALI APARATI - pločice “NE OTVARATI POD NAPONOM” OSIGURAČI - zamjena samo u beznaponskom stanju UTIKAČI I UTIČNICE - ne mogu se utaknuti i odvojiti pod naponom SVJETILJKE - onemogućiti zamjenu žarulja pod naponom ili pločica s upozorenjem ako su na kabelu izdržati silu od 120 N bez klizanja ili oštećenja Ispitivanje i certificiranje ispitivanje certifikat sukladnosti obavljaju ovlašteni laboratoriji na zahtjev proizvođača pojedinačno obavljaju proizvođači prema certifikatu sukladnosti za proizvođača (izdaje Ex agencija) (izjava proizvođača) za korisnika - izdaje proizvođač pojedinačni (K certifikat) Ex agencija za uvozne proizvode

Sekundarna protueksplozijska zaštita fizikalna načela oklapanje uzročnika zbog lokalizacije eksplozije unutar uređaja ograničenje energije

Sekundarna protueksplozijska zaštita fizikalna načela oklapanje uzročnika zbog lokalizacije eksplozije unutar uređaja ograničenje energije uzročnika ograničenje temperature uzročnika uz posebne mjere za slučaj kvara izoliranje uzročnika od eksplozivne atmosfere spriječavanje ulaska prašine uz ograničenje temperature ispod T tinjanja Vrste sekundarne protueksplozijske zaštita protueksplozijska zaštita (Ex; Europa-“EEx”) je za rudnike izvedena za zonu opasnosti 1 osnovne vrste OKLAPANJE "d" SAMOSIGURNOST "i" POVEĆANA SIGURNOST "e" OBLAGANJE "m" ostale vrste URANJANJE "o" NADTLAK "p" PUNJENJE "q" složena zaštita (za kapne svjetiljke za rudnike)

Označivanje protueksplozijski zaštićenih električnih uređaja oznaka = Op ći Vrsta Podr. Skup. Tem. znak

Označivanje protueksplozijski zaštićenih električnih uređaja oznaka = Op ći Vrsta Podr. Skup. Tem. znak Ex prim. plin. raz. d e i ia ib m o p q s n n. A n. C n. R I. II. A B C T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 OKLAPANJE POVE ĆANA SIGURNOST SAMOSIGURNOST viša kategorija ni ža kategorija OBLAGANJE URANJANJE NADTLAK PUNJENJE NARO ČITE VRSTE ZAŠTITE NEPALEĆI UREĐAJI 2. ZONA izvedbom spr. prob. palj; guš. palj; ogran. ener; herm. zatv; brtvlj. ograni čeno disanje RUDARSTVO INDUSTRIJA ugljikovodici, metan i drugi etilen, gradski plin i ostali vodik, acetilen, CS 2, pare 450 300 200 grani čna temperatura 135 °C 100 85

PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU OPREMU i INSTALACIJE OBVEZUJU : ZAKON ZA ZAPALJIVE TEKUĆINE I PLINOVE, NN

PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU OPREMU i INSTALACIJE OBVEZUJU : ZAKON ZA ZAPALJIVE TEKUĆINE I PLINOVE, NN br. 108/95 ZAKON ZA ZAŠTITU OD POŽARA, NN br. 58/93; 33/05 ZAKON O ZAŠTITI NA RADU, NN br. 59/96; 94/96; 114/03 ZAKON O PROSTOR. UREĐENJU I GRADNJI N. N. br. 76/07 ZAKON O EKSPLOZIVNIM TVARIMA ZA GOSPODARSKU UPORABU, NN br. 12/94

t ika rtif ce 5 Ex-agencija 2 3 1 STRUČNA SLUŽBA Ex-agencije 4 6

t ika rtif ce 5 Ex-agencija 2 3 1 STRUČNA SLUŽBA Ex-agencije 4 6 Shematizirani prikaz postupka certificiranja protueksplozijski zaštićenih električnih uređaja

3 Ex-agencija 2 5 t ika rtif STRUČNA SLUŽBA Ex-agencije ce 1 4 Shematizirani

3 Ex-agencija 2 5 t ika rtif STRUČNA SLUŽBA Ex-agencije ce 1 4 Shematizirani prikaz postupka pojedinačnog certificiranja protueksplozijski zaštićenih uređaja inozemnog porijekla koji nisu certificirani od Ex-agencije a posjeduju certifikat zemlje proizvođača