Uzgadnianie dokumentw z zakresu ochrony przeciwpoarowej mgr in

  • Slides: 18
Download presentation
Uzgadnianie dokumentów z zakresu ochrony przeciwpożarowej mgr inż. poż. Grzegorz Maliszewski

Uzgadnianie dokumentów z zakresu ochrony przeciwpożarowej mgr inż. poż. Grzegorz Maliszewski

dokumenty do uzgodnienia n projekty budowlane wybranych obiektów n projekty urządzeń przeciwpożarowych n ekspertyzy

dokumenty do uzgodnienia n projekty budowlane wybranych obiektów n projekty urządzeń przeciwpożarowych n ekspertyzy techniczne dot. warunków techniczno-budowlanych (rozp. MI) n wnioski dot. warunków techniczno-budowlanych (rozp. MG) n ekspertyzy techniczne dot. ochrony przeciwpożarowej (rozp. MSWi. A) n wnioski dot. rozwiązań zamiennych dla przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, a także zastępcze źródła wody (rozp. MSWi. A) n wnioski dot. rozwiązań zamiennych dla dróg pożarowych (rozp. MSWi. A) n plany ochrony infrastruktury krytycznej

projekty budowlane i pozwolenie na budowę Projekty budowlane zatwierdzane są przez i pozwolenie na

projekty budowlane i pozwolenie na budowę Projekty budowlane zatwierdzane są przez i pozwolenie na budowę wydaje (art. 80 i 82 Prawa budowlanego): o starosta (w tym prezydent miasta na prawach powiatu), o wojewoda (jako organ samodzielny dla wybranych obiektów oraz organ odwoławczy wobec starosty), o Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (jako organ odwoławczy wobec wojewody), o dyrektorzy urzędów górniczych, o Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (jako organ samodzielny dla wybranych obiektów oraz organ odwoławczy wobec dyrektorów urzędów górniczych).

pozwolenie na użytkowanie Pozwolenie na użytkowanie wydaje (art. 80 i 83 Prawa budowlanego): o

pozwolenie na użytkowanie Pozwolenie na użytkowanie wydaje (art. 80 i 83 Prawa budowlanego): o powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, o wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (jako organ samodzielny dla wybranych obiektów oraz organ odwoławczy wobec powiatowego inspektora nadzoru budowlanego), o Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (jako organ odwoławczy wobec wojewody), o dyrektorzy urzędów górniczych, o Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (jako organ samodzielny dla wybranych obiektów oraz organ odwoławczy wobec dyrektorów urzędów górniczych).

uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej Projekty budowlane pod względem ochrony przeciwpożarowej uzgadniane

uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej Projekty budowlane pod względem ochrony przeciwpożarowej uzgadniane są z: rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych rozporządzenie MSWi. A w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm. )

uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej Uzgodnienia wymagają projekty budowlane: o każdego budynku

uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej Uzgodnienia wymagają projekty budowlane: o każdego budynku zawierającego strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL V o budynku zawierającego strefę pożarową ZL III lub ZL IV należącego do grupy wysokości: średniowysokie, średniowysokie lub wysokościowe o budynku zawierającego strefę pożarową ZL III o powierzchni co najmniej 1000 m 2 położoną na kondygnacji innej niż pierwsza o obiektu budowlanego użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego (innego niż budynek), w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m 2

uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej Uzgodnienia wymagają projekty budowlane: o budynku zawierającego

uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej Uzgodnienia wymagają projekty budowlane: o budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową (PM), wolnostojącego urządzenia technologicznego, zbiornika poza budynkiem, placu składowego, wiaty, dla których zachodzi jeden z następujących warunków: v występuje zagrożenie wybuchem v gęstość obciążenia ogniowego wynosi poniżej 500 MJ/m 2, a powierzchnia ponad 5000 m 2 v gęstość obciążenia ogniowego wynosi ponad 500 MJ/m 2, a powierzchnia ponad 1000 m 2

uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej Uzgodnienia wymagają projekty budowlane: o garażu wielopoziomowego

uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej Uzgodnienia wymagają projekty budowlane: o garażu wielopoziomowego oraz garażu zamkniętego o więcej niż 10 stanowiskach postojowych o obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego o parkingu przeznaczonego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne o tunelu o długości ponad 100 m sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami o przeciwpożarowego zbiornika wodnego o stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych o

uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej Uzgodnienia dokonuje rzeczoznawca poprzez ostemplowanie pieczątką i

uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej Uzgodnienia dokonuje rzeczoznawca poprzez ostemplowanie pieczątką i podpisanie się: o na rzucie kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego (najczęściej jest to parter) oraz o na mapie zagospodarowania terenu lub działki

uzgadnianie projektów urządzeń przeciwpożarowych Projekt urządzenia przeciwpożarowego musi być uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw

uzgadnianie projektów urządzeń przeciwpożarowych Projekt urządzenia przeciwpożarowego musi być uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Urządzeniami przeciwpożarowymi są: system sygnalizacji pożarowej, o urządzenia odbiorcze monitoringu pożarowego, o dźwiękowy system ostrzegawczy, o stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, o hydranty wewnętrzne i zewnętrzne oraz zawory hydrantowe, o pompy w pompowniach przeciwpożarowych, o awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, o

uzgadnianie projektów urządzeń przeciwpożarowych Urządzeniami przeciwpożarowymi są: przeciwpożarowe klapy odcinające, o urządzenia zabezpieczające przed

uzgadnianie projektów urządzeń przeciwpożarowych Urządzeniami przeciwpożarowymi są: przeciwpożarowe klapy odcinające, o urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem, o kurtyny dymowe o urządzenia inertyzujące, o urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, o drzwi i bramy przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania, o przeciwpożarowe wyłączniki prądu, o dźwigi dla ekip ratowniczych. o

uzgadnianie projektów urządzeń przeciwpożarowych Uzgodnieniu podlega projekt urządzenia przeciwpożarowego. Brak jest szczegółowych wymagań, co

uzgadnianie projektów urządzeń przeciwpożarowych Uzgodnieniu podlega projekt urządzenia przeciwpożarowego. Brak jest szczegółowych wymagań, co do formy takiego uzgodnienia. Najbardziej poprawny jest ostemplowany podpis na rzucie parteru lub innej kondygnacji podstawowej.

uzgadnianie projektów urządzeń przeciwpożarowych W praktyce PSP wymaga, aby wszystkie istotne zmiany w projekcie

uzgadnianie projektów urządzeń przeciwpożarowych W praktyce PSP wymaga, aby wszystkie istotne zmiany w projekcie urządzenia ppoż. również były uzgodnione przez rzeczoznawcę. Zmianą nieistotną będzie zazwyczaj: - zmiana położenia przewodu w obrębie tego samego pomieszczenia, - zmiana o 1 m lokalizacji hydrantu w obrębie tego samego pomieszczenia lub korytarza. Zmianą istotną będzie zazwyczaj: - zmniejszenie liczby pomp w pompowni przeciwpożarowej, - rezygnacja z 1 hydrantu.

uzgadnianie rozwiązań zastępczych i zamiennych Komendant wojewódzki PSP uzgadnia rozwiązania zastępcze: § zawarte w

uzgadnianie rozwiązań zastępczych i zamiennych Komendant wojewódzki PSP uzgadnia rozwiązania zastępcze: § zawarte w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego i ds. zabezpieczeń ppoż. przy przebudowie, przebudowie rozbudowie, rozbudowie nadbudowie, nadbudowie zmianie sposobu użytkowania budynków oraz w przypadku stwierdzenia w nich elementów zagrożenia życia ludzi, ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2002 r. ; § zawarte we wniosku przy przebudowie obiektów budowlanych lub ich części przeznaczonych do magazynowania, przeładunku i dystrybucji ropy naftowej oraz produktów naftowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2005 r.

uzgadnianie rozwiązań zastępczych i zamiennych Komendant wojewódzki PSP uzgadnia rozwiązania zamienne: § zawarte w

uzgadnianie rozwiązań zastępczych i zamiennych Komendant wojewódzki PSP uzgadnia rozwiązania zamienne: § zawarte w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. dot. ochrony przeciwpożarowej, przeciwpożarowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra SWi. A z 2010 r. ws. ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; § zawarte we wniosku dot. przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, wodę zgodnie z rozporządzeniem Ministra SWi. A z 2009 r. ws. przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, § zawarte we wniosku dot. drogi pożarowej, pożarowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra SWi. A z 2009 r. ws. przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

zastępcze źródło wody Komendant powiatowy (miejski) PSP dopuszcza zastępcze źródło wody na wniosek właściciela

zastępcze źródło wody Komendant powiatowy (miejski) PSP dopuszcza zastępcze źródło wody na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu. Zastępcze źródło wody: § § dopuszcza się na czas określony, musi zapewniać możliwość prowadzenia działań gaśniczych, w tym czerpania i transportu (przesyłu) wody z użyciem sił i środków dostępnych w rejonie działania najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej.

plany ochrony infrastruktury krytycznej Komendant wojewódzki PSP uzgadnia plany ochrony infrastruktury krytycznej zgodnie z

plany ochrony infrastruktury krytycznej Komendant wojewódzki PSP uzgadnia plany ochrony infrastruktury krytycznej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2010 r. Infrastruktura krytyczna obejmuje obiekty kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, np. : - niektóre obiekty przemysłowe, - niektóre bazy paliw, - niektóre budynki administracji państwowej, rządowej i ochrony zdrowia, - niektóre mosty.

KONIEC Dziękuję za uwagę

KONIEC Dziękuję za uwagę