UVOD U TEKST PROCESOR IZGLED OSNOVNOG PROZORA PODEAVANJE

  • Slides: 15
Download presentation

UVOD U TEKST PROCESOR IZGLED OSNOVNOG PROZORA - PODEŠAVANJE RADNOG OKRUŽENJE 2. časa u

UVOD U TEKST PROCESOR IZGLED OSNOVNOG PROZORA - PODEŠAVANJE RADNOG OKRUŽENJE 2. časa u bloku I. Čas Uvod, Pokretanje programa, Osnovni elementi prozora tekst procesora, Glavni meni, Meni File, II. Čas Podešavanje radnog okruženja tekst procesora, Uključivanje - isključivanje linija sa alatima, Uključivanje-isključivanje lenjira, Korišćenje klizača, Opcija Zoom, Ponavljanje gradiva : Izgled osnovnog prozora tekst procesora, Vežba br. 1: Podešavanje radnog okruženja tekst procesora.

UVOD U TEKSTPROCESOR Jedna od najrasprostranjenijih oblasti primene računara jeste obrada teksta. Danas je

UVOD U TEKSTPROCESOR Jedna od najrasprostranjenijih oblasti primene računara jeste obrada teksta. Danas je u upotrebi veliki broj tih programa od različtih softverskih kuća. Glavna karakteristika ovih programa jeste to da je unos i obrada teksta odvojen od štampe teksta. Ova karakteristika progama omogućuje korisniku da pre štampe može da izvrši korekcije u tekstu, odnosno ispravi sve greške u tekstu, takodje omogućuje mu da naknadno ispravlja tekst. Programi za obradu teksta omogućuju korisniku da : -menja veličinu i vrstu slova , -vrši poravnanje teksta uz margine, -umeće crteže, slike, tabele, grafikone, formule. Veliki deo programa za obradu teksta spada u grupu Wisiwig tekst procesora, što znači da izgled teksta na ekranu i tog teksta kada bude odštampan , bude isti. Jedan od najkorišćenijih programa za obradu teksta jeste Microsoft Word iz programskog paketa Microsoft Office.

NAČINI POKRETANJA PROGRAMA I. Start - Programs - Microsoft Word, II. Ako postoji na

NAČINI POKRETANJA PROGRAMA I. Start - Programs - Microsoft Word, II. Ako postoji na osnovnom ekranu ( Desktopu ) ikonica

Nakon odredjenog vremena učitavanja na ekranu pojavljuje prozor Microsoft Word-a zaglavlje linija menija linije

Nakon odredjenog vremena učitavanja na ekranu pojavljuje prozor Microsoft Word-a zaglavlje linija menija linije sa osnovnim alatima - toolbars horizontalni lenjir - ruler vertikalni klizač treptući kursor vertikalni lenjir - ruler radna površina dokumenta horizontalni klizač statusna linija

Osnovni elementi prozora tekst procesora su : -Zaglavlje - u njemu se nalazi ime

Osnovni elementi prozora tekst procesora su : -Zaglavlje - u njemu se nalazi ime dokumenta, kao i naziv programa. U našem slučaju još uvek naš dokument nema ime. Možemo dokumentu dodeliti ime opcijom Save As koja se nalazi u meniju File. -Linija menija - Glavni meni - Linija padajućeg menija - sve su to nazivi koji su u upotrebi. U ovoj linije nalaze se sve komande - opcije koje su nama potrebne za unos, obradu i štampu teksta, sa kojima ćemo kasnije da se upoznamo. -Linija sa osnovnim alatima - Toolbars - Osnovni alati nalaze se u više linija, koje po potrebi možemo da uključujemo i isključujemo. Ovaj program nam omogućava da podešavamo radno okruženje, kako bi smo imali što konforniji rad. View - Toolbars-. . . ( otvara se prozor sa svim linijama alata koje su nam dostupne). -Horizontalni i vertikalni lenjiri - Ruler - Ovi elementi program omogućuju nam lakšu orijentaciju na radnoj površini dokumenta. Lenjiri su obeleženi brojevima, mere na lenjiru mogu biti u centimetrimai ili inčima, zavisno od podešavanja. Takodje na lenjiru se uočavaju sive i bele površine, unos teksta moguć je samo ispod bele površine lenjira, a nije moguć ispod sivih površina jer su to margine, koje možemo podešavati po potrebi. -Horizontalni i vertikalni klizači - Omogućuju nam lakši pregled teksta, kao i prelazak sa jedne strane na drugu. -Statusna linija - Linija na kojoj se nalaze informacije o ukupnom broju strana našeg dokumenta, broju karaktera (znakova) koji se nalaze u dokumentu. . . -Radna površina dokumenta - Najveći deo ekrana zauzima radna površina dokumenta - odnosno prostor na koji se unosi tekst. Slikovito rešeno to je beo list papira na kome se piše tekst. -Treptući krusor - Tačka od koje polazi unos tekst. Tačka koja može da se postavlja na sva mesta na radnoj površini dokumenta ( osim na margine ).

GLAVNI MENI -Linija menija nalazi se ispod zaglavlja. Njen popularnij naziv je linija padajućeg

GLAVNI MENI -Linija menija nalazi se ispod zaglavlja. Njen popularnij naziv je linija padajućeg menija, zato što kad dovedemo strelicu miša na meni File otvara se padajući prozor sa svim opcijama u okviru menija File. Osim menija File koji se koristi za rad sa datotekama, u liniji menija nalaze se sledeći meniji : - Edit ( rad sa blokovima teksta ), - View ( podešavanje radnog okruženja programa ), - Insert ( ubacivanje objekata - slika, grafikona, drugih programa. . . ), - Format (formatiranje teksta), - Tools ( posebni alati za korekciju teksta, zaštitu podataka. . . ), - Table ( ubacivanje tabela u tekst ), - Window ( rad sa prozorima - rad sa više dokumenata istovremeno ), - Help ( pomoć korisniku u radu ). Primećujemo da na liniji menija za svaku opciju menija, podvučeno je određeno slovo. To je upustvo za korisnika koji ne koristi miš, kako da pozove neki meni sa linije menija, pomoć tastature uz pomoć tastera ALT. Kombinacijom tastera ALT i nekog podvučenog slova otvara se određeni meni. Npr. za meni File biće ALT + F, za meni Edit biće ALT + E.

MENI FILE Kada ovorimo padajući prozor menija File dobijamo u okviru njega podmeni sa

MENI FILE Kada ovorimo padajući prozor menija File dobijamo u okviru njega podmeni sa više opcija, kao na slici. Meni File korsiti se za rad sa datotekama, odnosno dokumentima. Prikazaćemo sve opcije menija File i ukratko objasniti njihovu funkciju u programu : Otvaranje novog dokumenta Otvaranje dokuenta koji smo ranije snimili Zatvaranje dokumenta Snimanje dokumenta na određenu lokaciju, Snimanje dokumenta kao Web strane Pronalaženje dokumenata koji su ranije korišćeni Verzija tekst procesora Pregled Web strane Podešavanje karakteristika strane Pregled dokumenta pred štampu Štampanje dokumenta Slanje dokumenta na odredjene lokacije Informacije o dokumentu veličina, naziv, tip. . . Imena prethodna četiri dokumenta sa kojima je korisnik radio Izlazak iz programa

PODEŠAVANJE RADNOG OKRUŽENJA PROGRAM Jedna od prednosti rada na računaru, jeste ta da mi

PODEŠAVANJE RADNOG OKRUŽENJA PROGRAM Jedna od prednosti rada na računaru, jeste ta da mi možemo sebi da prilagodimo radno okruženje programa, tj. možemo da: -uključimo i isključimo linije sa alatima koje su nam u datom trenutku potrebne, -uključujemo lenjire po potrebi, -u svakom trenutku izvršimo pregled teksta pomoću klizača, -pomoću opcije ZOOM da imamo dobar pregled teksta, -podesimo veličinu papira, orijentaciju i margine u našem dokumentu. Sve ove nabrojane aktivnosti omogućuju nam udoban i konforman rad u programu za obradu teksta.

Uključivanje linija sa alatima izvodi se na način prikazan na slici: Na slici uočavamo

Uključivanje linija sa alatima izvodi se na način prikazan na slici: Na slici uočavamo da su nam tri linije sa alatima uključene i to: LINIJA ALATA STANDARD LINIJA ALATA FORMATING LINIJA ALATA DRAWING Klikom na svaku od ove tri linije alata one se isključuju i dobijamo prozor kao na slici : Na isti način ove linije alata uključujemo.

Takođe možemo da isključimo horizontalni i vertikalni lenjir koji nam služe za orijentaciju u

Takođe možemo da isključimo horizontalni i vertikalni lenjir koji nam služe za orijentaciju u dokumentu. Za brzi pregled dokumenta koristimo klizače ( horizontalni i vertikalni ). klizači Dobar pregled na listu u kome trenutno radimo, omogućuje nam opcija Zoom koja se nalazi u meniju View, ili koju možemo pozvati sa linije alatki -Standard. Kao što vidimo iz slika sve opcije kojima podešavamo radno okruženje, nalaze se u meniju View.

Zadnji korak u podešavanju radnog okruženja jeste definisanje margina, orijentacije papira i veličine papira.

Zadnji korak u podešavanju radnog okruženja jeste definisanje margina, orijentacije papira i veličine papira. U okviru menija File, biramo opciju Page Setup nakon čega se otvara prozor kao na slici: Gornja margina Donja margina Leva margina Desna margina Orijentacija papira Ukoliko želimo da definišemo veličinu papira ( format ), biramo karticu Paper u okviru koje imamo opciju Paper size, kao na slici : Postavljanje podešavanja za stalna podešavanja.

PONAVLJANJE GRADIVA PITANJE 1: U čemu je prednost programa za obradu teksta na računaru

PONAVLJANJE GRADIVA PITANJE 1: U čemu je prednost programa za obradu teksta na računaru u odnosu na obradu na pisaćim mašinama? Programi za obradu teksta na računaru omogućuju korisniku sve ono što nije moguće na pisaćim mašinama , odnosno omogućuju mu da : -menja veličinu i vrstu slova , -vrši poravnanje teksta uz margine, -umeće crteže, slike, tabele, grafikone, formule. PITANJE 2: Koji program se najviše koristi za obradu teksta? Najzastupljeniji program za obradu teksta na računarima je MICROSOFT WORD. PITANJE 3: U kakvoj su vezi meni File i linije alata - toolbars ? Neke od opcija koje se nalaze na linijama alata nalaze se i u okviru menija File. PITANJE 4: Nabroj koje se sve opcije nalaze na liniji alata i u meniju File? -New, Open, Save, Print. . . PITANJE 5 : Šta se dešava kad istovremeno pritisnemo taster ALT + W, ALT + O, ALT + I? Otvara se meni Window, Format, Insert. PITANJE 6: U okviru menija File objasniti tri njegove opcije po svom izboru.

UTVRĐIVANJE GRADIVA VEŽBA BROJ 1 - Podešavanje radnog okruženje. a. Isključiti sve linije alata

UTVRĐIVANJE GRADIVA VEŽBA BROJ 1 - Podešavanje radnog okruženje. a. Isključiti sve linije alata i lenjire, b. Uključiti linije alata : -Word Art, - Tables and Borders, c. Postaviti Zoom na 150 %, d. Podesiti margine na sledeće mere : leva = 2, 5 cm, desna = 1, 8 cm, gornja i donja = 1, 3 cm. e. Podesiti veličinu papira na format A 5.

NAKON SVIH PODEŠAVANJA MOŽEMO POČETI SA UNOSOM TEKSTA !!!

NAKON SVIH PODEŠAVANJA MOŽEMO POČETI SA UNOSOM TEKSTA !!!