UTVRIVANJE POTREBA ZA ZDRAVSTVENOM NJEGOM Ivana Gusar mag

  • Slides: 29
Download presentation
UTVRĐIVANJE POTREBA ZA ZDRAVSTVENOM NJEGOM Ivana Gusar, mag. med. techn. 2015/2016

UTVRĐIVANJE POTREBA ZA ZDRAVSTVENOM NJEGOM Ivana Gusar, mag. med. techn. 2015/2016

Edukacijski ciljevi: q objasniti prvu fazu procesa zdravstvene njege – utvrđivanje potreba i njen

Edukacijski ciljevi: q objasniti prvu fazu procesa zdravstvene njege – utvrđivanje potreba i njen odnos s drugim fazama q Objasniti potrebu prikupljanja podataka iz različitih izvora q Objasniti intervju u procesu zdravstvene njege, njegove faze i činitelje koji utjeću na kakvoću; kritički analizirati intervju q Objasniti promatranje pacijenta kao tehniku prikupljanja podataka q Objasniti podatke s aspekta formalnih osobina: subjektivno, objektivno, činjenice interpretacije q Objasniti sadržaj podataka u procesu zdravstvene njege te ga analizirati s aspekta definicija zdravstvene njege i odnosa s medicinskom anamnezom i statusom q Opisati pomagala za prikupljanje i dokumentiranje podataka (obrasci, upitnici, skale), objasniti njihovu svrhu i kritički ih analizirati q Objasniti i potkrijepiti primjerima postupke pri analizi podataka te moguće izvore pogrešaka q Objasniti dijagnoze u procesu zdravstvene njege, njihovu svrhu, dijelove (PES), vrste (AP, KV) i sadržaj te način formuliranja; objasniti i potkrijepiti primjerima odnos između medicinskih dijagnoza i dijagnoza u procesu zdravstvene njege

UTVRĐIVANJE POTREBA za zdravstvenom njegom I. PRIKUPLJANJE PODATAKA II. ANALIZA PODATAKA III. DEFINIRANJE SESTRINSKE

UTVRĐIVANJE POTREBA za zdravstvenom njegom I. PRIKUPLJANJE PODATAKA II. ANALIZA PODATAKA III. DEFINIRANJE SESTRINSKE DIJAGNOZE

PRIKUPLJANJE PODATAKA q Izvori podataka o primarni, o sekundarni, o tercijarni q Tehnike prikupljanja

PRIKUPLJANJE PODATAKA q Izvori podataka o primarni, o sekundarni, o tercijarni q Tehnike prikupljanja podataka o o intervju promatranje mjerenje analiza dokumentacije

INTERVJU U PROCESU ZDRAVSTVENE NJEGE (socijalna vještina) q Vrste intervjua – cilj, strukturiranost q

INTERVJU U PROCESU ZDRAVSTVENE NJEGE (socijalna vještina) q Vrste intervjua – cilj, strukturiranost q Cilj – prikupiti specifične podatke o pacijentu u svrhu prepoznavanja problema i planiranja zdravstvene njege q Intervju mora: o Doprinijeti stvaranju pozitivnog odnosa između pacijenta i medicinske sestre o Omogućiti pacijentu da dobije potrebne i željene informacije (pacijent subjekt) o Pomoći sestri pri utvrđivanju potreba, smjera i načina prikupljanja novih podataka

FAZE INTERVJUA Početak tijek završetak Strukturiranim planom medicinska sestra prikuplja: o verbalne informacije od

FAZE INTERVJUA Početak tijek završetak Strukturiranim planom medicinska sestra prikuplja: o verbalne informacije od pacijenta, o promatra neverbalno ponašanje i o to dvoje povezuje Verbalne tehnike – postavljanje: o Otvorenih pitanja -potiču na opširan odgovor o Zatvorenih pitanja -brzi i kratki odgovori o Sugestivnih pitanja -potiču na poželjan odgovor o Provokativnih pitanja -emocionalna reakcija o Refleksija i parafraziranje

SESTRINSKA ANAMNEZA q. Sestrinska anamneza i status omogućuju: o Prepoznavanje / dijagnosticiranje problema o

SESTRINSKA ANAMNEZA q. Sestrinska anamneza i status omogućuju: o Prepoznavanje / dijagnosticiranje problema o Prepoznavanje uzroka / činitelja koji utječu na problem o Prepoznavanje osobitosti koje omogućuju prilagodbu ciljeva i sestrinskih intervencija pacijentovim navikama, očekivanjima, iskustvu, drugim osobitostima

PODRUČJE SESTRINSKE SKRBI Potrebe V. Henderson Obrasci zdrav. funkcioniranja M. Gordon disanje percepcija i

PODRUČJE SESTRINSKE SKRBI Potrebe V. Henderson Obrasci zdrav. funkcioniranja M. Gordon disanje percepcija i održavanje zdravlja hranjenje nutritivno metabolički obrazac eliminacija kretanje tjelesan aktivnost odmor i spavanje odijevanje kognitivno percepcijski obrazac temperatura samopercepcija higijena obrazac i uloga odnosa sigurnost seksualno – reprodukcijski obrazac komunikacija sučeljavanje i tolerancija stresa vjera obrazac vrijednosti i vjerovanja rad rekreacija učenje

SESTRINSKA ANAMNEZA I STATUS OPĆI PODACI q Ime i prezime, dob, spol, bračno stanje,

SESTRINSKA ANAMNEZA I STATUS OPĆI PODACI q Ime i prezime, dob, spol, bračno stanje, roditeljstvo, obrazovanje, radni status, radno mjesto SITUACIJSKI PODACI q Prijam u bolnicu – stanje prijamu, snalaženje u bolnici, kada je posljednji put uzeo lijekove itd. ili u patronaži – podaci o uvjetima stanovanja, organiziranim oblicima pomoći u zajednici itd OBRASCI ZDRAVSTVENOGA FUNKCIONIRANJA

OBRASCI ZDRAVSTVENOG FUNKCIONIRANJA q Percepcija i održavanje zdravlja: opće zdravstveno stanje; izostanci s posla

OBRASCI ZDRAVSTVENOG FUNKCIONIRANJA q Percepcija i održavanje zdravlja: opće zdravstveno stanje; izostanci s posla (iz škole) zbog prehlada, bolesti; što čini za zdravlje, je li uspješno; rizici, nesreće i ozljede na poslu i u kući; prihvaćanje i pridržavanje zdravstvenih preporuka; što misli da je uzrokovalo sadašnje stanje, što je učinio kad je primijetio da je bolestan q Nutritivno metabolički obrazac: uobičajeni način prehrane; uzimanje tekućine; promjene tjelesne težine, poteškoće u pripremi i konzumiranju hrane, osobiti zahtijevi u prehrani (dijeta) q Eliminacija: podaci o stolici i defekaciji te urinu i mokrenju; što smatra normalnim; lijekovi

OBRASCI ZDRAVSTVENOG FUNKCIONIRANJA q Tjelesne aktivnosti: ima li dovoljno snage za izvođenje željene aktivnosti,

OBRASCI ZDRAVSTVENOG FUNKCIONIRANJA q Tjelesne aktivnosti: ima li dovoljno snage za izvođenje željene aktivnosti, osobito aktivnosti samozbrinjavanja; rekreacija – bavi li se nečim, kojom učestalošću, je li redovito: q Odmor i spavanje: dnevni plan spavanja i odmora; osjećaj odmorenosti i spremnosti za svakodnevne aktivnosti; navike u svezi sa spavanjem, temperatura u prostoriji, odjeća u kojoj spava; lijekovi, problemi sa spavanjem q Kognitivno percepcijski obrazac: poteškoće u slušanju, slušni aparat; poteškoće s vidom, naočale, leće, posljednja kontrola; pamćenje, odlučivanje; učenje, poteškoće u učenju, motivacija; bol

OBRASCI ZDRAVSTVENOG FUNKCIONIRANJA q Samopercepcija: kako opisuje i doživljava sebe, misli li o sebi

OBRASCI ZDRAVSTVENOG FUNKCIONIRANJA q Samopercepcija: kako opisuje i doživljava sebe, misli li o sebi dobro ili loše, gubi li nadu i osjećaj kontrole nad životom; promjene u izgledu, kako ih doživljava; što osjeća, pretežno raspoloženje q Obrazac uloga i odnosa: odnosi u obitelji; problemi u užoj i široj obitelji, zavisnost obitelji u svezi s nekim problemom; kako obitelj reagira na bolest i hospitalizaciju; usamljenost, pripadnost raznim skupinama, prijatelji; problemi na poslu (u školi) q Seksualno reprodukcijski obrazac: zadovoljstvo spolnim odnosom, promjene, poteškoće, utjecaj bolesti; uporaba sredstava i postupaka planiranja obitelji; žene: podaci o menstruaciji, problemi, trudnoća

OBRASCI ZDRAVSTVENOG FUNKCIONIRANJA q Sučeljavanje i tolerancija stresa: značajni događaji i krize u posljednjim

OBRASCI ZDRAVSTVENOG FUNKCIONIRANJA q Sučeljavanje i tolerancija stresa: značajni događaji i krize u posljednjim dvjema godinama; tko pomaže u teškim trenucima, je li sada dostupan; osjećaj napetosti, što pomaže, lijekovi; uobičajeno ponašanje kada ima velike probleme, kakav je ishod q Obrazac vrijednosti i vjerovanja: životna htjenja, značajni planovi za budućnost; vjerovanja, religija – je li značajna, pomaže li u krizi; nesklad hospitalizacije i liječenja s vjerovanjem

VRSTE PODATAKA Kriteriji razlikovanja prikupljenih podataka: q subjektivno – objektivno q činjenice – interpretacije

VRSTE PODATAKA Kriteriji razlikovanja prikupljenih podataka: q subjektivno – objektivno q činjenice – interpretacije q podaci koji se odnose na sadašnje i ranije stanje

Subjektivni i objektivni podaci q Simptomi (na što se osoba žali) q Znak bolesti

Subjektivni i objektivni podaci q Simptomi (na što se osoba žali) q Znak bolesti (ono što je dostupno promatraču) q Objektivni podaci ne zavise o osobi koja ih prikuplja (različite osobe – ista tehnika - isti rezultat) NAJVIŠE PODATAKA DOBIJEMO INTERVJUOM I PROMATRANJEM Promatranje – procjena stanja pacijenta q Objektivna situacija – osoba koja procjenjuje – okolnosti u kojima se procjenjuje q Osobni činitelji koji utječu na percepciju su: Ø psihološki (motivacija, raspoloženje, znanje, iskustvo, stavovi) Ø fiziološki (stanje osjetila i svijesti, hormonalna aktivnost, utjecaj alkohola i droga) Ø situacijski činitelji (prisutnost druge osobe, fizikalni uvjeti, kontekst)

ČINJENICE I INTERPRETACIJE q Činjenice = rezultati dobiveni mjerenjem, promatranjem bolesnika, citiranjem njegovih izjava

ČINJENICE I INTERPRETACIJE q Činjenice = rezultati dobiveni mjerenjem, promatranjem bolesnika, citiranjem njegovih izjava q Interpretacije = tumačenje činjenica, zaključci

ČINJENICE I INTERPRETACIJE PODACI ČINJENICE INTERPRETACIJE Objektivni Visina 160 cm, težina 99 kg Temperatura

ČINJENICE I INTERPRETACIJE PODACI ČINJENICE INTERPRETACIJE Objektivni Visina 160 cm, težina 99 kg Temperatura mjerena aksilarno 36. 7 C pretilost Subjektivni normalna TT Tijekom 24 sata bolesnik popio 200 ml tekućine manjkav unos tekućine, mogućnost dehidracije “Sestro što trebam nabaviti za bebu” Neupućenost u opremu za novorođenče Koža blijeda, hladna i znojna, puls ubrzan… šok

PRIKUPLJENI PODACI MORAJU OMOGUĆITI: q prepoznavanje problema q prepoznavanje uzroka q odabir pacijentu prilagođenih

PRIKUPLJENI PODACI MORAJU OMOGUĆITI: q prepoznavanje problema q prepoznavanje uzroka q odabir pacijentu prilagođenih intervencija

SVRHA PRIKUPLJENIH PODATAKA PODACI PROBLEM UZROK INTERVENCIJA Koža i dehidracija sluznice suhe, diureza 500

SVRHA PRIKUPLJENIH PODATAKA PODACI PROBLEM UZROK INTERVENCIJA Koža i dehidracija sluznice suhe, diureza 500 ml, umor Od jučer popio 200 ml tekućine Voli mliječne i voćne napitke Smanjen unos tekućine Osigurati 2000 ml napitaka: sokove od svježeg voća, voćne jogurte, frape

Prema teoriji V. Henderson podaci moraju omogućiti: cjelovitu i točnu procjenu pacijentovog stanja i

Prema teoriji V. Henderson podaci moraju omogućiti: cjelovitu i točnu procjenu pacijentovog stanja i ponašanja radi utvrđivanja stupnja samostalnosti i adekvatnosti načina zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba

SKUPINE PODATAKA ZA PLANIRANJE ZDRAVSTVENE NJEGE OPĆI PODACI Zdravstveno stanje, bolesti, znanje, socijalna podrška,

SKUPINE PODATAKA ZA PLANIRANJE ZDRAVSTVENE NJEGE OPĆI PODACI Zdravstveno stanje, bolesti, znanje, socijalna podrška, uvjeti kod kuće IDENTIFIKACIJSKI PODACI Ime i prezime, dob, bračno stanje, roditeljstvo, zanimanje, radni odnos… SPECIFIČNI PODACI Uobičajeno i sadašnje stanje i ponašanje u svezi sa zadovoljavanjem osnovnih ljudskih potreba

POMAGALA PRIKUPLJANJU PODATAKA q obrasci za prikupljanje podataka q upitnici i skale procjena o

POMAGALA PRIKUPLJANJU PODATAKA q obrasci za prikupljanje podataka q upitnici i skale procjena o Knoll i Norton skala za procjenu sklonosti dekubitusu o Glasgow koma skala za procjenu neurološkog stanja o Upitnik za procjenu smetenosti o Upitnici i skale za procjenu boli o Skala za procjenu i praćenje inkontinecije

KNOLL SKALA ZA PROCJENU SKLONOSTI DEKUBITUSU ČINITELJ OPĆE STANJE MENTALNO STANJE SKALA 0 1

KNOLL SKALA ZA PROCJENU SKLONOSTI DEKUBITUSU ČINITELJ OPĆE STANJE MENTALNO STANJE SKALA 0 1 2 3 dobro osrednje loše jako loše pri svijesti stupor predkoma Boduj dvostruko AKTIVNOST aktivan treba pomoć sjedi leži POKRETLJIVOST pokretan ograničena jako ogran. nepokretan INKONTINENCIJA ne povremeno urina PERORALNA PREHRANA dobra osrednja slaba ništa PERORALNA TEKUĆINA dobro osrednje slabo ništa ne blaga osrednja ozbiljna PREDISPONIRAJUĆE BOLESTI (ŠEĆERNA BOLEST, ANEMIJA) 0 -33; veći broj bodova–veći rizik Ukupno urina i stolice Bodovi

NORTON SKALA ZA PROCJENU SKLONOSTI DEKUBITUSU ČINITELJ Tjelesno stanje Mentalno stanje Kretanje/aktivnost Pokretljivost Inkontinencija

NORTON SKALA ZA PROCJENU SKLONOSTI DEKUBITUSU ČINITELJ Tjelesno stanje Mentalno stanje Kretanje/aktivnost Pokretljivost Inkontinencija Ukupno: OPIS/SKALA BODOVI dobro 4 osrednje 3 loše 2 jako loše 1 pri svijesti 4 bezvoljan 3 smeten 2 stupor 1 hoda sam 4 hoda uz pomoć 3 kreće se u kolicima 2 stalno u krevetu 1 potpuna 4 blago ograničena 3 jako ograničenja 2 nepokretan 1 nije prisutna 4 povremeno 3 često urin 2 urin i stolica 1 4 -20; manje bodova veća vjerovatnost

GLASGOW KOMA SKALA REAKCIJA OPIS 4 spontano Otvaranje očiju 3 na govor 2 na

GLASGOW KOMA SKALA REAKCIJA OPIS 4 spontano Otvaranje očiju 3 na govor 2 na bolni podražaj 1 ne otvara oči 5 orijentiran Najbolja verbalna reakcija 4 smeten 3 neprikladno 2 nerazumljivo 1 ne odgovara 6 izvršava naloge 5 lokalizira bol Najbolja motorna reakcija 4 fleksija na bolni podražaj 3 abnormalna fleksija na bol 2 ekstenzija na bolni podražaj 1 ne reagira SAT

UPITNIK ZA PROCJENU STUPNJA ORIJETNIRANOSTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Koliko

UPITNIK ZA PROCJENU STUPNJA ORIJETNIRANOSTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Koliko imate godina? Koliko je sati (približno)? Gdje stanujete (adresa)? (provjerite točnost odgovora) Koja je godina? Recite ime bolnice u kojoj se nalazite! Tražiti bolesnika da prepozna dvije osobe! Kada ste rođeni (datum)? Tko je predsjednik države? (po potrebi zamijeniti prikladnijim pitanjem) 9. Brojite unatrag od 20 – 1! ili Navedite mjesece u godini unatrag! 10. Kada je počeo prvi svjetski rat (godina)?

UPITNIK ZA PROCJENU BOLI Ime i prezime Med. dg. LOKALIZACIJA BOLI INTENZITET BOLI (skala

UPITNIK ZA PROCJENU BOLI Ime i prezime Med. dg. LOKALIZACIJA BOLI INTENZITET BOLI (skala 0 – 4) KAKVOĆA BOLI (opis bolesnikovim riječima) OSTALI PODACI O BOLI Pojava boli prvi puta: Doba dana kada se javlja: Okolnosti u kojima se javlja: Trajanje bez lijekova: Djelovanje lijekova: Uspješni postupci u suzbijanju boli: PLAN SUZBIJANJA BOLI Propisani lijekovi: Ostali postupci: Datum

SKALA ZA PRAĆENJE INTENZITETA BOLI Ime i prezime: Sat INTENZITET BOLI 0 1 2

SKALA ZA PRAĆENJE INTENZITETA BOLI Ime i prezime: Sat INTENZITET BOLI 0 1 2 3 4 AKTIVNOSTI, OKOLNOSTI U TRENUTKU PROCJENE 6, 00 7, 00 8, 00 9, 00 10, 00 11, 00 12, 00 13, 00 14, 00 15, 00 16, 00 17, 00 18, 00 19, 00 20, 00 21, 00 22, 00 23, 00 24, 00 1, 00 2, 00 3, 00 4, 00 5, 00 Uputa: Intenzitet boli označava se stavljanjem znaka “X” u odgovarajuću rubriku skale od 0 – 4 stupnja pri čemu 0 znači da nema boli, a 4 da je bol vrlo jaka.

SKALA ZA PROCJENU INKONTINENCIJE mokrenje kontrolirano datum, sat DA NE količina 1 – obilno

SKALA ZA PROCJENU INKONTINENCIJE mokrenje kontrolirano datum, sat DA NE količina 1 – obilno 2 – osrednje 3 – malo 4 – stalno mokri podražaj 1 – vrlo jak 2 – jak 3 – normalan 4 – minimalan 5 – izostaje Aktivnosti i okolnosti u trenutku mokrenja