Utviklingsplan for Grindbakken skole Lrerik bruk av lringsteknologi

  • Slides: 12
Download presentation
 • • Utviklingsplan for Grindbakken skole Lærerik bruk av læringsteknologi 2019 - 2020

• • Utviklingsplan for Grindbakken skole Lærerik bruk av læringsteknologi 2019 - 2020 "Læring for fremtiden"

Utviklingsplan Visjon for prosjektet 1. Elevenes læring 1. Økt motivasjon og læringsutbytte 2. Tilbakemeldinger

Utviklingsplan Visjon for prosjektet 1. Elevenes læring 1. Økt motivasjon og læringsutbytte 2. Tilbakemeldinger og evaluering 2. Organisering på skolen 3. Endring av pedagogisk praksis 4. Kompetanseheving 5. Informasjon og forankring 6. Vedlegg: 1. Finansiering 2. Milepælsplan 02. 03. 2021 2

Grindbakken skoles visjon "Et godt sted å lære, et trygt sted å være "

Grindbakken skoles visjon "Et godt sted å lære, et trygt sted å være " Visjon for prosjektet "Læring for fremtiden" Det kan være utfordrende å sette arbeid med digital kompetanse i direkte sammenheng med økt læringsutbytte, likevel er det flere elementer som det vil være naturlig å anta at kan påvirke elevenes læringsutbytte i et lengre perspektiv. Grindbakkens skoles handlingsplan har følgende målsettinger for elevene gjennom innføring av ny lærerplan § Økt tilpasset opplæring § Økt grad av mestring § Økt grad av motivasjon § Opplever relevans til egen hverdag § Økt læringsutbytte gjennom refleksjon rundt egen læring § Økt bruk av teknologi i alle fag (grunnleggende ferdighet) § Økt fokus på kontinuerlig og løpende tilbakemelding 02. 03. 2021 3

Infrastruktur Status skolens nettverk Vi bekrefter at vi har fått godkjent nettverket vårt av

Infrastruktur Status skolens nettverk Vi bekrefter at vi har fått godkjent nettverket vårt av IKT-avdelingen Ja __X___ Nei _____ Kommentar: Mads Aasen fra Telenor bedrift var på befaring av Grindbakken skole 7. november og 29. november 2019. Det er noen undervisningsrom på skolen som ikke har full 1: 1 dekning. UDE/IKT vil gjennomføre tiltak for å utbedre dekningen. Planlagt oppstart januar 2020. Etter at tiltakene er utført vil hele skolen ha full 1: 1 dekning for nettbrett.

Viktige faktorer for innarbeiding av skolens mål Alle som er tilknyttet Grindbakken skole •

Viktige faktorer for innarbeiding av skolens mål Alle som er tilknyttet Grindbakken skole • Skal kjenne til skolens visjon og verdier • Både personalet på skolen og foresatte ser sitt ansvar og jobber sammen for at hver enkelt elev skal nå både den overordnede delen og fagplanenes kompetansemål • Bidra til at skolen enklere kan møte Fagfornyelsen gjennom god og bevisst bruk av teknologi • Bidra til at elevene opplever praktisk, variert og relevant undervisning av høy kvalitet, tilpasset sine evner og forutsetninger Skolens ledelse • Skolens ledelse har en klar visjon for skolens fremtid og elevenes resultater. Denne visjonen gjennomsyrer skolens arbeid • Skolens ledelse jobber kontinuerlig med å forankre skolens visjon og verdier i personalet og foreldregruppen • Skoleleder innhenter råd og innspill fra alle delaktige parter for å nå skolens visjon (Områdedirektør, DS, FAU, ped. avd) Pedagogisk personal FAU og DS • Skolens pedagoger kjenner til og arbeider i tråd med skolens visjon og verdier • Foresatte kjenner til skolens visjon og verdier og bidrar i å fremme et godt samarbeidsklima • Skolen etablerer en arbeidsgruppe som blir en ressursgruppe for lærerik bruk av læringsteknologi • Alle delaktige parter støtter skolens initiativ og samarbeider for å fremme dem • Skolens spesialpedagoger tar i bruk 1: 1 i sitt arbeid med sine elever (pilot 1) • Skolen pedagoger tar i bruk 1: 1 i sitt arbeid med elever høsten 2020 02. 03. 2021 5

1. Hovedmål - Elevenes læring Hovedmål: Økt motivasjon og læringsutbytte Mål • Elevene skal

1. Hovedmål - Elevenes læring Hovedmål: Økt motivasjon og læringsutbytte Mål • Elevene skal ha digitale ferdigheter som gjøre dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse (Kunnskapsdep. 2017) • Vi skal gi elevene verktøy som gjør at de får muligheten til å være mer aktive, kreative og få økt mestringsfølelse • Variasjon av undervisning gjennom ulike metoder skaper motivasjon og lærelyst. • Elevene skal bruke læringsbrett som et naturlig verktøy i sin læringsprosess, og få oppleve økt grad av tilpasset opplæring • Læringsbrett gir elevene flere verktøy til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter, som fører til økt kompetanse og dybdelæring Tiltak • Grindbakken utarbeider plan for digital dømmekraft/dannelse som brukes på alle trinn for å oppøve kritisk tenkning, bruk av sosiale medier og hvilke rettigheter/ forpliktelser elevene har • Skolen lagrer elevarbeid digitalt og distribuerer oppgaver digitalt • Ved bruk av ulike applikasjoner gir skolen elevene mulighet til å løse oppgaver i henhold til sine forutsetninger • Elever med lese- og skrivevansker får hjelp til avkoding og får støtte i bilder og videoer til å hente mening ut fra tekst • Utvikle nye læringsfremmende samarbeidsformer i klassen og blant medelever Suksessfaktorer – (strategisk plan) • Ivareta elevene ved å sette fokus på hvilke muligheter, rettigheter og forpliktelser elevene har • Ruste elevene i møte med en stadig mer digital verden • Oppfordre elevene til å ta smarte valg for å ta vare på seg selv og andre på nett • Hjelpe elevene til å utøve digital dømmekraft Elevene bruker læringsbrett til: • utforske deres interesser, opprettholde nysgjerrigheten og sin kreative forståelse • forme sine egne læringsopplevelser med mulighet til å påvirke deres egen tilnærming • få et bredt utvalg av læringsopplevelser for å øke læringen og gå i dybden • gjøre læringsprosessen mer effektiv • produsere mer når de kan uttrykke seg på flere måter: video, podcast, blogg, opplesning, bilder • elevene vet hvordan de skal bruke de ulike metodene og produksjonsapplikasjonene • lærerne vet hvordan de skal veilede elevene i læringsarbeidet innenfor de ulike metodene og prduksjonsapplikasjonene • Læring gjennom raskere progresjon i begynneropplæringen 02. 03. 2021 6

Område 1: Elevenes læring Hovedmål: Tilbakemeldinger og vurdering/evaluering Mål Elevene skal utvikle kompetanse i

Område 1: Elevenes læring Hovedmål: Tilbakemeldinger og vurdering/evaluering Mål Elevene skal utvikle kompetanse i å: • lære å lære • Kommunisere • samhandle og delta • utforske og skape • opparbeide seg fagspesifikk kompetanse gjennom dybdelæring Elevenes motivasjon og læringsutbytte øker ved at de får bedre og flere tilbakemeldinger på hva de kan og hva de må øve mer på. Tiltak • Pedagogene gir effektivt fyldig underveisvurdering ved hjelp av skriftlige meldinger og talebeskjed direkte i elevenes arbeider. • Elevenes arbeider legges til personlige digitale mapper som deles med foresatte • Ledelsen fremmer systematisk vurderingskultur blant annet gjennom utvikling av elevens halvårsvurdering gjennom underveisvurdering, elevsamtaler og utviklingssamtaler. Suksessfaktorer Elevene: • produserer mer, slik at pedagogene får flere arbeider å gi tilbakemelding på • opplever at de får hyppige og nyttige tilbakemeldinger Pedagogene: • reflekterer rundt og gjør bruk av læringsbrettets muligheter for god vurderingspraksis og tilbakemeldinger • blir bevisste på sine pedagogiske valg i forhold til hvordan vurdering og læring henger sammen • Skolen dokumenterer tilbakemeldinger til elevene underveis i skoleåret • deler elevarbeider på et fellesområde og reflekterer rundt vurdering og tilbakemeldinger • Foresatte gis innsyn i elevens arbeid og underveisvurderinger Foresatte: • får innsyn i hvor eleven er i læringsløypen sin og deltar i elevens læringsprosess 02. 03. 2021 7

2. Organisering på skolen Hovedmål: Skolen har nødvendige strukturer på plass for produktivt arbeid

2. Organisering på skolen Hovedmål: Skolen har nødvendige strukturer på plass for produktivt arbeid med læringsbrett Mål Tiltak • Lærere opparbeider seg digitaldidaktisk kompetanse, slik at de med trygghet kan velge teknologi som et nyttig verktøy for læring • Kontinuerlig utviklingsarbeid ledet av ATEA, rektor og prosjektgruppa ved bruk av utviklingstid • Flere ressurspersoner innen læringsteknologi på skolen • Ansvar for det digitale fordeles på flere ressurspersoner • Konsulenter fra Proservia Suksessfaktorer • Alle på skolen bruker læringsteknologi i sitt daglige arbeid • Alle ansatte og elever behersker bruk av læringsteknologi • De ansatte har fått tilstrekkelig kompetanse til å kunne ta i bruk læringsteknologi i det daglige arbeidet • Skolen bedriver kontinuerlig kompetanseutvikling • Hospitering og modellering i egne og andres klasser • Skolens ansatte har tilstrekkelig kompetanse på læringsbrett til å benytte det som et læringsstøttene verktøy i undervisningen. • IKT-ansvarlig drift på skolen • Skolen har "Fyrtårnslærere" som veileder og hjelper kollegaer med å videreutvikle sin kompetanse på læringsbrett • Plan for opplæring for alle nyansatte • • Elevene får ta med læringsbrettet hjem til leksearbeid Elevene produserer mer, slik at pedagogene får flere arbeider å gi tilbakemelding på • Elevene opplever at de får hyppige og nyttige tilbakemeldinger • Foresatte får tilgang og kan følge tettere opp barnets læringsløp via Showbie • Innføring av læringsbrett 1: 1 • Nettbrett-ansvarlig – ressursperson på skolen innen bruk av læringsbrett 02. 03. 2021 8

3. Endring av pedagogisk praksis Sammenheng mellom undervisning og læreplanen Mål Tiltak Suksessfaktorer (strategisk

3. Endring av pedagogisk praksis Sammenheng mellom undervisning og læreplanen Mål Tiltak Suksessfaktorer (strategisk plan) • Imøtekomme fremtidens krav til de grunnleggende ferdighetene • Videreutvikle profesjonsfellesskapet på skolen Pedagogene: • Eleven skal ha digitale ferdigheter • Oppøve evne til kritisk tenkning • Undervisningen skal ta utgangspunkt i SAMR-modellen • Etablere delingsrutiner på trinn, team og utviklingstid for å lære av hverandre • hjelper og støtter hverandre • Eleven skal oppleve varierte arbeidsmetoder og endrede lærings-prosesser • Eleven skal oppleve undervisningen som relevant, autentisk og aktuell • Elevene skal lære gjennom lek og utforskning • Mer bruk av åpne rike oppgaver (lav inngang/høyt tak) • Innredning av klasserom / bevegelse • Endre praksis for utviklingssamtaler • Elevmedvirkning –elevstemmen • Inkluderende og tilpasning • Problemløsende og utforskende undervisningopplegg • samarbeid og deling av planer og undervisningopplegg • kriterier for måloppnåelse utarbeides i samarbeid med elevene • sikre varierte metoder og verktøy i undervisningen • Jobbe med multimodale tekster og sammensatte uttrykk • økt produksjon • Samarbeidsoppgaver, samsskriving og presentasjoner i grupper • bruker ulike læringsarenaer, nærområdet • Bruke aktuelt læringsstoff, fra flere kilder Elevene: • Mer elevpresentasjon, ulike former gruppearbeid, elevstemmen tydeligere frem • Mer undervisning ut av klasserommet, bruke nærmiljøet aktivt • utarbeider undervisningsopplegg tilpasset eleven • opplever undervisningen som relevant og autentisk • elever får tilpasset undervisning • får tydelige og hyppige tilbakemeldinger • overvåker sin egen læring • velger den arbeidsmetoden hvor de lærer best • Planlegge og gjennomføre tverrfaglig dag og miljøuke 02. 03. 2021 9

4. Kompetanseheving Mål • Ledelse med god kunnskap innen muligheter med bruk av teknologi

4. Kompetanseheving Mål • Ledelse med god kunnskap innen muligheter med bruk av teknologi Tiltak • Ledelsen deltar på kurs og konferanse • Lærere opparbeider seg de med trygghet kan velge • Det settes av godt med til kompetanseheving på skolens utviklingstid og plandager • Skolen inngår avtale med ATEA og følger deres opplæringstilbud (se egen avtale) teknologi som et nyttig verktøy for læring • Etableres god delingskultur på skolen innen digitalisering i skolen. Tilegnet kunnskap deles med resten av personalet digitaldidaktisk kompetanse, slik at Suksessfaktorer • At elevere, foresatte, lærere føler seg trygge på bruken av digitale verktøy i læringsarbeidet • Implementeringsprosessen består av refleksjon, workshop, modellering og trening 02. 03. 2021 10

5. Informasjon og forankring Mål Tiltak - handling • Alle skal med, transformert læring

5. Informasjon og forankring Mål Tiltak - handling • Alle skal med, transformert læring • Alle ansatte får nok kompetanse til å føle mestring ved bruk av læringsteknologi i læringsarbeidet • Få samarbeidende, utforskende og fremtidsrettet læring • Alle elever får god opplæring til å føle mestring ved bruk av læringsteknologi i læringsarbeidet • Opprette en IKT gruppe som kan bidra med digital skoleutvikling • IKT gruppen består av to fra ledelsen og fire pedagoger som driver fram arbeidet med innføring av bruk av ny læringsteknologi på skolen • Få kursing av kompetente aktører • Skolebesøk – observerer og lærer av god praksis • Bruk av tid til deling, refleksjon og samarbeid i utviklingstid og på trinntid • Informasjon til foresatte • Gode prinsipper for bruk av læringsteknologi i undervisningen • Herunder praktisk bruk av ulike tilpassede læringsaktiviteter • Faste kursrekker i utviklingstid og på trinntid • • • Informasjon til FAU og DS Informasjonsmøte før oppstart Informasjon om opplæring og gjennomføring av implementeringen av læringsbrett på foreldremøter Læringsbrett i praksis på alle foreldremøter Foreldreskole - opplæring Informasjon til foresatte gjennom skolemelding 02. 03. 2021 11

Fremdriftsplan 2019 -2020 HVA • Opprette en IKT gruppe som kan bidra med digital

Fremdriftsplan 2019 -2020 HVA • Opprette en IKT gruppe som kan bidra med digital skoleutvikling MANDAT • Innspill til fremdrift og forankring av prosjektet i personalet • Finne gode prinsipper for god bruk av teknologi i undervisningen • Informasjon til foresatte • • • Opplæring av personalet - ATEA • Modul 1: Oppstart skoleledere, IKT gruppe Ha Informasjon til FAU og DS Informasjonsmøte Foreldremøter Foreldreskole - opplæring • Modul 2: Oppstartsuke lærere og elever • Modul 3: Oppfølging NÅR • Desember 2019 - januar 2020 • • • November 2019 FAU/DS Felles informasjonsmøte januar 2020 Egen "Læringsbrett" fane på skolens hjemmeside Foreldremøter vår og høst 2020 Foreldreskole høsten 2020 • Vinter 2019/2020 • 2+1, 5 dager til forankring, faglig påfyll, utarbeidelse av mål, strategi, oppfølging • Jan-mars 2020 • 2 dager med lærere, metode/tilnærming, verktøy, aktiviteter, refleksjon, introduksjon, kollegaveiledning • 2 dager med lærere og elev. Veileder fra ATEA i læringsrom. • 4 oppfølgingsdager ut året. 1 dag pr mnd. Modellering med elever og lærere, nye verktøy, refleksjon • Tilpasset kursing (nivå-behov) 02. 03. 2021 12