Utveckling och lrande Leken r grunden fr utveckling

  • Slides: 1
Download presentation
Utveckling och lärande Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Barn ska ges

Utveckling och lärande Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Barn ska ges möjlighet att utveckla en förståelse för sig själv som en lärande individ i områdena språk, estetisk kommunikation, matematik, teknik och naturvetenskap. Jämlikhet/jämställdhet Barn ska ges möjlighet att utveckla öppenhet, solidaritet, ansvarstagande gentemot alla samt respekt och förståelse för alla människors lika värde. Barn ska ges möjlighet att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet. ÄLGENS MÅLSÄTTNING För att barnen på Älgen ska ges möjlighet att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som miljömässig, samt aktivt kunna delta i samhället, arbetar vi med; Trygghet, trivsel och omsorg Här på förskolan ska barnen ges möjlighet att utveckla en stark självkänsla, känna sig trygga, självständiga och empatiska. Digital kompetens Barn ska ges förutsättning att utveckla digital kompetens och möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barns delaktighet och inflytande Barn ska ges förutsättningar och möjlighet att uttrycka tankar och åsikter samt ha ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll, som vilar på demokratiska principer.