Ustavno pravo II Temeljna pitanja organizacije dravne vlasti

  • Slides: 17
Download presentation
Ustavno pravo II Temeljna pitanja organizacije državne vlasti doc. dr. Lejla Balić

Ustavno pravo II Temeljna pitanja organizacije državne vlasti doc. dr. Lejla Balić

Državna vlast - jedinstvena i nedjeljiva o Državna vlast = državna funkcija ?

Državna vlast - jedinstvena i nedjeljiva o Državna vlast = državna funkcija ?

Državne funkcije o o o državna vlast se ostvaruje kroz svoje različite funkcije Funkcija

Državne funkcije o o o državna vlast se ostvaruje kroz svoje različite funkcije Funkcija je djelatnost države usmjerena na vršenje državne vlasti i za ostvarivanje jednog cilja Djelatnosti koje streme jednom istom pravnom cilju, obrazuju jednu funkciju države djelatnosti države koje streme različitim pravnim ciljevima jesu različite funkcije države Grupisanje državnih poslova na pojedine državne funkcije je osnova funkcionalne podjele vlasti Državne funkcije, nezavisno od atribucija tj. uloge i društvenih ciljeva države su u užem pravnom određenju usmjerene na stvaranje pravnih akata, zakona, upravnih i sudskih akata.

Teorije o državnim funkcijama o Dualistička o Trijalisička o Kvadrijalistčka

Teorije o državnim funkcijama o Dualistička o Trijalisička o Kvadrijalistčka

Dualistička teorija o državna vlast se ostvaruje kroz dvije temeljne funkcije: a) donošenje opštih

Dualistička teorija o državna vlast se ostvaruje kroz dvije temeljne funkcije: a) donošenje opštih pravnih normi b) izvršavanje pravnih normi o o Dualistička teorija ne razdvaja sudstvo i upravu, već ih posmatra kao vršitelje iste funkcije upravna vlast izvršava norme kroz upravne akte i rješenja sudska vlast izvršava norme kroz odluke i presude Rousseau, Lock, Malberg, Kelsen

Trijalistička teorija o a) b) c) Trijalistička teorija Zakonodavna funkcija Izvršna funkcija Sudska fukcija

Trijalistička teorija o a) b) c) Trijalistička teorija Zakonodavna funkcija Izvršna funkcija Sudska fukcija Kritika dualističke teorije: upravna funkcija kvalitativno se razlikuje od sudske, uz različitu organizaciju i postupak donošenja akta o Montesquieu, Jelinek, Loewenstein, Laband

Kvadrijalistička teorija o o Zakonodavna funkcija Sudsku funkcija Upravna funkcija Izvršno politička funkcija –

Kvadrijalistička teorija o o Zakonodavna funkcija Sudsku funkcija Upravna funkcija Izvršno politička funkcija – funkcija vlade Mayer, Hauriou, Capitant

Formalni i materijalni kriterij razlikovanja funkcija 1. Formalni pojam funkcija državne vlasti: o različitost

Formalni i materijalni kriterij razlikovanja funkcija 1. Formalni pojam funkcija državne vlasti: o različitost formi akata o u odnosu na donosioce akata 2. Materijalna podjela državnih funkcija vrši se s obzirom na sadržinu djelatnosti države sa kojom ona ostvaruje određene ciljeve – sadržaj pravnih akata Forma vrs. Sadržaj Pravna snaga akta?

Upravna funkcija o o o Neposrednost i konkretnost Djelatnosti zaštite javnog poretka, intervencije državne

Upravna funkcija o o o Neposrednost i konkretnost Djelatnosti zaštite javnog poretka, intervencije državne vlasti u privredi, vršenje javnh službi Primijenjuje pravo na konkretne slučajeve, izvršna funkcija samostalno ne primijenuje pravo na konkretne slučajeve, već donosi propise o izvršenju i nadzire njihovu primjenu Primijenjuje pravo na konkretne slučajeve, ali samo ako ne postoji spor o pravu kao što je sluča sa sudskom funkcijom Povjerena je organima uprave, koji donose opšte i pojedinačne pravne akte i poduzimaju radnje u cilju primjene prava

Izvršno politička funkcija – funkcija vlade o djelatnost unutar kojih se donose odluke koje

Izvršno politička funkcija – funkcija vlade o djelatnost unutar kojih se donose odluke koje su od posebnog značaja za državu 1. normativna funkciju – podzakonodavstvo 2. Poslovi zakonodavne i opšte političke inicijative 3. vođenje spoljne politike

Izvršavanje zakona i politike o uredbe za izvršenje zakona (na osnovu ustavnog ili zakonskog

Izvršavanje zakona i politike o uredbe za izvršenje zakona (na osnovu ustavnog ili zakonskog ovlaštenja) – preciziraju implementaciju zakona i način njegovog sprovođenja - osiguravaju jedinstvenu primijenu zakona o Koordinira rad uprave - Usmjerava i usklađuje rad ministarstva i drugih upravnih organa - Postavlja i razrješava dužnosnike u upravnim tijelima - Pravo da se ponište ili ukinu propisi ukoliko su suprotni zakonu ili uredbama koje je donijela vada - Kontrola svrsishodnosti akata upravnih tijela

Zakonodavna politika i zakonodavna inicijativa o Praćenje operativne primijene zakona i sprovođenja politike o

Zakonodavna politika i zakonodavna inicijativa o Praćenje operativne primijene zakona i sprovođenja politike o Procjena potrebe izmjene postojećih ili donošenja novijh zakona o Motor zakonodavstva - priprema nacrta zakona

Vanjska politika o Raspolaganje oružanim snagama o Pravo poslanstva i diplomatskog saveza o Pregovaranje

Vanjska politika o Raspolaganje oružanim snagama o Pravo poslanstva i diplomatskog saveza o Pregovaranje i potvrda međunarodih ugovora

Organi izvršno-političke funkcije Vlada o Vlada; Ministarski savjet 1. Stranačka pripadnost članova vlade a)

Organi izvršno-političke funkcije Vlada o Vlada; Ministarski savjet 1. Stranačka pripadnost članova vlade a) Politička - vlada) – Velika Britanija - koaliciona – Italija, Njemačka - koncentraciona - manjinska b) Nepolitička - ekspertna - činovnička 2. Uloga mandatara pri izboru vlade a) Parlamentarna vlada b) Kancelarska vlada

Šef države Inokosni: monrah i predsjednik Kolektivni: Predsjedništvo, Savjet Uslovi a) opšti uslovi– poslovna

Šef države Inokosni: monrah i predsjednik Kolektivni: Predsjedništvo, Savjet Uslovi a) opšti uslovi– poslovna sposobnost, punoljetstvo, državljanstvo b) Posebni uslovi – starosna dob, način sticanja državljanstva Izbor – direktno od strane građana - parlament

Šef države – ovlaštenja u uporednom pravu o Pravo predstavljanja države u zemlji i

Šef države – ovlaštenja u uporednom pravu o Pravo predstavljanja države u zemlji i inostranstvu o Predlaganje mandatara vlade o Vrhovna komanda nad oružanim snagama o Donošenje odluke o raspisivanju izbora o Raspisivanje referenduma o Pomilovanja o Proglašenje zakona o Dodjela odlikovanja

Poremećaj nadležnosti između zakonodavnog i izvršnog tijela o Poremećaj nadležnosti u slučaju nužde o

Poremećaj nadležnosti između zakonodavnog i izvršnog tijela o Poremećaj nadležnosti u slučaju nužde o Poremećaj nadležnosti između izvršnog i zakonodavnog tijela na temelju neposredne ustvne ovlasti o Zakonodavna delegacija