Uren pdagogik LENE TANGGAARD CAND PSYCH PH D

  • Slides: 17
Download presentation
Uren pædagogik LENE TANGGAARD, CAND. PSYCH. PH. D. , PROFESSOR, INSTITUT FOR KOMMUNIKATION, AALBORG

Uren pædagogik LENE TANGGAARD, CAND. PSYCH. PH. D. , PROFESSOR, INSTITUT FOR KOMMUNIKATION, AALBORG UNIVERSITET

Aktuelle krav �Uddannelse skal være et sikkert, stærkt og forudsigeligt projekt. �Formål: Effektiv produktion

Aktuelle krav �Uddannelse skal være et sikkert, stærkt og forudsigeligt projekt. �Formål: Effektiv produktion af på forhånd definerede læringsresultater.

Udfordringer �Uddannelse involverer altid risiko – fordi uddannelse ikke handler om at fylde en

Udfordringer �Uddannelse involverer altid risiko – fordi uddannelse ikke handler om at fylde en spand, men om at tænde et bål (Biesta, 2014). �Uddannelse er ikke en interaktion mellem robotter, men mellem mennesker.

Derfor �Uddannelse er et svagt projekt: Den uddannelsesmæssige tilgang er den langsomme, vanskelige og

Derfor �Uddannelse er et svagt projekt: Den uddannelsesmæssige tilgang er den langsomme, vanskelige og frustrerede tilgang – fordi resultaterne aldrig kan garanteres.

Eller et urent projekt? �Læring er ikke en intrapsykisk proces per se – en

Eller et urent projekt? �Læring er ikke en intrapsykisk proces per se – en ren, indre proces. �Læring sker gennem det, Climacus betegner som en åbenbaring. Der, hvor noget kommer til eleven, som eleven ikke allerede selv besidder. �Som Climacus formulerer det: ”Hvis den lærende selv var betingelsen for at forstå sandhed, behøver han blot at erindre”. �Undervisning er essentielt snarere end accidentelt i relation til læring.

Uren pædagogik som kritik 1) Kritik af ”indholdstømning” 2) Fremvækst af ’rene’ metoder –

Uren pædagogik som kritik 1) Kritik af ”indholdstømning” 2) Fremvækst af ’rene’ metoder – læringsstile, cooperative learning, blended learning, der risikerer at fortrænge spørgsmål om værdi, mål og etik

Hvad er uren pædagogik? �Pædagogik er per definition er uren – det vil sige

Hvad er uren pædagogik? �Pædagogik er per definition er uren – det vil sige formet af bestandige fortolkninger og vurderinger af, hvad der skal gøres her og nu i mødet med en konkret elev, skoleklasse og af ting og sager i al almindelighed. �Der findes ikke lærere, pædagoger, ledere, skoler eller institutioner, der praktiserer ren pædagogik forstået som anvendelse af pædagogiske metoder uafhængigt af indhold, faglighed og skolekultur, og hvis de gør det, så sker det ofte halvhjertet. �Og hvis dette er rigtigt, er der mere end nogensinde brug for at tage den urene pædagogik alvorligt

Løgstrup, i artiklen ”Opdragelse og etik”, Uddannelse 1/2 1972 �Medens vi bakser med opgaven

Løgstrup, i artiklen ”Opdragelse og etik”, Uddannelse 1/2 1972 �Medens vi bakser med opgaven udvikles den karakter, der betinger løsningen af den. Fæstnelsen af karakteren er et resultat af fornøjelsen, der indfinder sig i det heldige resultat og allerede under kampen med vanskelighederne. Men en fatal forskydning er det, hvis man vender ryggen til opgaven og ansigtet til karakteren for at give sig til at fornøje sig ved den. Det bliver meget snart ødelæggende, og det på mere end én måde. Karaktertrækket stivner og bliver til sin egen karikatur, og selvbehageligheden breder sig. (s. 20)

Lidt mere Løgstrup via Madsen (2014) �Hvorfor i særlig grad det uformidlede møde, når

Lidt mere Løgstrup via Madsen (2014) �Hvorfor i særlig grad det uformidlede møde, når det gælder fagligt svage elever? �Vi må have sans for, at hjerteligheden i samværet ikke mindskes det mindste af at være sagligt formidlet (1975, 149). Det er ligefrem nødt til at være det (Madsen, 2014, p. 979

Hvorfor metode- og evidenspolitik i en usikker verden? �Det synes at repræsentere et samlet

Hvorfor metode- og evidenspolitik i en usikker verden? �Det synes at repræsentere et samlet forsøg på at indføre (eller måske genindføre) videnskabelig sikkerhed og systemledelse i en stadigt mere kompleks og usikker social verden (Torrance 2008: 508).

At værdsætte hvad vi måler eller måle, hvad vi værdsætter? �Målbarhed og evidens: Måler

At værdsætte hvad vi måler eller måle, hvad vi værdsætter? �Målbarhed og evidens: Måler vi faktisk, hvad vi værdsætter, eller måler vi blot det, vi med lethed kan måle og dermed kommer til at værdsætte? �Kan uddannelser, der ikke er effektive (som vi måler dem), faktisk være ønskværdige, fordi de giver børn og elever mulighed for at udforske nye verdener (andet end forudbestemte mål)?

Kontrol og ansvar �Accountability – at stå til ansvar for – i et demokratisk

Kontrol og ansvar �Accountability – at stå til ansvar for – i et demokratisk fællesskab �Tendens til at vægten forskydes hen imod sikkerheds- og kontrolprocedurer (Biesta, 2011)

Hvad er uren pædagogik? �Læring handler altid om noget �Vi lærer bedst, når vi

Hvad er uren pædagogik? �Læring handler altid om noget �Vi lærer bedst, når vi ikke koncentrerer os om at lære (men i stedet om genstanden for læring) �Forankringen i konkrete praksisser gør det meningsfuldt og formålstjenligt at lære

Tese nummer et: Tænkning og læring foregår ikke inde i hovedet �”Læring er en

Tese nummer et: Tænkning og læring foregår ikke inde i hovedet �”Læring er en proces, der finder sted gennem deltagelse og ikke i isolerede, individuelle bevidstheder” (Lave & Wenger, 1991: 15, min oversættelse).

Uren undervisning � 1. Vi kan være omhyggelige med at beskrive det, vi faktisk

Uren undervisning � 1. Vi kan være omhyggelige med at beskrive det, vi faktisk ser, vide, at vi ikke ser det hele og kende konsekvensen, når vore beskrivelser er upræcise. Billederne fanger! � 2. Vi kan bruge vores viden om elevens livsomstændigheder til at møde eleven med åbenhed. De ting eleven gør, kan have årsager, vi ikke kender, - og aldrig vil kende til bunds � 3. Og ikke mindst kan vi overveje, hvordan vi bedst møder eleven med det fag, som eleven er i færd med at tilegne sig (inspireret af Bente Morre Madsen, oplæg på læreruddannelsen)

Overvejelser �’Effektiv uddannelse’ er ikke nødvendigvis ønskværdigt �Fra ’hvad virker’ som abstrakt, indholdsløst ideal

Overvejelser �’Effektiv uddannelse’ er ikke nødvendigvis ønskværdigt �Fra ’hvad virker’ som abstrakt, indholdsløst ideal til overvejelser over strategier og mål i konkrete praksisser �Der findes kun uren pædagogik i praksis

Konklusion �Uren pædagogik er en kreativ foreteelse �Denne position åbner i særlig grad blikket

Konklusion �Uren pædagogik er en kreativ foreteelse �Denne position åbner i særlig grad blikket for nødvendigheden af udvikling af en fri, åben, demokratisk samtale om pædagogik, måske endda en udvikling af et bedre pædagogik sprog, end det der er er tilgængeligt i øjeblikket. �Her kan der opfindes nye samtaler om og nye begreber, der kan betegne, beskrive og analysere (nogle gange glemte) fænomener som opdragelse, forundring, nysgerrighed, virksomhed (evidens), kundskaber, kunnen, viden etc.