UPRAVNI SPOR Strahinja urkovi Sudija Vrhovnog suda Pojam

  • Slides: 24
Download presentation
UPRAVNI SPOR Strahinja Ćurković Sudija Vrhovnog suda

UPRAVNI SPOR Strahinja Ćurković Sudija Vrhovnog suda

Pojam upravnog spora Sudski put kontrole zakonitosti upravnog akta ili eksterna (spoljna) kontrola Spor

Pojam upravnog spora Sudski put kontrole zakonitosti upravnog akta ili eksterna (spoljna) kontrola Spor o zakonitosti upravnog akta

Klasifikacija ili vrste upravnog spora Redovni (o zakonitosti akta) i neredovni (zbog “ćutanja uprave

Klasifikacija ili vrste upravnog spora Redovni (o zakonitosti akta) i neredovni (zbog “ćutanja uprave ili administracije”) Spor presuđenja (okončava odlukom) i spor bez presuđenja (procesno rješava) Opšti (generalna klauzula) i posebni (izuzeci) Prvobitni (spor ograničene jur. ) i naknadni (u izvršenju presude) Jednostepeni (isklj. žalba) i dvostepeni Subjektivni (povr. subj. prava) i objektivni (povr. obj. prava)

Načela upravnog spora Načelo zakonitosti Načelo zaštite prava stranaka pred sudom u vezi procesne

Načela upravnog spora Načelo zakonitosti Načelo zaštite prava stranaka pred sudom u vezi procesne ravnopravnosti Načelo dispozicije stranaka Načelo oslanjanja suda na činj. stanje utvrđeno u upravnom postupku Načelo sudskog odlučivanje u nejavnoj sjednici Načelo rješavanja u ograničenoj jurisdikciji Načelo pravnosnažnosti i obaveznosti odluka Načelo upotrebe jezika Načelo o shodnoj primjeni ZPP i Načelo o troškovima postupka

Subjekti za pokretanje u. s. Fizičko i pravno lice Organ jedinice lokalne zajednice, poslovna

Subjekti za pokretanje u. s. Fizičko i pravno lice Organ jedinice lokalne zajednice, poslovna jedinica, naselje, grupa lica Pravobranilac Društvena organizacija ili udruženje građana kada je upravnim aktom povrijeđeno pravo pojedinca (član, statut, registrovana i pristanak)

Pokretanje upravnog spora Tužba Formalno-pravno=podnesak Materijalno-pravno=zahtjev o kojem sud treba da odluči Rok Način

Pokretanje upravnog spora Tužba Formalno-pravno=podnesak Materijalno-pravno=zahtjev o kojem sud treba da odluči Rok Način podnošenja Sadržaj tužbe

Prethodno ispitivanje tužbe Nepotpuna (ne sadrži bitne elemente) Nerazumljiva (tužba koja sadrži zahtjev, ali

Prethodno ispitivanje tužbe Nepotpuna (ne sadrži bitne elemente) Nerazumljiva (tužba koja sadrži zahtjev, ali koji nije jasan i iz koje se ne može zaključiti šta tužbom osporava i šta traži, odnosno da li i u kom pravcu i obimu traži poništenje osporenog akta)

Odbacivanje tužbe Ako je tužba podnesena od neovlašćenog lica, neblagovremena ili prijevremena Ako akt

Odbacivanje tužbe Ako je tužba podnesena od neovlašćenog lica, neblagovremena ili prijevremena Ako akt nije upravni akt Ako aktom nije povrijeđeno pravo tužioca ili njegov neposredni lični interes zasnovan na zakonu Ako se mogla izjaviti žalba pa nije izjavljena Ako se radi o stvari protiv koje se ne može voditi upravni spor i Ako se radi o presuđenoj stvari

Član 23 Ako nadležni organ za vrijeme sudskog postupka donese drugi upravni akt kojim

Član 23 Ako nadležni organ za vrijeme sudskog postupka donese drugi upravni akt kojim se mijenja ili stavlja van snage upravni akt protiv koga je upravni spor pokrenut kao i ako u slučaju iz člana 17 ovog zakona naknadno donese upravni akt, taj organ je dužan, pored tužioca, blagovremeno pismeno obavijestiti i sud pred kojim je spor pokrenut, s tim da sudu dostavi i novi upravni akt. Sud će u tom slučaju pozvati tužioca da u roku od osam dana pismeno izjavi da li je naknadno donesenim upravnim aktom zadovoljan ili ostaje pri tužbi i u kom obimu, odnosno da li tužbu proširuje i na novi upravni akt. Ako tužilac izjavi da je naknadno donesenim upravnim aktom zadovoljan ili ako ne da izjavu u roku iz stava 1 ovog člana, nadležni sud će donijeti rješenje o obustavljanju postupka. Ako tužilac izjavi da novim upravnim aktom nije zadovoljan, sud će protiv tog akta nastaviti postupak.

Činjenično stanje i ispitivanje tužbe Sud u pravilu spor rješava na podlozi činjenica koje

Činjenično stanje i ispitivanje tužbe Sud u pravilu spor rješava na podlozi činjenica koje su utvrđene u upravnom postupku Zakonitost osporenog akta sud ispituje u granicama zahtjeva iz tužbe, ali pri tom nije vezan razlozima tužbe Na ništavost upravnog akta pazi po službenoj dužnosti

Donošenje odluke Presudom se tužba uvažava i osporeni akt poništava Tužba uvažava i rješava

Donošenje odluke Presudom se tužba uvažava i osporeni akt poništava Tužba uvažava i rješava upravna stvar, presuda zamjenjuje osporeni akt Tužba odbija kao neosnovana

Pravna sredstva Redovna (žalba-izuzetno) Vanredna: zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke (zbog povrede zakona

Pravna sredstva Redovna (žalba-izuzetno) Vanredna: zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke (zbog povrede zakona ili povrede pravila postupka koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari) Rok Vrhovni sud

Vrste odluka po zahtjevu Zahtje se odbacuje Zahtjev se odbija Zahtjev se uvažava odluka

Vrste odluka po zahtjevu Zahtje se odbacuje Zahtjev se odbija Zahtjev se uvažava odluka ok. suda ukida i predmet vraća tom sudu na ponovno suđenje Zahtjev uvažava pobijana odluka preinačava tako da se tužba odbija kao neosnovana ili Zahtjev se uvaža odluka ok. suda se preinačava tako što se tužba uvažava i osporeni akt poništava

Prijedlog za ponavljanje spora Postupak okončan presudom ili rješenjem nadležnog suda ponoviće se na

Prijedlog za ponavljanje spora Postupak okončan presudom ili rješenjem nadležnog suda ponoviće se na zahtjev stranke: ako stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije riješen za nju da su te činjenice, odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni na raspravi u ranijem sudskom postupku; ako je odluka suda donijeta radnjom koja predstavlja krivično djelo sudije ili radnika u sudu ili je odluka donijeta prevarnom radnjom zastupnika ili punomoćnika stranke, njegovog protivnika ili protivnikovog zastupnika ili punomoćnika; ako je odluka zasnovana na presudi donesenoj u krivičnoj ili građanskoj stvari, a ta presuda je kasnije ukinuta drugom pravnosnažnom sudskom odlukom;

Ponavljanje ako je isprava na kojoj se zasniva sudska odluka lažna ili lažno preinačena

Ponavljanje ako je isprava na kojoj se zasniva sudska odluka lažna ili lažno preinačena ili ako je svjedok, vještak ili stranka, prilikom saslušanja pred sudom dao lažan iskaz, a odluka suda se zasniva na tom iskazu; ako stranka nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi raniju sudsku odluku donesenu u istom upravnom sporu; ako stranci, odnosno zainteresovanom licu nije bila data mogućnost da učestvuje u upravnom sporu. Zbog okolnosti iz tačke 1 i 5 stav 1 ovog člana ponavljanje će se dozvoliti samo ako stranka bez svoje krivice nije bila u stanju da te okolnosti iznese u ranijem postupku.

Rješavanje Rok od 30 dana od saznanja ili dostavljanja odluke (subjektivni) i 5 godina

Rješavanje Rok od 30 dana od saznanja ili dostavljanja odluke (subjektivni) i 5 godina objektivni-izuzetno i poslije t. 2, 3, i 4 Odbacuje: neblagovremen, neovlašćeno lice ili nije učinjen vjerovatnim osnov Odlučuje pojedinac suda koji je donio odluku Žalba (30 dana)-odlučuje vijeće istog

Zahtjev za zaštitu prava i sloboda Fizičko lice čija su prava ili osnovne slobode

Zahtjev za zaštitu prava i sloboda Fizičko lice čija su prava ili osnovne slobode zajamčene Ustavom Republike Srpske povrijeđena konačnim pojedinačnim aktom organa, ima pravo da zahtijeva zaštitu tih prava i sloboda kod suda, u skladu sa ovim zakonom, ako nije osigurana druga pravna zaštita.

Nadležnost za odlučivanje O zahtjevu iz člana 53 ovog zakona, u postupku zaštite sloboda

Nadležnost za odlučivanje O zahtjevu iz člana 53 ovog zakona, u postupku zaštite sloboda i prava pojedinaca zajemčenih Ustavom, rješava okružni sud. Podnošenje zahtjeva za zaštitu soboda i prava zajemčenih Ustavom, kao i rješavanje tog zahtjeva od strane suda iz stava 1 ovog člana, vrši se shodnom primjenom odredaba ovog zakona koje se odnose na upravni spor. O zahtjevu iz stava 1 ovog člana sud odlučuje rješenjem.

Povreda učinjena radnjom Zaštita sloboda i prava pojedinaca zajemčenih Ustavom osigurava se i u

Povreda učinjena radnjom Zaštita sloboda i prava pojedinaca zajemčenih Ustavom osigurava se i u slučaju ako su te slobode ili prava povrijeđeni radnjom službenog lica u republičkom organu uprave i republičkoj upravnoj organizaciji, organima jedinice lokalne samouprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, koja vrše javna ovlašćenja, a kojom se protivno Ustavu, neposredno sprečava ili ograničava određenom pojedincu vršenje takve slobode ili prava.

Odlučivanje suda Kad sud nađe da je zahtjev osnovan, donijeće rješenje kojim će zabraniti

Odlučivanje suda Kad sud nađe da je zahtjev osnovan, donijeće rješenje kojim će zabraniti dalje vršenje nezakonite radnje. U protivnom, odbiće zahtjev rješenjem. Sud će u rješenju iz stava 1 ovog člana odrediti mjere koje treba preduzeti da bi se uspostavilo zakonito stanje, ostavljajući rok za izvršenje, kao i odrediti zakonske sankcije za slučaj neizvršenja rješenja. Rješenje suda izvršava organ, odnosno pravno lice iz člana 60 stav 1 ovog zakona čije je službeno lice, odnosno odgovorno lice učinilo nezakonitu radnju, u roku navedenom odlukom suda.

Mjere suda Radi osiguranja izvršenja rješenja, sud koji je donio rješenje će odmah, prema

Mjere suda Radi osiguranja izvršenja rješenja, sud koji je donio rješenje će odmah, prema okolnostima konkretnog slučaja, preduzeti što je potrebno radi osiguranja izvršenja rješenja, a može o rješenju obavijestiti i Vladu Republike Srpske, a u gradu i opštini gradonačelnika, odnosno načelnika, zavisno čiji je organ u pitanju, koji su dužni preduzeti mjere potrebne za uspostavljanje zakonitog stanja na način utvrđen u rješenju suda.

Mjere suda Ako rješenje ne bude izvršeno u ostavljenom roku, nadležni sud će na

Mjere suda Ako rješenje ne bude izvršeno u ostavljenom roku, nadležni sud će na zahtjev stranke izvršiti rješenje neposredno ili preko drugog suda ili organa. Izvršenje se, prema okolnostima slučaja, sprovodi na trošak organa, privrednog društva ili drugog pravnog lica, odnosno na trošak službenog ili odgovornog lica koje je izvršilo nezakonitu radnju. Radi izvršenja rješenja, nadležni sud može podnijeti zahtjev nadležnom organu, odnosno pravnom licu za udaljenje od dužnosti službenog ili odgovornog lica.

Kaznene odredbe Novčanom kaznom u iznosu od 1500, 00 do 5000, 00 KM kazniće

Kaznene odredbe Novčanom kaznom u iznosu od 1500, 00 do 5000, 00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće, ustanova ili drugo pravno lice koje vrši javna ovlašćenja: ako po zahtjevu stranke ne donese rješenje u predviđenom roku (član 14 stav 2), ako ne dostavi sudu sve spise koji se odnose na predmet (član 24 stav 3), ako ne donese odluku po presudi (član 31 stav 4), ako sudu ne dostavi spise predmeta na njegov zahtjev (član 38 stav 3), ako ne donese novi upravni akt u roku ili ga donese protivno pravnom shvatanju suda, odnosno primjedbama suda (član 50), ako ne donese poslije poništenja upravnog akta novi upravni akt u propisanom roku ili ga donese protivno primjedbama suda u pogledu činjeničnog stanja (član 52 stav 1) i član 51, ako ne izvrši rješenje iz člana 61 stav 1 i 2 ovog zakona i za neizvršenje rješenja (član 63).

Kaznene odredbe Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od

Kaznene odredbe Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 200, 00 do 800, 00 KM i odgovorno lice u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu koje vrši javna ovlašćenja. Novčanom kaznom iz stava 2 ovog člana kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana i odgovorno lice u organu uprave, republičkoj upravnoj organizaciji, odnosno organima jedinice lokalne samouprave. O prekršaju sud obavještava republičku upravnu inspekciju radi pokretanja prekršajnog postupka. Republička upravna inspekcija je dužna u roku od 60 dana, od dana obavještenja, obavijestiti sud o preduzetim mjerama.