Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015

  • Slides: 36
Download presentation
Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 – pregled stanja, težave, priložnosti in

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 – pregled stanja, težave, priložnosti in kako naprej? mag. Luka Štravs, univ. dipl. inž. grad. Ministrstvo za okolje in prostor

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja pripravljeni in javno

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja pripravljeni in javno objavljeni ključni dokumenti: Načrt upravljanja voda 2015 -2021 Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2015 -2021 Načrt upravljanja z morskim okoljem 2015 -2021 + Operativni program oskrbe s pitno vodo + (v pripravi) Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; reorganiziran in bolj izvedbeno naravnan sistem upravljanja z vodami: MOP, Direkcija RS za vode, ARSO na enem mestu povezane in združene evidence, študije in ostalo s področja upravljanja z vodami: e. Vode, Atlas voda, LIDAR pregledovalnik

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - načrti pripravljeni

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - načrti pripravljeni in javno objavljeni ključni dokumenti: Načrt upravljanja voda 2015 -2021 Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti Načrt upravljanja z morskim okoljem + Operativni program oskrbe s pitno vodo + (v pripravi) Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; reorganiziran in bolj izvedbeno naravnan sistem upravljanja z vodami: MOP, Direkcija RS za vode, ARSO na enem mestu povezane in združene evidence, študije in ostalo s področja upravljanja z vodami: e. Vode, Atlas voda, LIDAR pregledovalnik

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja pripravljeni in javno

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja pripravljeni in javno objavljeni ključni dokumenti: Načrt upravljanja voda 2015 -2021 Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2015 -2021 Načrt upravljanja z morskim okoljem 2015 -2021 + Operativni program oskrbe s pitno vodo + (v pripravi) Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; reorganiziran in bolj izvedbeno naravnan sistem upravljanja z vodami: MOP, Direkcija RS za vode, ARSO na enem mestu povezane in združene evidence, študije in ostalo s področja upravljanja z vodami: e. Vode, Atlas voda, LIDAR pregledovalnik

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - sistem

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja pripravljeni in javno

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja pripravljeni in javno objavljeni ključni dokumenti: Načrt upravljanja voda 2015 -2021 Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2015 -2021 Načrt upravljanja z morskim okoljem 2015 -2021 + Operativni program oskrbe s pitno vodo + (v pripravi) Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; reorganiziran in bolj izvedbeno naravnan sistem upravljanja z vodami: MOP, Direkcija RS za vode, ARSO na enem mestu povezane in združene evidence, študije in ostalo s področja upravljanja z vodami: e. Vode, Atlas voda, LIDAR pregledovalnik

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - e. Vode

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - e. Vode

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - e. Vode

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - pregled stanja - e. Vode

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - priložnosti ?

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - priložnosti ?

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - priložnosti ? Izvedba načrtov! Kako?

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - priložnosti ? Izvedba načrtov! Kako? Na podlagi evidenc, z DRSV in ARSO ter predvsem s finančnimi sredstvi in projekti! Od kod? Viri poleg nacionalnih? EU skladi in instrumenti!

Potencialni EU viri financiranja vodarskih projektov 2014 -2020 q. KOHEZIJSKA POLITIKA 2014 -2020; q.

Potencialni EU viri financiranja vodarskih projektov 2014 -2020 q. KOHEZIJSKA POLITIKA 2014 -2020; q. INTERREG makroregionalni programi 2014 -2020: Območje Alp; Srednja Evropa; Mediteran; Podonavje; Jadransko-jonski program (ADRION); q. INTERREG V-A bilateralni programi 2014 -2020: Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija (IT-SI); Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija (SI-AT); Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška (SI-HR); Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska (SI-HU).

Kohezijska politika 2014 -2020

Kohezijska politika 2014 -2020

Kohezijska politika 2014 -2020

Kohezijska politika 2014 -2020

Kohezijska politika 2014 -2020

Kohezijska politika 2014 -2020

Kohezijska politika 2014 -2020

Kohezijska politika 2014 -2020

Kohezijska politika 2014 -2020

Kohezijska politika 2014 -2020

Kohezijska politika 2014 -2020

Kohezijska politika 2014 -2020

INTERREG V-A makroregionalni programi Območje Alp Srednja Evropa Mediteran Podonavje Jadransko-jonski program (ADRION)

INTERREG V-A makroregionalni programi Območje Alp Srednja Evropa Mediteran Podonavje Jadransko-jonski program (ADRION)

INTERREG V-A makroregionalni programi Projekt DAMWARM (Drava And Mura Water And Risk Management) Območje

INTERREG V-A makroregionalni programi Projekt DAMWARM (Drava And Mura Water And Risk Management) Območje Alp -partnerji iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije; Srednja Evropa -iz Slovenije: MOP, ARSO, DEM; -vrednost 3, 7 mio EUR; Mediteran -glavni vsebini: - Podonavje - napovedovanje poplav (skupna platforma za Muro in Dravo, razvoj modelov, itd. ); razvoj trajnostno naravnanih pravil za obratovanje HE na Dravi in Muri v času visokih in nizkih voda; Jadransko-jonski program (ADRION)

INTERREG V-A bilateralni programi Program sodelovanja Interreg VA Italija-Slovenija (IT-SI) Program sodelovanja Interreg VA

INTERREG V-A bilateralni programi Program sodelovanja Interreg VA Italija-Slovenija (IT-SI) Program sodelovanja Interreg VA Slovenija-Avstrija (SI-AT) Program sodelovanja Interreg VA Slovenija-Hrvaška (SI-HR) Program sodelovanja Interreg VA Slovenija-Madžarska (SI-HU)

INTERREG V-A bilateralni programi Protipoplavni projekt Slovenija-Hrvaška na mejnih vodotokih Dragonja, Program sodelovanja Interreg

INTERREG V-A bilateralni programi Protipoplavni projekt Slovenija-Hrvaška na mejnih vodotokih Dragonja, Program sodelovanja Interreg V- Kolpa, Bregana, Sotla, Drava, Mura A Italija-Slovenija (IT-SI) -partnerji iz Hrvaške in Slovenije; -iz Slovenije: MOP, DRSV, ARSO, URSZR, IHR; -iz Hrvaške: Interreg HV, DHMZ, VDUZS; Program sodelovanja A Slovenija-Avstrija -vrednost (SI-AT) 12, 0 mio EUR; -glavna vsebina: - negradbeni in trajnostno/zeleni gradbeni protipoplavni ukrepi Program sodelovanjana. Interreg Včezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave A Slovenija-Hrvaškain(SI-HR) Mure; Program sodelovanja Interreg VA Slovenija-Madžarska (SI-HU)

INTERREG V-A bilateralni programi Projekt Mura FLORIMI Program sodelovanja Interreg V-partnerji iz Avstrije in

INTERREG V-A bilateralni programi Projekt Mura FLORIMI Program sodelovanja Interreg V-partnerji iz Avstrije in Slovenije; A Italija-Slovenija (IT-SI) -iz Slovenije: ARSO, URSZR; -iz Avstrije: Dežela Štajerska; Program sodelovanja Interreg -vrednost 1, 0 mio EUR; VA Slovenija-Avstrija (SI-AT) -glavne vsebine: - nadgradnja obstoječega modela napovedovanja za Muro; povezovanje ekspertov na porečju Mure (civilna zaščita --Program sodelovanjanapovedovalci Interreg V-poplav); - načrti zaščite in reševanja za nekaj ogroženih območij A Slovenija-Hrvaška (SI-HR) Program sodelovanja Interreg VA Slovenija-Madžarska (SI-HU)

INTERREG V-A bilateralni programi Projekt Mur Program sodelovanja Interreg V-partnerji iz Avstrije in Slovenije;

INTERREG V-A bilateralni programi Projekt Mur Program sodelovanja Interreg V-partnerji iz Avstrije in Slovenije; A Italija-Slovenija (IT-SI) -iz Slovenije: DRSV, ARSO; -iz Avstrije: Dežela Štajerska; Program sodelovanja -vrednost ? ? Interreg mio EUR; VA Slovenija-Avstrija (SI-AT) -glavne vsebine: - pregled izvajanja načelne vodnogopodarske zasnove za mejno Muro; Program sodelovanja Interreg - razne zelene Vin trajnostne vodnogospodarske ureditve na Muri; A Slovenija-Hrvaškamejni (SI-HR) - monitoring sedimentov, morfologije, itd. Program sodelovanja Interreg VA Slovenija-Madžarska (SI-HU)

INTERREG V-A bilateralni programi Protipoplavni projekt Vipava Program sodelovanja Interreg V-partnerji iz Italije in

INTERREG V-A bilateralni programi Protipoplavni projekt Vipava Program sodelovanja Interreg V-partnerji iz Italije in Slovenije; A Italija-Slovenija (IT-SI) -iz Slovenije: DRSV, ARSO, URSZR, občine; -vrednost 3 mio EUR; Program sodelovanja Interreg V-glavne vsebine: A Slovenija-Avstrija (SI-AT) in gradbeni protipoplavni projekti na porečju - negradbeni Vipave Program sodelovanja Interreg VA Slovenija-Hrvaška (SI-HR) Program sodelovanja Interreg VA Slovenija-Madžarska (SI-HU)

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - kako torej naprej? Ključni pristojni

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - kako torej naprej? Ključni pristojni in odgovorni akterji za področje upravljanja z vodami: - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP): strategija, načrti, sistem, finance; vodenje aktivne politike na področju upravljanja z vodami; - Direkcija RS za vode (DRSV) + koncesionarji: izvedbena raven na področju upravljanja z vodami s poudarkom na porečni/regionalni/območni ravni; vodenje investicij, gospodarska javna služba, projektni pogoji in soglasja, smernice in mnenja… - Agencija RS za okolje (ARSO): monitoring stanja voda, baze podatkov, napovedovanje;

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - kako torej naprej? - aktivno

Upravljanje z vodami v Sloveniji v letu 2015 - kako torej naprej? - aktivno in koordinirano IZVAJANJE vseh treh načrtov (NUV, NZPO, NUMO): - aktivno vstopanje pristojnih inštitucij za področje upravljanja z vodami (MOP, DRSV, ARSO) v razne EU projekte; - iskanje sinergij in virov financiranja akitvnosti na področju upravljanja z vodami v naravovarstvenih, energetskih in drugih EU programih (in ne obratno kot smo bili priča temu dosedaj!); - aktivno črpanje EU sredstev in sodelovanje s stroko s ciljem premikov na terenu; - treba je začeti DEJANSKO upravljati z vodami, pri tem pa bo moral vsak upravičiti in opraviti svojo vlogo (treba bo nehati samo sedeti v pisarnah v Ljubljani, gledati ven iz države in govoriti, da se nič ne da, ker……. vode bodo še zmeraj tu in jih je treba upravljati!)

Hvala za pozornost!

Hvala za pozornost!