Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj

  • Slides: 14
Download presentation
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. TIP OPERACIJE 7. 2. 1. ULAGANJA U GRAĐENJE JAVNIH SUSTAVA ZA VODOOPSKRBU, ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ – EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. SUFINANCIRANO SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE – MJERA TEHNIČKA POMOĆ

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA Podmjera 7. 1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti • Tip operacije 7. 1. 1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave Podmjera 7. 2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije • Tip operacije 7. 2. 1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda • Tip operacije 7. 2. 2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta Podmjera 7. 4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu • Tip operacije 7. 4. 1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 07 „TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA” IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. je objavljen 03. kolovoza 2016. godine (NN 71/16) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 76/2016 Natječaj za provedbu podmjere 7. 2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7. 2. 1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”. • Sredstva javne potpore na natječaju iznose ukupno 40. 000 EUR u kunskoj protuvrijednosti • Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 5. rujna 2016. do 5. listopada 2016. godine.

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Podmjera 7. 2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije Tip operacije 7. 2. 2. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Korisnici: • javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) Članak 202. Javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje je trgovačko društvo u kojem sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu imaju jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojima sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave. Javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati druge djelatnosti, osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje, odnosno djelatnosti iz članka 125. stavka 3. ovoga Zakona. U Republici Hrvatskoj trenutno djeluje oko 180 javnih isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Potpora: • intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova • iznos javne potpore po projektu: - najniži 30. 000 eura - najviši 1. 000 eura • - iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu: najniži 30. 000 eura najviši 1. 250. 000 eura • iznos prihvatljivih troškova po projektu: - najniži 30. 000 eura - najviši 1. 000 eura projekt može imati vrijednost od 1. 250. 000 eura, ali prihvatljivi troškovi ne smiju biti više od 1. 000 eura (npr. u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDVa, PDV nije prihvatljiv trošak) *

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Ulaganja: - građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda - lokacija ulaganja mora biti u naseljima do 2. 000 stanovnika - ulaganje se može provoditi u jednom ili više naselja/jedinica lokalne samouprave - provedba ulaganja može trajati najduže do 36 mjeseci od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstva Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) Članak 22. 2. komunalne vodne građevine: 2. 1. građevine za javnu vodoopskrbu – akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvatne građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža, 2. 2. građevine za javnu odvodnju – kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti u prijemnik i druge građevine pripadajuće ovim građevinama, uključujući sekundarnu mrežu;

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Uvjeti prihvatljivosti: • • • ulaganje je prihvatljivo u naselju s najviše 2 000 stanovnika (ako prolazi kroz više naselja, svako naselje mora imati manje od 2. 000 stanovnika) u svrhu funkcionalnosti/uporabe prihvatljivo je da se sustav javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda priključiti na postojeći sustav koji se nalazi u naselju više od 2. 000 stanovnika unutar jednog projekta prihvatljivo je građenje i/ili opremanje jednog javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda jedan javni sustav za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda može imati jednu ili više građevinskih dozvola ako projekt tog sustava čini tehnološko-tehničku povezanu cjelinu te ne prelazi propisani najviši iznos vrijednosti projekta projektno-tehnička dokumentacija i potrebne dozvole/akti za provedbu projekata/operacija moraju glasiti na korisnika. ako projekt ima više faza, sve faze se moraju provesti unutar jednog ulaganja (Zahtjeva za potporu)

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Uvjeti prihvatljivosti: • • • jedinica lokalne samouprave na čijem se području provodi ulaganje mora imati udjele odnosno dionice u temeljnom kapitalu korisnika ulaganje mora biti u funkciji/uporabi ili spremno za uporabu najkasnije do podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava korisnik je dužan osigurati da je ulaganje u funkciji/uporabi uključujući njegovo održavanje i upravljanje, ulaganje mora biti u skladu sa razvojnom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave i prostornim planom jedinice lokalne samouprave uz Zahtjev za potporu potrebno je priložiti odluku predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave s prilogom (obrazac priloga se preuzima s mrežne stranice Agencije za plaćanja)

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Opći uvjeti: • • građevinski radovi vezano za projekt, a koji nisu predmet ulaganja mogu započeti i prije podnošenja Zahtjeva za potporu vrijednost započetih radova prije podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja projekta korisnik je dužan fotografirati lokaciju ulaganja prije podnošenja Zahtjeva za potporu obveza provođenja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš prije podnošenja Zahtjeva za potporu (uputa Ministarstva zaštite okoliša i prirode se nalazi na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – eafrd podstranica i Agencije za plaćanja)

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE KRITERIJI ODABIRA ZAHTJEVA ZA POTPORU KRITERIJI ODABIRA TIP OPERACIJE 7. 2. 1. Kriterij 1 Stupanj razvijenost JLS-a u kojem se ulaganje provodi sukladno indeksu razvijenosti I. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50 % prosjeka RH II. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti od 50 % do manje od 75 % prosjeka RH III. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti od 75 % do manje od 100 % prosjeka RH IV. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti od 100 % do manje od 125 % prosjeka RH 2 Doprinos ulaganja poboljšanju stanja voda i zdravstvenoj ispravnosti vode za piće Ulaganje doprinosi poboljšanju stanju voda Ulaganje doprinosi zdravstvenoj ispravnosti vode za piće 3 Tip ulaganja Projekt obuhvaća ulaganje u vodoopskrbu i odvodnju Projekt obuhvaća ulaganja u vodoopskrbu Projekt obuhvaća ulaganja u odvodnju i pročišćavanje 4 Broj stanovnika koji se planira priključiti na sustav vodoopskrbe i/ili odvodnje i/ili pročišćavanja >1500 1000 – 1500 1000 NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA PRAG PROLAZNOSTI Bodovi najviše 25 25 20 15 5 najviše 25 15 10 najviše 25 25 20 10 najviše 15 15 10 5 90 35

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Kriterij odabira broj 1. Kada se ulaganje provodi na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave, bodove za kriterij odabira br. 1 se dodjeljuju temeljem vrijednosti indeksa razvijenosti one jedinice lokalne samouprave u kojoj se planira priključiti najveći broj stanovnika u odnosu na cjelokupni broj stanovnika koji se planira priključiti kroz navedeno ulaganje. Kriterij odabira broj 2. Poboljšanje stanja voda Navedeni kriterij se provjerava u slučaju da projekt obuhvaća ulaganje u odvodnju (sa ili bez vodoopskrbe). Zdravstvena ispravnost vode za piće Navedeni kriterij se provjerava u slučaju da projekt obuhvaća ulaganje u vodoopskrbu (sa ili bez odvodnje): - ulaganje u sustav odvodnje u zonama sanitarne zaštite izvorišta - prelazak sa nekontroliranog na kontrolirani sustav zahvati na vodocrpilištu u cilju poboljšanja kvalitete vode za piće Kriterij odabira broj 4. U kriteriju odabira br. 4 bodovi se dodjeljuju za stanovnike s trajnim prebivalištem u naselju gdje se provodi ulaganje koji se kroz ulaganje priključuju na sustav vodoopskrbe i/ili odvodnje i/ili pročišćavanja.

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA MJERU 07 Kod troška TIP OPERACIJE 7. 2. 1. Naziv dozvoljenog troška ULAGANJA U GRAĐENJE JAVNIH SUSTAVA ZA VODOOPSKRBU, ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 7. 2. 1. A. 1 7. 2. 1. A Građenje (gradnja i rekonstrukcija) Troškovi građenja (gradnja i rekonstrukcija) javnih sustava vodoopskrbe sukladno projektnoj dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova) 7. 2. 1. A. 2 Troškovi građenja (gradnja i rekonstrukcija) javnih sustava odvodnje sukladno projektnoj dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova) 7. 2. 1. A. 3 Troškovi građenja (gradnja i rekonstrukcija) javnih sustava pročišćavanja otpadnih voda sukladno projektnoj dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova) 7. 2. 1. B. 1 7. 2. 1. B Oprema za sustav javne vodoopskrbe isključujući opremu za tekuće održavanje 7. 2. 1. B. 2 Oprema za sustav javne odvodnje isključujući opremu za tekuće održavanje 7. 2. 1. B. 3 Oprema za sustav javnog pročišćavanja otpadnih voda isključujući opremu za tekuće održavanje 7. 2. 1. C Opći troškovi (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova ali ne više od 20. 000 eura u kunskoj protuvrijednosti): -troškovi stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj, u iznosu do 2 % od iznosa prihvatljivih troškova projekta/operacije bez općih troškova ali ne više od 10. 000 eura u kunskoj protuvrijednosti -troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškove nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave u iznosu koji čini razliku između troškova stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj i gornje granice od 10% od iznosa prihvatljivih troškova projekta/operacije bez općih troškova.

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE FINANCIJSKI PLAN 2014. – 2020. (u EUR) - MJERA 7 - TIP OPERACIJE IZNOS EU + NAC (€) 7. 1. 1. 13. 294. 118 7. 2. 1. 93. 058. 824 7. 2. 2. 53. 176. 471 7. 4. 1. 106. 352. 941 UKUPNO MJERA 7 265. 882. 354

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE HVALA NA POZORNOSTI! www. mps. hr www. ruralnirazvoj. hr [email protected] hr 01/6106 – 908 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ – EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. SUFINANCIRANO SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE – MJERA TEHNIČKA POMOĆ