UP ja Projekt aine teemade levaade Alar Krist

  • Slides: 20
Download presentation
UP ja Projekt aine teemade ülevaade Alar Krist ITK Süsteemianalüüsi õppekava külalisõppejõud Swedbank Group

UP ja Projekt aine teemade ülevaade Alar Krist ITK Süsteemianalüüsi õppekava külalisõppejõud Swedbank Group Enterprise Information Architect alar. [email protected] ee 5118398 1

Esitluse teemad n n n UP ja PROJEKT aine eesmärgid Õppimise metoodika, mida kasutame

Esitluse teemad n n n UP ja PROJEKT aine eesmärgid Õppimise metoodika, mida kasutame UP käigus loodavad tarkvara PROJEKTi mudelid: ¨ ¨ n UP aines PROJEKT aines Mille kohta teeme grupitööna ettekanded: ¨ ¨ n vahendid (UML, BPMN) ja tööriistad (Star UML, Bizagi) või Sparx Enterprise Architect Millest koosneb grupitööna tehtav eksamitöö: ¨ ¨ n (loome UP aine käigus) (loome PROJEKT aine käigus) Mudelite loomiseks vajalikud: ¨ ¨ n Ärimudelid ja IS nõuded IS disaini ja arhitektuuri mudelid UP aines PROJEKT aines Kuidas kujuneb hinne ¨ ¨ ¨ Ettekannetele Grupitööna tehtavale eksamitööle Individuaalsele eksamitööle 2

UP ja Projekt aine eesmärgid Siduda tervikuks erinevates ainetes omandatud teadmised ja kasutada neid

UP ja Projekt aine eesmärgid Siduda tervikuks erinevates ainetes omandatud teadmised ja kasutada neid infosüsteemide (tarkvaralahenduste) projekteerimise protsessis n Teadmised ja oskused, kuidas modelleerida ettevõtte toimimist ja nõudeid tarkvaralahendusele n Teadmised ja oskused kuidas projekteerida tarkvaralahendusi kasutades parimaid praktikaid ja tunnustatud metoodikaid n Võimalikult elu lähedaselt läbi mängida tarkvaralahenduse projekteerimise protsess, mille käigus luuakse komplekt seotud mudeleid 3

Metoodika n n n n Materjal tükeldatakse selgeteks sõnumiteks, näiteks: ärisõnastik, äridomeeni mudel, äriprotsessi

Metoodika n n n n Materjal tükeldatakse selgeteks sõnumiteks, näiteks: ärisõnastik, äridomeeni mudel, äriprotsessi mudel, use case, jm. ¨ Mis see on (olemus)? ¨ Miks seda vaja on (eesmärk, kes kasutab, milleks)? ¨ Kuidas teha (sisendinfo, sammud, tulemus)? ¨ Missugune peab olema tulemus (kvaliteedinõuded)? ¨ Kuidas on seotud teiste sõnumitega? Eesmärgiks teadmised, oskused, kogemused, hinnang tulemustele Taustaks “IT autoriteetide” ettekannete slaidid, avalikud allikad Grupitöö - Kõik õpetavad, kõik õpivad, tulemused vaadatakse pidevalt koos üle Iseseisev töö – oskus infot leida ja teistele presenteerida UP aine on tihedalt seotud PROJEKT ainega – loob eelduse Projekt aine tihedalt seotud lõputööga – loob tooriku, näidise Õppejõud on eelkõige ülesande püstitaja, suunaja, informeerija, üldistaja 4

Metoodika põhjenduseks n Info omandamisest ¨ Lühimällu jääb: n 20% kuulatus n 30% vaadatust

Metoodika põhjenduseks n Info omandamisest ¨ Lühimällu jääb: n 20% kuulatus n 30% vaadatust n 70% üheaegselt kuulatust ja vaadatust n 90% kuulatust – vaadatust – läbiarutatust - rakendatust ¨ Pikaaegsesse mällu sattub info ainult läbi lühimälu ¨ NB! Seetõttu me kasutamegi aktiivõppe metoodikat: n n n Seminari vormis õppejõu ettekanded ja arutelud Grupitööna tehtav eksamitöö, mis valmib sammult kogu kursuse kestel Õppimise ja õpetamise kuldreegel: ¨ kui tahad endale midagi selgeks teha, siis õpeta seda teistele ¨ NB! Seetõttu teeb iga grupp ettekandeid ja tutvustab oma töö tulemusi teistele 5

UP olemus ja seotus PROJEKT ainega Unifitseeritud Protsessil on 2 peamist seotud aspekti: n

UP olemus ja seotus PROJEKT ainega Unifitseeritud Protsessil on 2 peamist seotud aspekti: n Unifitseeritud Protsessi tegevused ¨ ¨ n Unifitseeritud Protsessis loodavad tulemid (s. h. mudelid) ¨ ¨ n Tarkvara loomise metoodika ehk läbiproovitud praktikate kogum, kuidas jõuda äri- ja inosüsteemi nõuetest toimiva tarkvaralahenduseni Vastab küsimustele mis tegevusi ja mis järjestuses teha Tarkvara PROJEKTI tulemid (mudelid ja tarkvara komponendid), mis luuakse UP käigus Vastab küsimusele, mis tulemid (artifacts) tuleb luua UP tegevused ja tulemid on omavahel seotud ¨ ¨ Iga UP tegevus vajab mingeid tulemeid sisendinfona ja iga UP tegevuse käigus luuakse resultaadina mingid tulemid 6

UP aine õppematerjalid n n Slaidid ÕIS-is Agile UP ja Agile Modeling – arvutiklassis

UP aine õppematerjalid n n Slaidid ÕIS-is Agile UP ja Agile Modeling – arvutiklassis ja laadida oma arvutissse ¨ ¨ n Open UP - vabavara ¨ ¨ n Otsige Google abiga “Agile UP” ja laadige tasuta fail http: //www. ambysoft. com/ Otsige Google abiga “Open UP” ja vajutage lingile http: //epf. eclipse. org/bp/Open. UP_Basic_published-0. 9 -W 20070330/ RUP – arvutiklassis ja soovitav laadida oma arvutisse ¨ http: //www-01. ibm. com/software/awdtools/rup/ (download Rational method composer) ¨ RUP kui protsess ja RUP kui teadmiste baas 7

UP mudelid 1 - luuakse UP kursuse jooksul Olulised tarkvaraprojekti mudelid, mis luuakse UP

UP mudelid 1 - luuakse UP kursuse jooksul Olulised tarkvaraprojekti mudelid, mis luuakse UP käigus: n Äri (organisatsiooni toimimise) mudelid ¨ (Äri) sõnastik ¨ (Äri) reeglid ¨ (Äri) domeeni mudel ehk (Äri) info mudel ¨ (Äri) protsesside mudel n Infosüsteemi nõuete mudelid ¨ Konteksti diagramm ehk üldine andmevoo diagramm ¨ Kasutusmallide (use case) mudelid (funktsionaalsed nõuded) ¨ Mittefunktsionaalsed nõuded 8

UP mudelid 2 – luuakse PROJEKT kursuse käigus n Analüüsi ja disaini mudelid ¨

UP mudelid 2 – luuakse PROJEKT kursuse käigus n Analüüsi ja disaini mudelid ¨ Loogiline andmemudel (andmebaasi struktuuri kirjeldus) ¨ järgnevusdiagramm, koostöö diagramm ¨ Ekraanivormide prototüüp n Arhitektuuri mudelid ¨ Komponentide mudel - kuidas tarkvara komonendid omavahel suhtlevad ¨ Evituse ehk paigalduse mudel - kuhu on tarkvara komponendid installeeritud, paigaldatud 9

Modelleerimise vahendid n Äriprotsesside modelleerimiseks ¨ BPMN notatsioon (keel) ¨ Bizagi (BPMN tööriist) -

Modelleerimise vahendid n Äriprotsesside modelleerimiseks ¨ BPMN notatsioon (keel) ¨ Bizagi (BPMN tööriist) - arvutiklassis ja laadida oma arvutisse n n Infosüsteemi nõuete, analüüsi, disaini ja arhitektuuri modelleerimiseks ¨ UML notatsioon (keel) ¨ Star UML (tööriist) - arvutiklassis ja laadida oma arvutisse n n otsige Google abiga “Bizagi” ja laadige alla tasuta fail otsige Google abiga “Star UML” ja laadige alla tasuta fail Koostöö- ja esitluskeskkond ¨ Google site ¨ minge google. com. sites 10

UP aine Eksamitöö iga grupp teeb kursuse käigus pideva meeskonnatööna n n n Loob

UP aine Eksamitöö iga grupp teeb kursuse käigus pideva meeskonnatööna n n n Loob ärianalüüsi mudelid ja IS nõuded valitud süsteemile, näiteks autorent, hotellikohtade broneerimine, ettevõtte kasutajatugi, jm. ¨ G 1 – ¨ G 2 – ¨ G 3 – Loob Google grupitöö lehe - google. com. sites Õpib kasutama Star UML (või EA) töövahendit Õpib kasutama Bizagi (või EA) BPMN töövahendit Koostab komplekti kooskõlalisi mudeleid vt. UP aine eksamitöö struktuur 11

UP aine eksamitöö struktuur / sisukord n Ärimudelid n Lihtlausetega ärikirjeldus – pool lehekülge

UP aine eksamitöö struktuur / sisukord n Ärimudelid n Lihtlausetega ärikirjeldus – pool lehekülge teksti n Ärisõnastik – loetelu ärimõisted ja definitsioonid n Ärireeglid – elementaarlausendid, kuidas ärimõisted on seotud n Äridomeeni mudel ehk äriinfo mudel – UML class diagrams n Äriprotsessi mudel – (Bizagi) BPMN process models n Infosüsteemi nõuete mudelid ¨ Kasutusmallide mudel – UML use case diagram ¨ Tähtsamate kasutusmallide kohta - use case tekstiline kirjeldus n UP iteratiivse arenduse (projekti) plaan ¨ Tabel: projekti faas, iteratsioon, töö, tulemus, algus, lopp 12

PROJEKT aine Eksamitöö iga grupp teeb kursuse käigus pideva meeskonnatööna n n Loob analüüsi-,

PROJEKT aine Eksamitöö iga grupp teeb kursuse käigus pideva meeskonnatööna n n Loob analüüsi-, disaini- ja arhitektuuri mudelid UP aines valitud süsteemile, näiteks autorent, hotellikohtade broneerimine, ettevõtte kasutajatugi, jm. ¨ G 1 – ¨ G 2 – ¨ G 3 – ¨ G 4 Kasutab Google grupitöö lehte (mis loodi UP aine käigus) Kasutab Star UML (või EA) töövahendit Koostab komplekti kooskõlalisi mudeleid vt. PROJEKT aine eksamitöö struktuur 13

Projekt aine eksamitöö struktuur / sisukord n Süsteemianalüüsi mudelid n n n Disaini mudelid

Projekt aine eksamitöö struktuur / sisukord n Süsteemianalüüsi mudelid n n n Disaini mudelid n n n Oluliste objektide seisundimuutused – UML state machine tähtsamate kasutusmallide kohta analüüsimudelid n UML Sequence diagrams n UML Communication (collaboration) diagrams Loogiline/füüsiline andmemudel (tabelid, veerud, andmetüübid, primaarvõtmed, välisvõtmed) – UML class diagrams või ERD diagrams Kasutajaliideste prototüübid – ekraanivormide näidised Arhitektuuri mudelid n n Komponentide mudel – UML component diagram Evituse ehk paigalduse mudel – UML deployment diagram 14

UP ettekanne - iga grupp teeb meeskonnatööna n Google sait kui grupitöö ja esitluse

UP ettekanne - iga grupp teeb meeskonnatööna n Google sait kui grupitöö ja esitluse keskkond ¨ Mis see on, miks, kuidas kasutada, DEMO, näited – G 1 n UML ülevaade (class diagram, use case diagram) Star UML (UML tööriist) ¨ kuidas teha class- ja use case diagramme, DEMO ja näited – G 2 BPMN ülevaade ¨ Mis see on, miks, kuidas kasutada, näited Bizagi (BPMN tööriist) ¨ Kuidas teha äriprotsessi mudeleid, DEMO ja näited - G 3 n n n Use case diagram ja tekstiline kirjeldus ¨ Mis see on, miks, kuidas teha, näited UP iteratiivse arenduse (projekti) plaan ¨ Mis see on, miks, kuidas kasutada, näited - G 3 - G 4 - G 5 15

PROJEKT aine ettekanne - meeskonnatööna n Ettekanne analüüsi, disaini ja arhitektuuri mudelitest (ca 30

PROJEKT aine ettekanne - meeskonnatööna n Ettekanne analüüsi, disaini ja arhitektuuri mudelitest (ca 30 minutit): ¨ ¨ ¨ n Järgnevusdiagramm ja koostöö diagramm (UML sequence diagram and collaboration diagram) IT loogiline andmemudel (UML class diagram) Seisundimuutuste diagramm (UML state machine) Komponent diagramm (UML component diagram) Evituse diagramm (UML deployment diagram) Kasutajaliideste prototüüp (UI prototype) - G 1 – G 2 – G 3 – G 4 – G 5 Ettekanne peab selgitama / õpetama ¨ Mis see on, näited? ¨ Miks seda vaja on? ¨ Kuidas seda teha, demo? ¨ Missugune peab olema tulemus? 16

Kuidas kujuneb koondhinne n n Osalemine tööprotsessis ¨ Õppejõu hinnang osalemisele loengutes ja praktikumides

Kuidas kujuneb koondhinne n n Osalemine tööprotsessis ¨ Õppejõu hinnang osalemisele loengutes ja praktikumides ¨ Töögrupi (juhi) hinnang tudengi osalemisele grupitöös Grupitööna tehtud ettekanded ¨ Teiste gruppide hinded ¨ Õppejõu hinne Kursuse käigus pideva grupitööna tehtud eksamitöö ¨ Teiste gruppide retsentsioonid ¨ Õppejõu hinne ¨ Kaitsmiseesitlus Individuaalne eksamitöö kursuse lõpus ¨ Kõik lahendavad koos sama ülesannet umbes 1, 5 tundi ¨ Õppejõu hinnang individuaalse eksamitöö mudelitele (10%) (20%) (30%) (40%) 17

Mida hinnatakse - ettekanded n Miinimumtase: slaidide piisav hulk (5. . . 25), millega

Mida hinnatakse - ettekanded n Miinimumtase: slaidide piisav hulk (5. . . 25), millega toetada ettekannet vahendi või mudeli põhiolemus on kaastudengitele ja õppejõule arusaadavalt avatud ¨ kõik grupi liikmed on ettekande vähemalt läbi lugenud, seda kommenteerinud ja suudavad anda selgitusi ¨ ¨ n Nõuded kõrgematele hinnetele: ¨ ¨ ¨ n kaastudengid oskavad ettekande ja demo tulemusel algtasemel vahendit kasutada või mudelit luua on toodud viited teemakohastele põhjendatud algallikatele kõik grupi liikmed on andnud oma panuse ettekande lõpptulemusse, koostöö on hästi toiminud esitlusmaterjalid on kaastudengitele kasutatavad iseseisvalt loetavate õppematerjalina arusaadavate ja olemuslike näidete olemasolu Nõuded parimale hindele: on antud soovitused, kuidas mudelit luua või vahendit kasutada mudelite puhul on toodud välja nõuded ehk kriteeriumid, missugune peab olema tulemus ¨ mudelite puhul on toodud välja kooskõla kriteeriumid teiste mudelitega ¨ ¨ 18

Mida hinnatakse – grupitööna tehtud eksamitöö n Miinimumtase: ¨ ¨ ¨ ¨ n Nõuded

Mida hinnatakse – grupitööna tehtud eksamitöö n Miinimumtase: ¨ ¨ ¨ ¨ n Nõuded kõrgematele hinnetele: ¨ ¨ n kohal käimine 30% loengutest / praktikumidest (mõjuval põhjendusel leiame lahenduse) nõutavate mudelite olemasolu (vaata Eksamitöö struktuur) Iga mudeli vastavus notasioonile ja valitud domeenile / süsteemile jämedate ja olemuslike vigade puudumine tudeng mõistab iga loodud mudelit ja suudab seda selgitada põhimõistete tundmine (on võimeline vastama lisaküsimustele) õigeaegsus (iga nädal hilinemist võtab maha ühe hinde) iga mudeli vastavus mudeli nõuetele / kriteeriumidele / heale tavale mudelite omavaheline kooskõla, mittevastuolulisus Nõuded kõrgeimale hindele: ¨ ¨ Prototüübi olemasolu: oluliste kasutajaliideste näidised, “toimiv” prototüüp Eksamitöö vormistamine "väikese diplomitööna" vastavalt diplomitöö nõuetele: n n n sissejuhatus probleemi püstitus ja töö eesmärk, ärianalüüsi tulemused ehk mudelid süsteemianalüüsi ja disaini tulemused ehk mudelid kokkuvõte ja järeldused 19

Mida hinnatakse – individuaalne eksamitöö n Miinimumtase: ¨ nõutavate mudelite olemasolu ¨ jämedate ja

Mida hinnatakse – individuaalne eksamitöö n Miinimumtase: ¨ nõutavate mudelite olemasolu ¨ jämedate ja olemuslike vigade puudumine ¨ tudeng mõistab iga loodud mudelit ja suudab seda selgitada ¨ põhimõistete tundmine (on võimeline vastama lisaküsimustele) n Nõuded kõrgematele hinnetele: ¨ Iga mudeli vastavus notasioonile ja antud ülesandele ¨ iga mudeli vastavus seda liiki mudeli nõuetele / kriteeriumidele / heale tavale n Nõuded kõrgeimale hindele: ¨ mudelite omavaheline kooskõla, mittevastuolulisus 20