UNIDADE 2 Capas e recursos da Terra A

  • Slides: 6
Download presentation
UNIDADE 2 Capas e recursos da Terra A Terra organízase en Capas Son Xeosfera

UNIDADE 2 Capas e recursos da Terra A Terra organízase en Capas Son Xeosfera Hidrosfera Atmósfera Estas capas Relaciónanse entre sí E delas obtemos Os recursos naturales Que poden ser Renovables Ciencias da Natureza 1. º ESO Non renovables Biosfera

UNIDADE 2 Capas e recursos da Terra Xeosfera Durante a formación da Terra, os

UNIDADE 2 Capas e recursos da Terra Xeosfera Durante a formación da Terra, os materiais ordenáronse en subcapas segundo as súas densidades´. Os máis densos fundíronse e formaron a xeosfera que é o conxunto de tres subcapas. • Núcleo. • Manto. • Corteza. Desta extraemos diversos recursos naturais non renovables, como minerais e rochas, metais, combustibles fósiles ou o propio solo. Ciencias da Natureza 1. º ESO

UNIDADE 2 Capas e recursos da Terra Hidrosfera Durante a formación da Terra, os

UNIDADE 2 Capas e recursos da Terra Hidrosfera Durante a formación da Terra, os materiais menos densos quedaron nas capas exteriores, que son a hidrosfera e a atmosfera. A hidrosfera está formada por toda a auga do planeta, e dela extraemos diversos recursos naturais. É o hábitat de numerosos seres vivos. • Proporciónanos a auga que precisamos para vivir, regar os cultivos, realizar procesos industriais, etc. • Utilizamos o movemento da auga para producir enerxía. Ciencias da Natureza 1. º ESO

UNIDADE 2 Capas e recursos da Terra Atmósfera É a capa máis externa da

UNIDADE 2 Capas e recursos da Terra Atmósfera É a capa máis externa da Terra. Está formada por todos os gases que compoñen o aire, e desenvolve unhas funcións sen as cales sería imposible a vida na Terra. Proporciona o osíxeno que necesitamos para respirar e o dióxido de carbono que empregan as plantas para realizar a fotosíntese. Ademais, o movemento do aire, o vento é un recurso natural renovable, grazas ao que producimos enerxía eléctrica nas centrais eólicas. Ciencias da Natureza 1. º ESO

UNIDADE 2 Capas e recursos da Terra Biosfera Esta composta polo conxunto de todos

UNIDADE 2 Capas e recursos da Terra Biosfera Esta composta polo conxunto de todos os seres vivos que habitan as capas anteriores da Terra: os peixes, as algas, etc. , que viven na hidrosfera; as aves, os insectos, etc. , da atmosfera; e os mamíferos, os réptiles, as arañas, as plantas, etc. , que se atopan na codia da xeosfera. Desta capa obtemos recursos naturais renovables que utilizamos para obter enerxía (queima de madeira), para alimentarnos ou para fabricar multitude de produtos. . Ciencias da Natureza 1. º ESO

UNIDADE 2 Capas e recursos da Terra Actividades 1. Completa no teu caderno un

UNIDADE 2 Capas e recursos da Terra Actividades 1. Completa no teu caderno un esquema como o inicial no que inclúas os recursos naturais de cada capa da Terra. 2. Que problemas cres que pode supoñer o esgotamento do petróleo? Indica diversas medidas que podes aplicar para reducir o consumo de petróleo. 3. Se a auga é un recurso inesgotable, por que é importante o aforro de auga? 4. A atmosfera contén o osíxeno que respiramos, ademais doutras substancias. Sabes cales son? Busca información e nomea as máis abundantes. 5. Que é o desenvolvemento sostible? Ciencias da Natureza 1. º ESO