Unia Europejska Czym jest Unia Europejska Unia Europejska

  • Slides: 35
Download presentation
Unia Europejska

Unia Europejska

Czym jest Unia Europejska? Unia Europejska to międzynarodowa organizacja gospodarczo - polityczna o charakterze

Czym jest Unia Europejska? Unia Europejska to międzynarodowa organizacja gospodarczo - polityczna o charakterze ponadpaństwowym (może nałożyć na państwa członkowskie zobowiązania podjęte większością głosów)

Po co utworzono Unię Europejską? • Obawa przed wybuchem kolejnej wojny, związanej z powojenną

Po co utworzono Unię Europejską? • Obawa przed wybuchem kolejnej wojny, związanej z powojenną izolacją gospodarczą Niemiec. • Wzrost zagrożenia ze strony ZSRR • Chęć szybkiej odbudowy gospodarek państw europejskich po 2 giej wojnie światowej

Historia powstania UE • 1950 - Robert Schuman ogłosił tzw. "plan Schumana", (ścisła współpraca

Historia powstania UE • 1950 - Robert Schuman ogłosił tzw. "plan Schumana", (ścisła współpraca Francji i RFN w sektorze węgla i stali) • 1951 - Traktat paryski - utworzenie, EWWi. S (europejska wspólnota węgla i stali). • 1957 - Traktaty rzymskie utworzenie EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza) i Euratom (Europejska Wspólnota Energii Atomowej) • 1965 - podpisanie traktatu fuzyjnego, (łączy władze wykonawcze EWWi. S, EWG i Euroatomu) • 1985 – Traktat z Schengen (stopniowe znoszenie kontroli granicznych) • 1992 – Traktat z Maastricht - powołanie do życia Unii Europejskiej • 2001 - Traktat Nicejski przygotowanie UE do kolejnego, rozszerzenia - w 2004 roku do Unii przyjęto 10 nowych państw, w tym Polskę. • 2007 - Traktat lizbońskiego reformy w UE

Historia Powstania UE • EWWi. S – Europejska Wspólnota Węgla i Stali • EWG

Historia Powstania UE • EWWi. S – Europejska Wspólnota Węgla i Stali • EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza • Euratom - (Koordynuje Europejską politykę pozyskiwania energii jądrowej)

Kraje UE – Państwa Założycielskie

Kraje UE – Państwa Założycielskie

Kraje UE - 1973

Kraje UE - 1973

Kraje UE - 1981

Kraje UE - 1981

Kraje UE - 1986

Kraje UE - 1986

Kraje UE - 1990

Kraje UE - 1990

Kraje UE - 1995

Kraje UE - 1995

Kraje UE - 2004

Kraje UE - 2004

Kraje UE - 2007

Kraje UE - 2007

Kraje UE - 2013

Kraje UE - 2013

Unia Europejska Dziś 28 państw członkowskich

Unia Europejska Dziś 28 państw członkowskich

Rada Unii Europejskiej Główny organ decyzyjny UE, dawniej Rada Ministrów UE • Skład: Odpowiedni

Rada Unii Europejskiej Główny organ decyzyjny UE, dawniej Rada Ministrów UE • Skład: Odpowiedni ministrowie państw członkowskich (zależy od tematu obrad) • Zadania: • Uchwalanie Prawa Unijnego • Kierowanie polityką zagraniczną UE • Mianowanie członków innych organów

Siedziba Rady Unii Europejskiej w Brukseli

Siedziba Rady Unii Europejskiej w Brukseli

Rada Europejska Instytucja nadrzędna wobec wszystkich organów UE • Skład: Szefowie państw i rządów,

Rada Europejska Instytucja nadrzędna wobec wszystkich organów UE • Skład: Szefowie państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych, przewodniczący KE. • Na czele: Przewodniczący (Prezydent UE) • Zadania: • Wytycznie kierunków rozwoju UE • Koordynacja polityki zagranicznej państw członkowskich • Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia nowych członków Zbiera się co najmniej 2 razy w roku

Siedziba Rady Europejskiej w Brukseli

Siedziba Rady Europejskiej w Brukseli

Komisja Europejska Organ Wykonawczy • Skład: 28 komisarzy (po 1 z każdego kraju). Każdy

Komisja Europejska Organ Wykonawczy • Skład: 28 komisarzy (po 1 z każdego kraju). Każdy odpowiada za jedną z dziedzin polityki UE • Zadania: • • • Kierowanie bieżącą polityką UE Przygotowanie aktów prawnych wykonywanie budżetu Nadzorowanie przestrzegania prawa unijnego Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej

Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli

Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli

Parlament Europejski • Skład: Liczba przedstawicieli zależy od wielkości kraju (polska jest 3 cia

Parlament Europejski • Skład: Liczba przedstawicieli zależy od wielkości kraju (polska jest 3 cia co do liczby europosłów (50), najwięcej – Niemcy (99) • Zadania: • Uczestniczy w tworzeniu prawa • Uczestniczy w uchwalaniu budżetu • Kontrola Komisji Europejskiej (może udzielić wotum nieufności)

Siedziba Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (Obrady Plenarne)

Siedziba Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (Obrady Plenarne)

Siedziba Parlamentu Europejskiego w Brukseli (Komisje)

Siedziba Parlamentu Europejskiego w Brukseli (Komisje)

Często mylone Rada Europejska Rada Unii Europejskiej Rada Europy Zupełnie inne instytucje!

Często mylone Rada Europejska Rada Unii Europejskiej Rada Europy Zupełnie inne instytucje!

Co to jest… • Kraj Członkowski – pełnoprawny członek UE • Kraj Kandydujący –

Co to jest… • Kraj Członkowski – pełnoprawny członek UE • Kraj Kandydujący – kraj, który złożył podanie o przyjęciem do UE (chciałby zostać członkiem UE) • Kraj Stowarzyszony – Kraj leżący geograficznie w Europie, ale nie kandydujący do UE. Podpisuje z UE Umowę Stowarzyszeniową, czyli oficjalną umowę o współpracy (więcej niż ułatwienie handle I podróży – np. Korzystanie z funduszy unijnych)

Euro (€)

Euro (€)

Kraje używające Euro, ale niebędące członkami UE • W porozumieniu z UE: – Watykan

Kraje używające Euro, ale niebędące członkami UE • W porozumieniu z UE: – Watykan – San Marino – Monako – (od 2014 roku) Andora • Bez porozumienia z UE: – Czarnogóra – Kosowo

Warunki przystąpienia do strefy Euro • Inflacja: w ciągu roku poprzedzającego badanie może przekraczać

Warunki przystąpienia do strefy Euro • Inflacja: w ciągu roku poprzedzającego badanie może przekraczać o więcej niż 1, 5 pkt. procentowego inflacji trzech państw UE o najbardziej stabilnym poziomie cen • Sytuacja fiskalna: Państwo nie może być objęte procedurą nadmiernego deficytu (EDP), (przekroczenie wskaźników dot. instytucji rządowych i samorządowych)(3% PKB w odniesieniu do deficytu, 60% PKB w odniesieniu do zadłużenia) • Kurs Walutowy: Państwa członkowskie przez minimum dwa lata muszą bez poważnych odchyleń (max +/- 15% względem wyznaczonego kursu centralnego) brać udział w mechaniźmie ERMII. Ocena pomyślności wydawana jest przez EBC. • Stopy procentowe: W ciągu roku przed badaniem średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa nie może przekraczać stopy procentowej 3 najbardziej stabilnych państw o więcej niż 2 pkt. procentowe.

Korzyści i koszty wprowadzenia Euro • • • KORZYŚCI Zwiększenie konkurencyjności (nowe firmy na

Korzyści i koszty wprowadzenia Euro • • • KORZYŚCI Zwiększenie konkurencyjności (nowe firmy na naszym rynku) Niższe oprocentowanie kredytów (stopy procentowe w UE niższe niż w Polsce) Większa stabilność gospodarcza Zachowanie niskiej inflacji Zyskanie na znaczeniu w innych instytucjach europejskich (najściślejszy krąg UE) Zanik ryzyka kursowego (Eksporterzy i importerzy nie będą musieli obawiać się wahań kursu) Spadną koszty podróży i zniknie konieczność wymiany walut Łatwość w porównywaniu cen Dopełnienie integracji z UE KOSZTY • W przypadku kryzysu polska będzie musiała złożyć się na następną “Grecję" • Współodpowiedzialność za stabilność strefy euro • Rada polityki pieniężnej nie będzie mogła decydować o wysokości stóp procentowych (rozruszanie gospodarki)

Strefa Schengen • Znosi kontrolę przekraczających granice między państwami członkowskimi • Wzmacnia współpracę w

Strefa Schengen • Znosi kontrolę przekraczających granice między państwami członkowskimi • Wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej (udzielanie azylu) • Dotyczy również współpracy przygranicznej. • Porozumienie zawarto 14 czerwca 1985 w Schengen, w Luksemburgu

Państwa należące do strefy Schengen

Państwa należące do strefy Schengen

Programy UE dla młodzieży • Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme

Programy UE dla młodzieży • Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) – następca programów Erasmus i Socrates. W jego skład wchodzą: – Program Comenius Wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi za regionalną politykę oświatową Indywidualne wyjazdy uczniów, (mobilność uczniów szkół średnich) – Program Erasmus Wymiany uczniów szkół wyższych – Program Grundtvig Propagowanie wiedzy na temat kultury, tradycji i języków państw członkowskich, oraz historii i funkcjonowania UE (dla dorosłych) – Program Leonardo da Vinci Promocja i poprawa systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. – Program Jean Monnet Projekt KE dla uczelni państw członkowskich. Ma ułatwiać wprowadzanie studiów dotyczących integracji europejskiej poprzez dotacje na “rozruch” (np. wykłady I zajęcia o UE).

Unia – za i przeciw • • ZA Poprawa poziomu życia Wsparcie finansowe (dotacje)

Unia – za i przeciw • • ZA Poprawa poziomu życia Wsparcie finansowe (dotacje) Uproszczenie kontaktów międzynarodowych, podróży, handle Programy UE wspomagające młodzież, dorosłych i wiele innych grup społecznych. PRZECIW • Niektóre uchwały UE mogą być dla nas niekorzystne (np. pakiet klimatyczny) • Oddanie części suwerenności władzy unijnej • Konieczność płacenia składki członkowskiej

Bibliografia • “Vademecum: Wiedza o Społeczeństwie – egzamin gimnazjalny”, Gdynia 2011, wyd. Operon, ISBN

Bibliografia • “Vademecum: Wiedza o Społeczeństwie – egzamin gimnazjalny”, Gdynia 2011, wyd. Operon, ISBN 978 -83 -7650 -525 -2 Ilustracje: • Google Earth (program komputerowy firmy Google) • http: //www. polskieradio. pl/5/3/Artykul/354118, Budzet-UE-133 -miliardyeuro-takie-sa-plany-Komisji-Europejskiej • http: //wiadomosci. wp. pl/gid, 9196243, kat, 7631, title, Parlament-Europejski -w-Strasburgu, galeria. html? ticaid=11181 a • http: //mapy. pomocnik. com/foto/Siedziba-Parlamentu-Europejskiego-w. Brukseli-Belgia/