Unge Rus IVERKSETTING OG GJENNOMFRING Tiltaket Unge Rus

  • Slides: 16
Download presentation
Unge & Rus IVERKSETTING OG GJENNOMFØRING

Unge & Rus IVERKSETTING OG GJENNOMFØRING

Tiltaket Unge & Rus i Oslo – en prosessevaluering • En studie av iverksetting

Tiltaket Unge & Rus i Oslo – en prosessevaluering • En studie av iverksetting og gjennomføring av Unge & Rus i Oslo skoleåret 2006/2007 • Formål: få frem hvilke faktorer som påvirker iverksetting og gjennomføring av et rusforebyggende tiltak i skolen • Datainnsamling: Fulgte 4 skoler i gjennomføringen, intervju med lærere og gruppeledere, spørreskjema til foresatte. Spørreskjema sendt ut til alle ungdomsskolene

http: //www. nnk-rus. no/publikasjoner. asp

http: //www. nnk-rus. no/publikasjoner. asp

Iverksetting / implementering • Hvordan tiltak iverksettes/implementeres er avgjørende for et godt resultat •

Iverksetting / implementering • Hvordan tiltak iverksettes/implementeres er avgjørende for et godt resultat • Tiltak bør ha klare implementeringsstrategier • En vellykket implementering forutsetter at de viktigste programkomponentene er på plass, og at programmet blir praktisert som beskrevet av programutviklerne.

Faktorer av betydning for implementering • Beslutningsarena og iverksettingsarena • Rammebetingelser: strukturbetingelser og aktørbetingelser

Faktorer av betydning for implementering • Beslutningsarena og iverksettingsarena • Rammebetingelser: strukturbetingelser og aktørbetingelser • Trofasthet kontra lokal tilpasning Les mer på forebygging. no/skole: Baklien (2008): ”Iverksetting av forebyggende tiltak”

Sentrale elementer i iverksetting og gjennomføring 1. Arbeidsseminar 2. Gruppelederopplæring 3. Elevarbeid med 5

Sentrale elementer i iverksetting og gjennomføring 1. Arbeidsseminar 2. Gruppelederopplæring 3. Elevarbeid med 5 tema med problembasert læring som metode 4. Foreldremøter

Arbeidsseminar • de lærerne som faktisk skal gjennomføre Unge & Rus deltar på arbeidsseminar.

Arbeidsseminar • de lærerne som faktisk skal gjennomføre Unge & Rus deltar på arbeidsseminar. • minst en person fra ledelsen deltar for å få forankring i ledelsen på skolen.

Gruppelederopplæring • Gir rom for lokal tilpasning • Utfordringen ligger i å få noen

Gruppelederopplæring • Gir rom for lokal tilpasning • Utfordringen ligger i å få noen til å ta ansvar for opplæringen • Det viktigste er at programmet på gruppelederopplæringen samsvarer med intensjonen Hvordan 3 av skolene gjennomførte gruppelederopplæring: se forsknings-og utviklingsarbeid på ungeogrus. no

INNHOLDSKOMPONENTER Bli kjent med mål og innhold for tiltaket Praktisk erfaring med oppgavene. Erfaring

INNHOLDSKOMPONENTER Bli kjent med mål og innhold for tiltaket Praktisk erfaring med oppgavene. Erfaring med www. ungeogrus. no. Hvordan lede gruppearbeid? Inndeling av grupper.

Gruppelederopplæring Hva var felles på skolene: Elevene skrev søknad, lærerne plukket ut elever med

Gruppelederopplæring Hva var felles på skolene: Elevene skrev søknad, lærerne plukket ut elever med lederegenskaper og trendsettere i klassen, kurset varte en hel dag og elevene fikk mat og drikke på kurset. Lokal tilpasning: Skole A: sosiallærer og 3 kontaktlærere arrangerte på leid lokale Skole B: Lærer og Utekontakt arrangerte på skolens bibliotek Skole C: To skoler slo seg sammen, og arrangerte i idrettshallen. Sa. LTo-koordinator var involvert i planlegging og gjennomføring.

Utfordringer skolene møtte under elevdelen. • Grupper som ikke fungerte Løsningsforslag: God gruppelederopplæring, bruk

Utfordringer skolene møtte under elevdelen. • Grupper som ikke fungerte Løsningsforslag: God gruppelederopplæring, bruk av logg, oppfølging av gruppeleder. • Informasjon til andre lærere Løsningsforslag: Møter i forkant, underveis og etter. • Fravær av lærere eller gruppeledere Løsningsforslag: Gruppeleder borte: en annen i gruppa er vikar, evt slå sammen grupper. Lærer borte: hent inn lærer som var med på gjennomføring året før. • Feil fokus med rollespill under Tema 4 Løsningsforslag: Gjør gruppelederne oppmerksom på dette under gruppeopplæringa, slik at de påvirker gruppens løsning av oppgaven.

 • Kompetanse med bruk av teknisk utstyr Løsningsforslag: Fordel arbeidsoppgaver på teamet etter

• Kompetanse med bruk av teknisk utstyr Løsningsforslag: Fordel arbeidsoppgaver på teamet etter kompetanse, gjør avtaler med lærer på annet team, bruk elevenes kompetanse. • Mister tid til andre aktiviteter Løsningsforslag: Planlegg prosjektet i god tid, og få det inn i skolens planer. • Språklige barrierer Løsningsforslag: Bruk tid i forkant av prosjektet til å snakke om ulike begreper i hele klassen, eller lag egen gruppe hvor elevene (evt. gruppeleder) får ekstra veiledning i oppstarten.

Sentrale faktorer ved iverksetting og gjennomføring (implementering) Evalueringen er i tråd med kunnskapsoppsummeringer og

Sentrale faktorer ved iverksetting og gjennomføring (implementering) Evalueringen er i tråd med kunnskapsoppsummeringer og viser at følgende faktorer er viktige: • • • Tiltaket må sikres forankring Kompetanseheving er avgjørende Skolens ledelse må følge opp Strukturelle forhold ved den enkelte skole har betydning Den enkelte deltakers/aktørs motivasjon og kompetanse i forhold til de ulike delene av programmet

Oppsummering • Evalueringen viser at både skoleledelsen, lærere, foresatte og elever er gjennomgående positive

Oppsummering • Evalueringen viser at både skoleledelsen, lærere, foresatte og elever er gjennomgående positive til programmet. • Evalueringen avdekker at skoler som har en høy andel av fremmedspråklige elever får spesielle utfordringer. • Skolene har gjennomført programmet på noe ulike måter. Programmet gir rom for lokal tilpasning, forutsatt at kjernekomponentene beholdes.