Unge Rus IVERKSETTING OG GJENNOMFRING Tiltaket Unge Rus

  • Slides: 19
Download presentation
Unge & Rus IVERKSETTING OG GJENNOMFØRING

Unge & Rus IVERKSETTING OG GJENNOMFØRING

Tiltaket Unge & Rus i Oslo – en prosessevaluering • En studie av iverksetting

Tiltaket Unge & Rus i Oslo – en prosessevaluering • En studie av iverksetting og gjennomføring av Unge & Rus i Oslo skoleåret 2006/2007 • Formål: få frem hvilke faktorer som påvirker iverksetting og gjennomføring av et rusforebyggende tiltak i skolen • Datainnsamling: Fulgte 4 skoler i gjennomføringen, intervju med lærere og gruppeledere, spørreskjema til foresatte. Spørreskjema sendt ut til alle ungdomsskolene

http: //www. nnk-rus. no/publikasjoner. asp

http: //www. nnk-rus. no/publikasjoner. asp

Iverksetting / implementering • Hvordan tiltak iverksettes/implementeres er avgjørende for et godt resultat •

Iverksetting / implementering • Hvordan tiltak iverksettes/implementeres er avgjørende for et godt resultat • Tiltak bør ha klare implementeringsstrategier • En vellykket implementering forutsetter at de viktigste programkomponentene er på plass, og at programmet blir praktisert som beskrevet av programutviklerne.

Faktorer av betydning for implementering • Beslutningsarena og iverksettingsarena • Rammebetingelser: strukturbetingelser og aktørbetingelser

Faktorer av betydning for implementering • Beslutningsarena og iverksettingsarena • Rammebetingelser: strukturbetingelser og aktørbetingelser • Trofasthet kontra lokal tilpasning Les mer på forebygging. no/skole: Baklien (2008): ”Iverksetting av forebyggende tiltak”

Sentrale elementer i iverksetting og gjennomføring 1. Arbeidsseminar 2. Gruppelederopplæring 3. Elevarbeid med 5

Sentrale elementer i iverksetting og gjennomføring 1. Arbeidsseminar 2. Gruppelederopplæring 3. Elevarbeid med 5 tema med problembasert læring som metode 4. Foreldremøter

Arbeidsseminar • de lærerne som faktisk skal gjennomføre Unge & Rus deltar på arbeidsseminar.

Arbeidsseminar • de lærerne som faktisk skal gjennomføre Unge & Rus deltar på arbeidsseminar. • minst en person fra ledelsen deltar for å få forankring i ledelsen på skolen.

Eksempler på gjennomføring • Gjennomføring av Unge & Rus som ukeprosjekt • Gjennomføring av

Eksempler på gjennomføring • Gjennomføring av Unge & Rus som ukeprosjekt • Gjennomføring av Unge & Rus fordelt over 6 uker

Prosjektet på skolen • FØRSTE UKE • Oppstart av prosjektet. Lærerne presentrer prosjektet klassevis

Prosjektet på skolen • FØRSTE UKE • Oppstart av prosjektet. Lærerne presentrer prosjektet klassevis for elevene på datarommet slik at de kan gå inn på www. ungeogrus. no • Norsklærerne gjennomgår søknad/formelt brev.

Prosjektet på skolen • ANDRE UKE • Innlevering av søknad fra alle elever Søknaden

Prosjektet på skolen • ANDRE UKE • Innlevering av søknad fra alle elever Søknaden blir gitt som hjemmelekse eller som ”skolestil”. Søknaden blir brukt som en del av vurderingsgrunnlaget i norsk.

Prosjektet på skolen • TREDJE UKE • Lærerteamet velger gruppeledere ut fra søknadene og

Prosjektet på skolen • TREDJE UKE • Lærerteamet velger gruppeledere ut fra søknadene og skjeler til ”egnethet”. • Offentliggjøring av gruppelederne • Gruppelederkurs

Prosjektet på skolen • FJERDE UKE • Alle elever lager personlig innkalling til sine

Prosjektet på skolen • FJERDE UKE • Alle elever lager personlig innkalling til sine egne foreldre. • Foreldremøte • Gruppearbeid To økter à to timer

Prosjektet på skolen • FEMTE UKE • Gruppearbeid • To økter à to timer

Prosjektet på skolen • FEMTE UKE • Gruppearbeid • To økter à to timer

Prosjektet på skolen • • SJETTE UKE Gruppearbeid To økter à to timer Eventuelt

Prosjektet på skolen • • SJETTE UKE Gruppearbeid To økter à to timer Eventuelt ekstra tid for avslutting av gruppearbeid • Avsluttende foreldremøte med elever

Utfordringer skolene møtte under elevdelen. • Grupper som ikke fungerte Løsningsforslag: God gruppelederopplæring, bruk

Utfordringer skolene møtte under elevdelen. • Grupper som ikke fungerte Løsningsforslag: God gruppelederopplæring, bruk av logg, oppfølging av gruppeleder. • Informasjon til andre lærere Løsningsforslag: Møter i forkant, underveis og etter. • Fravær av lærere eller gruppeledere Løsningsforslag: Gruppeleder borte: en annen i gruppa er vikar, evt slå sammen grupper. Lærer borte: hent inn lærer som var med på gjennomføring året før. • Feil fokus med rollespill under Tema 4 Løsningsforslag: Gjør gruppelederne oppmerksom på dette under gruppeopplæringa, slik at de påvirker gruppens løsning av oppgaven.

 • Kompetanse med bruk av teknisk utstyr Løsningsforslag: Fordel arbeidsoppgaver på teamet etter

• Kompetanse med bruk av teknisk utstyr Løsningsforslag: Fordel arbeidsoppgaver på teamet etter kompetanse, gjør avtaler med lærer på annet team, bruk elevenes kompetanse. • Mister tid til andre aktiviteter Løsningsforslag: Planlegg prosjektet i god tid, og få det inn i skolens planer. • Språklige barrierer Løsningsforslag: Bruk tid i forkant av prosjektet til å snakke om ulike begreper i hele klassen, eller lag egen gruppe hvor elevene (evt. gruppeleder) får ekstra veiledning i oppstarten.

Sentrale faktorer ved iverksetting og gjennomføring (implementering) Evalueringen er i tråd med kunnskapsoppsummeringer og

Sentrale faktorer ved iverksetting og gjennomføring (implementering) Evalueringen er i tråd med kunnskapsoppsummeringer og viser at følgende faktorer er viktige: • • • Tiltaket må sikres forankring Kompetanseheving er avgjørende Skolens ledelse må følge opp Strukturelle forhold ved den enkelte skole har betydning Den enkelte deltakers/aktørs motivasjon og kompetanse i forhold til de ulike delene av programmet

Oppsummering • Evalueringen viser at både skoleledelsen, lærere, foresatte og elever er gjennomgående positive

Oppsummering • Evalueringen viser at både skoleledelsen, lærere, foresatte og elever er gjennomgående positive til programmet. • Evalueringen avdekker at skoler som har en høy andel av fremmedspråklige elever får spesielle utfordringer. • Skolene har gjennomført programmet på noe ulike måter. Programmet gir rom for lokal tilpasning, forutsatt at kjernekomponentene beholdes.

Mer om tema finner du på forebygging. no/skole

Mer om tema finner du på forebygging. no/skole