Unge med psykose utfordringer for omsorgsgivere og rettsapparat

  • Slides: 48
Download presentation
 «Unge med psykose; utfordringer for omsorgsgivere og rettsapparat» Kjersti Karlsen Psykologspesialist med klinisk

«Unge med psykose; utfordringer for omsorgsgivere og rettsapparat» Kjersti Karlsen Psykologspesialist med klinisk fordypning barn og ungdom Barnesakkyndig Fagbokforfatter

Om meg selv • • • Psykologspesialist fra 2005 BUP Autisme Syndromer og utviklingsmessige

Om meg selv • • • Psykologspesialist fra 2005 BUP Autisme Syndromer og utviklingsmessige avvik Nevropsykologi Rus hos voksne Psykoser hos barn og ungdom TIPS Sør-Øst Barnevern/sakkyndighet 11. 03. 2021 www. kjerstikarlsen. no

DALY = WHOs mål på sykdomsbyrde 15. 04. 2013 www. kjerstikarlsen. no

DALY = WHOs mål på sykdomsbyrde 15. 04. 2013 www. kjerstikarlsen. no

Psykosespekteret IKKE AFFEKTIVE PSYKOSER (F. 20 – diagnosene) Ø Schizofreni Ø Schizoaffektiv lidelse Ø

Psykosespekteret IKKE AFFEKTIVE PSYKOSER (F. 20 – diagnosene) Ø Schizofreni Ø Schizoaffektiv lidelse Ø Paranoid psykose Ø Uspesifiserte psykoser Ø Kortvarig , forbigående psykose Affektive psykoser Ø Mani med psykose Ø Depresjon med psykose Ø Bipolar lidelse Ø Rusutløste psykoser www. kjerstikarlsen. no Traumelidelser ? Personlighetsforstyrrelser ? d e m a ? v e h g O utism a

Psykose - forekomst • NICE Guidelines 0, 4 % av populasjonen 5 -18 år;

Psykose - forekomst • NICE Guidelines 0, 4 % av populasjonen 5 -18 år; - Schizofreni - Schizoaffektiv lidelse - Paranoid psykose - Uspesifiserte psykoser • I tillegg kommer de affektive psykosene - Mani med psykose Depresjon med psykose Bipolar lidelse OG rusutløste psykoser www. kjerstikarlsen. no e r k i Us ! l l ta

Maibing mfl. (2014): 1, 68 % <13 år 8, 74 % 14 – 18

Maibing mfl. (2014): 1, 68 % <13 år 8, 74 % 14 – 18 år UTVIKLER SCHIZOFRENI I LØPET AV EN 8 ÅRS PERIODE ETTER DEBUT AV PSYKISK LIDELSE !! www. kjerstikarlsen. no

Konsekvenser av sen oppdagelse • Sen oppdagelse • Mangelfull behandling • Feilbehandling Dårligere prognose

Konsekvenser av sen oppdagelse • Sen oppdagelse • Mangelfull behandling • Feilbehandling Dårligere prognose • Sekundærproblemer (emosjonelt, sosialt, faglig, familie) • Ressurskrevende på kort OG lang sikt ! www. kjerstikarlsen. no

Hva er en psykose? o Forvirringstilstand - er egne opplevelser virkelige eller ei o

Hva er en psykose? o Forvirringstilstand - er egne opplevelser virkelige eller ei o Virkeligheten feiltolkes = realitetsbrist o Nedsatt eller variabel evne til å regulere tanker, følelser, persepsjon og atferd. www. kjerstikarlsen. no

www. kjerstikarlsen. no

www. kjerstikarlsen. no

www. kjerstikarlsen. no

www. kjerstikarlsen. no

Hallusinasjoner • Endrede sanseopplevelser som andre ikke oppfatter - Syn Lukt Hørsel Kinestetisk Hos

Hallusinasjoner • Endrede sanseopplevelser som andre ikke oppfatter - Syn Lukt Hørsel Kinestetisk Hos unge; Gradvis utvikling – vanskelig å sette ord på opplevelsene Påvirket av utviklings- og evnenivå Kan være redd for at de skal bli borte www. kjerstikarlsen. no

Vrangforestillinger En privat personlig oppfatning som strider mot det omgivelsene oppfatter som virkelig -

Vrangforestillinger En privat personlig oppfatning som strider mot det omgivelsene oppfatter som virkelig - Paranoide ideer Storhetstanker Bisarre forestillinger Ideologiske forestillinger Hos unge; - Knyttet opp mot egne erfaringer – ofte foreldre ! - Mindre systematiske enn hos voksne www. kjerstikarlsen. no

Tankeforstyrrelser Opplevelsen av tanken og tankeprosessen forstyrres - Tankeoverføring; tankekringkasting og tankekontroll Tankeblokk Tankekjør

Tankeforstyrrelser Opplevelsen av tanken og tankeprosessen forstyrres - Tankeoverføring; tankekringkasting og tankekontroll Tankeblokk Tankekjør Hos unge: Mindre tydelig enn hos voksne Vondt i hodet www. kjerstikarlsen. no

Negative symptomer o Tilbaketrekning – redusert interesse og evne til å delta i sosiale

Negative symptomer o Tilbaketrekning – redusert interesse og evne til å delta i sosiale settinger o Affektmatthet – redusert evne til å oppleve og reagere på følelser o Manglende lyst (anhedoni) – redusert evne til å oppleve glede og lyst o Manglende motivasjon (apati/avolition) o Språkfattigdom (alogi) – redusert evne til å produsere ord og tanker www. kjerstikarlsen. no

Selvforstyrrelser (fra SIMP, P. Møller 2005) ”Jeg vet ikke om det er jeg som

Selvforstyrrelser (fra SIMP, P. Møller 2005) ”Jeg vet ikke om det er jeg som ser på tingene, eller om de ser på meg” ”Jeg vet ikke lenger hvem jeg er, jeg har mistet meg selv” ”Verden rundt meg er bare en illusjon” ”Det har skjedd noe som gjør at jeg ikke skjønner noen ting” ”Jeg er ikke sikker på om jeg virkelig finnes” www. kjerstikarlsen. no

Kognitive vansker • Eksekutivfunksjoner – hjernens dirigent • Hukommelse • Oppmerksomhet/konsentrasjon • Tempo/prosessering •

Kognitive vansker • Eksekutivfunksjoner – hjernens dirigent • Hukommelse • Oppmerksomhet/konsentrasjon • Tempo/prosessering • Sosial kognisjon www. kjerstikarlsen. no

Ø Kommer snikende – føles normalt Ø Lite erfaring med å gjenkjenne følelser Ø

Ø Kommer snikende – føles normalt Ø Lite erfaring med å gjenkjenne følelser Ø Vanskelig å sette ord på følelser Ø Sammenheng mellom alder/modenhet og hvordan symptomet utrykkes; leker, dyr, venner, familie Ø Hallusinasjoner i flere sansemodaliteter Ø «Funksjonsfall» – kan være kamuflert Ø Normalitetsbehov 11. 03. 2019 www. kjerstikarlsen. no

SE HELE MEG • Min første psykose 2. 2. 1 • Vrangforestillinger 2. 2.

SE HELE MEG • Min første psykose 2. 2. 1 • Vrangforestillinger 2. 2. 4

Hva menes med stress? – Psykososiale og/eller fysiologiske belastninger – Tap- og separasjonsopplevelser –

Hva menes med stress? – Psykososiale og/eller fysiologiske belastninger – Tap- og separasjonsopplevelser – Konflikter og opplevelse av krenket selvfølelse – Isolering, søvnmangel, rus – somatiske forstyrrelser/sykdommer – Men også ”positive” livshendelser! 11. 03. 2021 www. kjerstikarlsen. no

www. kjerstikarlsen. no

www. kjerstikarlsen. no

Symptomer synes utenpå www. kjerstikarlsen. no

Symptomer synes utenpå www. kjerstikarlsen. no

De er ustelte www. kjerstikarlsen. no

De er ustelte www. kjerstikarlsen. no

De har ikke innsikt www. kjerstikarlsen. no

De har ikke innsikt www. kjerstikarlsen. no

Symptomer er alltid skremmende www. kjerstikarlsen. no

Symptomer er alltid skremmende www. kjerstikarlsen. no

Symptomer hele tiden www. kjerstikarlsen. no

Symptomer hele tiden www. kjerstikarlsen. no

En person med psykose er aldri rasjonell www. kjerstikarlsen. no

En person med psykose er aldri rasjonell www. kjerstikarlsen. no

Utfordringer foreldre og rettsapparat • Forhold ved psykosens natur • Komplekse forhold - traumer

Utfordringer foreldre og rettsapparat • Forhold ved psykosens natur • Komplekse forhold - traumer kompliserer ! • Skylapper og manglende kompetanse

Se hele meg – Maria • Flukt fra en annen virkelighet 2. 1. 1.

Se hele meg – Maria • Flukt fra en annen virkelighet 2. 1. 1. • Marias oppvekst 3. 1. 1 Summeoppgave; Hvordan ville hennes vansker bli forstått om det hadde endt opp med omsorgsovertakelse?

Rapid cycling, ultradian cycling (fra Psycheducation. org) www. kjerstikarlsen. no

Rapid cycling, ultradian cycling (fra Psycheducation. org) www. kjerstikarlsen. no

Blandet episode e ar sf d or vm l Se Mac. Kinnon & Pies

Blandet episode e ar sf d or vm l Se Mac. Kinnon & Pies (2006) Affective instability as rapid cycling… www. kjerstikarlsen. no

 Psykose Maniske vrangforestillinger Stemningskongruente • Storhetsforestillinger (inkl. religiøse) – Spesielle evner, sosial posisjon,

Psykose Maniske vrangforestillinger Stemningskongruente • Storhetsforestillinger (inkl. religiøse) – Spesielle evner, sosial posisjon, betydning, kunnskap • Forfølgelsesideer www. kjerstikarlsen. no

”Diagnostiske løyper” (eks. schizofreni) ADHD 6år AFFEKTIV 14 år SCHIZOFRENI 17 år Remisjon? Helbredet?

”Diagnostiske løyper” (eks. schizofreni) ADHD 6år AFFEKTIV 14 år SCHIZOFRENI 17 år Remisjon? Helbredet? Andre symptomer? Kronisk? 11. 03. 2019 www. kjerstikarlsen. no

Hva er det egentlig vi ser ? Sosiale vanske r Autism esp. Schizofreni Affektiv

Hva er det egentlig vi ser ? Sosiale vanske r Autism esp. Schizofreni Affektiv psykose Traum elidels er Emosjo nelt ustabil Tvang Tilbake treknin g Regulering Dissos Selvska ding Hallusi Vrang nasjon forest er Hallusi Depre Angst sjonnasjon www. kjerstikarlsen. no Traum er Impulsi vitet

Familieklimaets betydning Baumrinds ”Expressed Gunstig Ugunstig oppdragelsesstiler Emotions” ”Autoritativ” Varme Tydelige grenser Imøtekommende ”Lav

Familieklimaets betydning Baumrinds ”Expressed Gunstig Ugunstig oppdragelsesstiler Emotions” ”Autoritativ” Varme Tydelige grenser Imøtekommende ”Lav EE” ”Autoritære” (for harde) Høye krav Rigide Krevende ”Høy EE” Kritikk Fiendtlighet Overinvolvering ”Ettergivende” (for svake) Liten grad av korrigeringer Ettergivende – lite grenser Varme 3 x forhøyet risiko for tilbakefall Navn på presentasjon | Navn Etternavn www. kjerstikarlsen. no Varme Positive bemerkninger

www. kjerstikarlsen. no

www. kjerstikarlsen. no

Hva menes med stress? – Psykososiale og/eller fysiologiske belastninger – Tap- og separasjonsopplevelser –

Hva menes med stress? – Psykososiale og/eller fysiologiske belastninger – Tap- og separasjonsopplevelser – Konflikter og opplevelse av krenket selvfølelse – Isolering, søvnmangel, rus – somatiske forstyrrelser/sykdommer – Men også ”positive” livshendelser! 11. 03. 2021 www. kjerstikarlsen. no

Innvirkning på familien • • • Endring i relasjoner Høyere konfliktnivå Økende grad av

Innvirkning på familien • • • Endring i relasjoner Høyere konfliktnivå Økende grad av isolasjon Foreldre utvikler egen problemer Rutiner endres/smuldrer Mister fokus på egne interesser Slutter å dra på ferie Slutter å ha venner på besøk Venner trekker seg Slektninger misforstår/trekker seg unna www. kjerstikarlsen. no 37

Bekymringer • • • Blir hun frisk igjen? Kan han få jobb og familie?

Bekymringer • • • Blir hun frisk igjen? Kan han få jobb og familie? Hva har vi gjort feil? Er det vår skyld? Hva kan jeg gjøre for å hjelpe ham? Er dette arvet fra meg /min slekt? Går det ut over de andre barna? Hva tenker familie og venner ? Hvordan forklare det til venner og på jobb? Hvordan klare å stå i jobb? www. kjerstikarlsen. no

Foreldre ser at barnet endrer seg, men ser ikke psykosen (Boydell mfl. , 2010,

Foreldre ser at barnet endrer seg, men ser ikke psykosen (Boydell mfl. , 2010, Corcoran mfl. , 2007) ü Kombinasjon av snikende utvikling og manglende knagger medfører feiltolkning ü vanlige ungdomsproblemer ü Nye modenhestrinn ü Feilærnæring ü Rus ü Naturlige livshendelser Fører til ”omvendtpedagogikk” www. kjerstikarlsen. no

Psykoseutvikling og familiesamspill Ungdom Tidlige symptomer Normalt Videreutvikling av symptomer Tilspisset Normalpedagogikk Forverring Vanskelig

Psykoseutvikling og familiesamspill Ungdom Tidlige symptomer Normalt Videreutvikling av symptomer Tilspisset Normalpedagogikk Forverring Vanskelig Negative responser Foreldre www. kjerstikarlsen. no Hjelpeløshet Krise !

Stress-sårbarhetsmodellen Maksimum Stressorer ”Syk” ”Frisk” Minimum Lav Sårbarhet www. kjerstikarlsen. no Høy

Stress-sårbarhetsmodellen Maksimum Stressorer ”Syk” ”Frisk” Minimum Lav Sårbarhet www. kjerstikarlsen. no Høy

Hva menes med stress? – Psykososiale og/eller fysiologiske belastninger – Tap- og separasjonsopplevelser –

Hva menes med stress? – Psykososiale og/eller fysiologiske belastninger – Tap- og separasjonsopplevelser – Konflikter og opplevelse av krenket selvfølelse – Isolering, søvnmangel, rus – somatiske forstyrrelser/sykdommer – Men også ”positive” livshendelser! 11. 03. 2021 www. kjerstikarlsen. no

Traumer kompliserer! lse m eli Tr au Affek ti lidels ve er er idels

Traumer kompliserer! lse m eli Tr au Affek ti lidels ve er er idels osel Psyk de HPA-AKSEN www. kjerstikarlsen. no set gh er nli els rso yrr Pe rst fo r Barndomstraumer

Utfordringer i rettsapparatet - Hvordan oppdage egenproblematikk hos ungdom? - Hvordan skille traumelidelse og

Utfordringer i rettsapparatet - Hvordan oppdage egenproblematikk hos ungdom? - Hvordan skille traumelidelse og psykose? - Hvordan avdekke vrangforestillinger rettet mot foreldre? - BUP-rettsapparat paradokset. .

HENVISE TIL BUP? Blir ikke tatt inn «OMSORGSSITUASJONEN IKKE AVKLART» » TRAUMELIDELSE - MÅ

HENVISE TIL BUP? Blir ikke tatt inn «OMSORGSSITUASJONEN IKKE AVKLART» » TRAUMELIDELSE - MÅ SLÅ SEG TIL RO FØRST» « IKKE PSYKOSE. . » HILSEN FRA JUDITH. . .

Noen barn i rettsapparatet. . . • Jenta fra Afrika • Den tragiske utfallet

Noen barn i rettsapparatet. . . • Jenta fra Afrika • Den tragiske utfallet • Den enslige moren • Den andre jenta fra Afrika • Parental alienation x 2

Kritisk analyse • • Vold? Traumer/retraumatisering? Medfødt problematikk? Transaksjoner/samspill? Psykisk lidelse – som følge

Kritisk analyse • • Vold? Traumer/retraumatisering? Medfødt problematikk? Transaksjoner/samspill? Psykisk lidelse – som følge av hva? Fanget i løgn? Fanget av situasjonen?

www. kjerstikarlsen. no

www. kjerstikarlsen. no