Umreavanje civilnog drutva u zatiti ugroenih ljudskih prava

  • Slides: 11
Download presentation

Umrežavanje civilnog društva u zaštiti ugroženih ljudskih prava u Srbiji, Crnoj Gori i na

Umrežavanje civilnog društva u zaštiti ugroženih ljudskih prava u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu Oktobar 2012 – Oktobar 2014

CILJEVI • Pružanje podrške NVO i povezivanje NVO iz Srbije, Kosova i Crne Gore,

CILJEVI • Pružanje podrške NVO i povezivanje NVO iz Srbije, Kosova i Crne Gore, podsticanje osnivanja NVO koje se bave ljudskim pravima • Unapređenje položaja LGBT populacije • Jačanje uloge žena u političkom životu • Praćenje suđenja zbog diskriminacije

TRENINZI ZA NVO Biće održano 12 dvodnevnih treninga 6 širom Srbije, po 3 u

TRENINZI ZA NVO Biće održano 12 dvodnevnih treninga 6 širom Srbije, po 3 u Crnoj Gori i Kosovu Teme treniga biće: 1. 2. 3. Diskriminacija pripadnika LGBT populacije Jačanje uloge žena u društvenom i političkom životu Obezbeđivanje prava na pravično suđenje u slučaju diskriminacije Predstavićemo trenutno stanje u praksi, tj. u kojoj meri su povređena i ugrožena prava pomenutih društvenih grupa za svaku od zemalja ponaosob, kao i koji su mehanizmi za zaštitu od diskriminacije. Treninzi će sadržati i obuku za izradu policy papers, mogućnosti korišćenja sredstava fondova EU, osnivanje i registraciju NVO, osnovne informacije o pisanju projekata i upravljanju projektima. . .

MONITORING SUĐENJA • Ispitivanje i unapređenje neadekvatnog odnosa pravosuđa u procesuiranju diskriminacije • Akcenat

MONITORING SUĐENJA • Ispitivanje i unapređenje neadekvatnog odnosa pravosuđa u procesuiranju diskriminacije • Akcenat na slučajevima diskriminacije žena i LGBT populacije • Do 45 predmeta diskriminacije pred sudovima u 3 zemlje • Metodologija u skladu sa praksom EU

Regionalna razmena iskustava • Oformićemo 3 regionalne mreže, po jedna u svakoj zemlji, na

Regionalna razmena iskustava • Oformićemo 3 regionalne mreže, po jedna u svakoj zemlji, na jednu od 3 teme • Članovi mreža biće predstavnici NVO i pojedinaca iz Srbije, Kosova i Crne Gore

CALL CENTRI, SASTANCI SA VLASTIMA I STRATEŠKI DOKUMENTI • • • Panel diskusije sa

CALL CENTRI, SASTANCI SA VLASTIMA I STRATEŠKI DOKUMENTI • • • Panel diskusije sa predstavnicima pravosuđa radi unapređenja efektivnosti postupaka za utvrđivanje diskriminacije 3 operativna call centra u svakoj od zemalja za prijave slučajeva diskriminacije i aktuelnih sudskih postupaka za utvrđivanje diskriminacije Izrada tri strateška dokumenta sa preporukama za izmenu propisa i unapređenje prakse; sastanci i radne grupe sa predstavnicima 3 grane vlasti

Dodela podgrantova • Biće dodeljeno 10 podgrantova novim ili postojećim NVO koje se bave

Dodela podgrantova • Biće dodeljeno 10 podgrantova novim ili postojećim NVO koje se bave unapređenjem položaja LGBT populacije, jačanjem uloge žena u političkom životu i praćenjem suđenja zbog diskriminacije • Organizovaćemo 9 konferencija gde će odabrani projekti biti promovisani i podržani od strane oformljene 3 regionalne mreže

ZAVRŠNE KONFERENCIJE • 3 završne regionalne konferencije, u svakoj od zemalja po jedna •

ZAVRŠNE KONFERENCIJE • 3 završne regionalne konferencije, u svakoj od zemalja po jedna • Javnosti će biti predstavljeni postignuti rezultati, oformljene regionalne mreže, realizovani podprojekti i policy papers

HVALA! korak@yucom. org. rs

HVALA! [email protected] org. rs