Ulike typer verdiskaping effektivitet og innovasjon Sivilkonomstudiet 17

  • Slides: 16
Download presentation
Ulike typer verdiskaping, effektivitet og innovasjon? Siviløkonomstudiet 17. 10. 00 Øystein D. Fjeldstad Øystein

Ulike typer verdiskaping, effektivitet og innovasjon? Siviløkonomstudiet 17. 10. 00 Øystein D. Fjeldstad Øystein Fjeldstad

Vi er på vei inn i et nytt kunnskaps- og nettverkssamfunn hvor verdi skapes

Vi er på vei inn i et nytt kunnskaps- og nettverkssamfunn hvor verdi skapes med kunnskap som den kritiske ressurs for problemløsing og innovasjon … hvor Internettet og annen infocom teknologi krymper verden ved å åpne for helt nye former for samhandling mellom mennesker og virksomheter. . . Imidlertid er de fleste redskap forretningsvirksomhet standardkost og JIT samkjørt ledelse av distribusjons-kjeder og kanaler CAPM og avskriving av fysiske aktiva hierarki med entydig ansvarsfordeling tilpasset utfordringene fra vareproduserende industriforetak Øystein Fjeldstad

Tre typer verdiskaping Verdikjeden: lage produkter Verdiverksted: løse problemer Telefon: formidle direkte kommunikasjon mellom

Tre typer verdiskaping Verdikjeden: lage produkter Verdiverksted: løse problemer Telefon: formidle direkte kommunikasjon mellom aktører Bank: formidle indirekte penger mellom investor og lånertager Verdinettverk: formidle samhandling Øystein Fjeldstad

3 Verdikonfigurasjoner Verdi. KJEDEN - omformer råvarer til produkter kjedet teknologi eks. Samlebånd, produksjon

3 Verdikonfigurasjoner Verdi. KJEDEN - omformer råvarer til produkter kjedet teknologi eks. Samlebånd, produksjon og raffinering Verdi. VERKSTEDET - løser klienters problemer intensiv teknologi eks. Design, konsulentvirksomhet, oljeleting Verdi. NETTVERKET - sammenkobler kunder formidlende teknologi eks. Telekom, bank, forsikring, transport Øystein Fjeldstad

Hva kjøper kunden i de ulike konfigurasjonene? • Verdikjede: Produktet • Verdinettverk: tilgang til

Hva kjøper kunden i de ulike konfigurasjonene? • Verdikjede: Produktet • Verdinettverk: tilgang til de andre kundene Klubben • Verdiverksted: Kompetente mennesker Øystein Fjeldstad

Verdi-kjede diagram Støtte aktiviteter Infrastruktur Personalforvaltning Teknologiutvikling Innkjøp/anskaffelser Primær aktiviteter Inn. Logistikk Produksjon Ut.

Verdi-kjede diagram Støtte aktiviteter Infrastruktur Personalforvaltning Teknologiutvikling Innkjøp/anskaffelser Primær aktiviteter Inn. Logistikk Produksjon Ut. Salg& Service Logistikk Markdsfg Øystein Fjeldstad

Verdikjeder i olje Source: Statoil Produksjon Source: Statoil Rafinering og petrokjemi Source: Statoil Distibusjon

Verdikjeder i olje Source: Statoil Produksjon Source: Statoil Rafinering og petrokjemi Source: Statoil Distibusjon og detaljsalg Primærvirksomhet er verdikjedeorientert: Hvor skapes mest verdi

Verdi-verksted diagram Infrastruktur Personal Teknologiutvikling Innkjøp Problemsøking og akvisisjon Problemløsing Valg Oppfølging/ Etterprøving Iverksetting

Verdi-verksted diagram Infrastruktur Personal Teknologiutvikling Innkjøp Problemsøking og akvisisjon Problemløsing Valg Oppfølging/ Etterprøving Iverksetting Øystein Fjeldstad

Verdiverksteder olje • Leteaktivitet • Feltutbygging Source: Statoil • Engineering tjenester • ……. Interne

Verdiverksteder olje • Leteaktivitet • Feltutbygging Source: Statoil • Engineering tjenester • ……. Interne vs. eksterne kunder? Source: Statoil

Hvordan styre verdiskaping? Konfigurasjon og styring av: Kjede - “Effektivitetsmaskin” - Kapasitetsutnyttelse, flyt og

Hvordan styre verdiskaping? Konfigurasjon og styring av: Kjede - “Effektivitetsmaskin” - Kapasitetsutnyttelse, flyt og variasjon Verksted - “Problem løser” - spesialisering, fag-integrasjon og kunnskaps-”utnyttelse” Nettverk - “Sammenbinder” - dekning, tjenestespektrum og kapasitetsutnyttelse(sgrad) “Yield” Hva er viktig i innovasjon?

Verdikjeden skaper og kombinerer komponenter til produkter: Prosess innovasjoner: – Kapasitetsutnyttelse: “Job shop scheduling”

Verdikjeden skaper og kombinerer komponenter til produkter: Prosess innovasjoner: – Kapasitetsutnyttelse: “Job shop scheduling” + lagerstyring = MRP – Flyt: ”Just in Time” (JIT) og interorganisatoriske systemer (IOS) – Variasjon: ”Flexible Manufacturing”: Parameterisering, modularisering og intelligens i produksjonsutstyret - Kundene foretar egenkonfigurering (Dell, Cisco) • Produktinnovasjoner: – – Funksjonalitet Kostnad/Ytelse Differensiert tilpassing Brand

Verdi verksteder utvikler kunnskap og løser problemer i kompetanse-team Prosess innovasjoner • • Diagnostiske

Verdi verksteder utvikler kunnskap og løser problemer i kompetanse-team Prosess innovasjoner • • Diagnostiske verktøy - måleinstrumenter Prosjektstyringsverktøy (CPM og PERT) Design og simuleringsverktøy (BSS) Gruppestøtte - kommunikasjon og identifikasjon av mennesker og teknologi - muliggjøre problemløsing forskjøvet i tid og sted Prototypeverktøy, tverr-funksjonelle team og iterativ design er fundamentale gjennombrudd i verdiverksteds-teknologi - frikopling fra lite hensiktsmessig kjedetenkning som styreinstrument Kompetanse innovasjoner: • • Nyansettelser Fusjoner / oppkjøp / allianser Krevende oppdrag som tøyer grenser og gir læring Kurs?

Verdi-nettverk diagram Infrastruktur Personalforvaltning Teknologiutvikling Innkjøp Markedsføring & kontraktstyring Tjenestelevering Infrastrukturdrift Øystein Fjeldstad

Verdi-nettverk diagram Infrastruktur Personalforvaltning Teknologiutvikling Innkjøp Markedsføring & kontraktstyring Tjenestelevering Infrastrukturdrift Øystein Fjeldstad

Hvordan skapes verdi i telekommunikasjon? Avtale abonnement Utvikle nett og tjenester Betjene kunder Installasjon

Hvordan skapes verdi i telekommunikasjon? Avtale abonnement Utvikle nett og tjenester Betjene kunder Installasjon Drifte infrastruktur Øystein Fjeldstad

Verdinettverk etablerer noder og tilbyr (inter-) konnektivitet Prosessinnovasjoner: • Automatisere transaksjonsprosessering • Kapasitetsreservasjon på

Verdinettverk etablerer noder og tilbyr (inter-) konnektivitet Prosessinnovasjoner: • Automatisere transaksjonsprosessering • Kapasitetsreservasjon på noder som ikke er direkte knyttet: AT&T: Automatiske sentraler, AA: Multi-flight reservasjonssystemer, Bof. A: Interbank sjekk-avregning • Følge individuelle kunders bruk av nettverk og differensiering gjennom prisdiskriminering - “Yield Management” Fremtid? : Prising basert på organiserte nettverksklynger: Konsernbank- og flyavtaler, Virtual Private Networks (VPN) • Støtte forbedret interkonnektivitet - fra kryss reservasjon og drift til kryss-firma planlegging og tilpasning: (AT&T/BT; Star Alliance, Banc. One) –Nettverksinnovasjoner - ” scope and range”: • Nye nettverk (f. eks. Nextra, Step. Stone) • Nye tjenester blant medlemmene (f. eks. WAP)

Verdiskaping og innovasjon • Ulike verdi-proposisjoner: Verdi kommer fra ulike kilder og effektivitet har

Verdiskaping og innovasjon • Ulike verdi-proposisjoner: Verdi kommer fra ulike kilder og effektivitet har ulike kilder => Ulike former for innovasjon • Viktige forskjeller i tilsynelatende like aktiviteter som f. eks. markedsføringens rolle og form • Ulike krav til strategi, organisering og ledelse • Konfigurasjon som strategi - Substitusjon som radikal innovasjon Øystein Fjeldstad