UGOVOR O POTROAKOM KREDITU IZVORI n Zakon o

  • Slides: 32
Download presentation
UGOVOR O POTROŠAČKOM KREDITU

UGOVOR O POTROŠAČKOM KREDITU

IZVORI n Zakon o potrošačkom kreditiranju (NN 79/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15, 102/15,

IZVORI n Zakon o potrošačkom kreditiranju (NN 79/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15, 102/15, 52/16) n Implementira Direktivu 2008/48/EU o potrošačkim kreditima n Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju (NN 101/17) n Zakon o kreditnim institucijama (NN 159/13, 19/15, 102/15) Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) n n – Pravilnik o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja (NN 14/10, 16/13) – Pravilnik o obvezi informiranja potrošača i o dodatnim pretpostavkama za izračun efektivne kamatne stope (NN 14/10, 124/13) – Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije sklopljenih ugovora (NN 1/13) – Implementira Direktivu 2014/17/EU o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine

UGOVOR O ZAJMU POJAM n Ugovor kojim se zajmodavac obvezuje predati zajmoprimcu određeni iznos

UGOVOR O ZAJMU POJAM n Ugovor kojim se zajmodavac obvezuje predati zajmoprimcu određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamjenjivih stvari, a zajmoprimac se obvezuje da mu, poslije određenog vremena, vrati isti iznos novca odnosno istu količinu stvari iste vrste i kakvoće.

KARAKTERISTIKE Konsenzualan ugovor n Dvostranoobvezni ugovor n Naplatan ili besplatan ugovor n Kauzalan ugovor

KARAKTERISTIKE Konsenzualan ugovor n Dvostranoobvezni ugovor n Naplatan ili besplatan ugovor n Kauzalan ugovor n Načelno, neformalan ugovor n

OBJEKT UGOVORNE ČINIDBE Novac n Zamjenjive stvari n

OBJEKT UGOVORNE ČINIDBE Novac n Zamjenjive stvari n

VRSTE ZAJMA n Investicijski zajam – zajam odobren sa svrhom investiranja n Emisijski zajam

VRSTE ZAJMA n Investicijski zajam – zajam odobren sa svrhom investiranja n Emisijski zajam – zajam koji nastaje izdavanjem obveznica – sadržava elemente zajma i kupoprodaje

UGOVOR O KREDITU – POJAM n Ugovor kojim se banka obvezuje korisniku kredita staviti

UGOVOR O KREDITU – POJAM n Ugovor kojim se banka obvezuje korisniku kredita staviti na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava na određeno ili neodređeno vrijeme, za neku namjenu ili bez utvrđene namjene, a korisnik se obvezuje banci plaćati ugovorene kamate i dobiveni iznos novca vratiti u vrijeme i na način kako je utvrđeno ugovorom

KARAKTERISTIKE n Vrsta zajma, koja se od “klasičnog”zajma razlikuje po: – osobi zajmodavca –

KARAKTERISTIKE n Vrsta zajma, koja se od “klasičnog”zajma razlikuje po: – osobi zajmodavca – objektu ugovora – kriteriju naplatnosti – kriteriju oblika

UGOVOR O POTROŠAČKOM KREDITU Ugovor o kreditu – ugovor u kojem vjerovnik odobrava ili

UGOVOR O POTROŠAČKOM KREDITU Ugovor o kreditu – ugovor u kojem vjerovnik odobrava ili obećava odobriti potrošaču kredit u obliku odgode plaćanja, zajma ili slične financijske nagodbe, osim ugovora o trajnom pružanju usluge ili isporuke proizvoda iste vrste kada potrošač plaća za takve usluge ili proizvode tijekom cjelokupne njihove isporuke u obliku obroka

UGOVOR O POTROŠAČKOM KREDITU n Potrošačko kreditiranje – pravni posao kojim se jedna ugovorna

UGOVOR O POTROŠAČKOM KREDITU n Potrošačko kreditiranje – pravni posao kojim se jedna ugovorna strana obvezuje drugoj staviti na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vrijeme, za neku namjenu ili bez utvrđene namjene, a druge se strana obvezuje plaćati ugovorene kamate, odnosno ugovorene naknade te iskorišteni iznos novca vratiti u vrijeme i na način kako je ugovoreno, kao i svaki drugi pravni posao koji je po svojoj gospodarskoj biti jednak ovome pravnom poslu

UGOVORNE STRANE n n n B 2 C (business to consumer) ugovori Potrošač –

UGOVORNE STRANE n n n B 2 C (business to consumer) ugovori Potrošač – fizička osoba koja u transakcijama djeluje izvan svoje poslovne djelatnosti ili slobodnog zanimanja Vjerovnik – fizička ili pravna osoba koja na području Republike Hrvatske odobrava ili obećava odobriti kredit u okviru poslovne djelatnosti ili slobodnog zanimanja, a posebno:

UGOVORNE STRANE – pravna osoba koja posluje prema zakonima koji uređuju poslovanje kreditnih institucija

UGOVORNE STRANE – pravna osoba koja posluje prema zakonima koji uređuju poslovanje kreditnih institucija ili kreditnih unija, pravna osoba koja posluje prema zakonima koji uređuju poslovanje institucija za elektronički novac, institucija za platni promet koje pružaju usluge platnog prometa u skladu s posebnim zakonom, pravna osoba koja posluje prema zakonima koji uređuju poslovanje poduzetnika – fizička osoba koja posluje prema zakonima koji uređuju poslovanje obrtnika ili slobodnih zanimanja

PODRUČJE PRIMJENE n Pravila ZPK ne primjenjuju se na: – Ugovore o kreditu u

PODRUČJE PRIMJENE n Pravila ZPK ne primjenjuju se na: – Ugovore o kreditu u kojima je iznos kredita manji od 1. 500, 00 kn ili veći od 1. 000, 00 kn – Ugovore o operativnom leasingu kada u glavnom ili posebnom ugovoru nije propisana obveza kupnje predmeta ugovora – Ugovore o kreditu u obliku prekoračenja po tekućem računu kada se kredit mora otplatiti u roku od mjesec dana – Beskamatne ugovore o kreditu (bez kamate i drugih naknada) – Ugovore o kreditu koji se moraju isplatiti u roku od tri mjeseca, a plaćaju se samo naknade u iznosu od najviše 30 kuna

PODRUČJE PRIMJENE n Pravila ZPK ne primjenjuju se na: – Ugovore o kreditu koje

PODRUČJE PRIMJENE n Pravila ZPK ne primjenjuju se na: – Ugovore o kreditu koje poslodavac, izvan svoje poslovne djelatnosti, odnosno sindikat odobrava kredit posloprimcima bez kamata ili po EKS nižoj od stopa koje postoje na tržištu i koje se nude javnosti – Ugovore o kreditu koji se sklapaju s investicijskim društvima ili kreditnim institucijama, a svrha kojih je omogućiti investitoru da provede transakciju koja se odnosi na jedan ili veći broj financijskih instrumenata, ako je investicijsko društvo ili kreditna institucija koja odobrava kredit jedna od ugovornih strana – Ugovor o kreditu koji su rezultat nagodbe pred sudom ili pred drugim tijelom određenim zakonom – Ugovor o kreditu koji se odnose na odgodu plaćanja postojećeg duga, bez plaćanja naknada

OBLIK UGOVORA n Ugovor o kreditu sklapa se u pisanom obliku ili uporabom naprednog

OBLIK UGOVORA n Ugovor o kreditu sklapa se u pisanom obliku ili uporabom naprednog elektroničkog potpisa, ako posebnim zakonom ili na temelju zakona donesenim propisom nije određena uporaba vlastoručnog potpisa u dokumentima na papiru ili ovjera vlastoručnog potpisa

OBVEZA VJEROVNIKA (ZAJMODAVCA) NA OBAVIJEŠTAVANJE n Prije sklapanja ugovora – u oglašavanju – prije

OBVEZA VJEROVNIKA (ZAJMODAVCA) NA OBAVIJEŠTAVANJE n Prije sklapanja ugovora – u oglašavanju – prije prihvaćanja ponude U trenutku sklapanja ugovora n Za vrijeme trajanja ugovora n

OGLAŠAVANJE n Informacije u oglašavanju kredita moraju na jasan, određen i vidljiv način putem

OGLAŠAVANJE n Informacije u oglašavanju kredita moraju na jasan, određen i vidljiv način putem reprezentativnog primjerka sadržavati: – Kamatnu stopu s pojedinostima o svim naknadama uključenima u ukupne troškove kredita, – Iznos kredita – Efektivnu kamatnu stopu – Trajanje ugovora o kreditu – Cijenu za gotovinu i iznos predujma, kad je posrijedi kredit u obliku odgode plaćanja – Ukupan iznos kredita i iznos obroka – Obvezno sklapanje ugovora o dodatnim uslugama

OBAVIJESTI PRIJE SKLAPANJA UGOVORA n U pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju, vjerovnik

OBAVIJESTI PRIJE SKLAPANJA UGOVORA n U pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju, vjerovnik mora obavijestiti potrošača o 19 elemenata: – vrsti kredita, identitetu vjerovnika, ukupnom iznosu kredita, trajanju ugovora, cijeni za gotovinu – ako je riječ o kreditu s odgodom plaćanja ili povezanim ugovorima o kreditu, kamatnoj stopi, EKS, iznosu, broju i učestalosti uplata, pristojbi za vođenje računa za uplatu ili isplatu, troškovima javnog bilježnika, obvezi sklapanja ugovora o dodatnim uslugama, zateznoj kamatnoj stopi, posljedicama izostalih uplata, traženim instrumentima osiguranja, postojanju prava na odustanak, pravu na prijevremenu otplatu, pravu potrošača na pravodobno i besplatno obavještavanje n http: //narodnenovine. nn. hr/clanci/sluzbeni/2010_01_14_342. html

OBAVIJESTI PRIJE SKLAPANJA UGOVORA (ZKI) n Prije sklapanja ugovora, vjerovnik koji je kreditna institucija,

OBAVIJESTI PRIJE SKLAPANJA UGOVORA (ZKI) n Prije sklapanja ugovora, vjerovnik koji je kreditna institucija, dužan je i drugim sudionicima kreditnog odnosa (sudužnicima, založnim dužnicima, jamcima) predočiti, odnosno učiniti dostupnim sve bitne informacije o uvjetima ugovora iz kojih će im biti vidljiva prava i obveza strana te im objasniti pravnu prirodu sudužništva, odnosno jamstva, kao i pravo kreditne institucije da zatraži naplatu i od njih

SADRŽAJ UGOVORA n Ugovor o potrošačkom kreditu mora sadržavati sve obavijesti koje su navedene

SADRŽAJ UGOVORA n Ugovor o potrošačkom kreditu mora sadržavati sve obavijesti koje su navedene i u obavijesti prije sklapanja ugovore te sljedeće dodatne obavijesti: – – n o amortizaciji glavnice, u obliku otplatnog plana, pravnim posljedicama raskida povezanog ugovora, ostale ugovorne uvjete i odredbe, naziv i adresu nadležnog nadzornog tijela Velik broj obavijesti koje se moraju dati prije sklapanja ugovora, u ugovoru moraju biti detaljno opisane i objašnjene

DEFINICIJE POJMOVA n ukupni troškovi kredita za potrošača uključuju kamate, naknade, poreze i sve

DEFINICIJE POJMOVA n ukupni troškovi kredita za potrošača uključuju kamate, naknade, poreze i sve druge naknade koje potrošač mora platiti u vezi s ugovorom o kreditu te koji su poznati vjerovniku, osim troškova javnog bilježnika. – troškovi dodatnih usluga koje se odnose na ugovor o kreditu, posebice premije osiguranja, također su uključeni ako je sklapanje ugovora o pružanju drugih usluga obvezno u cilju dobivanja kredita ili dobivanja kredita prema uvjetima koji vrijede na tržištu

DEFINICIJE POJMOVA n n n ukupan iznos koji plaća potrošač jest zbroj ukupnog iznosa

DEFINICIJE POJMOVA n n n ukupan iznos koji plaća potrošač jest zbroj ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova kredita za potrošača efektivna kamatna stopa iskazuje ukupne troškove kredita za potrošača, izražene kao godišnji postotak ukupnog iznosa kredita, uključujući sve troškove ukupan iznos kredita jest gornja granica ili ukupan iznos koji se potrošaču stavlja na raspolaganje prema ugovoru o kreditu

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA (143/13) n n Ako je ugovorena promjenjiva kamatna stopa, vjerovnik je

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA (143/13) n n Ako je ugovorena promjenjiva kamatna stopa, vjerovnik je dužan – Definirati parametar koji prati u kontekstu donošenja odluke o korekciji promjene kamatne stope, a koji je jasan i poznat potrošačima – Kvalitativno i kvantitativno razraditi uzročno-posljedičnu vezu kretanja tih parametara i utjecaja tih kretanja na visinu kamatnih stopa – Odrediti u kojim se periodima razmatra donošenje odluke o korekciji visine kamatne stope (koje je bazno razdoblje te koja su referentna razdoblja) Parametri: EUROLIBOR, LIBOR; NRS (nacionalna referentna stopa), prinos na trezorske zapise Ministarstva financija, prosječna kamatna stopa na depozite građana u odnosnoj valuti

IZRAČUN 1. PRIMJER n n n Iznos kredita: 100. 000, 00 Kamatna stopa: 5

IZRAČUN 1. PRIMJER n n n Iznos kredita: 100. 000, 00 Kamatna stopa: 5 % Ročnost: 1 godina Ukupni troškovi: 5. 000 EKS: 5 % Ukupni iznos: 105. 000, 00 n n n n n Iznos kredita: 100. 000, 00 Kamatna stopa: 5 % Ročnost: 1 godina Polica osiguranja: 1. 000, 00 Troškovi vođenja računa: 500, 00 Troškovi izdavanja kredita: 200, 00 Troškovi procjene osiguranja: 300, 00 Ukupni troškovi: 7. 000, 00 EKS: 7 % Ukupni iznos: 107. 000, 00

IZRAČUN 2. PRIMJER n n n n n Iznos kredita: 100. 000, 00 Kamatna

IZRAČUN 2. PRIMJER n n n n n Iznos kredita: 100. 000, 00 Kamatna stopa: 5 % Ročnost: 1 godina Polica osiguranja: 1. 000, 00 Troškovi vođenja računa: 500, 00 Troškovi izdavanja kredita: 200, 00 Troškovi procjene osiguranja: 300, 00 Ukupni troškovi: 7. 000, 00 EKS: 7 % Ukupni iznos: 107. 000, 00 n n n n n Iznos kredita: 100. 000, 00 Kamatna stopa: 6 % Trajanje: 1 godina Polica osiguranja: Troškovi vođenja računa: Troškovi izdavanja kredita: Troškovi procjene: Ukupni troškovi: 6. 000, 00 EKS: 6 % Ukupni iznos: 106. 000, 00

MAKSIMALNA KAMATNA STOPA (143/13) n n Maksimalna dopuštena kamatna stopa na stambene kredite s

MAKSIMALNA KAMATNA STOPA (143/13) n n Maksimalna dopuštena kamatna stopa na stambene kredite s promjenjivom kamatnom stopom, u KN, EUR, CHF ne smije biti viša od prosječne ponderirane kamatne stope na stanja takvih kredita odobrenih u RH određene za svaku od valuta, uvećanih za 1/3. Maksimalna dopuštena kamatna stopa na ostale stambene kredite ne smije biti viša od najniže prosječne ponderirane kamatne stope, uvećane za 1/3. Maksimalna dopuštena kamatna stopa na ostale (nestambene) kredite ne smije biti viša od ½ prosječne, odnosno najniže prosječne ponderirane kamatne stope, uvećane za 1/2. Prosječnu ponderiranu kamatnu stopu objavljuje HNB u NN dva puta godišnje (1. siječnja i 1. srpnja)

OBAVJEŠTAVANJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA n Ako je ugovorena promjenjiva kamatna stopa – dužnost

OBAVJEŠTAVANJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA n Ako je ugovorena promjenjiva kamatna stopa – dužnost obavještavanja o svim promjenama kamatne stope, u pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju, najmanje 15 dana prije početka primjene

PRAVA POTROŠAČA Pravo na odustanak n Pravo na prijevremenu otplatu n Pravo na raskid

PRAVA POTROŠAČA Pravo na odustanak n Pravo na prijevremenu otplatu n Pravo na raskid (odustanak) povezanog ugovora n

PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK n Potrošač ima pravo u roku od 14 dana odustati

PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK n Potrošač ima pravo u roku od 14 dana odustati od ugovora o kreditu, bez navođenja razloga, a rok počinje teći: – od dana sklapanja ugovora – od dana dostave potrošaču obavijesti o sadržaju ugovora, ako one potrošaču nisu dane u ugovoru n Potrošač mora – obavijestiti vjerovnika o otkazu – platiti glavnicu i kamatu od dana povlačenja novca na osnovi ugovora do datuma otplate glavnice

PRJEVREMENA OTPLATA Potrošač ima pravo u svakom trenutku ispuniti djelomice ili u cijelosti svoje

PRJEVREMENA OTPLATA Potrošač ima pravo u svakom trenutku ispuniti djelomice ili u cijelosti svoje obveze iz ugovora o kreditu te ima pravo na diskontne kamate n Vjerovnik ima pravo naplatiti samo pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove izravno povezane s prijevremenom otplatom n

RASKID POVEZANOG UGOVORA n Ako, temeljem posebnog propisa, potrošač raskine ugovor o kupnji proizvoda

RASKID POVEZANOG UGOVORA n Ako, temeljem posebnog propisa, potrošač raskine ugovor o kupnji proizvoda ili usluga prije nego što su oni isplaćeni ili isporučeni potrošaču, dolazi do raskida ugovora o kreditu sklopljenog radi financiranja te transakcije

PRIJENOS PRAVA Prenese li vjerovnik svoja prava na treću osobu, potrošač ima pravo, uz

PRIJENOS PRAVA Prenese li vjerovnik svoja prava na treću osobu, potrošač ima pravo, uz prigovore prema novom vjerovniku, isticati i sve one prigovore koje je mogao istaknuti izvornom vjerovniku n Izvorni vjerovnik dužan je obavijestiti potrošača o prijenosu ugovora n