UGNIAGESI GELBTOJ MOKYKLA Ekstremalij situacij valdymo pagrindai Civilins

  • Slides: 32
Download presentation
UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA Ekstremaliųjų situacijų valdymo pagrindai. Civilinės saugos mokymo svarba pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms

UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA Ekstremaliųjų situacijų valdymo pagrindai. Civilinės saugos mokymo svarba pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms ir valdymo srityje 2019 m. Janina Monkeliūnienė, Alina Paškevičiūtė

Ekstremaliųjų situacijų valdymas tai civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai, kuriais siekiama: UGNIAGESIŲ • išgelbėti

Ekstremaliųjų situacijų valdymas tai civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai, kuriais siekiama: UGNIAGESIŲ • išgelbėti gyventojų gyvybes, išsaugoti sveikatą ir turtą, GELBĖTOJŲ • atlikti gelbėjimo, paieškos darbus, MOKYKLA • atkurti būtiniausias gyvenimo ir veiklos sąlygas • apsaugoti aplinką.

Ekstremaliosios situacijos valdymo organizavimas apima šias pagrindines veiklas: • Institucijų sutelkimas; • Ekstremaliosios situacijos

Ekstremaliosios situacijos valdymo organizavimas apima šias pagrindines veiklas: • Institucijų sutelkimas; • Ekstremaliosios situacijos valdymo teisinės procedūros; UGNIAGESIŲ • Informacijos valdymas; GELBĖTOJŲ • Visuomenės informavimas; MOKYKLA • Žmogiškųjų ir materialinių išteklių valdymas; • Vadovavimas ir veiksmų koordinavimas.

UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA

UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA

Pagrindinės ekstremaliosios situacijos valdymo teisinės procedūros • Ekstremaliųjų situacijų komisijų sušaukimas UGNIAGESIŲ • Ekstremaliosios

Pagrindinės ekstremaliosios situacijos valdymo teisinės procedūros • Ekstremaliųjų situacijų komisijų sušaukimas UGNIAGESIŲ • Ekstremaliosios situacijos paskelbimas GELBĖTOJŲ MOKYKLA • Ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo paskyrimas • Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sušaukimas

ES valdymas savivaldybės lygiu UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA LRV 2010 -08 -25 Nutarimas Nr. 1212,

ES valdymas savivaldybės lygiu UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA LRV 2010 -08 -25 Nutarimas Nr. 1212, , Dėl gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų įvykio, ekstremalaus įvykio, ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo darbų organizavimo tvarkos patvirtinimo” https: //www. e-tar. lt/portal/lt/legal. Act/TAR. AF 3 A 7 F 1 F 5343

Ekstremaliųjų situacijų (ES) lygiai 2009 m. gruodžio 22 d. Civilinės saugos įstatymas Nr. XI-635

Ekstremaliųjų situacijų (ES) lygiai 2009 m. gruodžio 22 d. Civilinės saugos įstatymas Nr. XI-635 ES lygiai nustatomi pagal: ekstremalių padarinių išplitimo ribas, pajėgas ir naudojamus materialinius išteklius, trukmę. Savivaldybės lygio ES Trukmė UGNIAGESIŲ> 6 mėn. GELBĖTOJŲ 3 savivaldybių ribos Teritorija MOKYKLA Valstybės lygio ES Pajėgos Savivaldybėje ar savivaldybėse esančios Keliose savivaldybėse esančios CSS pajėgos Materialiniai ištekliai Savivaldybėje (savivaldybėse) ar valstybės rezerve turimi arba iš kitų savivaldybių gauti materialiniai ištekliai Savivaldybėse arba valstybės rezerve turimi > 3 savivaldybių ribos

Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo, atšaukimo tvarka Savivaldybės administracijos direktorius skelbia, atšaukia UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ

Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo, atšaukimo tvarka Savivaldybės administracijos direktorius skelbia, atšaukia UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija (SESK) siūlo skelbti, atšaukti Gelbėjimo darbų vadovas, atsakingos institucijos vadovas, ES operacijų vadovas informuoja, siūlo skelbti Ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovas Informuoja, siūlo atšaukti LRV 2010 rugpjūčio 31 d. Nutarimas Nr. 1243 , , Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos patvirtinimo” https: //www. e-tar. lt/portal/lt/legal. Act/TAR. 4 B 50 A 49 D 0476/TAIS_470011

ES savivaldybėje skelbiama, jeigu: UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA

ES savivaldybėje skelbiama, jeigu: UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA

Pagrindiniai ekstremaliosios situacijos valdymo organizatoriai • UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ • MOKYKLA • Ekstremaliųjų situacijų komisija

Pagrindiniai ekstremaliosios situacijos valdymo organizatoriai • UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ • MOKYKLA • Ekstremaliųjų situacijų komisija Ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovas Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

Savivaldybės ESK funkcijos gresiant ar susidarius ekstremaliai situacijai • teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus

Savivaldybės ESK funkcijos gresiant ar susidarius ekstremaliai situacijai • teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl: ES parengties lygių skelbimo ir atšaukimo ES operacijų vadovo skyrimo UGNIAGESIŲ gyventojų evakavimo • GELBĖTOJŲ teikia informaciją visuomenei apie gręsiančią ar susidariusią ES ir vykdomas priemones MOKYKLA • teikia pasiūlymą PAGD dėl VESK sušaukimo • teikia pasiūlymą PAGD dėl valstybės rezervo naudojimo • turi teisę priimti sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir pavesti juos vykdyti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams • ES padariniams lokalizuoti ir šalinti, gelbėjimo darbams atlikti, panaudoti visas savivaldybės teritorijoje esančias pajėgas ir materialinius išteklius

Ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovas civilinės saugos sistemos subjekto valstybės tarnautojas, darbuotojas ar valstybės politikas

Ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovas civilinės saugos sistemos subjekto valstybės tarnautojas, darbuotojas ar valstybės politikas savivaldybės operacijų vadovą, UGNIAGESIŲ atsižvelgęs į įvykio, ekstremaliojo GELBĖTOJŲ įvykio pobūdį, SESK teikimu, skiria MOKYKLA savivaldybės administracijos direktorius • paskirtas vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją • atsako už darbų organizavimą savivaldybės mastu.

Operacijų centras • • užtikrinantis ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuojantis ir koordinuojantis

Operacijų centras • • užtikrinantis ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuojantis ir koordinuojantis įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą UGNIAGESIŲ SUŠAUKIAMAS UŽDAVINIAI GELBĖTOJŲ Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai Situacijos valdymas MOKYKLA Paskelbus trečią (visiškos parengties) civilinės Situacijos vertinimas saugos sistemos parengties lygį Civilinės saugos pratybų metu Informacijos valdymas Resursų valdymas

Teisės, galimybės paskelbus ES • Pasitelkimas privalomiesiems darbams • Ūkio subjektų, kitų įstaigų materialinių

Teisės, galimybės paskelbus ES • Pasitelkimas privalomiesiems darbams • Ūkio subjektų, kitų įstaigų materialinių išteklių pasitelkimas (su kuriais. . . sudarytos sutartys) UGNIAGESIŲ • GELBĖTOJŲ Neatidėliotinais atvejais, visų ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių pasitelkimas MOKYKLA • Valstybės rezervo panaudojimas • Kariuomenės pasitelkimas • Pirmumo teisę naudotis elektroninių ryšių tinklais 2009 m. gruodžio 22 d. Civilinės saugos įstatymas Nr. XI-635

Ekstremaliųjų situacijų valdymo struktūra VESK VES OV UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA VESOC Ministerijų Žinybiniai OC

Ekstremaliųjų situacijų valdymo struktūra VESK VES OV UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA VESOC Ministerijų Žinybiniai OC OC Savivaldybės ESOV Ūkio subjekto OC GDV

Civilinės saugos mokymo svarba UGNIAGESIŲ Gera parengtis – tai strategija, sudaranti GELBĖTOJŲ prielaidas aktyviai

Civilinės saugos mokymo svarba UGNIAGESIŲ Gera parengtis – tai strategija, sudaranti GELBĖTOJŲ prielaidas aktyviai apsaugai nuo gresiančių ar MOKYKLA susidariusių ekstremaliųjų situacijų.

UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA

UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAS LRV 2010 m. birželio 7 d. nut. Nr. 718 (2019 m.

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAS LRV 2010 m. birželio 7 d. nut. Nr. 718 (2019 m. sausio 1 d redakcija) DĖL CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAGD prie VRM direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsak. Nr. 1 -348 (su 2018 m. , 2019 m. pakeitimais) DĖL UGM CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAS Ugniagesių gelbėtojų mokykloje Asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose,

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAS Ugniagesių gelbėtojų mokykloje Asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose, pagal savo veiklos pobūdį atsakingi už ekstremaliųjų situacijų prevenciją, prognozavimą, valdymą ir padarinių likvidavimą: ü Trukmė Periodiš (val. ) kumas ekstremaliųjų situacijų komisijų vadovai ir nariai 21 valstybės, savivaldybių, ministerijų ir kitų valstybės institucijų bei ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų vadovai 21 valstybės, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariai 21 kas 3 metai 21 kas 5 metai 21 kas 3 metai 35 kas 5 metai civilinės saugos sistemos pajėgoms priskiriamų LRV 2010 -06 -07 Nutar. Nr. 718 institucijų vadovai arba jų įgalioti asmenys DĖL CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO savivaldybių civilinės saugos tarnybų ir (ar) skyrių TVARKOS APRAŠO darbuotojai PATVIRTINIMO apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų civilinės 1 PRIEDAS saugos skyrių darbuotojai civilinės saugos specialistai kas 3 metai

Civilinės saugos mokymas 17 programų UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ 10 įvadinio mokymo MOKYKLA 7 tęstinio mokymo

Civilinės saugos mokymas 17 programų UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ 10 įvadinio mokymo MOKYKLA 7 tęstinio mokymo 5 (5) 2 (1+1) 10 (4+6) nuotolinis mokymas mišrus mokymas kontaktinis mokymas

Savivaldybių civilinės saugos specialistai 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.

Savivaldybių civilinės saugos specialistai 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. UGNIAGESIŲ 4 14 GELBĖTOJŲ MOKYKLA 25 19 8 2019 m 2020 m. 8 ?

Klausytojų kategorijos CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAS PAGD PRIEŠGAISRINĖSE GELBĖJIMO VALDYBOSE LRV 2010 -06 -07 Nutar.

Klausytojų kategorijos CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAS PAGD PRIEŠGAISRINĖSE GELBĖJIMO VALDYBOSE LRV 2010 -06 -07 Nutar. Nr. 718 DĖL CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2 PRIEDAS ü • Savivaldybių, ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariai Mokymo trukmė (val. ) 8 Mokymo periodišk umas kas 3 metai

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAS DARBO VIETOSE PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 21 d.

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAS DARBO VIETOSE PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsak. Nr. 1 -219 DĖL TIPINIŲ CIVILINIŲ SAUGOS MOKYMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO (nauja redakcija nuo 2016 09 10) mokymas vadovaujantis PAGD prie VRM direktoriaus patvirtintomis tipinėmis civilinės saugos mokymo programomis; savivaldybių administracijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinę civilinės saugos mokymo programą mokymasis veikti vadovaujantis savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu

Saugos kultūra – tai pagrindinis saugumo garantas UGNIAGESIŲ Gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais GELBĖTOJŲ

Saugos kultūra – tai pagrindinis saugumo garantas UGNIAGESIŲ Gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais GELBĖTOJŲ (savivaldybės administracijos direktoriaus funkcija) MOKYKLA https: //www. lt 72. lt/

Ačiū už dėmesį! UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA janina. monkeliuniene@vpgt. lt alina. paskeviciute@vpgt. lt

Ačiū už dėmesį! UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA janina. [email protected] lt alina. [email protected] lt

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS LR Civilinės saugos įstatymas: 14 str. • atsako už civilinės

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS LR Civilinės saugos įstatymas: 14 str. • atsako už civilinės saugos sistemos parengtį savivaldybėje • vykdo ekstremaliųjų situacijų prevenciją ir šalina trūkumus, kurie gali UGNIAGESIŲ būti ekstremaliosios situacijos priežastis • GELBĖTOJŲ atlieka galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę • MOKYKLA organizuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano: • rengimą • viešąjį svarstymą • derinimą • tvirtina savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS LR Civilinės saugos įstatymas: 14 str. • organizuoja savivaldybės lygio

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS LR Civilinės saugos įstatymas: 14 str. • organizuoja savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas • UGNIAGESIŲ organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais GELBĖTOJŲ • MOKYKLA organizuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymą

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS LR Civilinės saugos įstatymas: 14 str. • priima sprendimus dėl

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS LR Civilinės saugos įstatymas: 14 str. • priima sprendimus dėl gyventojų evakavimo • UGNIAGESIŲ sudaro gyventojų evakavimo ir priėmimo komisiją • GELBĖTOJŲ nustato kolektyvinės apsaugos statinių poreikį • MOKYKLA telkia savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, gyventojams kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugoti, jiems evakuoti

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS LR Civilinės saugos įstatymas: 14 str. • skelbia ir atšaukia

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS LR Civilinės saugos įstatymas: 14 str. • skelbia ir atšaukia savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją; • UGNIAGESIŲ paskiria savivaldybės operacijų vadovą • GELBĖTOJŲ sudaro savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją ir savivaldybės MOKYKLA ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, tvirtina šio centro nuostatus • organizuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro patalpų ir darbo vietų įrengimą

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS LR Civilinės saugos įstatymas: 14 str. • organizuoja ekstremaliųjų įvykių

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS LR Civilinės saugos įstatymas: 14 str. • organizuoja ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimą UGNIAGESIŲ • GELBĖTOJŲ organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu MOKYKLA • organizuoja gyventojų, žuvusių ekstremaliųjų situacijų metu, laidojimą

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS LR Civilinės saugos įstatymas: 14 str. • organizuoja gelbėjimo, paieškos

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS LR Civilinės saugos įstatymas: 14 str. • organizuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus • UGNIAGESIŲ kartu su civilinės saugos sistemos pajėgomis organizuoja sanitarinį švarinimą ir kitas radiacinio, cheminio ir biologinio kenksmingumo GELBĖTOJŲ pašalinimo priemones susidarius ekstremaliosioms situacijoms MOKYKLA • prašo gretimos savivaldybės pagalbos, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS LR Civilinės saugos įstatymas: 14 str. • organizuoja gelbėjimo, paieškos

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS LR Civilinės saugos įstatymas: 14 str. • organizuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus • UGNIAGESIŲ kartu su civilinės saugos sistemos pajėgomis organizuoja sanitarinį švarinimą ir kitas radiacinio, cheminio ir biologinio kenksmingumo GELBĖTOJŲ pašalinimo priemones susidarius ekstremaliosioms situacijoms MOKYKLA • prašo gretimos savivaldybės pagalbos, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka • kontroliuoja, kaip ūkio subjektuose laikomasi civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų