Uen Co je to uen Co je to

  • Slides: 13
Download presentation
Učení Co je to učení?

Učení Co je to učení?

Co je to učení? Učení je jeden ze základních vývojových procesů, jehož výsledkem je

Co je to učení? Učení je jeden ze základních vývojových procesů, jehož výsledkem je relativně trvalá změna vyvolaná zkušeností. (Denglerová, 2009) Učení je aktivní a tvořivý proces, který rozšiřuje vrozený genetický program a rozšiřuje možnosti jedince. Jeho smyslem je přizpůsobování se novým situacím. Je to schopnost a jako schopnost je lze přiměřenou zátěží rozvíjet, jinak zakrní nebo ustrne. - Celoživotní proces - Nutný prvek vývoje jedince (Hartl, 2000)

Učení a) v užším smyslu: záměrné osvojování poznatků a získávání dovedností, zkušeností, návyků a

Učení a) v užším smyslu: záměrné osvojování poznatků a získávání dovedností, zkušeností, návyků a postojů b) v širším smyslu: získávání zkušeností a přizpůsobení se novým situacím Výsledek: 1) osvojení a rozvoj schopností využitelných v praktickém životě, adaptace na prostředí, návyky 2) znalosti, vědomosti, dovednosti a postoje

Druhy učení �Senzomotorické učení – učení prostřednictvím manipulace s předměty �Intelektové učení – řešení

Druhy učení �Senzomotorické učení – učení prostřednictvím manipulace s předměty �Intelektové učení – řešení složitějších úloh a problémů

�Sociální učení – neustále - v kontaktu s druhými �způsob chování v sociálních situacích

�Sociální učení – neustále - v kontaktu s druhými �způsob chování v sociálních situacích �Formy: 1) nápodoba – vrozené skony dítěte 2) posilování (podmiňování) – odměna / trest 3) identifikace – princip nápodoby, ovšem cílem je ztotožnit se s napodobovanou osobou (rodič, kamarád, idol)

�Podmiňování – jedna z nejjednodušších forem učení � Ivan Petrovič Pavlov �Efektivní učení –

�Podmiňování – jedna z nejjednodušších forem učení � Ivan Petrovič Pavlov �Efektivní učení – soubor postupů a doporučení přispívající k úspěšnému učení; efektivita učení závisí na vzájemném působení vnějších a vnitřních podmínek učení

Faktory ovlivňující učení a) vnější: fyzické prostředí – teplota, denní doba, klima, světlo sociální

Faktory ovlivňující učení a) vnější: fyzické prostředí – teplota, denní doba, klima, světlo sociální prostředí – spolužáci, učitel, vztahy ve třídě rodinné prostředí – zájem, tlak na výkon pomůcky – dostatek, kvalita látka – obtížnost, oblíbenost postupy – metody, struktura, členění předmět – oblíbenost, předchozí (ne)úspěchy

b) vnitřní: biologické předpoklady – věk, zralost, výdrž fyzický stav – hlad, únava, nemoc

b) vnitřní: biologické předpoklady – věk, zralost, výdrž fyzický stav – hlad, únava, nemoc vrozené předpoklady – nadání, talent aktuální psychický stav – nálada, stres vývojové vady – sluch, zrak, mentální, dysmotivace již získané schopnosti a dovednosti, předchozí znalosti styly učení

Přiřaďte vlivy na učení do jedné z kategorií: neuklizený stůl špatná nálada snaha dovednosti

Přiřaďte vlivy na učení do jedné z kategorií: neuklizený stůl špatná nálada snaha dovednosti Vnější vlivy učení neuklizený stůl hlasitá hudba dostatek pohybu hlad hlasitá hudba dostatek pohybu Vnitřní vlivy učení snaha chtění špatná nálada dovednosti chtění hlad

Fáze učení 1) motivační – proč? 2) poznávací – co? 3) výkonová – co

Fáze učení 1) motivační – proč? 2) poznávací – co? 3) výkonová – co přesně? 4) kontrolní – cože?

Shrnutí Doplňte text: Učení je celoživotní …………………. , který přináší změnu v chování vlivem

Shrnutí Doplňte text: Učení je celoživotní …………………. , který přináší změnu v chování vlivem získávání ……………. Cílem učení v ……………… slova smyslu je hlavně osvojit si znalosti. Výsledek takového učení závisí na ……………… podmínkách. K ……………… podmínkám patří ……………, které nás obklopuje. Doporučení přispívající k lepšímu učení se označují jako …………… učení.

Citace � DENGLEROVÁ, Denisa. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c

Citace � DENGLEROVÁ, Denisa. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c 2009, 83 s. ISBN 978 -807 -3581 -442. � DENGLEROVÁ, Denisa a Jan DVOŘÁK. Společenské vědy pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c 2009, 3 sv. ISBN 978 -80 -7358 -146 -6. � HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 774 s. ISBN 80 -717 -8303 -X. � Zdroj obrázků: Galerie MS Office