Ucenice Natasa Simic Nevena Ilic Danijela Filipovic i

  • Slides: 18
Download presentation
Ucenice: Natasa Simic Nevena Ilic Danijela Filipovic i Tamara Peric III-3 Finansijsko poslovanje Zorica

Ucenice: Natasa Simic Nevena Ilic Danijela Filipovic i Tamara Peric III-3 Finansijsko poslovanje Zorica Andjelic Ekonomsko-trgovinska skola

Medjunarodne finansijske organizacije Sadrzaj: v MMF v IBRD v IDA v v v IFC

Medjunarodne finansijske organizacije Sadrzaj: v MMF v IBRD v IDA v v v IFC v EIB MIGA EBRD

Medjunarodne finansijske organizacije Medjunarodni monetarni fond-MMF Internation Monetary Fund-IMF � 1944. godine je doneta

Medjunarodne finansijske organizacije Medjunarodni monetarni fond-MMF Internation Monetary Fund-IMF � 1944. godine je doneta odluka o osnivanju MMF, koji je poceo sa radom 1947. godine � Sediste je u Njujorku � Najvazniji organ je Upravni odbor guvernera

Medjunarodne finansijske organizacije Medjunarodni monetarni fond Ciljevi fonda su: • unaprdjenje medjunarodne saradnje kroz

Medjunarodne finansijske organizacije Medjunarodni monetarni fond Ciljevi fonda su: • unaprdjenje medjunarodne saradnje kroz konsultacije i zajednicko resavanje monetarnih problema • • • prosirivanje medjunarodne trgovine, rasta zaposlenosti… stabilizacija deviznih kurseva multelaterlizam u medjunarodnim placanjima I ukaidanje deviznih ogranicenja

Medjunarodne finansijske organizacije Medjunarodni monetarni fond � Specijalna prava vucenja predstavljaju “sinteticku” valutu cija

Medjunarodne finansijske organizacije Medjunarodni monetarni fond � Specijalna prava vucenja predstavljaju “sinteticku” valutu cija je vrednost pocev od 01. 1999. godine odredjena kao ponderisani prosek valuta americkog dolara, eura, japanskog jena i britanske funte

Medjunarodne finansijske organizacije Medjunarodna banka za obnovu i razvoj. IBRD International Bank for Reconstruction

Medjunarodne finansijske organizacije Medjunarodna banka za obnovu i razvoj. IBRD International Bank for Reconstruction and Development (Svetska banka) � Osnovana je 1944. godine na Bretonvudskom sastanku � Osnovni cilj IBRD je da obezbedi finansiranje projekta koji su znacajni za nacionalnu privredu, a za koje nije zainteresovan privatni kapital, jer misu neposredno profitonosni a potrebna su velika ulaganja.

Medjunarodne finansijske organizacije IBRD � Banka ne konkurise privatnim kapitalom vec stvara povoljne uslove

Medjunarodne finansijske organizacije IBRD � Banka ne konkurise privatnim kapitalom vec stvara povoljne uslove za njegov plasman � Danas ima 182 zemlje clanice �Sredstva poticu iz 4 osnovna izvora: -uplacenog dela kvota zemalja clanica -zaduzivanja na medjunarodnom finansijskom trzistu, povracaja ranije datih kredita.

Medjunarodne finansijske organizacije Medjunarodno udrzenje za razvoj- IDA International Development Association � Osnovana je

Medjunarodne finansijske organizacije Medjunarodno udrzenje za razvoj- IDA International Development Association � Osnovana je 1960. godine kao afilijacija IBRD za najnerazvijenije zemlje � Odobravanje kredita je na rok od 40 godina bez naplacivanja kamate � Clanice IDA mogu biti zemlje koje su clanice IBRD-a

Medjunarodne finansijske organizacije Medjunarodno udruzenje za razvoj � Sredstva za svoju aktivnost obezbedjuju iz:

Medjunarodne finansijske organizacije Medjunarodno udruzenje za razvoj � Sredstva za svoju aktivnost obezbedjuju iz: -uplacenih kvota zemalja clanica -doprinosa na osnovu povremenih “popunjavanja” -poklona -transfera dela profita koji ostvaruje IBRD -otplata po ranije datim kreditima

Medjunarodne finansijske organizacije Medjunarodna finansijska korporacija-IFC International finance corporation � Osnovana 1956. godine kao

Medjunarodne finansijske organizacije Medjunarodna finansijska korporacija-IFC International finance corporation � Osnovana 1956. godine kao afilijacija IBRD � Cilj je da unapredi ekonomski razvoj zemalja � Osnovna delatnost je da investira u privatne firme, mobilise za njih dopunsko finansiranje I daje im savete o zancajnim pitanjima razvoja privatnohg sektora koja se odnosi na trziste kapitala, strana direktna ulaganja, privatizaciju I sl.

Medjunarodne finansijske organizacije IFC � Kredit koji odobrava privatnim prduzecima su bez garancije drzava,

Medjunarodne finansijske organizacije IFC � Kredit koji odobrava privatnim prduzecima su bez garancije drzava, sa rokom otplate do 15 godina � Uslov za clanstvo u IFC je clanstvo u IBRD � Ima 175 zemalja clanica � Svoj kapital prikuplja donacijama IBRD, ulozima zemalja claniza I zaduzivanjem na trzistu kapitala

Medjunarodne finansijske organizacije Multilateralna agencijaza garantovanje investicija-MIGA � Filijala IBRD osnovana je 1988. godine

Medjunarodne finansijske organizacije Multilateralna agencijaza garantovanje investicija-MIGA � Filijala IBRD osnovana je 1988. godine � Daje garancije za eliminisanje ili ublazavanja posledica koje se ne vezuju za redovnu p[oslovnu aktivnost � Izvori finansiranja su samostalni a leze u prikupljanju prihoda od premija za kredite

Medjunarodne finansijske organizacije Evropska investiciona banka- EIB The European Investment Bank � Finansijska organizacija

Medjunarodne finansijske organizacije Evropska investiciona banka- EIB The European Investment Bank � Finansijska organizacija osnovana 1958. godina u Briselu radi davanja doprinosa integraciji, balansiranom razvoju I ekonomskoj I socijalnoj saradnji, kao I resavanja problema finansiranja zajednickog trzista zemalja EZ � Kredit se odobrava zemljama neclanicama � Korisnici su oko 90% zemlje evropskog regiona

Medjunarodne finansijske organizacije Evropska banka za obnovu I razvoj-EBRD European Bank for Reconstruction and

Medjunarodne finansijske organizacije Evropska banka za obnovu I razvoj-EBRD European Bank for Reconstruction and Development � Osnovana u Londonu 1991. godine � Cilj osnivanje je da se u zemljama Centrale I Istocne Evorpe podstakne prelazak na otvorenu trzisnu privredu, liberalizacija trzisnih odnosa, pomogne ukljucivanje u mdjunarodnu ekonomiju uz pomoc posebno jacanje demokratskih institucija � Kredti se odobravaju malim I srednjim preduzecima za podrsku pre svega u procesu privatizacije.

Hvala na paznji!

Hvala na paznji!