Tytu Projektu Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szk oraz

  • Slides: 24
Download presentation
Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 2 ) Anna Galant Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym – Dyrektor Ana Liberska Do Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym uczęszcza 74 uczniów, szkole podporządkowany jest oddział przedszkolny. Do obwodu szkoły należą miejscowości: Janków Zaleśny, Sulisław. Szkoła, będąca placówką publiczną prowadzoną przez Gminę i Miasto Raszków ma dobre warunki lokalowe. Mieści się w jednym budynku i posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne. Do dyspozycji uczniów są: stołówka, biblioteka. Szkoła dysponuje pracownią komputerową, w salach są projektory multimedialne , komputery do dyspozycji nauczyciela. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 8 + Dyrektor Szkoły Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16. 09. 2013 31. 08. 2014 „Ocenianie kształtujące” Cele szczegółowe: ˗ ˗ nabycie przez nauczycieli/nauczycielki wiedzy na temat metod oceniana kształtującego; poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów; przygotowanie Szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub wybranych jego elementów; opracowanie i wdrożenie modelu pozwalającego na trwałe stosowanie metod oceniania kształtującego na wszystkich lub wybranych poziomach nauczania; na wszystkich lub wybranych przedmiotach – do końca czerwca 2014 r. ; „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet” 01. 09. 2014 r. 30. 06. 2015 r. Cele szczegółowe: - zwiększenie efektywnego korzystania z TIK w ramach nieinformatycznych zajęć dydaktycznych ; - wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu TIK pomocne w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych; - wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego; -wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy na platformach edukacyjnych; do końca maja 2015 r. ; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane materiały: 16. 09. 2013 31. 08. 2014 1. Katalog metod ewaluacji lekcji. 2. Scenariusze wybranych lekcji zaplanowanych według zasad oceniania kształtującego. 01. 09. 2014 r. 30. 06. 2015 r. 1. Katalog przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych; 2. 2. Dwa scenariusze wybranych lekcji z zastosowaniem technik informacyjno komunikacyjnych. 3. Prezentacja multimedialna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 2 ) Anna Galant Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Sośniach – Dyrektor Halina Czemiel Szkoła, będąca placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Sośnie ma bardzo dobre warunki lokalowe. Mieści się w nowoczesnym budynku i posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne. Do dyspozycji uczniów są stołówka, biblioteka oraz nowoczesna hala sportowa. Szkoła jest prężnie działającą placówką oświatową, czego odzwierciedleniem są tytuły np. „Szkoły z klasą”. Nauczycielki i nauczyciele pod kierunkiem Dyrektora Szkoły, organizując środowisko uczenia się swoich wychowanków, kładą szczególny nacisk na profilaktykę , na edukację ekologiczną i zdrowotną. Szkoła ma przygotowaną dla uczniów bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 11 osób + Dyrektor Szkoły Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16. 09. 2013 „Ocenianie kształtujące” 31. 08. 2014 Cele szczegółowe: ˗ ˗ nabycie przez nauczycieli/nauczycielki wiedzy na temat metod oceniana kształtującego; poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów; przygotowanie Szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub wybranych jego elementów; opracowanie i wdrożenie modelu pozwalającego na trwałe stosowanie metod oceniania kształtującego na wszystkich lub wybranych poziomach nauczania i na wszystkich lub wybranych przedmiotach ; do końca czerwca 2014 r. „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” 01. 09. 2014 r. 30. 06. 2015 r. Cele szczegółowe: 1. Poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania-; 2. 2. Zwiększanie kompetencji nauczycieli w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania oraz technik szybkiego czytania, notowania; 3. Sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój; do końca maja 2015 r. ; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane materiały: 16. 09. 2013 31. 08. 2014 1. Katalog metod ewaluacji lekcji. 2. Scenariusze wybranych lekcji zaplanowanych według zasad oceniania kształtującego. 01. 09. 2014 r. 30. 06. 2015 r. 1. Dwie lekcje wychowawcze o tematyce związanej z nowoczesnymi technikami uczenia się – wpisy w dzienniku. 2. Katalog – skrypt sposobów motywowania uczniów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 2 ) Anna Galant Gimnazjum w Sośniach – Dyrektor Halina Czemiel W Gimnazjum w Sośniach funkcjonuje 7 oddziałów, do których uczęszcza 176 uczniów. Szkoła, będąca placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Sośnie ma bardzo dobre warunki lokalowe. Mieści się w nowoczesnym budynku i posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne. Do dyspozycji uczniów są stołówka, biblioteka oraz nowoczesna hala sportowa. Szkoła jest prężnie działającą placówką oświatową. Nauczycielki i nauczyciele pod kierunkiem Dyrektora Szkoły, organizując środowisko uczenia się swoich wychowanków, kładą szczególny nacisk na profilaktykę i bezpieczeństwo. Szkoła ma przygotowaną dla uczniów urozmaiconą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 14 osób + Wicedyrektor Szkoły Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16. 09. 2013 31. 08. 2014 „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? ” Cele szczegółowe: - zwiększanie kompetencji nauczycielek/ nauczycieli w obszarze kształtowania określonych postaw uczniowskich; - uczestnictwo w prowadzonych w szkoleniach z zakresu kształtowania postaw uczniowskich; - podniesienie i rozwinięcie przez nauczycielki /nauczycieli kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej; - podniesienie i rozwinięcie przez nauczycieli kompetencji w zakresie praw i obowiązków uczniów i rodziców wobec szkoły; - stosowanie w praktyce nabytych umiejętności; -refleksja społeczności szkolnej nad koncepcją pracy szkoły –sylwetką absolwenta; do końca czerwca 2014 r. ; 01. 09. 2014 r. „Nauczyciel 45+” 30. 06. 2015 r. Cele szczegółowe: - wykorzystanie edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego oraz programów do tworzenia prezentacji multimedialnych; - wykorzystanie zasobów Internetu oraz programów komputerowych do obróbki plików audio-video oraz urządzeń multimedialnych; - wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego; - coaching w pracy nauczyciela; -budowanie programów rozwoju osobistego dotyczących siły i odporności psychicznej, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem; - ćwiczenie umiejętności związanych z pracą głosem, prawidłowa emisja głosu; - nabycie pełnej świadomości w zakresie uprawnień zawodowych , emerytalnych wynikające z prawa; do końca maja 2015 r. ; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane materiały: 16. 09. 2013 01. 09. 2014 r. 31. 08. 2014 1. Katalog form współpracy i integracji rodziców ze szkołą. 2. Opracowanie zasad komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami. 3. Ankieta ewaluacyjna na temat diagnozowania systemu wartości i postaw uczniowskich. 4. Katalog metod pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze. 30. 06. 2015 r. 1. Katalog technik i metod radzenia sobie ze stresem; 2. Wykaz aktów prawnych dotyczących uprawnień nauczycieli w związku z sytuacją zdrowotną. 3. Katalog ciekawych dla nauczycieli/ nauczycielek stron internetowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 2 ) Anna Galant Gimnazjum w Wierzbnie – Dyrektor Grzegorz Szubert Gimnazjum w Wierzbnie to placówka oświatowa , do której uczęszcza 118 uczniów. W Szkole funkcjonuje 6 oddziałów. Gimnazjum Wierzbnie, będące placówką publiczną prowadzoną przez Miasto i Gminę Odolanów ma dobre warunki lokalowe. Mieści się w dość nowoczesnym budynku i posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne. Do dyspozycji uczniów są stołówka, biblioteka oraz czytelnia multimedialna oraz nowo oddana hala sportowa. Szkoła jest prężnie działającą placówką oświatową, a nauczyciele, pod kierunkiem Dyrektora szkoły, organizując warunki do nauki swoich wychowanków kładą szczególny nacisk na edukację i współpracę ze środowiskiem ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziców w szkole. Szkoła ma również dla uczniów bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 17 osób + Dyrektor Szkoły Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16. 09. 2013 31. 08. 2014 „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ” Cele szczegółowe: - nabycie i zweryfikowanie przez nauczycieli wiedzy na temat ewaluacji, form w jakich realizowana jest w edukacji (ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna) oraz jej funkcji w procesie rozwoju szkoły; - wspólna analiza wymagań stawianych szkole przez państwo zawartych w dokumentach MEN w kontekście rozwoju szkoły; -poznanie przez nauczycieli metod, narzędzi i procedur przydatnych w tworzeniu projektu ewaluacyjnego; -- przygotowanie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej ; - ćwiczenie umiejętności przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej ; - stworzenie koncepcji pracy szkoły -; do końca czerwca 2014 01. 09. 2014 r. 30. 06. 2015 r. „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. ” Cele szczegółowe: -poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania; - zwiększanie kompetencji nauczycieli w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania oraz technik szybkiego czytania; -sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój; -nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od sytuacji ucznia i kontekstu -do końca maja 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane materiały: 16. 09. 2013 31. 08. 2014 1. Opracowanie i wdrożenie działań służących rozwojowi i doskonaleniu jakości pracy. 2. Zaplanowania, projektowanie i przeprowadzenie ewaluacji wybranych obszarów działania szkoły. 3. Stworzenie koncepcji pracy szkoły. 01. 09. 2014 r. 30. 06. 2015 r. 1. Scenariusz lekcji o tematyce związanej z nowoczesnymi technikami uczenia się – wpisy w dzienniku. 2. Dwie lekcje wychowawcze o tematyce związanej z nowoczesnymi technikami uczenia się – wpisy w dzienniku. 3. Katalog sposobów motywowania uczniów. 4. Skrypt o stylach uczenia się. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 2 ) Anna Galant Gimnazjum w Zespole Szkół w Wielowsi – Dyrektor Mirosława Kmiecik Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów. Nauczyciele uczą dzieci samodzielności i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji. Biblioteka stopniowo przekształca się w pracownię interdyscyplinarną, by z czasem stać się dobrze funkcjonującym Multimedialnym Centrum Informacji. W tym celu Dyrektorka Gimnazjum w Wielowsi systematycznie wzbogaca księgozbiór zgodnie z profilem szkoły, nauczyciel bibliotekarz modyfikuje warsztat informacyjny poprzez opracowywanie i aktualizowanie informacji na różnych nośnikach. W gimnazjum działa wiele kół zainteresowań, wydawana jest gazetka szkolna. Systematycznie wzbogaca się bazę dydaktyczną. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 15 osób + Dyrektor Szkoły Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16. 09. 2013 31. 08. 2014 „ Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” Cele szczegółowe: -poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania; - zwiększanie kompetencji nauczycieli w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania oraz technik szybkiego czytania; -sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój; -nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od sytuacji ucznia i kontekstu; do końca czerwca 2014 01. 09. 2014 r. „ Nauczyciel 45+” 30. 06. 2015 r. Cele szczegółowe: wykorzystanie edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego oraz programów do tworzenia prezentacji multimedialnych; - wykorzystanie zasobów Internetu oraz programów komputerowych do obróbki plików audio-video oraz urządzeń multimedialnych; - wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego; -coaching w pracy nauczyciela; -- ćwiczenie umiejętności związanych z pracą głosem, prawidłowa emisja głosu; -nabycie pełnej świadomości w zakresie uprawnień zawodowych , emerytalnych wynikające z prawa; do końca maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane materiały: 16. 09. 2013 31. 08. 2014 1. Scenariusz lekcji o tematyce związanej z nowoczesnymi technikami uczenia się – wpisy w dzienniku. 2. Dwie lekcje wychowawcze o tematyce związanej z nowoczesnymi technikami uczenia się – wpisy w dzienniku. 3. Katalog sposobów motywowania uczniów. 4. Skrypt o stylach uczenia się. 01. 09. 2014 r. 30. 06. 2015 r. 1. Katalog technik i metod radzenia sobie ze stresem; 2. Wykaz aktów prawnych dotyczących uprawnień nauczycieli w związku z sytuacją zdrowotną. 3. Katalog ciekawych dla nauczycieli/ nauczycielek stron internetowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 2 ) Anna Galant Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim – Dyrektor Beata Matuszczak Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim jest placówką publiczną prowadzoną przez Powiat Ostrowski. W skład Zespołu Szkół wchodzą: - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 kształcąca w zawodzie: sprzedawca - Technikum Nr 5 kształcące w zawodach: technik ekonomista (14 oddziałów), technik logistyk (4 oddziały), technik handlowiec (1 oddział) - Technikum Uzupełniające dla Dorosłych kształcące w zawodzie technik handlowiec (2 oddziały) Szkoła posiada nowocześnie wyposażone pracownie przeznaczone do prowadzenie zajęć dydaktycznych; spełnia standardy wyposażenia do kształcenia nauczanych zawodów oraz do realizacji części praktycznej egzaminów zawodowych. Zespół Szkół Ekonomicznych skupia w dużej mierze młodzież spoza Ostrowa Wielkopolskiego, pochodzącą z Powiatu Ostrowskiego, ale i również z innych powiatów. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 33 osoby + Dyrektor Szkoły Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16. 09. 2013 31. 08. 2014 „Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej” Cele szczegółowe: nabycie przez nauczycieli i nauczycielki umiejętności obliczania EWD zastosowanie przez nauczycieli i nauczycielki EWD w analizie egzaminu zawodowego zastosowanie przez nauczycieli i nauczycielki EWD w ewaluacji wewnętrznej nabycie przez nauczycieli i nauczycielki umiejętności interpretacji wskaźników w analizie egzaminów maturalnych stosowanych w raportach CKE i OKE. nabycie lub zweryfikowanie nabycie przez nauczycieli i nauczycielki wiedzy na temat koncepcji EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań doskonalących pracę szkoły, ˗do końca czerwca 2014 01. 09. 2014 r. 30. 06. 2015 r. „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet” Cele szczegółowe: - zwiększenie efektywnego korzystania z TIK w ramach nieinformatycznych zajęć dydaktycznych ; - wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu TIK pomocne w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych; - wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego; - wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy na platformach edukacyjnych; – do końca maja 2015 r. ; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane materiały: 16. 09. 2013 31. 08. 2014 1. Opracowanie interpretacji EWD dla szkoły wg. poznanej metodologii – model opracowania raportu z egzaminów zewnętrznych. 2. Prezentacja multimedialna. 01. 09. 2014 r. 30. 06. 2015 r. 1. Katalog przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych; 2. Dwa scenariusze wybranych lekcji z zastosowaniem technik informacyjno komunikacyjnych. 3. Prezentacja multimedialna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 2 ) Anna Galant Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim – Dyrektor Beata Matuszczak W Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2014/2015 prowadzony jest jeden oddział szkoły zawodowej – klasa III. Zasadnicza Szkoła Zawodowa będąca placówką publiczną prowadzoną przez Powiat Ostrowski ma bardzo dobre warunki lokalowe. Zajęcia praktyczne realizowane są w większości u pracodawców. Szkoła posiada pracownie symultaniczne do zajęć praktycznych. Szkoła spełnia standardy wyposażenia do kształcenia nauczanego zawodu i standardy do realizacji części praktycznej egzaminów zawodowych w kształconych zawodach. Nauczyciele, pod kierunkiem dyrektora szkoły, wspierają się w planowaniu, wdrażaniu oraz analizowaniu podejmowanych działań edukacyjnych i wychowawczych, co zwiększa ich skuteczność, przyczynia się do rozwoju uczniów i powoduje wzrost jakości pracy szkoły. Nauczyciele pracują zespołowo, pomagają sobie nawzajem w rozwiązywaniu problemów i analizują efekty swojej pracy. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 8 osób Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16. 09. 2013 31. 08. 2014 „ Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? ” Cele szczegółowe: - zwiększanie kompetencji nauczycielek/ nauczycieli w obszarze kształtowania określonych postaw uczniowskich; - uczestnictwo w prowadzonych w szkoleniach z zakresu kształtowania postaw uczniowskich; - podniesienie i rozwinięcie przez nauczycielki /nauczycieli kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej; - podniesienie i rozwinięcie przez nauczycieli kompetencji w zakresie praw i obowiązków uczniów i rodziców wobec szkoły; - stosowanie w praktyce nabytych umiejętności; -refleksja społeczności szkolnej nad koncepcją pracy szkoły –sylwetką absolwenta; do końca czerwca 2014 r. 01. 09. 2014 r. 30. 06. 2015 r. „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet” Cele szczegółowe: - zwiększenie efektywnego korzystania z TIK w ramach nieinformatycznych zajęć dydaktycznych ; - wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu TIK pomocne w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych; - wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego; -wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy na platformach edukacyjnych; do końca maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane materiały: 16. 09. 2013 31. 08. 2014 01. 09. 2014 r. 30. 06. 2015 r. 1. Katalog form współpracy i integracji rodziców ze szkołą. 1. Katalog przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych; 2. 3 scenariusze wybranych lekcji dotyczące umiejętności planowania rozwoju zawodowego, strategii uczenia się, właściwej komunikacji interpersonalnej. 2. Dwa scenariusze wybranych lekcji z zastosowaniem technik informacyjno komunikacyjnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 2 ) Anna Galant Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim, będące placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski ma bardzo dobre warunki lokalowe. Mieści się w nowoczesnym budynku i jest prężnie działającą placówką oświatową. Szkoła ma przygotowaną dla uczniów bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, organizowane są akcje i imprezy charytatywne. Wychowankowie szkoły osiągają sukcesy w skali powiatu, województwa i kraju. Szkoła może się poszczycić finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych z języka polskiego, historii i matematyki, laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych z języka polskiego i matematyki, laureatami powiatowego konkursu „Mistrz Ortografii”, laureatami ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych konkursów plastycznych oraz laureatami miejskich konkursów z historii, języków obcych, matematyki, języka polskiego i plastyki. Uczniowie szkoły mogą się również poszczycić licznymi osiągnięciami na niwie sportowej, np. w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Młodzieży w Koszykówce Chłopców i Dziewcząt, w półfinałach i finałach piłki koszykowej dziewcząt i chłopców, w lekkoatletyce i siatkówce. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 36 osób + Dyrektor Szkoły Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16. 09. 2013 31. 08. 2014 „ Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki ” Cele szczegółowe: -poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania; - zwiększanie kompetencji nauczycieli w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania oraz technik szybkiego czytania; -sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój; -nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od sytuacji ucznia i kontekstu ; 01. 09. 2014 r. do 30. 06. 2015 końca czerwca r. 2014 „ Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną ? ” Cele szczegółowe: - nabycie i zweryfikowanie przez nauczycieli wiedzy na temat ewaluacji, form w jakich realizowana jest w edukacji (ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna) oraz jej funkcji w procesie rozwoju szkoły; - wspólna analiza wymagań stawianych szkole przez państwo zawartych w dokumentach MEN w kontekście rozwoju szkoły; -poznanie przez nauczycieli metod, narzędzi i procedur przydatnych w tworzeniu projektu ewaluacyjnego; - przygotowanie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej ; - ćwiczenie umiejętności przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej; -stworzenie koncepcji pracy szkoły ; do końca maja 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane materiały: 16. 09. 2013 31. 08. 2014 1. Dwie lekcje wychowawcze o tematyce związanej z nowoczesnymi technikami uczenia się – wpisy w dzienniku. 5. Katalog sposobów motywowania uczniów, nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od sytuacji ucznia kontekst 01. 09. 2014 r. 30. 06. 2015 r. 1. Opracowanie i wdrożenie działań służących rozwojowi i doskonaleniu jakości pracy. 2. Zaplanowanie, projektowanie i przeprowadzenie ewaluacji wybranych obszarów działania szkoły. 3. Stworzenie koncepcji pracy szkoły. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego