Turniej klas 5 Semestr 2 NIECH WYGRA NAJLEPSZY

  • Slides: 28
Download presentation
Turniej klas 5 Semestr 2

Turniej klas 5 Semestr 2

NIECH WYGRA NAJLEPSZY!

NIECH WYGRA NAJLEPSZY!

1. Obrazy przedstwiają ojca i syna, królów Polski. Jak nazywali się ci królowie? a.

1. Obrazy przedstwiają ojca i syna, królów Polski. Jak nazywali się ci królowie? a. Władysław Łokietek i Kaziemierz Wielki b. Władysław Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska c. Władysław Łokietek i Bolesław Chrobry

2. W którym roku i przez kogo została ufundowana Akademia Krakowska, będąca pierwszym uniwersytetem

2. W którym roku i przez kogo została ufundowana Akademia Krakowska, będąca pierwszym uniwersytetem powstałym na ziemiach polskich? a. Kazimierz Wielki w 1364 r. b. Jadwiga Andegaweńska w 1364 r. c. Mieszko Stary w 1165 r. d. Władysław Herman w 1250 r.

3. Kto został następcą Władysława Łokietka? a. Kazimierz Wielki b. Ludwik Węgierski c. Karol

3. Kto został następcą Władysława Łokietka? a. Kazimierz Wielki b. Ludwik Węgierski c. Karol Jerzy

4. Nowy władca chciał rozwiązać konflikty z innymi państwami w sposób pokojowy. W 1335

4. Nowy władca chciał rozwiązać konflikty z innymi państwami w sposób pokojowy. W 1335 roku w Wyszehradzie zawarł ugodę z władcą Czech. Na czym polegała? a. Jan Luksemburski miał zrzec się prawa do tronu Polski w zamian za odszkodowanie (20 tysięcy kop groszy praskich) b. Jan Luksemburski miał zrzec się prawa do tronu Polski w zamian za roczny trybut w wysokości 5 tysięcy kop groszy praskich rocznie c. Jan Luksemburski miał zrzec się prawa do tronu Polski w zamian za obietnicę, że jego syn przejmie władzę w Księstwach Śląskich d. Jan Luksemburski miał zrzec się prawa do tronu Polski i zapłacić Kazimierzowi Wielkiemu odszkodowanie (20 tysięcy kop groszy praskich) w zamian za Księstwa Śląskie

5. Jakie działania podjął Kazimierz Wielki w celu wzmocnienia administracji oraz gospodarki kraju? (Wskaż

5. Jakie działania podjął Kazimierz Wielki w celu wzmocnienia administracji oraz gospodarki kraju? (Wskaż fałszywą odpowiedź) a. Zapewnił Żydom swobodę wyznania i nietykalność osobistą, by chcieli osiedlać się w Polsce b. zaczął sprowadzać do Polski śląskich, niemieckich i zachodnioeuropejskich osadników c. rozbudował system obronny państwa: zamki, miasta z murami obronnymi d. zbudował wiele drewniano-ziemnych grodów obronnych

6. Kazimierz Wielki umarł w 1370 roku. Wskaż odpowiedź, która przekazuje NIEPRAWDZIWĄ informację na

6. Kazimierz Wielki umarł w 1370 roku. Wskaż odpowiedź, która przekazuje NIEPRAWDZIWĄ informację na temat jego panowania. a. b. c. d. prowadził politykę pokojową dzięki niemu Polska stała się krajem wielu wyznań za jego czasów powstała tzw. piechota wybraniecka za jego panowania kwitły kultura, oświata i gospodarka

7. Kto jest autorem obrazu „Uczta u Wierzynka”? a. b. c. d. Jan Matejko

7. Kto jest autorem obrazu „Uczta u Wierzynka”? a. b. c. d. Jan Matejko Wojciech Kossak Józef Chełmoński Jacek Malczewski

8. Przedstwione ilustracje ukazują: a. Kazimierza Wielkiego i Jadwigę Andegaweńską b. Władysława Jagiełłę i

8. Przedstwione ilustracje ukazują: a. Kazimierza Wielkiego i Jadwigę Andegaweńską b. Władysława Jagiełłę i Jadwigę Andegaweńską c. Władysława Łokietka i Katarzynę II

9. Władysław Jagiełło zawarł unię z: a. b. c. d. z Litwą z Polską

9. Władysław Jagiełło zawarł unię z: a. b. c. d. z Litwą z Polską z Rusią z Czechami

10. Wybierz i wpisz właściwe odpowiedzi. a. Ludwik Węgierski to. . . . .

10. Wybierz i wpisz właściwe odpowiedzi. a. Ludwik Węgierski to. . . . . Król Węgier, król Polski, ojciec Jagiełły, ojciec Jadwigi b. Krzyżacy to. . . . Przyjaciele Litwy, wrogowie Polaków i Litwinów, studenci, rycerze zakonni c. Jagiełło to. . . . Wielki Mistrz Krzyżaków, król Polski, wielki książę litewski d. Jadwiga to. . . . Święta, królowa polska, królewna węgierska

11. Kiedy odbyła się bitwa pod Grunwaldem, w której dowodził Władysław II Jagiełło? a.

11. Kiedy odbyła się bitwa pod Grunwaldem, w której dowodził Władysław II Jagiełło? a. b. c. d. 14 lipca 1410 15 sierpnia 1410 15 czerwca 1410

12. Jaka była hierarchia społeczna w średniowieczu? a. 1. król 2. duchowieństwo 3. mieszczanie

12. Jaka była hierarchia społeczna w średniowieczu? a. 1. król 2. duchowieństwo 3. mieszczanie 4. rycerstwo 5. chłopi b. 1, król 2. rycerstwo 3. mieszczanie 4. duchowieństwo 5. chłopi c. 1. król 2. duchowieństwo i rycerstwo 3. mieszczanie 4. chłopi

13. Jaki był język szkolnictwa, administracji i kultury? a. Greka b. Łacina c. język

13. Jaki był język szkolnictwa, administracji i kultury? a. Greka b. Łacina c. język hebrajski

14. Kto reaktywował (odnowił) Akademię Krakowską? a. żona Władysława Jagiełły - królowa Jadwiga b.

14. Kto reaktywował (odnowił) Akademię Krakowską? a. żona Władysława Jagiełły - królowa Jadwiga b. Władysław Jagiełło c. Bolesław III Krzywousty

15. Jaką nazwę nosi dzisiaj Akademia Krakowska? a. Wyższa Szkoła Krakowska b. Uniwersytet Jagielloński

15. Jaką nazwę nosi dzisiaj Akademia Krakowska? a. Wyższa Szkoła Krakowska b. Uniwersytet Jagielloński c. Uniwersytet Krakowski

16. Dzięki ślubowi Jadwigi i Jagiełły a. odzyskano dla Polski Zakarpacie b. Litwini rozgromili

16. Dzięki ślubowi Jadwigi i Jagiełły a. odzyskano dla Polski Zakarpacie b. Litwini rozgromili krzyżaków w bitwie pod Wilnem c. Litwa, jako ostatnie państwo europejskie w ciągu kilku miesięcy przyjęła chrzest, którego przez półtora wieku nie chciała przyjąć z ręki krzyżaków

17. Koronacja Jadwigi na króla Polski miała miejsce w 1384 roku a. w katedrze

17. Koronacja Jadwigi na króla Polski miała miejsce w 1384 roku a. w katedrze gnieźnieńskiej b. na dziedzińcu zamku wawelskiego c. w katedrze wawelskiej

18. W 1410 r. : (wskaż prawidłową odpowiedź) a. połączono siły polsko-litewskie pod Czerwińskiem

18. W 1410 r. : (wskaż prawidłową odpowiedź) a. połączono siły polsko-litewskie pod Czerwińskiem b. odbyła się bitwa pod Grunwaldem c. armia Władysława Jagiełły uderzyła na północ, w kierunku Malborka d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

19. Zakon Krzyżacki powołano: a. do walk z poganami b. do szerzenia języka niemieckiego

19. Zakon Krzyżacki powołano: a. do walk z poganami b. do szerzenia języka niemieckiego c. do przepiywania ksiąg

20. Stolicą państwa Krzyżaków w XV w. był: a. Elbląg b. Malbork c. Gdańsk

20. Stolicą państwa Krzyżaków w XV w. był: a. Elbląg b. Malbork c. Gdańsk

21. Władca, chcąc zdobyć przychylność duchownych lub rycerzy, przekazywał im jakąś część posiadanych ziem.

21. Władca, chcąc zdobyć przychylność duchownych lub rycerzy, przekazywał im jakąś część posiadanych ziem. Jak nazywa się ten, kto dostaje ziemię? a. b. c. d. Senior Wasal Feudał Ziemianin

22. Stan to grupa społeczna mająca określone prawa i przywileje. Jakie stany istniały w

22. Stan to grupa społeczna mająca określone prawa i przywileje. Jakie stany istniały w średniowiecznej Europie? a. rycerstwo, duchowieństwo, chłopi b. szlachta, duchowieństwo, mieszczanie c. rycerstwo, duchowieństwo, mieszczanie, chłopi d. szlachta, duchowieństwo, rzemieślnicy, mieszczanie

23. Jaką warstwę mieszczaństwa reprezentowali rzemieślnicy? a. b. c. d. Patrycjat Pospólstwo Plebs żadną

23. Jaką warstwę mieszczaństwa reprezentowali rzemieślnicy? a. b. c. d. Patrycjat Pospólstwo Plebs żadną z powyższych

24. Jakie były najważniejsze funkcje cechów? (Wskaż fałszywą odpowiedź. ) a. czuwanie nad bezpieczeństwem

24. Jakie były najważniejsze funkcje cechów? (Wskaż fałszywą odpowiedź. ) a. czuwanie nad bezpieczeństwem miasta i jego obrona b. zrzeszanie osób wykonujących podobny zawód c. reprezentowanie plebsu w radzie miejskiej d. szkolenie rzemieślników

25. Jakie reguły były charakterystyczne dla zakonu cystersów? a. skromność, pokuta, poszanowanie braci mniejszych

25. Jakie reguły były charakterystyczne dla zakonu cystersów? a. skromność, pokuta, poszanowanie braci mniejszych b. asceza, ubóstwo, milczenie w czasie pracy c. nieśladowanie Chrystusa i post d. modlitwa i praca

26. Jakie były charakterystyczne elementy budowli gotyckich? (Wskaż fałszywą odpowiedź. ) a. b. c.

26. Jakie były charakterystyczne elementy budowli gotyckich? (Wskaż fałszywą odpowiedź. ) a. b. c. d. witraże w ogromnych oknach strzeliste konstrukcje bardzo grube mury przypory i filary