TUNG H DANH CHA Cng nhau tung h

  • Slides: 96
Download presentation
TUNG HÔ DANH CHÚA

TUNG HÔ DANH CHÚA

Cùng nhau tung hô danh Chúa Giê-hô-va Sid-kê-nu. Vì Ngài là Thượng-Đế Đấng công-bình

Cùng nhau tung hô danh Chúa Giê-hô-va Sid-kê-nu. Vì Ngài là Thượng-Đế Đấng công-bình muôn đời.

Cùng nhau tung hô danh Chúa Giê -hô-va Nis-si Vì Ngài là cờ -

Cùng nhau tung hô danh Chúa Giê -hô-va Nis-si Vì Ngài là cờ - xí của những ai tin nơi Ngài.

Giê-hô-va Sha-lom bình-an cho muôn người. Giê-hô-va Di-rê nguồn cung cấp cho ai khó

Giê-hô-va Sha-lom bình-an cho muôn người. Giê-hô-va Di-rê nguồn cung cấp cho ai khó khăn !

Đồng chúc tán, đồng ngợi khen Giê-hô -va Sha-ma Chúa luôn hiện-diện Giêhô-va Ra-pha

Đồng chúc tán, đồng ngợi khen Giê-hô -va Sha-ma Chúa luôn hiện-diện Giêhô-va Ra-pha Đấng chữa lànhbệnh tật và bao tâm hồn cay đắng.

Giê-hô-va Rho-hi chăn dắt dân Ngài. Lòng được no nê, an vui bên thảm

Giê-hô-va Rho-hi chăn dắt dân Ngài. Lòng được no nê, an vui bên thảm cỏ xanh. Hồn được tưới mát thỏa mãn khát khao trong Ngài. Cùng nhau chúc tán danh Giê-hô-va chí-cao.

Cùng nhau tung hô danh Chúa Giê-hô-va Sid-kê-nu. Vì Ngài là Thượng-Đế Đấng công-bình

Cùng nhau tung hô danh Chúa Giê-hô-va Sid-kê-nu. Vì Ngài là Thượng-Đế Đấng công-bình muôn đời.

Cùng nhau tung hô danh Chúa Giê -hô-va Nis-si Vì Ngài là cờ -

Cùng nhau tung hô danh Chúa Giê -hô-va Nis-si Vì Ngài là cờ - xí của những ai tin nơi Ngài.

Giê-hô-va Sha-lom bình-an cho muôn người. Giê-hô-va Di-rê nguồn cung cấp cho ai khó

Giê-hô-va Sha-lom bình-an cho muôn người. Giê-hô-va Di-rê nguồn cung cấp cho ai khó khăn !

Đồng chúc tán, đồng ngợi khen Giê-hô -va Sha-ma Chúa luôn hiện-diện Giê-hô -va

Đồng chúc tán, đồng ngợi khen Giê-hô -va Sha-ma Chúa luôn hiện-diện Giê-hô -va Ra-pha Đấng chữa lànhbệnh tật và bao tâm hồn cay đắng.

 Giê-hô-va Rho-hi chăn dắt dân Ngài . Lòng được no nê, an vui

Giê-hô-va Rho-hi chăn dắt dân Ngài . Lòng được no nê, an vui bên thảm cỏ xanh.

 Hồn được tưới mát thỏa mãn khát khao trong Ngài. Cùng nhau chúc

Hồn được tưới mát thỏa mãn khát khao trong Ngài. Cùng nhau chúc tán danh Giê-hô-va chí-cao.

Đồng chúc tán, đồng ngợi khen Giê-hô -va Sha-ma Chúa luôn hiện-diện Giêhô-va Ra-pha

Đồng chúc tán, đồng ngợi khen Giê-hô -va Sha-ma Chúa luôn hiện-diện Giêhô-va Ra-pha Đấng chữa lànhbệnh tật và bao tâm hồn cay đắng.

Giê-hô-va Rho-hi chăn dắt dân Ngài. Lòng được no nê, an vui bên thảm

Giê-hô-va Rho-hi chăn dắt dân Ngài. Lòng được no nê, an vui bên thảm cỏ xanh.

Hồn được tưới mát thỏa mãn khát khao trong Ngài. Cùng nhau chúc tán

Hồn được tưới mát thỏa mãn khát khao trong Ngài. Cùng nhau chúc tán danh Giê-hô-va chí-cao. ***

GIỜ CON ĐẾN Lord I come before You now

GIỜ CON ĐẾN Lord I come before You now

Giờ con đến trước ngôi Thiên Chúa, nguyện thờ phượng Đấng con yêu thương.

Giờ con đến trước ngôi Thiên Chúa, nguyện thờ phượng Đấng con yêu thương. Lord I come before You now and worship in Your presence.

Giờ con đến trước ngôi vinh hiển, lòng này nguyện thờ phượng Chúa. Lord

Giờ con đến trước ngôi vinh hiển, lòng này nguyện thờ phượng Chúa. Lord I come before You now and worship at Your throne.

Giê-xu là Vua, Chúa của muôn loài. Giê-xu là người con hằng yêu mến.

Giê-xu là Vua, Chúa của muôn loài. Giê-xu là người con hằng yêu mến. Jesus's my King, Jesus's my Lord. Jesus's the One that I adore.

Chúa của bình an, Chúa của hy vọng. Con tôn thờ Ngài suốt cuộc

Chúa của bình an, Chúa của hy vọng. Con tôn thờ Ngài suốt cuộc đời con. You are my peace. You are my hope, I worship You forever more.

Giờ con đến trước ngôi Thiên Chúa, nguyện thờ phượng Đấng con yêu thương.

Giờ con đến trước ngôi Thiên Chúa, nguyện thờ phượng Đấng con yêu thương. Lord I come before You now and worship in Your presence.

Giờ con đến trước ngôi vinh hiển, lòng này nguyện thờ phượng Chúa. Lord

Giờ con đến trước ngôi vinh hiển, lòng này nguyện thờ phượng Chúa. Lord I come before You now and worship at Your throne.

Giê-xu là Vua, Chúa của muôn loài. Giê-xu là người con hằng yêu mến.

Giê-xu là Vua, Chúa của muôn loài. Giê-xu là người con hằng yêu mến. Jesus's my King, Jesus's my Lord. Jesus's the One that I adore.

Chúa của bình an, Chúa của hy vọng. Con tôn thờ Ngài suốt cuộc

Chúa của bình an, Chúa của hy vọng. Con tôn thờ Ngài suốt cuộc đời con. You are my peace. You are my hope, I worship You forever more.

Giê-xu là Vua, Chúa của muôn loài. Giê-xu là người con hằng yêu mến.

Giê-xu là Vua, Chúa của muôn loài. Giê-xu là người con hằng yêu mến. Jesus's my King, Jesus's my Lord. Jesus's the One that I adore.

Chúa của bình an, Chúa của hy vọng. Con tôn thờ Ngài suốt cuộc

Chúa của bình an, Chúa của hy vọng. Con tôn thờ Ngài suốt cuộc đời con. You are my peace. You are my hope, I worship You forever more.

Giê-xu là Vua, Chúa của muôn loài. Giê-xu là người con hằng yêu mến.

Giê-xu là Vua, Chúa của muôn loài. Giê-xu là người con hằng yêu mến. Jesus's my King, Jesus's my Lord. Jesus's the One that I adore.

Chúa của bình an, Chúa của hy vọng. Con tôn thờ Ngài suốt cuộc

Chúa của bình an, Chúa của hy vọng. Con tôn thờ Ngài suốt cuộc đời con. You are my peace. You are my hope, I worship You forever more. ***

Xin Cha Ban Thêm Dầu (Give me oil)

Xin Cha Ban Thêm Dầu (Give me oil)

Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con. Xin Cha ban tâm

Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con. Xin Cha ban tâm linh bùng cháy luôn. Give me oil in my lamp keep me burning. Give me oil in my lamp I pray.

Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con. Thần Linh Cha chiếu

Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con. Thần Linh Cha chiếu sáng trong con đêm ngày. Give me oil in my lamp keep me burning. Keep me burning till a break of day.

Hát hô-sa-na, hát hô-sa-na, Hát hô-sa-na. Hát cho Ngài là vui đời sáng ngời

Hát hô-sa-na, hát hô-sa-na, Hát hô-sa-na. Hát cho Ngài là vui đời sáng ngời ! Sing ho-sa-na, Sing ho-sa-na to the King of kings.

Hát hô-sa-na, hát hô-sa-na, Hát cho Ngài là Vua muôn vua. Sing ho-sa-na, Sing

Hát hô-sa-na, hát hô-sa-na, Hát cho Ngài là Vua muôn vua. Sing ho-sa-na, Sing ho-sa-na to the King.

Xin Chúa Khiến con nên tay lưới cho Ngài nay. Với ước muốn con

Xin Chúa Khiến con nên tay lưới cho Ngài nay. Với ước muốn con dâng lời khẩn xin. Give me oil in my lamp keep me burning. Give me oil in my lamp I pray.

Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay. Nguyện đưa thân hữu

Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay. Nguyện đưa thân hữu đến ăn năn tin Ngài. Give me oil in my lamp keep me burning. Keep me burning till a break of day.

Hát hô-sa-na, hát hô-sa-na, Hát hô-sa-na. Hát cho Ngài là vui đời sáng ngời

Hát hô-sa-na, hát hô-sa-na, Hát hô-sa-na. Hát cho Ngài là vui đời sáng ngời ! Sing ho-sa-na, Sing ho-sa-na to the King of kings.

Hát hô-sa-na, hát hô-sa-na, Hát cho Ngài là Vua muôn vua. Sing ho-sa-na, Sing

Hát hô-sa-na, hát hô-sa-na, Hát cho Ngài là Vua muôn vua. Sing ho-sa-na, Sing ho-sa-na to the King.

Hát hô-sa-na, hát hô-sa-na, Hát hô-sa-na. Hát cho Ngài là vui đời sáng ngời

Hát hô-sa-na, hát hô-sa-na, Hát hô-sa-na. Hát cho Ngài là vui đời sáng ngời ! Sing ho-sa-na, Sing ho-sa-na to the King of kings.

Hát hô-sa-na, hát hô-sa-na, Hát cho Ngài là Vua muôn vua. Sing ho-sa-na, Sing

Hát hô-sa-na, hát hô-sa-na, Hát cho Ngài là Vua muôn vua. Sing ho-sa-na, Sing ho-sa-na to the King. ***

XIN CHA BẢO VỆ CON

XIN CHA BẢO VỆ CON

Xin Cha bảo vệ con như chính con ngươi của Cha. Xin Cha giấu

Xin Cha bảo vệ con như chính con ngươi của Cha. Xin Cha giấu chính thân con trong bóng cánh Cha.

Bảo vệ con an ninh giữa nơi nguy nan. Xin Chúa Giê-xu gìn giữ

Bảo vệ con an ninh giữa nơi nguy nan. Xin Chúa Giê-xu gìn giữ con như con ngươi Ngài.

Xin Cha bảo vệ con như chính con ngươi của Cha. Xin Cha giấu

Xin Cha bảo vệ con như chính con ngươi của Cha. Xin Cha giấu chính thân con trong bóng cánh Cha.

Bảo vệ con an ninh giữa nơi nguy nan. Xin Chúa Giê-xu gìn giữ

Bảo vệ con an ninh giữa nơi nguy nan. Xin Chúa Giê-xu gìn giữ con như con ngươi Ngài.

Xin Cha bảo vệ con như chính con ngươi của Cha. Xin Cha giấu

Xin Cha bảo vệ con như chính con ngươi của Cha. Xin Cha giấu chính thân con trong bóng cánh Cha.

Bảo vệ con an ninh giữa nơi nguy nan. Xin Chúa Giê-xu gìn giữ

Bảo vệ con an ninh giữa nơi nguy nan. Xin Chúa Giê-xu gìn giữ con như con ngươi Ngài.

VÌ MỌI ĐIỀU NGÀI ĐÃ LÀM Reuben Morgan - Lời Việt: MS David Dong

VÌ MỌI ĐIỀU NGÀI ĐÃ LÀM Reuben Morgan - Lời Việt: MS David Dong

Cứu Chúa con , Đấng cứu ân. Đã cứu vớt con từ chốn tối

Cứu Chúa con , Đấng cứu ân. Đã cứu vớt con từ chốn tối tăm. My Saviour, Redeemer lifted me from the miry clay. .

Oai nghi Ngài đến muôn đời. Tâm linh con thỏa vui từ đây vì

Oai nghi Ngài đến muôn đời. Tâm linh con thỏa vui từ đây vì Ngài đã đến. Almighty, forever, I will never be the same, ’cause You came near…

Nơi trần gian cứu vớt người; Chúa đã đến với ta Giê-xu là Con

Nơi trần gian cứu vớt người; Chúa đã đến với ta Giê-xu là Con Chúa Cha. from the everlasting to the world we live, the Father's only Son.

Ngài đã sống, và chết thế Phục sinh hiển vinh trên dương trần And

Ngài đã sống, và chết thế Phục sinh hiển vinh trên dương trần And You lived, and You died. And You rose again on high. .

Nhờ Cứu Chúa mà thế giới, được sự sống trong yêu thương Ngài. And

Nhờ Cứu Chúa mà thế giới, được sự sống trong yêu thương Ngài. And You've opened the way for the world to live again.

Ha-lê-lu-gia nhờ ơn Cha ban… Hallelujah. For all You've done.

Ha-lê-lu-gia nhờ ơn Cha ban… Hallelujah. For all You've done.

instrumental

instrumental

Cứu Chúa con , Đấng cứu ân. Đã cứu vớt con từ chốn tối

Cứu Chúa con , Đấng cứu ân. Đã cứu vớt con từ chốn tối tăm. My Saviour, Redeemer lifted me from the miry clay. .

Oai nghi Ngài đến muôn đời. Tâm linh con thỏa vui từ đây vì

Oai nghi Ngài đến muôn đời. Tâm linh con thỏa vui từ đây vì Ngài đã đến. Almighty, forever, I will never be the same, ’cause You came near…

Nơi trần gian cứu vớt người; Chúa đã đến với ta Giê-xu là Con

Nơi trần gian cứu vớt người; Chúa đã đến với ta Giê-xu là Con Chúa Cha. from the everlasting to the world we live, the Father's only Son.

Ngài đã sống, và chết thế Phục sinh hiển vinh trên dương trần And

Ngài đã sống, và chết thế Phục sinh hiển vinh trên dương trần And You lived, and You died. And You rose again on high. .

Nhờ Cứu Chúa mà thế giới, được sự sống trong yêu thương Ngài. And

Nhờ Cứu Chúa mà thế giới, được sự sống trong yêu thương Ngài. And You've opened the way for the world to live again.

Ha-lê-lu-gia nhờ ơn Cha ban… Hallelujah. For all You've done.

Ha-lê-lu-gia nhờ ơn Cha ban… Hallelujah. For all You've done.

Ngài đã sống, và chết thế Phục sinh hiển vinh trên dương trần And

Ngài đã sống, và chết thế Phục sinh hiển vinh trên dương trần And You lived, and You died. And You rose again on high. .

Nhờ Cứu Chúa mà thế giới, được sự sống trong yêu thương Ngài. And

Nhờ Cứu Chúa mà thế giới, được sự sống trong yêu thương Ngài. And You've opened the way for the world to live again.

Ha-lê-lu-gia nhờ ơn Cha ban… Hallelujah. For all You've done.

Ha-lê-lu-gia nhờ ơn Cha ban… Hallelujah. For all You've done.

[worship] Ngài đã sống, và chết thế Phục sinh hiển vinh trên dương trần

[worship] Ngài đã sống, và chết thế Phục sinh hiển vinh trên dương trần And You lived, and You died. And You rose again on high.

Nhờ Cứu Chúa mà thế giới, được sự sống trong yêu thương Ngài. And

Nhờ Cứu Chúa mà thế giới, được sự sống trong yêu thương Ngài. And You've opened the way for the world to live again.

Ha-lê-lu-gia nhờ ơn Cha ban (lập lại) Hallelujah. For all You've done. (repeat) ***

Ha-lê-lu-gia nhờ ơn Cha ban (lập lại) Hallelujah. For all You've done. (repeat) ***

KHẮP TRÊN TRỜI TRUYỀN RAO

KHẮP TRÊN TRỜI TRUYỀN RAO

(1) Khắp trên trời truyền rao sự oai nghi của Chúa sống lại. All

(1) Khắp trên trời truyền rao sự oai nghi của Chúa sống lại. All heaven declares the glory of the risen Lord

Chẳng có một ai có thể so sánh với Giê-xu. Who can compare with

Chẳng có một ai có thể so sánh với Giê-xu. Who can compare with the beauty of the Lord

Giê-xu mãi chẳng đổi thay. Ngài ngự trên ngôi đời. Forever He will be

Giê-xu mãi chẳng đổi thay. Ngài ngự trên ngôi đời. Forever He will be the Lamb upon the throne I

Quỳ phục xuống trước mặt Ngài và chúc tôn duy mình Ngài. I gladly

Quỳ phục xuống trước mặt Ngài và chúc tôn duy mình Ngài. I gladly bow the knee and worship Him alone.

2. Con sẽ truyền rao sự oai nghi của Chúa sống lại. I will

2. Con sẽ truyền rao sự oai nghi của Chúa sống lại. I will proclaim the glory of the risen Lord.

Chúa Con chịu chết để đem thuận hòa người với Trời. Who once was

Chúa Con chịu chết để đem thuận hòa người với Trời. Who once was slain to reconcile man to God

Giê-xu mãi chẳng đổi thay. Ngài ngự trên ngôi đời. Forever He will be

Giê-xu mãi chẳng đổi thay. Ngài ngự trên ngôi đời. Forever He will be the Lamb upon the throne I

Quỳ phục xuống trước mặt Ngài và chúc tôn duy mình Ngài. I gladly

Quỳ phục xuống trước mặt Ngài và chúc tôn duy mình Ngài. I gladly bow the knee and worship Him alone.

(1) Khắp trên trời truyền rao sự oai nghi của Chúa sống lại. All

(1) Khắp trên trời truyền rao sự oai nghi của Chúa sống lại. All heaven declares the glory of the risen Lord

Chẳng có một ai có thể so sánh với Giê-xu. Who can compare with

Chẳng có một ai có thể so sánh với Giê-xu. Who can compare with the beauty of the Lord

Giê-xu mãi chẳng đổi thay. Ngài ngự trên ngôi đời. Forever He will be

Giê-xu mãi chẳng đổi thay. Ngài ngự trên ngôi đời. Forever He will be the Lamb upon the throne I

Quỳ phục xuống trước mặt Ngài và chúc tôn duy mình Ngài. I gladly

Quỳ phục xuống trước mặt Ngài và chúc tôn duy mình Ngài. I gladly bow the knee and worship Him alone.

Giê-xu mãi chẳng đổi thay. Ngài ngự trên ngôi đời. Forever He will be

Giê-xu mãi chẳng đổi thay. Ngài ngự trên ngôi đời. Forever He will be the Lamb upon the throne I

Quỳ phục xuống trước mặt Ngài và chúc tôn duy mình Ngài. I gladly

Quỳ phục xuống trước mặt Ngài và chúc tôn duy mình Ngài. I gladly bow the knee and worship Him alone. ***

GẦN BÊN CHÚA CÀNG HƠN Kelly Carpenter Lời Việt: Nhóm Thiên n

GẦN BÊN CHÚA CÀNG HƠN Kelly Carpenter Lời Việt: Nhóm Thiên n

Gần bên Chúa càng hơn, nguyện theo Chúa không rời. Draw me close to

Gần bên Chúa càng hơn, nguyện theo Chúa không rời. Draw me close to you. Never let me go.

Lòng con tôn kính nguyện tôn thờ Ngài để lắng nghe Cha gọi con

Lòng con tôn kính nguyện tôn thờ Ngài để lắng nghe Cha gọi con là bạn. I lay it all down again. To hear you say that I'm your friend

Niềm khao khát lòng con là Cha Thánh, duy Ngài. Nào ai chăn dắt

Niềm khao khát lòng con là Cha Thánh, duy Ngài. Nào ai chăn dắt đời con ngoài Ngài, You are my desire. No one else will do 'Cause nothing else can take your place.

ấm áp mãi trong vòng tay Giê – xu. Dạy con biết tìm Ngài,

ấm áp mãi trong vòng tay Giê – xu. Dạy con biết tìm Ngài, dắt con về bên Cha. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you.

Chúa ơi, lòng con khát khao gần bên Cha hỡi Ngài. You're all I

Chúa ơi, lòng con khát khao gần bên Cha hỡi Ngài. You're all I want. You're all I've ever needed

Chúa ơi, nguyện xin cho con luôn mãi gần Cha. You're all I want.

Chúa ơi, nguyện xin cho con luôn mãi gần Cha. You're all I want. Help me know you are near.

Gần bên Chúa càng hơn, nguyện theo Chúa không rời. Draw me close to

Gần bên Chúa càng hơn, nguyện theo Chúa không rời. Draw me close to you. Never let me go.

Lòng con tôn kính nguyện tôn thờ Ngài để lắng nghe Cha gọi con

Lòng con tôn kính nguyện tôn thờ Ngài để lắng nghe Cha gọi con là bạn. I lay it all down again. To hear you say that I'm your friend

Niềm khao khát lòng con là Cha Thánh, duy Ngài. Nào ai chăn dắt

Niềm khao khát lòng con là Cha Thánh, duy Ngài. Nào ai chăn dắt đời con ngoài Ngài, You are my desire. No one else will do 'Cause nothing else can take your place.

ấm áp mãi trong vòng tay Giê – xu. Dạy con biết tìm Ngài,

ấm áp mãi trong vòng tay Giê – xu. Dạy con biết tìm Ngài, dắt con về bên Cha. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you.

Chúa ơi, lòng con khát khao gần bên Cha hỡi Ngài. You're all I

Chúa ơi, lòng con khát khao gần bên Cha hỡi Ngài. You're all I want. You're all I've ever needed

Chúa ơi, nguyện xin cho con luôn mãi gần Cha. You're all I want.

Chúa ơi, nguyện xin cho con luôn mãi gần Cha. You're all I want. Help me know you are near.

Chúa ơi, lòng con khát khao gần bên Cha hỡi Ngài. You're all I

Chúa ơi, lòng con khát khao gần bên Cha hỡi Ngài. You're all I want. You're all I've ever needed

Chúa ơi, nguyện xin cho con luôn mãi gần Cha. You're all I want.

Chúa ơi, nguyện xin cho con luôn mãi gần Cha. You're all I want. Help me know you are near. ***