Trong NHIET LIET CHAO MNG BAN GIAM KHAO

  • Slides: 16
Download presentation
Troïng NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG BAN GIAÙM KHAÛO, CAÙC THAÀY CO GIAÙO VEÀ DÖÏ

Troïng NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG BAN GIAÙM KHAÛO, CAÙC THAÀY CO GIAÙO VEÀ DÖÏ GIÔØ TOAÙN LỚP 5 A 4 Chaêm Thaày Chæ Meán Hoïc Baïn Haønh

Ôn bài cũ 1. Đặt tính rồi tính 216, 72 : 4, 2 216,

Ôn bài cũ 1. Đặt tính rồi tính 216, 72 : 4, 2 216, 7, 2 4, 2 06 7 51, 6 252 00 2. Tính (51, 24 – 8, 2) : 26, 9 = = 43, 04 1, 6 : 26, 9

BÀI MỚI

BÀI MỚI

10 m Ví dụ 1: Diện tích một vườn hoa laø 100 m 2,

10 m Ví dụ 1: Diện tích một vườn hoa laø 100 m 2, trong đoù coù 25 m 2 trồng hoa hồng. Tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng vaø diện tích vườn hoa. 25 m 2

THAÛO LUAÄN NHOÙM 2 VIEÁT RA BAÛNG NHãM Ví dụ 1: Diện tích một

THAÛO LUAÄN NHOÙM 2 VIEÁT RA BAÛNG NHãM Ví dụ 1: Diện tích một vườn hoa laø 100 m 2, trong đoù coù 25 m 2 trồng hoa hồng. Tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng vaø diện tích vườn hoa. Tỉ số của diện tích trồng hoa hồng vaø diện tích vườn hoa bằng bao nhieâu? Ta coù: Tỉ số diện tích trồng hoa hồng 10 m vaø diện tích vườn hoa laø: 25 : 100 25 m 2 25 25 hay Ta viết: = 25% 100 25 25 : 100 = 100 Đọc laø : hai mươi lăm phần trăm Vậy, tỉ số phần trăm của diện tích trồng hoa hồng vaø diện tích vườn hoa laø 25%, hay diện tích trồng hoa hồng chiếm 25% diện tích cả vườn hoa.

Ví dụ 2: Một trường coù 400 học sinh, trong đoù coù 80 học

Ví dụ 2: Một trường coù 400 học sinh, trong đoù coù 80 học sinh giỏi. Tìm tỉ số của số học sinh giỏi vaø số học sinh toaøn trường. + Vieát tæ soá cuûa soá hoïc sinh gioûi vaø soá hoïc sinh toaøn tröôøng. + Ñoåi thaønh phaân soá thaäp phaân coù maãu soá laø 100. + Vieát thaønh tæ soá phaàn traêm. + Vieát tieáp vaøo choã chaám: Soá HS gioûi chieám …% soá HS toaøn tröôøng ? THAÛO LUAÄN NHOÙM ÑO I

Ví dụ 2: Một trường coù 400 học sinh, trong đoù coù 80 học

Ví dụ 2: Một trường coù 400 học sinh, trong đoù coù 80 học sinh giỏi. Tìm tỉ số của số học sinh giỏi vaø số học sinh toaøn trường. -Tæ soá cuûa soá hoïc sinh gioûi vaø soá hoïc sinh toaøn tröôøng laø: -Tæ 80 80 : 400 hay 400 -Ñoåi thaønh phaân soá thaäp phaân coù maãu soá laø 100. 80 20 80 : 400 = = 400 100 20= 20% -Vieát thaønh tæ soá phaàn traêm. 100 -Soá hoïc sinh gioûi chieám 20% soá hoïc sinh toaøn tröôøng.

- Tỉ số phần trăm (20%) cho ta biết điều gì? Tỉ số phần

- Tỉ số phần trăm (20%) cho ta biết điều gì? Tỉ số phần trăm 20% cho ta biết cứ 100 học sinh trong trường thì coù 20 học sinh giỏi. 20 HS 100 HS

Thöïc haønh Baøi 1. Viết (theo mẫu): SGK 74 Mẫu: 75 = 25% 300

Thöïc haønh Baøi 1. Viết (theo mẫu): SGK 74 Mẫu: 75 = 25% 300 100 75 25 B 1: Rút gọn phân số thành 300 100 25 B 2 : Viết = 25% 100

Thöïc haønh Bài 1: Viết (theo mẫu) Mẫu: 75 = 25% 300 100 60

Thöïc haønh Bài 1: Viết (theo mẫu) Mẫu: 75 = 25% 300 100 60 15 = 15% = 400 100 60 12 = 12% = 500 100 96 32 = 32% = 300 100

Thöïc haønh Baøi 1: Viết (theo mẫu) Laøm baøi caù nhaân vaøo vôû Baøi

Thöïc haønh Baøi 1: Viết (theo mẫu) Laøm baøi caù nhaân vaøo vôû Baøi 2: Kiểm tra sản phẩm của một nhaø maùy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì coù 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhieâu phần trăm tổng số sản phẩm của nhaø maùy?

Thöïc haønh Baøi giải Soá saûn phaåm ñaït chuaån chieám soá phaàn traêm toång

Thöïc haønh Baøi giải Soá saûn phaåm ñaït chuaån chieám soá phaàn traêm toång soá saûn phaåm cuûa nhaø maùy laø: 95 95 : 100 = = 95% 100 Ñaùp số: 95%

Thöïc haønh Baøi 3. Khoanh vaøo chữ caùi đặt trước caâu trả lời đuùng:

Thöïc haønh Baøi 3. Khoanh vaøo chữ caùi đặt trước caâu trả lời đuùng: Moät vöôøn caây coù 1000 caây, trong ñoù coù 540 caây laáy goã vaø coøn laïi laø caây aên quaû. a) Soá caây laáy goã chieám bao nhieâu phaàn traêm soá caây trong vöôøn? C. C. 54 % B. 45 % A. 540 % b) Tæ soá phaàn traêm cuûa soá caây aên quaû vaø soá caây trong vöôøn laø bao nhieâu? A. 50 % B. B. 46 % C. 460 %

Cuûng coá - Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta laøm

Cuûng coá - Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta laøm như thế naøo? - Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta laøm như sau: + Viết tỉ số của hai số dưới dạng phaân số. + Đổi thaønh phaân số thập phaân (coù mẫu số laø 100) rồi viết thaønh tỉ số phần trăm.

 Đúng (chọn Đ) ; Sai (chọn S) S Đ Đ Đ 12 12

Đúng (chọn Đ) ; Sai (chọn S) S Đ Đ Đ 12 12 : 100 = = 12% 100 12 12 : 200 = 12% 6 12 12 : 200 = 100 = 6% 24 12 12 : 50 = = = 24% 100 50

Chào tạm biệt !

Chào tạm biệt !