TRNG TRUNG HC PH THNG C TH TIN

  • Slides: 11
Download presentation
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỨC THỌ TIN HỌC 11 Ñaëng Höõu Hoaøng

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỨC THỌ TIN HỌC 11 Ñaëng Höõu Hoaøng

KIỂM TRA BÀI CŨ Giả sử có chương trình như sau: var a, b

KIỂM TRA BÀI CŨ Giả sử có chương trình như sau: var a, b T, S: Integer; Begin write(‘nhap gia tri cua a, b=’); Readln(a b); T=a*b; S: =a+b; Write(‘Tich T=’, T, ’ va ‘, ’Tong s=‘, s); End 1. Kiểm tra lỗi cú pháp của chương trình trên. Sữa lỗi(nếu có). 2. Giả sử a, b nhận các giá trị là 4, 5 thì kết quả in ra trên màn hình là: a. Tich T=20 va Tong S=9 b. Tich T=’, T, ’ va ‘, ’Tong s=‘, s

Chủ đề 1: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN Tiết 8: SOẠN THẢO, DỊCH, THỰC HIỆN

Chủ đề 1: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN Tiết 8: SOẠN THẢO, DỊCH, THỰC HIỆN VÀ HIỆU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH Giáo viên: Trần Thị Nguyệt Hoa

I. GIỚI THIỆU MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH. Để sử dụng Turbo pascal, trên máy

I. GIỚI THIỆU MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH. Để sử dụng Turbo pascal, trên máy tính phải có các file chương trình cần thiết: Turbo. exe: file chạy chương trình Turbo. tpl: file thư viện Turbo. tph: file hướng dẫn Graph. tpu: Chứa các hàm về đồ họa Egavga. bgi: Chứa các điều khiển tương ứng với màn hình.

II. LÀM VIỆC VỚI CHƯƠNG TRÌNH TURBO PASCAL. 1. Khởi động. 2. Giới thiệu

II. LÀM VIỆC VỚI CHƯƠNG TRÌNH TURBO PASCAL. 1. Khởi động. 2. Giới thiệu màn hình làm việc của Turbo Pascal Vùng soạn thảo

2. Giới thiệu màn hình làm việc của Turbo Pascal Dòng menu Tên File

2. Giới thiệu màn hình làm việc của Turbo Pascal Dòng menu Tên File chương trình Con trỏ soạn thảo Vùng soạn thảo Dòng Cột Dòng hướng dẫn các phím chức năng

3. Cách thực hiện các thao tác bằng phím tắt Nhóm 1, 3: Với

3. Cách thực hiện các thao tác bằng phím tắt Nhóm 1, 3: Với các phím hoặc tổ hợp phím sau đây, hãy cho biết chức năng tương ứng của nó? Phím, tổ hợp phím 1. F 2 2. Alt + F 9 3. Ctrl + F 9 4. Alt + F 3 5. Alt + X 6. F 3 Chức năng

Nhóm 2, 4: Ghép các phím hoặc tổ hợp phím sau đây với một

Nhóm 2, 4: Ghép các phím hoặc tổ hợp phím sau đây với một chức năng tương ứng của nó? Phím, tổ hợp phím 1. F 2 2. Alt + F 9 3. Ctrl + F 9 4. Alt + X 5. Alt + F 3 6. F 3 1. b 2. c Chức năng a. Thoát khỏi phần mềm Turbo Pascal b. Lưu chương trình vào đĩa c. Biên dịch chương trình d. Đóng cửa sổ chương trình e. Chạy chương trình f. Mở tệp chương trình 3. e 4. a 5. d 6. f

4. Ví dụ chương trình đơn giản Ví dụ 1: Quan sát cú pháp

4. Ví dụ chương trình đơn giản Ví dụ 1: Quan sát cú pháp trong chương trình sau. Hãy cho biết những lỗi của chương trình? Và hãy sửa những lỗi đó?

4. Ví dụ chương trình đơn giản Ví dụ 2: Viết chương trình tính

4. Ví dụ chương trình đơn giản Ví dụ 2: Viết chương trình tính chu vi (cv) và diện tích (s) của hình chữ nhật với chiều dài (a), chiều rộng (b) được nhập từ bàn phím.

DẶN DÒ 1. Thực hiện bài tập chương 2 _ trang 9, 10, 11,

DẶN DÒ 1. Thực hiện bài tập chương 2 _ trang 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17_Sách bài tập 2. Xem trước “Bài tập và thực hành 1” _Trang 34 _ Sách giáo khoa. 3. Xem nội dung phụ lục B _ “Môi trường Turbo Pascal” _ Trang 122 _ Sách giáo khoa. 4. Xem nội dung phụ lục B _ “ Một số thông báo lỗi” _ Trang 136 _ Sách giáo khoa.