TRNG TIU HC VN KHNH 2 Gio vin

  • Slides: 12
Download presentation
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN KHÁNH 2 Giáo viên : Phan Thị Phương Trang Chaøo

TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN KHÁNH 2 Giáo viên : Phan Thị Phương Trang Chaøo möøng các thaày coâ veà döï giôø A m Nhaïc

BAØI CUÕ Duøng theû ABC choïn ñaùp aùn ñuùng 1/ Baøi haùt: Chuùc möøng

BAØI CUÕ Duøng theû ABC choïn ñaùp aùn ñuùng 1/ Baøi haùt: Chuùc möøng a. Nhaïc Nga – Lôøi Vieät: Hoaøng Vaân b. Nhaïc Anh – Lôøi Vieät: Hoaøng Laân c. Nhaïc Nga – Lôøi Vieät: Hoaøng Laân

BAØI CUÕ Duøng theû ABC choïn ñaùp aùn ñuùng 2/ Baøi haùt Chuùc möøng

BAØI CUÕ Duøng theû ABC choïn ñaùp aùn ñuùng 2/ Baøi haùt Chuùc möøng ñöôïc vieát ôû nhòp: a. 2 4 b. 3 4 c. 4 4

BAØICUÕ Duøng theû ABC choïn ñaùp aùn ñuùng 3/ Hình thöùc trình baøy baøi

BAØICUÕ Duøng theû ABC choïn ñaùp aùn ñuùng 3/ Hình thöùc trình baøy baøi haùt naøy ñöôïc goïi laø a. Nhoùm nam nữ b. Ñoàng ca c. Toáp ca

Thöù ba, ngaøy 15 thaùng 01 naêm 2019 A m nhaïc -O n taäp

Thöù ba, ngaøy 15 thaùng 01 naêm 2019 A m nhaïc -O n taäp baøi haùt: Chuùc möøng - Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 5 Hát đồng thanh Hát đối đáp Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca Hát kết hợp vận động phụ họa

HOA BEÙ NGOAN Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vaên Yeán 2 4 Hoa naøo meï

HOA BEÙ NGOAN Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vaên Yeán 2 4 Hoa naøo meï yeâu nhaát Hoa naøo thôm ngaùt höông Hoa naøo töôi thaém nhaát Ñoù laø hoa beù ngoan Neâu teân caùc hình noát trong baøi TÑN? -Moùc ñôn, ñen, traéng Neâu tieát taáu cô baûn cuûa baøi TÑN

Luyeän taäp tieát taáu: 2 4 x Đen đen x đen - xđen trắng

Luyeän taäp tieát taáu: 2 4 x Đen đen x đen - xđen trắng

HOA BEÙ NGOAN Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vaên Yeán 2 4 - Ñoïc teân

HOA BEÙ NGOAN Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vaên Yeán 2 4 - Ñoïc teân noát baøi TÑN - Đoïc teân noát ñuùng tieát taáu vöøa hoïc - Neâu thöù töï caùc noát töø thaáp ñeán cao trong baøi taäp ñoïc nhaïc

Luyeän taäp cao ñoä: Đồ Rê Mi Son La

Luyeän taäp cao ñoä: Đồ Rê Mi Son La

HOA BEÙ NGOAN Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vaên Yeán 2 4

HOA BEÙ NGOAN Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vaên Yeán 2 4

HOA BEÙ NGOAN Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vaên Yeán 2 4 Hoa naøo meï

HOA BEÙ NGOAN Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vaên Yeán 2 4 Hoa naøo meï yeâu nhaát Hoa naøo thôm ngaùt höông Hoa naøo töôi thaém nhaát Ñoù laø hoa beù ngoan

CHUÙC CAÙC EM HOÏC TAÄP TOÁT

CHUÙC CAÙC EM HOÏC TAÄP TOÁT