TRNG TIU HC TH VIT HNG Tit 12

  • Slides: 21
Download presentation
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG Tiết 12: Học hát : ƯỚC MƠ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG Tiết 12: Học hát : ƯỚC MƠ Giaùo vieân:

 m nhạc HỌC BÀI HÁT: ƯỚC MƠ Nhạc: Trung Quốc Lời việt: An

m nhạc HỌC BÀI HÁT: ƯỚC MƠ Nhạc: Trung Quốc Lời việt: An Hòa

Trung quèc

Trung quèc

Chùa Huyền. Chùa nằm cheo leo trên vách đá, được xây Tử Cấm Thành

Chùa Huyền. Chùa nằm cheo leo trên vách đá, được xây Tử Cấm Thành nằm giữa thủ đô Bắc Kinh. Đây là hoàng cung của chế dựng cách đây 1. 500 năm với kiến trúc đặc sắc, kết hợp cả độ phong kiến trung Quốc suốt 500 năm, kể từ triều đại nhà Minh. đạo Phật, đạo Lão và đạo Khổng.

Đọc lời ca bài hát: Ước mơ Thiết tha, trìu mến Nhạc Trung Quốc

Đọc lời ca bài hát: Ước mơ Thiết tha, trìu mến Nhạc Trung Quốc Lời Việt: An Hòa Giã vên c¸nh hoa bay d íi trêi. §µn b ím xinh d¹o ch¬i. Trªn cµnh c©y chim ca lÝu lo. Nh h¸t lªn bao lêi mong chê. m¬ kh¾p n¬i b×nh yªn. Em khao kh¸t íc Cuéc sèng t ¬i ®Ñp thªm. Cho ®µn em tung t¨ng móa ca, trong n¾ng xu©n t « ®Ñp mu «n nhµ.

câu 1 Gió vờn cánh hoa bay dưới trời. Đàn bướm xinh dạo chơi

câu 1 Gió vờn cánh hoa bay dưới trời. Đàn bướm xinh dạo chơi

Câu 2 Trên cành cây chim ca líu lo. Như hát lên bao lời

Câu 2 Trên cành cây chim ca líu lo. Như hát lên bao lời mong chờ.

 Câu 3 Em Cuộc khao sống khát ước tươi mơ khắp nơi đẹp

Câu 3 Em Cuộc khao sống khát ước tươi mơ khắp nơi đẹp bình thêm yên.

 Câu 4 Cho đàn em Trong nắng xuân tung tô đẹp tăng múa

Câu 4 Cho đàn em Trong nắng xuân tung tô đẹp tăng múa muôn ca. nhà.

Ước mơ Thiết tha, trìu mến Nhạc Trung Quốc Lời Việt: An Hòa Giã

Ước mơ Thiết tha, trìu mến Nhạc Trung Quốc Lời Việt: An Hòa Giã vên c¸nh hoa bay d íi trêi. §µn b ím xinh d¹o ch¬i. Trªn cµnh c©y chim ca lÝu lo. Nh h¸t lªn bao lêi mong chê. m¬ kh¾p n¬i b×nh yªn. Em khao kh¸t íc Cuéc sèng t ¬i ®Ñp thªm. Cho ®µn em tung t¨ng móa ca, trong n¾ng xu©n t « ®Ñp mu «n nhµ.

Hát kết hợp gõ theo nhịp 4/4. Gió vờn cánh hoa bay dưới trời.

Hát kết hợp gõ theo nhịp 4/4. Gió vờn cánh hoa bay dưới trời. x x Đàn bướm xinh dạo chơi. x x

Hát kết hợp gõ theo tiết tấu lời ca Gió vờn cánh hoa bay

Hát kết hợp gõ theo tiết tấu lời ca Gió vờn cánh hoa bay dưới trời. x x x x Đàn bướm xinh dạo chơi. x x x

*Trß ch¬i ©m nh¹c: Thi h¸t *LuËt ch¬i: Líp chia lµm 3 tæ mçi

*Trß ch¬i ©m nh¹c: Thi h¸t *LuËt ch¬i: Líp chia lµm 3 tæ mçi tæ cö ra 2 b¹n lªn h¸t vµ biÓu diÔn theo nh¹c bµi h¸t ¦íc m¬. Tæ nµo h¸t hay, h¸t ®óng nh¹c, biÓu diÔn ®Ñp tæ ®ã dµnh chiÕn th¾ng vµ mang vÒ cho mçi thµnh viªn tæ m×nh ®iÓm A+. Tæ cßn l¹i h¸t ch a ®óng nh¹c sai lêi sÏ thua cuéc vµ bÞ ph¹t.

Ước mơ Thiết tha, trìu mến Nhạc Trung Quốc Lời Việt: An Hòa Giã

Ước mơ Thiết tha, trìu mến Nhạc Trung Quốc Lời Việt: An Hòa Giã vên c¸nh hoa bay d íi trêi. §µn b ím xinh d¹o ch¬i. Trªn cµnh c©y chim ca lÝu lo. Nh h¸t lªn bao lêi mong chê. m¬ kh¾p n¬i b×nh yªn. Em khao kh¸t íc Cuéc sèng t ¬i ®Ñp thªm. Cho ®µn em tung t¨ng móa ca, trong n¾ng xu©n t « ®Ñp mu «n nhµ.

 Củng cố * Bài hát nói về nội dung gì? Gửi cho các

Củng cố * Bài hát nói về nội dung gì? Gửi cho các em thông điệp gì để sống tốt hơn trong cuộc đời này?

Xin chân thành c¶m ơn các thÇy, cô giáo Chúc các thÇy, cô giáo

Xin chân thành c¶m ơn các thÇy, cô giáo Chúc các thÇy, cô giáo m¹nh kháe, h¹nh phúc Chúc các em häc sinh chăm ngoan, häc giái Xin t¹m biÖt! HÑn gÆp l¹i