Trng THCS Ngc Thy Gio vin Nguyn Th

  • Slides: 19
Download presentation
Trường THCS Ngọc Thụy Giáo viên: Nguyễn Thị Tơ Lớp 6 A 2

Trường THCS Ngọc Thụy Giáo viên: Nguyễn Thị Tơ Lớp 6 A 2

KHỞI ĐỘNG

KHỞI ĐỘNG

1. Hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang? 2. Nước Văn Lang thành

1. Hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang? 2. Nước Văn Lang thành lập. 3. Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào?

NHÓM I Hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang

NHÓM I Hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang

Thảo luận nhóm 4 1 2 3 0 5 n n n Thời gian:

Thảo luận nhóm 4 1 2 3 0 5 n n n Thời gian: 3 phút Hình thức: 4 nhóm, trình bày trên bảng phụ. Nội dung: Nhà nước Văn Lang ra đời trong hòan cảnh?

NHÓM II Quá trình thành lập của nhà nước Văn Lang

NHÓM II Quá trình thành lập của nhà nước Văn Lang

Bản đồ nước Văn Lang

Bản đồ nước Văn Lang

NHÓM III Tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang

NHÓM III Tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang

LUYỆN TẬP

LUYỆN TẬP

Luật chơi - Có 6 dãy ô chữ gợi ý. - Mỗi bạn lần

Luật chơi - Có 6 dãy ô chữ gợi ý. - Mỗi bạn lần lượt chọn một ô chữ, thời gian suy nghĩ tối đa là 15 giây. - Nếu trả lời đúng bạn sẽ nhận được một phần quà. Nếu trả lời sai, bạn khác có quyền trả lời. Bạn nào xung phong giải được từ chìa khóa sẽ nhận được phần quà lớn hơn.

H Ù N G V Ư Ơ N G B Ạ C H H

H Ù N G V Ư Ơ N G B Ạ C H H Ạ C T H Á N H G I Ó N G B Ồ C H Í N H L Ạ C T Ư Ớ N G Q U N Đ Ộ I A B C D E F N H Ớ N G U Ồ N 3: Lực Truyền thuyết nào trực đã học lớpvệ6 đất nói nước về việcmà chống Câu 6: lượng thường để ởbảo 15: Người đứng đầu nhà nước Văn Lang ai ? đô ? Câu 2: 4: : Vùng Ai là người đất nào đứng được đầu vua chiềng chạ chọn ? làlàm một bộHùng được gọi gìlà? kinh giặc nước ngoại. Văn xâm. Lang của nhân ? nhà chưadân có làtagì?

Lăng Vua Hùng

Lăng Vua Hùng

NHÓM IV Liên hệ bản thân

NHÓM IV Liên hệ bản thân

Bài hát Dòng máu lạc hồng

Bài hát Dòng máu lạc hồng

Hướng dẫn về nhà • Học bài theo câu hỏi sách giáo khoa •

Hướng dẫn về nhà • Học bài theo câu hỏi sách giáo khoa • Chuẩn bị bài mới: Bài 13: Đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Văn Lang. + Nhóm 1, 2: Tìm hiểu những nét chính về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang. + Nhóm 3, 4: Tìm hiểu những nét chính về đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang.

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c « gi¸o vµ c¸c em!

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c « gi¸o vµ c¸c em!