Trng THCS Ngc Hi A L LP 8

  • Slides: 38
Download presentation
Trường THCS Ngọc Hồi ®ÞA LÝ LíP 8 Giáo viên : Nguyễn Ngọc Quỳnh

Trường THCS Ngọc Hồi ®ÞA LÝ LíP 8 Giáo viên : Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

TiÕt 36 Bµi 31: §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam 1. Tính chất nhiệt

TiÕt 36 Bµi 31: §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam 1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm a. Tính chất nhiệt đới

23023 B 102010§ Vì sao khí hậu nước ta mang N» m hoµn toµn

23023 B 102010§ Vì sao khí hậu nước ta mang N» m hoµn toµn ë tính nöa chất cÇu nhiệt b¾c, trong? vµnh ®ai đới nhiÖt ®íi ( néi chÝ tuyÕn), 109024§ 8034 B

Hàng năm nước ta nhận được một lượng nhiệt như thế nào ? Bình

Hàng năm nước ta nhận được một lượng nhiệt như thế nào ? Bình quân 1 m 2 Số giờ lãnh thổnắng nước ta trongnăm nămnhận là bao hàng nhiêubao ? nhiêu được kilô calo ?

 Quanh n¨m nhËn được một lượng nhiệt lớn + Số kcalo/m 2/năm :

Quanh n¨m nhËn được một lượng nhiệt lớn + Số kcalo/m 2/năm : 1 triệu + Sè giê n¾ng trong năm cao: 1400 3000 giờ

L¹ng S¬n: 23023 B 102010§ L¹ng Hµ Néi: 23, 40 C S¬n Hµ Néi

L¹ng S¬n: 23023 B 102010§ L¹ng Hµ Néi: 23, 40 C S¬n Hµ Néi Qu¶ng TrÞ Hu Õ 109024§ 8034 B Qu¶ng TrÞ: 24, 90 C HuÕ: Qu¶ng Ng·i Hµ Tiªn 210 C TP. HCM 250 C Qu¶ng Ng·i: 25, 90 C TP. Hå ChÝ Minh: 26, 40 C Hµ sè Tiªn: Quan s¸t l ượ liÖu nhiÖt ®é trung 26, 9 b×nh. C ược ®å khÝ hËu vµ b¶ng cña c¸c ®Þa ®iÓm trªn, nhËn xÐt nhiÖt ®é trung b×nh n¨m cña 0

Tr¹m Hµ Néi ®é cao: 5 m VÜ ®é: 21001’B Kinh ®é: 105048Đ HuÕ

Tr¹m Hµ Néi ®é cao: 5 m VÜ ®é: 21001’B Kinh ®é: 105048Đ HuÕ ®é cao: 11 m VÜ ®é: 16024’B Kinh ®é: 107041’ Đ Tp Hå ChÝ Minh ®é cao: 11 m VÜ ®é: 10047’B Kinh ®é: 106040’ Đ Th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TBN NhiÖt ®é (0 c) 16, 4 17, 0 20, 2 23, 7 27, 3 28, 8 28, 9 28, 2 27, 2 24, 6 21, 4 18, 2 23, 4 Lượng mư a (mm) 18, 6 26, 2 43, 8 90, 1 188, 239, 5 9 288, 5 318, 0 265, 4 130, 7 43, 4 23, 4 NhiÖt ®é (0 c) 20, 0 20, 9 23, 1 26, 0 28, 3 29, 4 28, 9 27, 1 25, 1 23, 1 20, 8 L ượng m ưa (mm) 161, 62, 3 6 47, 1 51, 6 82, 1 116, 7 95, 3 104, 0 473, 4 795, 6 580, 6 297, 4 NhiÖt ®é (0 c) 25, 8 26, 7 27, 9 28, 3 27, 5 27, 1 26, 8 26, 7 26, 4 25, 7 L ượng mư a (mm) 13, 8 4, 1 10, 5 50, 4 218, 311, 4 7 293, 7 269, 8 327, 0 266, 7 116, 5 48, 3 25 26, 9 Dùa vµo b¶ng sè liÖu nhiÖt ®é cho biÕt nh÷ng th¸ng nµo cã nhiÖt ®é t¨ng dÇn tõ B¾c vµo Nam vµ gi¶i thÝch v× sao ?

Bảng 31. 1. Nhiệt độ lượng mưa các trạm khí tượng Hà Nội, Huế

Bảng 31. 1. Nhiệt độ lượng mưa các trạm khí tượng Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh Tr¹m Th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TBN 23, 5 Hµ Néi ®é cao: 5 m VÜ ®é: 21001’B Kinh ®é: 105048Đ NhiÖt ®é (0 c) 16, 4 17, 0 20, 2 23, 7 27, 3 28, 8 28, 9 28, 2 27, 2 24, 6 21, 4 18, 2 Lượng mưa (mm) 18, 6 26, 2 43, 8 90, 1 188, 5 239, 9 288, 5 318, 0 265, 4 130, 7 43, 4 23, 4 HuÕ ®é cao: 11 m VÜ ®é: 16024’B Kinh ®é: 107041’ Đ NhiÖt ®é (0 c) 20, 0 20, 9 23, 1 26, 0 28, 3 29, 4 28, 9 27, 1 25, 1 23, 1 20, 8 Lượng mưa (mm) 161, 62, 3 6 47, 1 51, 6 82, 1 116, 7 95, 3 104, 0 473, 4 795, 6 580, 6 297, 4 Tp Hå ChÝ Minh ®é cao: 11 m VÜ ®é: 10047’B Kinh ®é: 106040’ NhiÖt ®é (0 c) 25, 8 26, 7 27, 9 28, 3 27, 5 27, 1 26, 8 26, 7 26, 4 25, 7 Lượng mưa (mm) 13, 8 4, 1 10, 5 50, 4 218, 4 311, 7 293, 7 269, 8 327, 0 266, 7 116, 5 48, 3 25 26, 9

 NhiÖt ®é trung b×nh năm cao trªn 210 C và tăng dần từ

NhiÖt ®é trung b×nh năm cao trªn 210 C và tăng dần từ bắc vào nam.

g «n § ã Gi Giã am N T©y c ¾ B Quan sát

g «n § ã Gi Giã am N T©y c ¾ B Quan sát trên Gió nào làm bản đồ khí hậu cho học sinh cho biết nước ta Gió nào mang miền Bắc chịu ảnh hưởng theo bão phải mặctốáovà của những loại mưa to gió lớn ? ấm đi học ? gió nào ?

b. Tính chất gió mùa Một năm có hai mùa rõ rệt, mùa đông

b. Tính chất gió mùa Một năm có hai mùa rõ rệt, mùa đông lạnh khô với gió mùa Đông Bắc, mùa hạ nóng ẩm với gió mùa Tây Nam

¾ B g «n § ã Gi Giã am N T©y Tại sao hai

¾ B g «n § ã Gi Giã am N T©y Tại sao hai loại gió mùa trên trái ngược nhau ?

Mïa h¹ Hµ Néi Mïa ® «ng Sa Pa

Mïa h¹ Hµ Néi Mïa ® «ng Sa Pa

Hµ Néi : mm HuÕ: mm 1676, 2 2867, 7 Quan sát: lược đồ

Hµ Néi : mm HuÕ: mm 1676, 2 2867, 7 Quan sát: lược đồ phân bốmm TP. HCM 1930 lượng mưa và số liệu về tổng lượng mưa của các địa điểm, rút ra nhận xét về lượng mưa của nước ta ?

Hoµn g Liªn Hµ Giang B¾c Quang( Hµ Giang ): 4802 mm S¬n Hoµng

Hoµn g Liªn Hµ Giang B¾c Quang( Hµ Giang ): 4802 mm S¬n Hoµng Liªn S¬n: mm Hu Õ Hßn Ba HuÕ: mm 3552 2867, 7 Hßn 3752 Dựa. Ba: vào lược đồ và số mm liệu cho biết vì sao các địa điểm trên có lượng mưa rất lớn ?

c. Tính chất ẩm + L ượng mư a lín tõ 1500 2000 mm/

c. Tính chất ẩm + L ượng mư a lín tõ 1500 2000 mm/ n¨m + §é Èm cao trªn 80 %

2. Tính chất đa dạng và thất thường a. Tính chất đa dạng

2. Tính chất đa dạng và thất thường a. Tính chất đa dạng

Quan sát Tập bản đồ địa lí trang 25 cho biết tính chất đa

Quan sát Tập bản đồ địa lí trang 25 cho biết tính chất đa dạng của khí hậu được thể hiện như thế nào ?

Mïa ® «ng Sa Pa

Mïa ® «ng Sa Pa

 Khí hậu nước ta phân hóa đa dạng theo không gian (các miền,

Khí hậu nước ta phân hóa đa dạng theo không gian (các miền, các vùng, kiểu khí hậu ) và thời gian (các mùa)

Quan sát Tập bản đồ địa lí trang 25 nêu giới hạn miền khí

Quan sát Tập bản đồ địa lí trang 25 nêu giới hạn miền khí hậu phía Bắc và Nam ?

Bảng 31. 1. Nhiệt độ lượng mưa các trạm khí tượng Hà Nội, Huế

Bảng 31. 1. Nhiệt độ lượng mưa các trạm khí tượng Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh Tr¹m Hµ Néi ®é cao: 5 m VÜ ®é: 21001’B Kinh ®é: 105048Đ HuÕ ®é cao: 11 m VÜ ®é: 16024’B Kinh ®é: 107041’ Đ Tp Hå ChÝ Minh ®é cao: 11 m VÜ ®é: 10047’B Kinh ®é: 106040’ Th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TBN NhiÖt ®é (0 c) 16, 4 17, 0 20, 2 23, 7 27, 3 28, 8 28, 9 28, 2 27, 2 24, 6 21, 4 18, 2 23, 4 L ượng m ưa (mm) 18, 6 26, 2 43, 8 90, 1 188, 5 239, 9 288, 5 318, 0 265, 4 130, 7 43, 4 23, 4 NhiÖt ®é (0 c) 20, 0 20, 9 23, 1 26, 0 28, 3 29, 4 28, 9 27, 1 25, 1 23, 1 20, 8 L ượng mư a (mm) 161, 3 62, 6 47, 1 51, 6 82, 1 116, 7 95, 3 104, 0 473, 4 795, 6 580, 6 297, 4 NhiÖt ®é (0 c) 25, 8 26, 7 27, 9 28, 3 27, 5 27, 1 26, 8 26, 7 26, 4 25, 7 L ượng mư a (mm) 13, 8 4, 1 10, 5 50, 4 218, 4 311, 7 293, 7 269, 8 327, 0 266, 7 116, 5 48, 3 25 26, 9

 Các miền khí hậu + Miền khí hậu phía Bắc từ dãy núi

Các miền khí hậu + Miền khí hậu phía Bắc từ dãy núi Bạch Mã trở ra có mùa đông lạnh, tương đối ít mưa, nửa cuối mùa đông rất ẩm ướt; mùa hạ nóng và mưa nhiều

+ Miền khí hậu phía Nam từ dãy núi Bạch Mã trở vào có

+ Miền khí hậu phía Nam từ dãy núi Bạch Mã trở vào có khí hậu cận xích đạo, có một mùa mưa và một mùa khô

TÝnh chÊt th ường cña khÝ hËu thÓ hiÖn như thÕ nµo? b. Tính

TÝnh chÊt th ường cña khÝ hËu thÓ hiÖn như thÕ nµo? b. Tính thất thường Có năm rét sớm, có năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão…. .

Thảo luận (2 phút) Nh÷ng nh©n tè nµo lµm cho khÝ hËu n ước

Thảo luận (2 phút) Nh÷ng nh©n tè nµo lµm cho khÝ hËu n ước ta ®a d¹ng và thất thường? VÞ trÝ ®Þa lÝ §Þa h×nh Hoµn l ưu giã mïa

Sù thÊt thường trong chÕ ®é nhiÖt chñ yÕu diÔn ra ë miÒn nµo?

Sù thÊt thường trong chÕ ®é nhiÖt chñ yÕu diÔn ra ë miÒn nµo? V× sao? Miền Bắc v× cã giã mïa § «ng B¾c trµn vÒ thêi tiÕt l¹nh, nhiÖt ®é gi¶m nhanh.

§Þa ph ươngem cã mÊy mïa? Thêi tiÕt, khÝ hËu c¸c mïa ®ã cã

§Þa ph ươngem cã mÊy mïa? Thêi tiÕt, khÝ hËu c¸c mïa ®ã cã gièng nhau kh «ng?

TÝnh chÊt th ường cña khÝ hËu ảnh hưởng như thế nào đến c

TÝnh chÊt th ường cña khÝ hËu ảnh hưởng như thế nào đến c «ng t¸c dù b¸o thêi tiÕt vµ s¶n xuÊt nông nghiệp ? C «ng t¸c dù b¸o thêi tiÕt vµ x¸c ®Þnh thêi vô gÆp nhiÒu khã kh¨n.

Loại gió có đặc điểm lạnh và khô là gió: a. Tây Nam Xb.

Loại gió có đặc điểm lạnh và khô là gió: a. Tây Nam Xb. Đông Bắc c. Tây Bắc d. Gió Phơn.

Câu. Nguyên nhân nào làm cho thời tiết và khí hậu nước ta đa

Câu. Nguyên nhân nào làm cho thời tiết và khí hậu nước ta đa dạng thất thường ? a. VÞ trÝ ®Þa lÝ b. §Þa h×nh c. Giã mïa d. C¶ 3 ®¸p ¸n trªn ®Òu ®óng. X

Bµi tËp 2: Chän ý ®óng nhất nãi lªn ®Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt

Bµi tËp 2: Chän ý ®óng nhất nãi lªn ®Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam a. NhiÖt ®é quanh n¨m cao trªn 210 C b. Mét n¨m cã hai mïa giã c. Lượng mư a trung b×nh lín trªn 1500 mm, ®é Èm kh «ng khÝ cao trªn 80% d. Phân hóa đa dạng e. Thay ®æi theo mïa f. Thay đổi thÊt th ường g. TÊt c¶ c¸c ý trªn ®Òu ®óng x

Hướng dẫn về nhà 1. §äc bµi ®äc thªm SGK (Trang 113) 2. S

Hướng dẫn về nhà 1. §äc bµi ®äc thªm SGK (Trang 113) 2. S ưu tÇm ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ khÝ hËu thêi tiÕt ë ViÖt Nam 3. ChuÈn bÞ bµi sau: Bài 32