TRNG THCS HNG VNG Cc Thy C gio

  • Slides: 13
Download presentation
TRƯỜNG THCS HïNG V¦¥NG C¸c ThÇy, C « gi¸o vÒ dù giê Líp 6

TRƯỜNG THCS HïNG V¦¥NG C¸c ThÇy, C « gi¸o vÒ dù giê Líp 6 B Giaùo vieân: TrÇn Thanh H¶i

KIỂM TRA BÀI CŨ Bài toán : Trên tia Ax, lấy 2 điểm B

KIỂM TRA BÀI CŨ Bài toán : Trên tia Ax, lấy 2 điểm B và M sao cho AB = 4 cm, AM = 2 cm. So sánh AM và MB ?

Tiết 11 _ Bài 10 M A B

Tiết 11 _ Bài 10 M A B

1. Trung điểm của đoạn thẳng A M B Điểm M nằm giữa hai

1. Trung điểm của đoạn thẳng A M B Điểm M nằm giữa hai điểm A và B M là trung điểm của đoạn thẳng AB ( AM + MB = AB ) Điểm M cách đều hai điểm A và B ( AM = MB )

Quan s¸t c¸c h×nh vÏ sau, h·y cho biÕt: §iÓm M cã lµ trung

Quan s¸t c¸c h×nh vÏ sau, h·y cho biÕt: §iÓm M cã lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB kh «ng? V× sao? A M B H×nh 1 M §iÓm M kh «ng lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB H×nh 2 B A H×nh 3 M §iÓm M kh «ng lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB A B §iÓm M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB

2) C¸ch vÏ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng * VÝ dô : §o¹n th¼ng

2) C¸ch vÏ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng * VÝ dô : §o¹n th¼ng AB cã ®é dµi b» ng 5 cm. H·y vÏ trung ®iÓm M cña ®o¹n th¼ng Êy. Gi¶i : A M B C¸ch 1: Dùng thước chia khoảng Trªn tia AB vÏ ®iÓm M sao cho AM = 2, 5 cm.

Cách 2 : Gấp giấy x A B A A B . B M

Cách 2 : Gấp giấy x A B A A B . B M y a) b) c)

? Nếu dùng một sợi dây để chia một thanh gỗ thẳng thành hai

? Nếu dùng một sợi dây để chia một thanh gỗ thẳng thành hai phần dài bằng nhau thì làm thế nào ? A B

øng dông trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng trong thùc tÕ Xác định điểm chính

øng dông trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng trong thùc tÕ Xác định điểm chính giữa của đoạn thẳng để đảm bảo các yêu cầu thực tiễn công việc, tính chính xác, tính pháp lí, tính thẩm mỹ….

Củng cố bài học : M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Củng cố bài học : M là trung điểm của đoạn thẳng AB

? Gäi O lµ giao ®iÓm cña 2 ® êng th¼ng xx’, yy’. Trªn

? Gäi O lµ giao ®iÓm cña 2 ® êng th¼ng xx’, yy’. Trªn xx’ vÏ ®o¹n th¼ng CD dµi 3 cm, trªn yy’ vÏ ®o¹n th¼ng EF dµi 6 cm sao cho O lµ trung ®iÓm cña mçi ®o¹n th¼ng Êy. Gi¶i: x C y E y’ O D F x’

Hướng dẫn về nhà * Học thuộc định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng.

Hướng dẫn về nhà * Học thuộc định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng. * Lµm bµi tËp 61, 64 (SGK tr 126) Bµi tËp 61, 62 (SBT tr 104, 105)