TRNG THCS CC NG GIO VIN B TH

  • Slides: 21
Download presentation
TRƯỜNG THCS CÚC ĐƯỜNG GIÁO VIÊN: BẾ THỊ HẬU

TRƯỜNG THCS CÚC ĐƯỜNG GIÁO VIÊN: BẾ THỊ HẬU

KiÓm tra bµi cò: Câu 1: Hệ điều hành là gì? Hãy nêu nhiệm

KiÓm tra bµi cò: Câu 1: Hệ điều hành là gì? Hãy nêu nhiệm vụ chính của hệ điều hành? Đáp án: - Hệ điều hành là một phần mềm của máy tính. - Nhiệm vụ chính của hệ điều hành: + Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính. + Cung cấp giao diện cho người dùng. + Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính.

Quan sát

Quan sát

1. Cấu trúc lưu trữ thông tin trong máy tính Ổ đĩa Thư mục

1. Cấu trúc lưu trữ thông tin trong máy tính Ổ đĩa Thư mục TỆP TIN ? Thư THƯ mục MỤC ? Tệp tin Tổ chức thông tin theo hình cây

1. Tệp tin:

1. Tệp tin:

1. Tệp tin: - Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ

1. Tệp tin: - Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.

1. Tệp tin: - Các dạng tệp tin: + Tệp hình ảnh: hình vẽ,

1. Tệp tin: - Các dạng tệp tin: + Tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh, … + Tệp văn bản: sách, máy tài liệu, thưcác từ… Trong tính có loại tệp tin nào ? + Tệp âm thanh: bản nhạc, bài hát… + Tệp chương trình: phần mềm học tập, phần mềm trò chơi, phần mềm ứng dụng khác…

1. Tệp tin: Tên tệp tin Kích thước Kiểu tệp tin Các tệp tin

1. Tệp tin: Tên tệp tin Kích thước Kiểu tệp tin Các tệp tin trong máy tính Thời gian cập nhật

1. Tệp tin: Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp.

1. Tệp tin: Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp. Tên tệp gồm 2 phần: Các tệp tin + Phần tên được phân biệt với nhau + Phần mở rộng (phần đuôi)như Tên tệp gồm thếđược nào? - Phần tên và phần mở rộng đặt cách nhau bởi dấu chấm (. ) Ví dụ: những thành phần nào? baitap. doc

* Lưu ý : - Phần mở rộng không nhất thiết phải có trong

* Lưu ý : - Phần mở rộng không nhất thiết phải có trong tên tệp - Tên tệp tin không được đặt trùng nhau. Một số kiểu tệp tin: PMR của tệp Kiểu tệp . txt Tệp văn bản . doc Tệp VB làm trên Word . xls Tệp VB làm trên Excel . exe Tệp chương trình . jpg, . mp 3 Tệp hình ảnh, tệp nhạc

1. Tệp tin: 2. Thư mục: Thư mục là gì? Tệp tin Thư mục

1. Tệp tin: 2. Thư mục: Thư mục là gì? Tệp tin Thư mục có thể chứa những gì?

1. Tệp tin: 2. Thư mục: - Thư mục là các không gian trên

1. Tệp tin: 2. Thư mục: - Thư mục là các không gian trên đĩa dùng để lưu trữ các tệp tin. - Thư mục có thể chứa các tệp và thư mục con.

1. Tệp tin: 2. Thư mục: Thư mục gốc Thư mục mẹ Thư mục

1. Tệp tin: 2. Thư mục: Thư mục gốc Thư mục mẹ Thư mục con Cấu trúc thư mục mẹ - con

1. Tệp tin: 2. Thư mục: - Thư mục Gốc : Là thư mục

1. Tệp tin: 2. Thư mục: - Thư mục Gốc : Là thư mục ngoài cùng và được tạo ra đầu tiên trong đĩa. - Thư mục Mẹ: Là Thư mục có chứa các thư mục con bên trong. - Thư mục Con: Là thư mục bên trong thư mục Mẹ.

HOẠT ĐỘNG NHÓM Câu hỏi: Cho cấu trúc cây thư mục sau N 1.

HOẠT ĐỘNG NHÓM Câu hỏi: Cho cấu trúc cây thư mục sau N 1. Chỉ ra thư mục mẹ của thư mục TOAN N 2. Thư mục TOAN chứa gì? N 3. Chỉ ra thư mục con của thư mục THUVIEN N 4. Thư mục gốc chứa những thư mục nào?

HOẠT ĐỘNG NHÓM Câu hỏi: Cho cấu trúc cây thư mục sau N 1.

HOẠT ĐỘNG NHÓM Câu hỏi: Cho cấu trúc cây thư mục sau N 1. Chỉ ra thư mục mẹ của thư mục TOAN Thư mục mẹ của thư mục TOAN là: KHTN N 2. Thư mục TOAN chứa gì? Thư mục TOAN chứa tệp tin: Dai. doc, Hinh. ppt N 3. Chỉ ra thư mục con của thư mục THUVIEN Thư mục con của thư mục THUVIEN là: KHTN, KHXH N 4. Thư mục gốc chứa những thư mục nào? Thư mục: THUVIEN, BAIHAT, TROCHOI

Câu hỏi 1: Trong các câu sau, câu nào đúng? (A) Thư mục có

Câu hỏi 1: Trong các câu sau, câu nào đúng? (A) Thư mục có thể chứa tệp tin; (B) Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác; (C) Thư mục có thể chứa các thư mục con; (D) Tệp tin luôn chứa các thư mục con.

Câu hỏi 2. Cho cây thư mục: Em hãy chỉ ra điểm không hợp

Câu hỏi 2. Cho cây thư mục: Em hãy chỉ ra điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư mục trên? D: / HOCTAP TUNHIEN Toan. doc XAHOI Toan. doc Van. bt Anh. bt GIAITRI GAME

TRÒ CHƠI Ô CHỮ Caâu 4: 5: 3: 6: 1: Khi Ñôn cuùp vòmuïc

TRÒ CHƠI Ô CHỮ Caâu 4: 5: 3: 6: 1: Khi Ñôn cuùp vòmuïc ñieän cô tính baûn hoaëc duøng taétmuïc ñeå maùy löu ñoät tröõ ngoät, thoâng tin muïc treân tinlöu thieát tröõ bòthoâng löu goïi tröõ goïi Khi thö chöùa thö beân trong thì thö naèm ngoaøi Caâu Ñaây laø teân cuûa thieát bò nhôù ngoaøi duøng ñeå tröõ tin? laø? Treân maùy thoâng tin ñöôïc chöùc döôùi daïng hình gì? treân Caâu 2: Thö muïc ngoaøi cuøng khoâng coùtoå thö muïc meï goïi laø? thieát laø? bò nhôù naøy seõ bò maát? T E T Caâu 1 Ñaùp aùn Caâu 2 Ñaùp aùn Caâu 3 Ñaùp aùn Caâu 4 Ñaùp aùn B Caâu 5 Ñaùp aùn C A Y Caâu 6 Ñaùp aùn P T T H U M U C G O C I N H U M U C M E R A M U S Ñaây laø caùc khoâng gian treân ñóa duøng ñeå löu tröõ teäp tin Gôïi yù ^_^

1. Về nhà học bài. 2. Làm các bài tập 1, 2, 5 SGK

1. Về nhà học bài. 2. Làm các bài tập 1, 2, 5 SGK 3. Chuẩn bị tiếp phần 3, 4 SGK trang 45, 46

Nhìn các tệp tin em có thể nhận biết được kiểu tệp tin không

Nhìn các tệp tin em có thể nhận biết được kiểu tệp tin không ? * Ví dụ : Tên tệp tin Đây córộng phải tệp tin Phần mở không?