Trng THCS B Gio vin Kim Th Vin

  • Slides: 30
Download presentation
Trường THCS Bồ Đề Giáo viên : Kim Thị Viên

Trường THCS Bồ Đề Giáo viên : Kim Thị Viên

1. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc : Là những giá trị Tinh

1. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc : Là những giá trị Tinh thần tư tưởng, Đức tính lối sống cách cư xử tốt đẹp - Được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc. - Được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nghề đúc đồng Làng nghề Gốm Bát Tràng

Nghề đúc đồng Làng nghề Gốm Bát Tràng

Tìm hiểu về các loại hình văn hóa nghệ thuật của dân tộc Việt

Tìm hiểu về các loại hình văn hóa nghệ thuật của dân tộc Việt Nam. §Văn học §Mỹ thuật § m nhạc

Văn học: Văn học dân gian, văn học viết

Văn học: Văn học dân gian, văn học viết

Mỹ thuật: tranh Đông Hồ, tranh sơn mài

Mỹ thuật: tranh Đông Hồ, tranh sơn mài

Phong tục ăn trầu : Phong tục ăn trầu ngày xưa Lá trầu, quả

Phong tục ăn trầu : Phong tục ăn trầu ngày xưa Lá trầu, quả cau, vôi trắng Người nước ngoài cũng thử ăn trầu cau của Việt Nam Tiêm trầu cánh phượng

Trò chơi dân gian : Đấu vật Thi nấu cơm Rồng rắn lên mây

Trò chơi dân gian : Đấu vật Thi nấu cơm Rồng rắn lên mây Chuyền banh đĩa Kéo co Bịt mắt bắt dê

Nghệ thuật dân gian : Ca trù Truyền thuyết tổ ca trù và những

Nghệ thuật dân gian : Ca trù Truyền thuyết tổ ca trù và những đền thờ Múa rối nước Hát quan Họ Cồng chiên

Lễ hội & phong tục truyền thống : GÓI BÁNH CHƯNG TẾT Festival Huế

Lễ hội & phong tục truyền thống : GÓI BÁNH CHƯNG TẾT Festival Huế Giỗ tổ Hùng Vương Lễ hội chùa Hương

Trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nữ sinh trong trang phục

Trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nữ sinh trong trang phục áo dài trắng

Trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ngoài áo tứ thân, áo

Trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ngoài áo tứ thân, áo dài thì áo bà ba, nón lá, khăn rằn còn tượng trưng cho người phụ nữ Nam bộ.

Tìm hiểu về các món ăn truyền thống của dân tộc Việt Nam Món

Tìm hiểu về các món ăn truyền thống của dân tộc Việt Nam Món ăn ngày Tết

Cơm lam, gà nướng

Cơm lam, gà nướng

Món phở miền Bắc

Món phở miền Bắc

Món bún bò Huế Mì Quảng

Món bún bò Huế Mì Quảng

Bún mắm

Bún mắm

2/ Những truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ViÖt Nam: Dân tộc Việt

2/ Những truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ViÖt Nam: Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp đáng tự hào : -Yêu nước, bất khuất chống giặc ngoai xâm, -Đoàn kết, nhân nghĩa, -Cần cù lao động, -Hiếu học, -Tôn sự trọng đạo, hiếu thảo… -Các truyền thống về văn hóa - nghệ thuật…

Bạn hãy kể những truyền thống nào là tốt, đáng tự hào, cần phát

Bạn hãy kể những truyền thống nào là tốt, đáng tự hào, cần phát huy ? Những truyền thống nào là xấu, lạc hậu, cần phê phán ? Phân biệt phong tục và hủ tục ? Phong tục Hủ tục Là những truyền thống, tập quán, thói quen xấu tập quán tốt đẹp mang ý nghĩa tích cực cÇn ph¸t huymang ý nghĩa tiêu cực cÇn lªn ¸n b·i bá.

Mê tín dị đoan Đám ma linh đình ở TP Hồ Chí Minh

Mê tín dị đoan Đám ma linh đình ở TP Hồ Chí Minh

Hệ tư tưởng trọng nam khinh nữ

Hệ tư tưởng trọng nam khinh nữ

 • • a. b. c. d. e. f. III. BAØI TAÄP Baøi 1

• • a. b. c. d. e. f. III. BAØI TAÄP Baøi 1 trang 25 SGK Nhöõng haønh vi, thaùi ñoä naøo sau ñaây theå hieän söï keá thöøa vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc. Tìm ñoïc taøi lieäu noùi veà caùc truyeàn thoáng vaø phong tuïc, taäp quaùn cuûa daân toäc. Cheâ bai nhöõng ngöôøi aên maëc theo phong caùch daân toäc laø laïc haäu, queâ muøa Ñaùnh giaù cao, kính phuïc caùc ngheä nhaân cuûa nhöõng ngheà truyeàn thoáng. Khoâng toân troïng nhöõng ngöôøi lao ñoäng chaân tay Soáng chæ bieát mình, khoâng quan taâm ñeán ngöôøi khaùc. Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng ñeàn ôn ñaùp nghóa

III. BAØI TAÄP • • g. h. i. j. k. Baøi 1 trang 25

III. BAØI TAÄP • • g. h. i. j. k. Baøi 1 trang 25 SGK Nhöõng haønh vi, thaùi ñoä naøo sau ñaây theå hieän söï keá thöøa vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc. Tích cöïc tìm hieåu lòch söû ñaáu tranh choáng ngoaïi xaâm cuûa daân toäc. Thích xem phim, kòch, nghe nhaïc cuûa Vieät Nam. Söu taàm nhöõng moùn aên vaø caùc kieåu trang phuïc daân toäc ñaùo. Laáy choàng sôùm tröôùc tuoåi quy ñònh cuûa phaùp luaät Tìm hieåu vaø giôùi thieäu vôùi moïi ngöôøi veà caùc leã hoäi truyeàn thoáng cuûa daân toäc.

Bài tập : An thường tâm sự với các bạn : “ Nói đến

Bài tập : An thường tâm sự với các bạn : “ Nói đến truyền thống của dân tộc Việt Nam, mình có mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm. Ngoài truyền thống đánh giặc ra, dân tộc ta có còn truyền thống nào đáng tự hào đâu? ” Em có đồng ý với An không? Vì sao? Em sẽ nói gì với An?

Em không đồng ý với An. Bởi vì , dân tộc Việt Nam có

Em không đồng ý với An. Bởi vì , dân tộc Việt Nam có truyền thống lâu đời. Với mấy nghìn năm văn hiến, chúng ta có thể tự hào về bề dày lịch sử của truyền thống dân tộc chứ không chỉ có truyền thống đánh giặc ngoại xâm (như ý nghĩ của An) Chúng ta có nhiều truyền thống đáng tự hào như truyền thống hiếu học, hiếu thảo, nhân nghĩa, cần cù cù chịu khó trong lao động, tôn sư trọng đạo. Vì thế chúng ta cần phải bảo vệ, giữ gìn và phát huy những truyền thống đó.

IV. DAËN DOØ 1. Tìm hieåu phaàn NDBH 3, 4. 2. Traû lôøi tröôùc

IV. DAËN DOØ 1. Tìm hieåu phaàn NDBH 3, 4. 2. Traû lôøi tröôùc caâu hoûi sau: Em coù suy nghó gì khi thaáy vaãn coøn moät soá thanh thieáu nieân hieän nay ñua ñoøi , ham chôi, sa vaøo nhöõng teä naïn xaõ hoäi. Ñieàu ñoù coù aûnh höôûng gì ñeán truyeàn thoáng cuûa daân toäc Vieät Nam ta khoâng? Vì sao?