Trng i hc cng nghip thnh ph H

  • Slides: 16
Download presentation
Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa kế toán kiểm

Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa kế toán kiểm toán Môn: Nguyên lý thống kê Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Ngọc Bích Nhóm 1 STT Họ và Tên MSSV 1 Bùi Thị Bình 13045461 2 Hoàng Thị Huế 13096041 3 Huỳnh Thị Cẩm Khoa 13041031 4 Lê Thị Bích Tiên 13013881 5 Ngô Thị Phương Linh 13010231 6 Nguyễn Thị Thùy Trang 13044611 7 Nguyễn Minh Tâm 13021381 8 Huỳnh Tiến Vũ 13063661

4. 1 Số tuyệt đối trong thống kê: Khái niệm Ý nghĩa • biểu

4. 1 Số tuyệt đối trong thống kê: Khái niệm Ý nghĩa • biểu hiện quy mô, khối lượng của hiện tương kinh tế xã hội trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. • số tuyệt đối có thể biểu hiện số đơn của tổng thể hay bộ phận (số xí nghiệp, số công nhân, số diện tích gieo trồng …) hoặc tỉ số của một chỉ tiêu kinh tế nào đó (giá sản xuất, tổng chi phí sản xuất , tổng sản phẩm trong nước (GDP)…. ) • Mỗi số tuyệt đối trong thống kê điều bao hàm một nội dung kinh tế - xã hội cụ thể, trong điều Đặc điểm kiện thời gian và địa điểm nhất định.

-Đơn vị thời gian lao động. . dùng để tính năng suất lao động

-Đơn vị thời gian lao động. . dùng để tính năng suất lao động , cân đối lao động. -Đơn vị hiện vật -Đơn vị tiền tệ . . phù hợp với đặc điểm vật lý của hiện tượng. dùng trong thống kê để biểu hiện giá trị sản phẩm. Đơn vị số tuyêt đối

4. 1. 1 Các loại số tuyệt đối -Số tuyệt đối thời kỳ phản

4. 1. 1 Các loại số tuyệt đối -Số tuyệt đối thời kỳ phản ánh quy mô , khối lượng của hiện tượng nghiên cứu trong một độ dài thời gian nhất định -Số tuyệt đối thời điểm chi phản ánh quy mô khối lượng của hiện tượng nghiên cứu tại một thời điểm nhất định

4. 1. 2 Các loại số tuyệt đối: Số tuyệt đối thời kỳ Số

4. 1. 2 Các loại số tuyệt đối: Số tuyệt đối thời kỳ Số tuyệt đối thời điểm Dùng để phản ánh quy mô, khối lượng của hiện tương trong một khoảng thời gian nhất định phản ánh quy mô, khối lượng của hiện tượng nghiên cứu tại một thời điểm nhất định Các số tuyệt đối thời kỳ của một chỉ tiêu có thể cộng được với nhau để được số lượng của thời kỳ lớn hơn số tuyệt đối thời điểm là không thể cộng được với nhau

4. 2 Số tương đối thống kê: Khái niệm Ý nghĩa Đơn vị tính

4. 2 Số tương đối thống kê: Khái niệm Ý nghĩa Đơn vị tính là chỉ tiêu biểu hiện quan hệ so sánh giữa các mức độ của hiện tượng nghiên cứu là một trong những chỉ tiêu phân tích thống kê, nó tạo khả năng cho ta đi sâu nghiên cứu, phân tích bản chất và mối quan hệ của các hiện tượng và quá trính kinh tế - xã hội số lần, số phần trăm(%), hoặc bằng đơn vị đo lường kép( người/km, sản phẩm/người

4. 2. 1 Các loại số tương đối a. Số tương đối động thái

4. 2. 1 Các loại số tương đối a. Số tương đối động thái : là quan hệ so sánh hai mức độ hiện tượng, nhưng hai kỳ khác nhau và được biểu hiện bằng số lần hay số phần trăm. Trong đó: : là mức độ kỳ nghiên cứu. : là mức độ kỳ gốc. Ví dụ 1: sgk/75 Giải : Ví dụ 2:

d. Số tương đối cường độ : -Là kết quả so sánh mức độ

d. Số tương đối cường độ : -Là kết quả so sánh mức độ của hai hiện tượng khác nhau nhưng lai có quan hệ với nhau mức độ củ hiện tượng ta cần nghiên cứu được đặt ở tử số, còn mức độ cử hiện tượng có liên quan được đặt ở mẫu số. Ví dụ 1: sgk

e. Số tương đối không gian: -Là số tương đối biểu hiện quan hệ

e. Số tương đối không gian: -Là số tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa các bộ phận khác nhau trong cùng tổng thể( quan hệ giữa nhân khẩu thành thị và nông thôn, giữa nam và nữ, …)hoặc biểu hiện mối quan hệ so sánh giữa cá mức độ khác nhau của cùng hiện tượng, nhung khác nhau về điều kiện không gian. Ví dụ 1: Ví dụ 2:

Sô bi nh quân(sô trung bi nh) Kha i niê m Đă c điê

Sô bi nh quân(sô trung bi nh) Kha i niê m Đă c điê m Điê u kiê n La đa i lươ ng biê u hiê n mư c đô chung nhâ t, điê n hi nh nhâ t cu a mô t tiêu thư c sô lươ ng na o đo cu a mô t tô ng thê gô m nhiê u đơn vi cu ng loa i San bă ng chênh lê ch vê lươ ng Chi u a nh hươ ng cu a lươ ng biê n đô t xuâ t Tô ng thê đô ng châ t kê t hơ p sô bi nh quân tô hoă c da y sô phân phô i

Sô bi nh quân cô ng gia n đơn • • • Sô bi

Sô bi nh quân cô ng gia n đơn • • • Sô bi nh quân cô ng gia quyê n • •

Sô bi nh quân nhân Đươ c sư du ng trong trươ ng hơ

Sô bi nh quân nhân Đươ c sư du ng trong trươ ng hơ p ca c lươ ng biê n co mô i quan hê ti ch sô vơ i nhau va đươ c du ng ti nh ca c tô c đô pha t triê n bi nh quân. Sô bi nh quân nhân gia n đơn sô bi nh quân nhân gia quyê n • • •

 Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe!

Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe!