TRNG H CNG NGHIP TP HCM KHOA K

  • Slides: 79
Download presentation
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN MÔN: KẾ

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN MÔN: KẾ TOÁN THỰC HÀNH MÔ PHỎNG Ths. Nguyê n Thanh Tùng

GIÔÙI THIEÄU v. Giảng viên: v. Họ và Tên: Ths. Nguyễn Thanh Tùng v.

GIÔÙI THIEÄU v. Giảng viên: v. Họ và Tên: Ths. Nguyễn Thanh Tùng v. Email: tungnt [email protected] com v. Blog gv: faa. edu. vn/nguyenthanhtung

MUÏC TIE U MO N HOÏC v Hiểu quy trình làm việc của kế

MUÏC TIE U MO N HOÏC v Hiểu quy trình làm việc của kế toán v Hiểu được công việc của từng vai trò kế toán. v Rèn luyện kỹ năng làm việc trong tập thể phòng kế toán. v Tiếp cận và sử dụng các thiết bị văn phòng. v Hỗ trợ nhóm và kỹ năng làm việc đội nhóm

NỘI DUNG MÔN HỌC VÀ THỜI LƯỢNG PH N BỔ CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG 1

NỘI DUNG MÔN HỌC VÀ THỜI LƯỢNG PH N BỔ CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG 1 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 3 2 QUY TRÌNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG – PHẢI THU – THU TIỀN 3 3 QUY TRÌNH KẾ TOÁN MUA HÀNG – PHẢI TRẢ – TRẢ TIỀN 3 4 QUY TRÌNH KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – CÔNG CỤ DỤNG CỤ - CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 3 5 QUY TRÌNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP 3 Tổng cộng: 4 LÝ THUYẾT 15

NHIEÄM VUÏ CUÛA SINH VIE N 1. 2. 3. 4. Tham gia lôùp hoïc

NHIEÄM VUÏ CUÛA SINH VIE N 1. 2. 3. 4. Tham gia lôùp hoïc ñaày ñuû (80% trôû leân). Chuaån bò ñaày ñuû taøi lieäu hoïc taäp. Ñoïc baøi tröôùc, laøm baøi taäp, baøi kieåm tra. Phaân chia nhoùm (toái ña 8 sinh vieân) laøm baøi tieåu luaän.

ÑAÙNH GIAÙ VAØ THANG ÑIEÅM Đaùnh giaù 1. Hoaøn thaønh nhieäm vuï nhö treân.

ÑAÙNH GIAÙ VAØ THANG ÑIEÅM Đaùnh giaù 1. Hoaøn thaønh nhieäm vuï nhö treân. 2. Thaùi ñoä hoïc taäp tích cöïc, caàu tieán. 3. Ñaùnh giaù cao caùc yù kieán, caâu hoûi, tình huoáng, … mang tính hoaøn thieän baøi hoïc. Thang ñieåm 1. Điểm thi lyù thuyết: Tieåu luaän: + Giöõa kyø 2. Thực haønh: 80% Phaàn meàm ITS + 20% ñieåm chöùng töø

TAØI LIEÄU HOÏC TAÄP GIAÙO TRÌNH CHÍNH: 1. Giaùo trình “KEÁ TOAÙN THÖÏC HAØNH

TAØI LIEÄU HOÏC TAÄP GIAÙO TRÌNH CHÍNH: 1. Giaùo trình “KEÁ TOAÙN THÖÏC HAØNH MO PHOÛNG”, DHCN TPHCM. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO: 1. TT 200, 2014, BTC. 2. Giaùo trình Heä thoáng thoâng tin keá toaùn P 2, DHCN TPHCM. 3. Giaùo trình Heä thoáng thoâng tin keá toaùn P 3, DHCN 4. Phần mềm kế toaùn Care. Accounting

GIỚI THIỆU TRUNG T M MÔ PHỎNG KẾ TOÁN - Trung tâm Thực hành

GIỚI THIỆU TRUNG T M MÔ PHỎNG KẾ TOÁN - Trung tâm Thực hành Mô phỏng được đưa vào hoạt động từ HK 1(2013 -2014) với quy mô: - 100 máy tính cấu hình cao - 12 máy in lazer - 02 máy photocopy hiện đại - Máy lạnh.

Trung tâm thực hành mô phỏng kế toán

Trung tâm thực hành mô phỏng kế toán

CHƯƠNG 1 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

CHƯƠNG 1 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Noäi dung chương Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä chöùng töø keá toaùn Toå

Noäi dung chương Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä chöùng töø keá toaùn Toå chöùc vaän duïng heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä soå keá toaùn Toå chöùc cung caáp thoâng tin qua heä thoáng baùo caùo keá toaùn 5. Toå chöùc boä maùy keá toaùn 6. Toå chöùc kieåm tra keá toaùn 7. Toå chöùc phaân tích hoaït ñoäng kinh teá trong doanh nghieäp 1. 2. 3. 4.

1. 1 MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA Quản lý, giám sát KẾ TOÁN Cung

1. 1 MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA Quản lý, giám sát KẾ TOÁN Cung cấp thông tin ? ? ? Toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong Doanh nghieäp ? ? ?

1. 2 TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG CHEÁ ÑOÄ CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN Ctừ kế

1. 2 TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG CHEÁ ÑOÄ CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN Ctừ kế toán KẾ TOÁN THÔNG TIN BAN ĐẦU Ctừ kế toán SCT, SC, BCTC, . . THÔNG TIN TỔNG HỢP Chứng minh NGHIỆP VỤ KTẾ P/SINH

1. 2 TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG CHEÁ ÑOÄ CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN Chöùng töø

1. 2 TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG CHEÁ ÑOÄ CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN Chöùng töø keá toaùn do nhaø nöôùc quy ñònh, coù tính chaát chung lieân quan ñeán nhieàu ngaønh ngheà. Do ñoù, caàn caên cöù vaøo quy ñònh chung cuûa chöùng töø keá toaùn vaø ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ñeå löïa choïn, xaùc ñònh caùc loaïi chöùng töø caàn söû duïng trong doanh nghieäp

1. 2 TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG CHEÁ ÑOÄ CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN VỀ BIỂU

1. 2 TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG CHEÁ ÑOÄ CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN VỀ BIỂU MẪU CTKT TT 200/2014 QĐ 48/2006 - Chỉ tiêu lao động tiền lương - Chỉ tiêu hàng tồn kho - Chỉ tiêu bán hàng - Chỉ tiêu tiền tệ - Chỉ tiêu TSCĐ Luật thuế GTGT Luật khác

Lưu ý việc lập chứng từ v. Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính

Lưu ý việc lập chứng từ v. Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải lập chứng từ kế toán v. Nội dung của chứng từ kế toán phải đầy đủ chỉ tiêu, rõ ràng, không tẩy xóa, không viết tắc v. Số tiền bằng chữ và số phải khớp với nhau v. Phải lập đủ số liên theo quy định, chứng từ nhiều liên phải lập 1 lần cho tất cả các liên (Nếu không thể viết một lần phải đảm bảo thống nhất nội dung). v. Mọi chứng từ đều phải có chữ ký theo chức danh trên chứng từ Company Logo

Luân chuyển, kiểm tra và lưu trữ chứng từ v. Sinh viên xem trang

Luân chuyển, kiểm tra và lưu trữ chứng từ v. Sinh viên xem trang 6, 7 giáo trình www. themegallery. com Company Logo

Phân loại chứng từ theo nguồn gốc v. Chứng từ gốc và chứng từ

Phân loại chứng từ theo nguồn gốc v. Chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ v. Chứng từ gốc: Căn cứ pháp lý, phản ánh nghiệp vụ kinh tế đã thực hiện đồng thời là sơ sở để lập nên chứng từ ghi sổ (HD, HDKT, Ctu NH, giấy đề nghị…) v. Chứng từ ghi sổ: Là chứng từ được lập nên từ chứng từ gốc bao gồm các phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập –xuất, Phiếu kế toán… www. themegallery. com Company Logo

Sổ sách kế toán v. Sổ tổng hợp (Sổ nhật ký chung, sổ cái…)

Sổ sách kế toán v. Sổ tổng hợp (Sổ nhật ký chung, sổ cái…) v. Sổ chi tiết (Sổ chi tiết công nợ phải thu KH, …) www. themegallery. com Company Logo

1. 3 TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG TAØI KHOAÛN KEÁ TOAÙN Heä thoáng taøi khoaûn

1. 3 TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG TAØI KHOAÛN KEÁ TOAÙN Heä thoáng taøi khoaûn thoáng nhaát aùp duïng trong doanh nghieäp laø moâ hình phaân loaïi ñoái töôïng keá toaùn ñöôïc nhaø nöôùc quy ñònh thoáng nhaát nhaèm phuïc vuï cho vieäc toång hôïp, kieåm tra, kieåm soaùt.

1. 3 TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG TAØI KHOAÛN KEÁ TOAÙN TT 200/2014/TT-BTC QĐ 48/2006/QĐ-BTC

1. 3 TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG TAØI KHOAÛN KEÁ TOAÙN TT 200/2014/TT-BTC QĐ 48/2006/QĐ-BTC DN CÓ QUY MÔ LỚN DN CÓ QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ VỐN < 10 TỶ LĐ < 300

1. 4 TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG CHEÁ ÑOÄ SOÅ KEÁ TOAÙN Caùc loaïi soå

1. 4 TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG CHEÁ ÑOÄ SOÅ KEÁ TOAÙN Caùc loaïi soå keá toaùn: * Hình thöùc keá toaùn: Nhaät kyù soå caùi. * Hình thöùc keá toaùn: Nhaät kyù chung * Hình thöùc keá toaùn: Chöùng töø ghi soå * Hình thöùc keá toaùn: Nhaät kyù-chöùng töø * Hình thức kế toaùn: Keá toaùn maùy

1. 5 TOÅ CHÖÙC CUNG CAÁP THO NG TIN QUA HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO

1. 5 TOÅ CHÖÙC CUNG CAÁP THO NG TIN QUA HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN BCQTRỊ BCTC BC CPhí -Thời hạn nộp: . BCTC NĂM + Đơn vị kế toán: chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm + Tổng công ty Nhà nước: chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. BCTC QUÝ + Đơn vị kế toán: chậm nhất 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý + Tổng công ty Nhà nước: chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán

Phân tích quy trình thực hiện và hoàn thành một nghiệp vụ kinh tế

Phân tích quy trình thực hiện và hoàn thành một nghiệp vụ kinh tế phát sinh v. Quy trình bán hàng –thu tiền v. Quy trình mua hàng- trả tiền v. Quy trình quản lý tài chính v. Quy trình quản lý kho v. Báo cáo thuế www. themegallery. com Company Logo

CHƯƠNG 2 QUY TRÌNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG- PHẢI THU- THU TIỀN 2. 1

CHƯƠNG 2 QUY TRÌNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG- PHẢI THU- THU TIỀN 2. 1 Tô ng quan vê quy tri nh 2. 1. 1 Tô ng quan vê kê toa n ca c khoa n pha i thu TK, SS, BCTC Lưu đô mô ta to m tă c (quy tri nh mâ u) SV diê n ta la i bă ng lơ i Ha y cho biê t như ng ru i ro cu a quy tri nh trên www. themegallery. com Company Logo

Đặc điểm của chu trình v. Chu trình BH-PT –Thu tiền là một chu

Đặc điểm của chu trình v. Chu trình BH-PT –Thu tiền là một chu trình quan trọng trong các đơn vị, hiệu quả hoạt động của các đơn vị chịu nhiều ảnh hưởng của chu trình này v. Chu trình bao gồm các bước công việc sau đây: Xử lý ĐĐH của KH, xét duyệt bán chịu, giao hàng, lập hóa đơn, theo dõi nợ phải thu www. themegallery. com Company Logo

Các bước Sai phạm có thể xảy ra trong quy trình Xử lý ĐĐH

Các bước Sai phạm có thể xảy ra trong quy trình Xử lý ĐĐH của hàng khách - ĐĐH có thể được chấp nhận nhưng không được phê duyệt Đồng ý bán hàng nhưng không có khả năng cung ứng - Ghi sai trên hợp đồng về SL, chủng loại, đơn giá hay một số điều khoản về bán hàng, sai phạm này sẽ ảnh hưởng đến các bước tiếp theo trong chu trình bán hàng –thu tiền, gây ấn tượng không tốt cho khách hàng và tác động xấu tới hình ảnh của đơn vị

Ca c ru i ro co thê đô i vơ i quy tri nh

Ca c ru i ro co thê đô i vơ i quy tri nh - Giao hàng khi chưa được xét duyệt - Giao hàng không đúng chủng loại, số lượng hoặc không đúng khách hàng. - Phát sinh thêm chi phí ngoài dự kiến trong quá trình giao hàng Lập hóa đơn - Bán hàng nhưng không lập hóa đơn - Lập HĐ sai về giá trị, tên, MST, địa chỉ khách hàng - Không bán hàng nhưng vẫn lập hóa đơn

Ghi chép - doanh thu theo dõi các Ghi nhận sai tên KH ,

Ghi chép - doanh thu theo dõi các Ghi nhận sai tên KH , thời hạn thanh toán Ghi sai niên độ về doanh thu, nợ phải thu khách hàng - Ghi sai số tiền, ghi trùng hay sai sót hóa đơn. khoản phải thu khách hàng - Quản lý nợ phải thu khách hàng kém, như thu hồi nợ chậm trễ, không đòi được nợ - Không đánh giá lại nợ phải thu khách hàng có gốc ngoại tệ vào cuối kỳ - Không khai báo về các khoản nợ phải thu khách hàng bị thế chấp

Mục tiêu kiểm soát v. KS chu trình này tốt sẽ giúp đạt được

Mục tiêu kiểm soát v. KS chu trình này tốt sẽ giúp đạt được 3 mục tiêu chính: Ø Sự hiện hữu và hiệu quả trong hoạt động Ø Báo cáo tài chính đáng tin cậy Ø Tuân thủ pháp luật và các quy định www. themegallery. com Company Logo

CHƯƠNG 3 QUY TRÌNH KẾ TOÁN MUA HÀNGPHẢI TRA - TRA TIỀN 3. 1

CHƯƠNG 3 QUY TRÌNH KẾ TOÁN MUA HÀNGPHẢI TRA - TRA TIỀN 3. 1 Tô ng quan vê quy tri nh 3. 1. 1 Tô ng quan vê kê toa n ca c khoa n pha i thu TK, SS, BCTC Lưu đô mô ta to m tă c (quy tri nh mâ u) SV diê n ta la i bă ng lơ i Ha y cho biê t như ng ru i ro cu a quy tri nh trên www. themegallery. com Company Logo

Đă c điê m v. Mua ha ng, tô n trữ va tra tiê

Đă c điê m v. Mua ha ng, tô n trữ va tra tiê n la chu tri nh quan tro ng đô i vơ i đa sô doanh nghiê p (TM, SX) v. Chu tri nh tra i qua nhiê u khâu, liên quan đê n hâ u hê t ca c chu tri nh kha c, liên quan đê n nhiê u ta i sa n nha y ca m như ha ng tô n kho, tiê n… nên dê bi tham ô, chiê m du ng www. themegallery. com Company Logo

v. Mua ha ng la khơ i đâ u cu a qua tri nh

v. Mua ha ng la khơ i đâ u cu a qua tri nh sa n xuâ t kinh doanh, no cung câ p ca c yê u tô đâ u va o chu yê u cho ca c hoa t đô ng kha c v. HTK thươ ng la khoa n mu c chiê m ty tro ng lơ n trong tô ng ta i sa n. www. themegallery. com Company Logo

v. Mua nhiều và liên tục dễ tạo điều kiện sai sót diễn ra

v. Mua nhiều và liên tục dễ tạo điều kiện sai sót diễn ra v. Chu trình bao gồm các bước công việc sau đây: Đề nghị mua, xét duyêt mua, chọn nhà cung cấp, đặt hàng, nhận hàng, nhập kho, cuối cùng là theo dõi công nợ Sai phạm có thể xảy ra: Tìm những sai phạm có thể xảy ra để làm gi? www. themegallery. com Company Logo

Giai đoạn Đề nghị mua hàng Sai phạm có thể xảy ra • Đặt

Giai đoạn Đề nghị mua hàng Sai phạm có thể xảy ra • Đặt hàng mua không cần thiết hoặc không phù hợp với mục đích sử dụng hoặc đặt hàng trùng lắp • Đặt hàng mua quá trễ hoặc quá sớm • Đặt mua hàng với chất lượng kém và/ hoặc giá cao sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng nếu kéo dài. • Nhân viên đặt hàng xóa dấu vết của việc đã đặt hàng để đề nghị mua hàng lần 2 đối với hàng đã nhận được

Giai Sai phạm có thể xảy ra đoạn Chọn • Nhân viên mua hàng

Giai Sai phạm có thể xảy ra đoạn Chọn • Nhân viên mua hàng có thể thông đồng với nhà lựa nhà cung cấp để chọn họ tuy rằng nhà cung cấp này cung không có hàng hóa /dv phù hợp nhất hoặc không cấp có mức giá hợp lý Bảo quản hàng Hàng tồn kho có thể bị mất cắp. Công nhân có thể hủy hoặc giấu những sản phẩm có lỗi để tránh bị phạt. Hàng hóa bị hư hỏng, mất phẩm chất

Giai đoạn Trả tiền Sai phạm có thể xảy ra • Lập chứng từ

Giai đoạn Trả tiền Sai phạm có thể xảy ra • Lập chứng từ khống để được thanh toán • Chi trả nhiều hơn giá trị hàng hóa đã nhận • Ghi nhận sai thông tin về nhà cung cấp: Tên, thời hạn thanh toán. • Trả tiền trễ hạn • Không theo dõi kịp thời hàng trả lại cho nhà cung cấp hoặc được giảm giá

Mục tiêu kiểm soát v. KS chu trình này tốt sẽ giúp đạt được

Mục tiêu kiểm soát v. KS chu trình này tốt sẽ giúp đạt được 3 mục tiêu chính: Ø Sự hiện hữu và hiệu quả trong hoạt động Ø Báo cáo tài chính đáng tin cậy Ø Tuân thủ pháp luật và các quy định www. themegallery. com Company Logo

v. Sự hiện hữu và hiệu quả: Ở đây là hoạt động mua hàng

v. Sự hiện hữu và hiệu quả: Ở đây là hoạt động mua hàng giúp cho đơn vị đạt được các mục tiêu về sản xuất, doanh số, thị phần hay tốc độ tăng v. Báo cáo tài chính đáng tin cậy: v. Tuân thủ pháp luật và các quy định:

Các thủ tục kiểm soát đối với chu trình mua hàng, tồn trữ trả

Các thủ tục kiểm soát đối với chu trình mua hàng, tồn trữ trả tiền 1. Những thủ tục kiểm soát chung 2. Những thủ tục kiểm soát cụ thể trong từng giai đoạn www. themegallery. com Company Logo

Thủ tục kiểm soát chung 1. 1 Phân chia trách nhiệm Nhằm hạn chế

Thủ tục kiểm soát chung 1. 1 Phân chia trách nhiệm Nhằm hạn chế khả năng xảy ra gian lận do 1 cá nhân nắm nhiều chức năng nên họ có thể lạm dụng Đề phân chia đầy đủ đơn vị cần tách biệt các chức năng: mua hàng, xét duyệt chọn nhà cung cấp, đặt hàng, bảo quản và ghi sổ kế toán www. themegallery. com Company Logo

1. 2 Kiểm soát quá trình xử lý thông tin : Kiểm soát chung,

1. 2 Kiểm soát quá trình xử lý thông tin : Kiểm soát chung, Kiểm soát ứng dụng, kiểm soát chứng từ và sổ sách 1. 2. 1 Thủ tục kiểm soát bao gồm: Kiểm soát đối tượng sử dụng 1. 2. 2 Kiểm soát ứng dụng: - www. themegallery. com Company Logo

Những thủ tục kiểm soát cụ thể trong từng giai đoạn v. Kiểm soát

Những thủ tục kiểm soát cụ thể trong từng giai đoạn v. Kiểm soát quá trình mua hàng: v. Yêu cầu mua hàng: v. Nên giao cho BP độc lập cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện, v. Các kiểm soát quan trọng đối với đề nghị mua hàng:

v. Giấy đề nghị phải lập ít nhất 2 liên: một liên lưu tại

v. Giấy đề nghị phải lập ít nhất 2 liên: một liên lưu tại bộ phận yêu cầu, 1 liên chuyển cho BP mua hàng làm căn cứ đặt hàng, giấy đề nghị mua hàng phải được đánh số thứ tự liên tục v www. themegallery. com Company Logo

CHƯƠNG 4 QUY TRÌNH KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – CÔNG CỤ DỤNG

CHƯƠNG 4 QUY TRÌNH KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – CÔNG CỤ DỤNG CỤ - CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 4. 1 Tô ng quan vê quy tri nh 4. 1. 1 Tô ng quan vê kê toa n : TK, SS, BCTC Lưu đô mô ta to m tă c (quy tri nh mâ u) SV diê n ta la i bă ng lơ i Ha y cho biê t như ng ru i ro cu a quy tri nh trên www. themegallery. com Company Logo

Chương 5 QUY TRÌNH KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – CÔNG CỤ DỤNG

Chương 5 QUY TRÌNH KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – CÔNG CỤ DỤNG CỤ

NỘI DUNG Tính giá thành (thủ công) NV: Xuất TP tiêu dùng nội bộ

NỘI DUNG Tính giá thành (thủ công) NV: Xuất TP tiêu dùng nội bộ Quy trình tiền lương Các quy trình khác

Tính Z thủ công

Tính Z thủ công

Sơ đồ tính Z sản phẩm TK 621 TK 154 XXX TK 155 Zsp

Sơ đồ tính Z sản phẩm TK 621 TK 154 XXX TK 155 Zsp hoaøn thaønh TK 622 TK 627 XX XXX

Sơ đồ tính Z sản phẩm Hồng Phát TK 621 TK 154 -DC 01

Sơ đồ tính Z sản phẩm Hồng Phát TK 621 TK 154 -DC 01 XXX TK 622 TK 155 -MT 01 TK 155 -MT 02 TK 627 TK 155 -MT 03 XX XXX

Quy trình tính Z theo PP Hệ số Tính Z pp Hệ số 1.

Quy trình tính Z theo PP Hệ số Tính Z pp Hệ số 1. Quy đổi SP tự nhiên về SP chuẩn 2. Tính tổng giá thành và Z đơn vị SP hệ số

Giá hành c Công thức tính Z CPSX DDĐK Sổ cái 154 (tháng 1)

Giá hành c Công thức tính Z CPSX DDĐK Sổ cái 154 (tháng 1) CPSX PS CPSX DDCK Sổ cái TK 621, 622, 627 Đánh giá theo PP chi phí NVL trực tiếp [riêng TK 6274 tháng 1]

Đánh giá CPSXDD cuối kỳ theo CP NVL trực tiếp CP SXDD cuối kỳ

Đánh giá CPSXDD cuối kỳ theo CP NVL trực tiếp CP SXDD cuối kỳ = SD TK 154 cuối kỳ = CPSXDDĐK+CPNVLPSTK x SLSPDDCKq SLSPHTq+SLSPDDCKq SDTK 154 đầu kỳ + TK 621 x SLSPDDCK SLSPHT + SLSPDDCK

Giá thành đơn vị mỗi loại SP Z đv C Giá thành c SL

Giá thành đơn vị mỗi loại SP Z đv C Giá thành c SL Sp hoàn thành nhập kho Z đv MT 01 Z đv C HỆ SỐ MT 01

Nhập vào phần mềm CT: Phiếu nhập thành phẩm Phaàn meàm keá toaùn ĐK:

Nhập vào phần mềm CT: Phiếu nhập thành phẩm Phaàn meàm keá toaùn ĐK: NỢ 155 -MT 01: … NỢ 155 -MT 02: … NỢ 155 -MT 03: … CÓ 154 - DC 1: … KT Nhập xuất

Ví dụ: Tính Z sản phẩm Hồng Phát TK 154 -DC 01 TK 622

Ví dụ: Tính Z sản phẩm Hồng Phát TK 154 -DC 01 TK 622 200. 000 1. 900. 000 TK 155 -MT 01 TK 155 -MT 02 700. 000 TK 627 TK 155 -MT 03 300. 000 2. 900. 000 XXX

Thông tin SP Mã sản phẩm MTB 01 MTB 02 MTB 03 TỔNG Hệ

Thông tin SP Mã sản phẩm MTB 01 MTB 02 MTB 03 TỔNG Hệ số 1. 00 1. 25 1. 50 Số lượng SP quy đổi Số lượng sản phẩm trong tháng HT DD 30 20 30 HT 5 0 0 DD 30 5 25 0 45 0 100 5

Công thức tính Z SD TK 154 cuối kỳ = Giá hành c 200.

Công thức tính Z SD TK 154 cuối kỳ = Giá hành c 200. 000 + 1. 900. 000 x 5 100 + 5 2. 900. 000 200. 000 = 100. 000 = 3. 000 Z đv C = 100 = 30. 000 đ/SP

Giá thành từng loại SP Mã sản phẩm Hệ số MTB 01 MTB 02

Giá thành từng loại SP Mã sản phẩm Hệ số MTB 01 MTB 02 MTB 03 1. 00 1. 25 1. 50 SL SP HT 30 20 30 Đơn giá Giá thành 30. 000 900. 000 37. 500 750. 000 45. 000 1. 350. 000 TỔNG 3. 000 = 1. 5 x 30. 000

Xuất thành phẩm dùng nội bộ 1 KTBÁN HÀNG -Lập Phiếu bán hàng nội

Xuất thành phẩm dùng nội bộ 1 KTBÁN HÀNG -Lập Phiếu bán hàng nội bộ Tk 241 2 KẾ TOÁN TSCĐ -Khai báo TSCĐ -Lập Phiếu Tăng TSCĐ

v. Khi sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp tự sản xuất để chuyển

v. Khi sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp tự sản xuất để chuyển thành TSCĐ hữu hình, ghi: Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình Có TK 155 - Thành phẩm (nếu xuất kho ra sử dụng) Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (đưa vào sử dụng ngay). www. themegallery. com Company Logo

CHƯƠNG 6 SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG KẾ TOÁN –ITS – ACCOUNTING SIMILATION

CHƯƠNG 6 SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG KẾ TOÁN –ITS – ACCOUNTING SIMILATION www. themegallery. com Company Logo

CÁC BƯỚC THỰC HiỆN 1. Các kế toán viên § Lập các chứng từ

CÁC BƯỚC THỰC HiỆN 1. Các kế toán viên § Lập các chứng từ gốc liên quan nghiệp vụ § Nhập nghiệp vụ liên quan vào phần mềm SSP. § In các chứng từ liên quan đến phân hệ

1. Kế toán viên v. Gồm các vai: üVai kế toán Tiền mặt ü

1. Kế toán viên v. Gồm các vai: üVai kế toán Tiền mặt ü Vai kế toán tiền gởi üKế toán bán hàng üKế toán nhập - xuất

1. Kế toán viên v. Gồm các vai: üKế toán tài sản cố định-

1. Kế toán viên v. Gồm các vai: üKế toán tài sản cố định- công cụ dụng cụ üKế toán sản xuất üKế toán tiền lương üKế toán công nợ

1. Ví dụ cụ thể vai trò kế toán viên v. Vai kế toán

1. Ví dụ cụ thể vai trò kế toán viên v. Vai kế toán Tiền mặt: ü Lập các chứng từ gốc liên quan : Giấy đề nghị tạm ứng, Bản quyết toán tạm ứng, … ü Nhập NV liên quan TK tiền mặt vào Phần mềm SSP (thu chi tiền) ü In chứng từ (Phiếu thu, Phiếu Chi…)

CÁC BƯỚC THỰC HiỆN 2. Kế toán trưởng -Kế toán tổng hợp üLập BC

CÁC BƯỚC THỰC HiỆN 2. Kế toán trưởng -Kế toán tổng hợp üLập BC thuế üKiểm tra ký chứng từ của các kế toán viên üIn sổ sách, và báo cáo tài chính

v. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP & CÁCH KHÁC PHỤC KHI THỰC HÀNH www. themegallery.

v. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP & CÁCH KHÁC PHỤC KHI THỰC HÀNH www. themegallery. com Company Logo

Dữ liệu bị âm 1. Do bạn chưa kết chuyển dữ liệu đầu kỳ

Dữ liệu bị âm 1. Do bạn chưa kết chuyển dữ liệu đầu kỳ CÔNG CỤ Tông hợp & kết chuyển SD sang kỳ sau Từ tháng 1/2014 Đến tháng 1/2015 2. Do bạn xuất nhầm thành phẩm thành hàng hoá 3. Do bạn xuất nhầm mã thành phẩm

Máy không hiểu bài mình Làm y chang bạn mà bạn được 10, mình

Máy không hiểu bài mình Làm y chang bạn mà bạn được 10, mình được 0

Khắc phục 1 2 3 Sai Database Sai Kỳ kế toán theo đề bài

Khắc phục 1 2 3 Sai Database Sai Kỳ kế toán theo đề bài Thiếu thứ tự của nghiệp vụ Chỉnh lại đúng kỳ Bổ sung thứ tự VD: 1. PC 001 Chọn kết nối Care. Accountin g từ ITS

Câu hỏi ôn thi lý thuyết v. Nhiệm vụ của sinh viên là học

Câu hỏi ôn thi lý thuyết v. Nhiệm vụ của sinh viên là học hết nội dung theo đề cương chi tiết bao gồm chương 1, 2, 3, 4, 5, 6 v. Một số câu hỏi gợi ý: 1) Ha y cho biê t ca c gian lâ n va sai so t co thê xa y ra đô i vơ i quy tri nh ba n ha ng – pha i thu – thu tiê n? 2) Ha y cho biê t ca c gian lâ n va sai so t co thê xa y ra đô i vơ i quy tri nh Mua hàng– pha i trả – trả tiê n?

Câu hỏi ôn thi lý thuyết 3) Tri nh ba y chi tiê t

Câu hỏi ôn thi lý thuyết 3) Tri nh ba y chi tiê t chư c năng nhiê m vu cu a kê toa n trươ ng kiêm kê toa n tô ng hơ p (bao gô m ca theo do i tri ch khâ u hao TSCĐ, phân bô CCDC, ca c khoa n chi phi tra trươ c)? 4) Tri nh ba y chi tiê t chư c năng nhiê m vu cu a kê toa n viên? 5) Tri nh ba y quy tri nh thư c ha nh ta i trung tâm mô pho ng www. themegallery. com Company Logo

Câu hỏi ôn thi lý thuyết 6. Tri nh ba y chi tiê t

Câu hỏi ôn thi lý thuyết 6. Tri nh ba y chi tiê t chư c năng nhiê m vu cu a kê toa n tiê n gư i ngân ha ng kiêm kê toa n tiê n lương ta i doanh nghiê p sa n xuâ t kinh doanh thông thươ ng? 7. Tri nh ba y ca c chư ng tư kê toa n co thê co trong quy tri nh kê toa n ba n ha ng (phân biê t chư ng tư gô c va chư ng tư ghi sô )? 8. Tri nh ba y hiê u biê t cu a em vê quy tri nh lâ p ba o ca o ta i chi nh trên môi trươ ng sư du ng phâ n mê m kê toa n Care. Accouting. Pro? www. themegallery. com Company Logo

HƯỚNG DẪN v. Tri nh ba y quy tri nh thư c ha nh

HƯỚNG DẪN v. Tri nh ba y quy tri nh thư c ha nh ta i trung tâm mô pho ng ü Sau khi đăng nhập vào phần mềm ITS, Sinh viên biết được buổi thực hành hôm nay mình sẽ thực hiện vai nào, ai là kế toán trưởng, Sinh viên đọc đề bài lần lược thực hiện qua các bước: ü Chọn và phân loại chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ, ü Lập, In chứng từ gốc, ký tên người lập ü Thực hành nghiệp vụ trên phần mềm kế toán CARE Accounting www. themegallery. com Company Logo

ü In chứng từ ghi sổ từ phần mềm ü Mang toàn bộ chứng

ü In chứng từ ghi sổ từ phần mềm ü Mang toàn bộ chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ đến kế toán trưởng ký ü Họp nhóm, rút kinh nghiệp cho những buổi sau www. themegallery. com Company Logo

Hướng dẫn v. Tri nh ba y chi tiê t chư c năng nhiê

Hướng dẫn v. Tri nh ba y chi tiê t chư c năng nhiê m vu cu a kê toa n trươ ng kiêm kê toa n tô ng hơ p (bao gô m ca theo do i tri ch khâ u hao TSCĐ, phân bô CCDC, ca c khoa n chi phi tra trươ c)? ü Kiểm tra ký chứng từ của các kế toán viên ü Lập báo cáo thuế ü In sổ sách, và báo cáo tài chính www. themegallery. com Company Logo