Trkiyedeki din akmlarn genel karakteristii ve lahiyat Faklteleri

  • Slides: 12
Download presentation
Türkiye’deki dinî akımların genel karakteristiği ve İlahiyat Fakülteleri Prof. Dr. Osman Aydınlı 1

Türkiye’deki dinî akımların genel karakteristiği ve İlahiyat Fakülteleri Prof. Dr. Osman Aydınlı 1

İslamcı grupların nitelikleri § Lider merkezli olmaları § İtaat kültürünün hâkimiyeti § Danışma mekanizmasının

İslamcı grupların nitelikleri § Lider merkezli olmaları § İtaat kültürünün hâkimiyeti § Danışma mekanizmasının olmayışı § Sorgulamanın reddi § Entelektüel boyuttan yoksunluk § Dünyayı tanımama § Müsbet ilimlerden yoksun § Dinî ilimlere yabancı § Temel kaynaklardan uzak § Kendilerini “kurtuluşa eren fırka” olarak görmeleri ve diğer dinî grupları ötekileştirmeleri Prof. Dr. Osman Aydınlı 2

İslamcı grupların nitelikleri § Siyasetle içli dışlı olmaları § Seçimlerde parti desteklenmesi § İktidarın

İslamcı grupların nitelikleri § Siyasetle içli dışlı olmaları § Seçimlerde parti desteklenmesi § İktidarın paylaşımı § Kadrolaşmaya ağırlık verme § Fikir birliği, metot farklılığı § Şeriat ve Asr- Saadet vurgusu § Farklı yöntemlerle hedefe ulaşma: iman, eylem § Ekonomik boyutta yoğunlaşma § Şirketleşme § Sponsor desteği sağlama § Aidatlarla katkı sağlama Prof. Dr. Osman Aydınlı 3

İslamcı grupların nitelikleri § Köyden kente gelen kesimde yayılma § Periferiden merkeze § Değiştirme

İslamcı grupların nitelikleri § Köyden kente gelen kesimde yayılma § Periferiden merkeze § Değiştirme amacından uzaklaşma § renkli dünyaların cazibesi § Amacın buharlaşması § Problem çözecek programlarının olmayışı § “Kervanı yolda düzelim” anlayışı § Medyanın kullanımı ve yeni kimliklerin oluşması § Her grubun kendi kanallarının olması § Reyting kaygısı § Yeni din fenomenlerinin ortaya çıkması Prof. Dr. Osman Aydınlı 4

Dindar aydın profili/ İlahiyatçılar § İslami kaynaklar ve Batı kaynakları § Klasik kaynaklar §

Dindar aydın profili/ İlahiyatçılar § İslami kaynaklar ve Batı kaynakları § Klasik kaynaklar § Muhammed İkbal, Muhammed Hamidullah § Batı üniversitelerinde görev yapmış kişiler § Aristo § Socrat § Nietzsche § Bilim adamı kimliği § Batıcı kavramların kullanımı § Geçmişin idealize edilmesine karşıtlık § Reformcu, modernist suçlaması § Geleneksel din anlayışı ile mücadele § Bidat ve hurafeden arındırılmış din anlayışı § Bilimsel bilgi vurgusu § Din ve evrensel ilkeler Prof. Dr. Osman Aydınlı 7

İlahiyat ve dini bilgi alanı § Kur’an yöntemine dönüş § Kur’an’ın ilme teşviki §

İlahiyat ve dini bilgi alanı § Kur’an yöntemine dönüş § Kur’an’ın ilme teşviki § Hz. Peygamber ve Suffa okulu § Tefekkür, tezekkür, § teakkul ve tedebbür vurgusu § Bilgi ve araştırmaya dayalı iman § Mitolojik söylencelerden uzak durma § Muhayyel kurtarıcı fikrinin Kur’anî olmadığı § Kurtarıcı mehdi tasavvurları § Dini liderin insan üstü vasıfları Prof. Dr. Osman Aydınlı 8

Mevcut bilim anlayışı • Mevcut bilim anlayışı – Batı uygarlığının bilimsel birikimin temeli –

Mevcut bilim anlayışı • Mevcut bilim anlayışı – Batı uygarlığının bilimsel birikimin temeli – Müslümanların ürettikleri bilgi – Endülüs kanalıyla Batı’ya intikal eden tecrübe ve birikim • Mevcut bilim anlayışının karakteri – aklın ve bilimin putlaştırılması (bilimsel entegrizm) – teknolojinin tahribatı – Tanrı’nın hayatın dışına itilmesi – her şeyin dijitalleşmesi • Yeni bir bilim anlayışına ve değerler sistemine ihtiyaç – Kurucu ilkeler – İnsani değerler – yüksek evrensel değerlerin yeniden inşaı Prof. Dr. Osman Aydınlı 9

İlahiyat alanının bilimselliği • • Tarih bilgi ve bilinci – Temel İslam Bilimleri •

İlahiyat alanının bilimselliği • • Tarih bilgi ve bilinci – Temel İslam Bilimleri • Kelam, • Usul-ü Fıkıh, • Fıkıh, Tefsir, • Hadis, • Tasavvuf, • İslam Mezhepleri Tarihi • Doğru anlaşılma zorluğu • Temel eksikliğin sorunlu tarih bilgi-bilinci ve yöntem eksikliği – İslam Bilimleri kategorisindeki her disiplinin bir geçmişi vardır; bu geçmişe dayalı olarak inşa edilen bir tarihi vardır. Dil bilmenin gerekliliği – Ön koşulu olarak Arapça bilmek – Batı dili (İngilizce) bilmek – İlgilen konuya bağlı olarak Farsça bilmek – Eski Türkçe metinleri okuyabilmek Prof. Dr. Osman Aydınlı 10

§ Değişim sürecinde muhtemel sorunlar - Siyasî istikrarsızlıklar ve ekonomik sorunlar Radikal islam tehlikesi

§ Değişim sürecinde muhtemel sorunlar - Siyasî istikrarsızlıklar ve ekonomik sorunlar Radikal islam tehlikesi Genç nesiller ve değerlerin aşınması - Bilgi açığı Bilgi üretme sorunu Bilgi akışındaki kopukluk Teknolojik gelişmeleri takip - Medeniyetler savaşının şiddetlenmesi Dinler arası savaş tehlikesi Türkiye ve Yeni medeniyetin kurulmasında öncü rol Prof. Dr. Osman Aydınlı 11

§ Değişim sürecinde muhtemel sorunlar - Dinin yeniden anlaşılmasında yoğun tartışmalar yaşanması Din ve

§ Değişim sürecinde muhtemel sorunlar - Dinin yeniden anlaşılmasında yoğun tartışmalar yaşanması Din ve evrensel ilkeler Dini tartışmalar ve çözüm arayışı - Muhtemel gelecek Problem çözecek programların olmayışı Farklı din algılarının dini gruplar üretmesi Fikri düzeyin düşük oluşu İlahiyatların inisiyatif alamaması Prof. Dr. Osman Aydınlı 12