TRKE RETMNDE YEN YAKLAIMLAR Prof Dr Firdevs GNE

  • Slides: 50
Download presentation
 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr Firdevs GÜNEŞ A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr Firdevs GÜNEŞ A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi firdevs. gunes@gmail. com

Günümüz Gelişmeleri Dünyamızda 20. yüzyılın sonlarına doğru • Öğrencilerin sürekli şartlandırıldığı, • Zihninden çok

Günümüz Gelişmeleri Dünyamızda 20. yüzyılın sonlarına doğru • Öğrencilerin sürekli şartlandırıldığı, • Zihninden çok davranışlarıyla ilgilenildiği, • Bilginin pasif olarak aktarıldığı, bir eğitim anlayışıyla gelecek yüzyılın insanın yetiştirilemeyeceği ortaya çıkmıştır. Sorunların hızla artması eğitimcileri yeni arayışlara yöneltmiştir.

 Eğitimde Arayışlar • Eğitim alanında yoğun araştırmalar yapıldı. • Beyin araştırmaları hızlandı ve

Eğitimde Arayışlar • Eğitim alanında yoğun araştırmalar yapıldı. • Beyin araştırmaları hızlandı ve eğitim alanına aktarıldı. • Yapılandırıcı yaklaşım gündeme geldi. • Ülkemizde yeni Türkçe (1 -5. Sınıflar) Öğretim Programı bu anlayışla geliştirildi. • Programda öğrencilerin dil becerilerinin yanında zihinsel ve sosyal becerilerinin de geliştirilmesi ön plana alındı.

DİL ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Davranışçı Dil Öğretim Yaklaşımı • Dünyamızda uzun yıllar uygulanmıştır. • Skinner’e

DİL ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Davranışçı Dil Öğretim Yaklaşımı • Dünyamızda uzun yıllar uygulanmıştır. • Skinner’e göre dil bir davranıştır. • Diğer davranışlar gibi uyarı-tepki bağlamında çeşitli şartlandırmalarla öğretilir. • Çocuk, dili tekrarlayarak ve taklit ederek öğrenir. • Zihinsel becerilere ağırlık vermez. • Öğrencileri ezbere yöneltmiş zihinsel becerileri geliştirememiştir.

 Bilişsel Dil Öğretim Yaklaşımı • Bu yaklaşıma göre dil, öğrenilmez edinilir. • Temsilcisi

Bilişsel Dil Öğretim Yaklaşımı • Bu yaklaşıma göre dil, öğrenilmez edinilir. • Temsilcisi Noam Chomsky’dir. Bunu le LAD, Krashen ve le Moniteur izler. • Chomsky’e göre dil edinim süreci çocuklarda genetik bir donanımla gerçekleşir. • Çocuklar dil edinmek için bilgisayar gibi programlanmıştır. • Çocuklarda dil edinim süreci zekâdan bağımsız olarak gelişir.

Yapılandırıcı Dil Öğretim Yaklaşım Günümüzde 40 ülkede uygulanıyor. • Bu yaklaşıma göre dil, edinilmez

Yapılandırıcı Dil Öğretim Yaklaşım Günümüzde 40 ülkede uygulanıyor. • Bu yaklaşıma göre dil, edinilmez öğrenilir. • Dil ve zihinsel beceriler birlikte ele alınır. • Dil, öğrenmenin kalbi ve insan beyninin sınırsız bir becerisidir. • Dil öğrenme sürecinde sosyal etkileşimin rolü büyüktür. • Temsilcileri Jean Piaget, Vygotsky ve Bruner’dir. • Dil öğrenme süreci gelişimsel, sosyal ve etkileşimsel olarak ele alınır.

Türkçe Öğretiminde Uygulanan Yaklaşımlar • Ülkemizde uzun yıllar davranışçı dil öğretim yaklaşımı uygulanmıştır. •

Türkçe Öğretiminde Uygulanan Yaklaşımlar • Ülkemizde uzun yıllar davranışçı dil öğretim yaklaşımı uygulanmıştır. • 1981 Türkçe Öğretim Programında: -Öğretilecek davranışlar sıralanmıştır. -Türkçe öğretimi anlama, anlatım ve dil bilgisi olarak ele alınmıştır. -Anlama başlığı altında dinleme, izleme, okuma ve anlama tekniğine yer verilmiştir. -Anlatım başlığı altında ise sözlü ve yazılı anlatım ele alınmıştır.

Yapılandırıcı Dil Öğretim Yaklaşımı - 2004 Türkçe (1 -5) Öğretim Programında temel alınmıştır. -Türkçe

Yapılandırıcı Dil Öğretim Yaklaşımı - 2004 Türkçe (1 -5) Öğretim Programında temel alınmıştır. -Türkçe öğretiminin amaçları dil, zihinsel, sosyal ve zihinsel bağımsızlık becerilerini geliştirme olarak saptanmıştır. -Türkçe öğrenme süreci gelişimsel, sosyal ve etkileşimsel olarak ele alınmıştır.

Türkçe Öğretiminde Günümüz Gelişmeleri Türkçe öğretiminde önemli gelişmeler olmuştur. • Yeni öğrenme alanları, •

Türkçe Öğretiminde Günümüz Gelişmeleri Türkçe öğretiminde önemli gelişmeler olmuştur. • Yeni öğrenme alanları, • Yeni beceriler, • Yeni modeller, • Yeni yöntemler, • Yeni teknikler, • Yeni değerlendirmeler, gündeme gelmiştir.

Öğrenme Alanları • Yapılandırıcı yaklaşıma göre dilin kullanım alanları dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel

Öğrenme Alanları • Yapılandırıcı yaklaşıma göre dilin kullanım alanları dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunudur. • Bunlar öğrenme alanı olmaktadır. • Öğrenme alanı içinde dil, zihinsel, bireysel, sosyal beceriler, bilgiler, teknikler, değerler vb. yer alır. • Programda dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu, beceri veya teknik olarak değil öğrenme alanı olarak alınmıştır.

 2004 Türkçe Öğretim Programında: • Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve sunu

2004 Türkçe Öğretim Programında: • Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve sunu öğrenme alanı olarak alınmıştır. • Görsel okuma ve sunu ilk kez ayrı öğrenme alanı olarak ele alınmıştır. • Anlama ve anlatım becerileri her öğrenme alanında geliştirilir. -Anlama becerileri, sadece dinleme ve okuma ile değil konuşma ve yazma ile de geliştirilir. -Anlatım becerileri sadece konuşma ve yazma ile değil dinleme ve okuma yoluyla da geliştirilir.

 Temel Beceriler • Yapılandırıcı yaklaşım davranış değiştirmeye değil beceri geliştirmeye ağırlık verir. •

Temel Beceriler • Yapılandırıcı yaklaşım davranış değiştirmeye değil beceri geliştirmeye ağırlık verir. • Davranış, bir uyarıcıya verilen tepkidir. Oysa beceri, bilgilerin bilinçli olarak uygulamaya aktarılmasıdır. • Beceri üç bileşenden oluşur. • Bunlar: Bilgi, uygulama bilgisi ve işi yapmadır. • Beceriyi gerçekleştirmek için bilmek, harekete geçmek ve uygulamak gerekir.

 Geleceğin insanı nasıl yetiştirilmeli? • ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Finlandiya, Kanada, İsveç, Norveç,

Geleceğin insanı nasıl yetiştirilmeli? • ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Finlandiya, Kanada, İsveç, Norveç, Hollanda, vb. 44 gelişmiş ülkenin, bilim insanları, eğitimcileri, sosyologları, tarihçileri, vb. 6 yıl süren ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmalar yaptılar. Bu araştırmalarda: • Geleceğin insanı nasıl yetiştirilmeli? • Hangi beceriler öğretilmeli? • Hangi bilgiler verilmeli? Sorularına cevap aradılar. 2003 yılında tamamlanan bu araştırmalarda şu bulgulara ulaştılar:

Geleceğin Becerileri 1. Zihinsel Beceriler: Düşünme, anlama, sorun çözme, sorgulama, eleştirme, ilişkilendirme, analizsentez yapma,

Geleceğin Becerileri 1. Zihinsel Beceriler: Düşünme, anlama, sorun çözme, sorgulama, eleştirme, ilişkilendirme, analizsentez yapma, değerlendirme vb. 2. Bireysel Beceriler: Dil becerileri, iletişim, bilgiyi alma, bilgi teknolojilerini kullanma vb. 3. Sosyal Beceriler : İşbirliği yapma, grupla çalışma, sosyal çatışmaları çözme ve yönetme. 4. Zihinsel Bağımsızlık Becerileri: Karar verme, seçme, haklarını ve sorumluluklarını bilme, savunma, vb.

 Türkçe Öğretiminde Temel Beceriler Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, Eleştirel düşünme, Yaratıcı

Türkçe Öğretiminde Temel Beceriler Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, Eleştirel düşünme, Yaratıcı düşünme, İletişim kurma, Problem çözme, Araştırma, Bilgi teknolojilerini kullanma, Girişimcilik, Karar verme, Kişisel ve sosyal değerlere önem verme.

Türkçe Öğretiminde Sarmal Yaklaşım • Yapılandırıcı yaklaşım öğrencilerin bilgileri keşfetmesi, anlaması ve aktarması için

Türkçe Öğretiminde Sarmal Yaklaşım • Yapılandırıcı yaklaşım öğrencilerin bilgileri keşfetmesi, anlaması ve aktarması için eğitim programının sarmal düzenlenmesini öngörür. • Programda dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu alanları ile kazanımlar sarmal olarak düzenlenmiştir. • Öğrenme-öğretme süreci de sarmal olarak düzenlenmiş ve kazanımlar öğrenme-öğretme sürecine sarmal olarak yerleştirilmiştir.

 Tematik Yaklaşım Tematik yaklaşım, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri genişletme, düzenleme, zihninde yapılandırma

Tematik Yaklaşım Tematik yaklaşım, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri genişletme, düzenleme, zihninde yapılandırma ve günlük hayata aktarma olanakları sağlamaktadır. • Programda sekiz temanın dördü zorunludur. • Zorunlu temalar “Atatürk, Değerlerimiz, Sağlık ve Çevre, Birey ve Toplum” olarak öngörülmüştür. • Diğer temalar seçmelidir.

Anlama Öğretimi • Eskiden anlamak için bir metnin defalarca okunması istenirdi. Öğrencinin ne anladığı,

Anlama Öğretimi • Eskiden anlamak için bir metnin defalarca okunması istenirdi. Öğrencinin ne anladığı, nasıl anladığı üzerinde durulmazdı. • 1900‘lü yıllarda “Okumak anlamaktır. ” görüşü benimsenmiştir. Metin merkeze alınmış ve metnin derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır. • 1970’ li yıllara kadar anlama öğretimi veya anlama becerilerini geliştirme gibi bir eğitim düşünülmemiştir.

 Anlama Öğretimi Yapılandırıcı yaklaşım “Anlamak için okumak. ” görüşünü temel almakta ve anlama

Anlama Öğretimi Yapılandırıcı yaklaşım “Anlamak için okumak. ” görüşünü temel almakta ve anlama becerilerini geliştirmeye büyük önem vermektedir. • Anlama sürecinde bütün zihinsel beceriler devreye girmekte, yeni bilgiler ön bilgiler ışığında incelenmekte ve anlamlandırılmaktadır. • Araştırmalar okuyucunun metindeki bilgileri aynen almadığını göstermektedir. • Okuyucu, metindeki bilgileri ön bilgilerine göre seçmekte, bazılarını atlamakta, bazı yerlere eklemeler yapmaktadır. • Okuyucunun anladığı anlam ile metnin anlamı farklı olabilmektedir.

Anlama Modeli • Yapılandırıcı yaklaşıma göre anlama zihin modeli oluşturma aracıdır. • Okuyucunun metindeki

Anlama Modeli • Yapılandırıcı yaklaşıma göre anlama zihin modeli oluşturma aracıdır. • Okuyucunun metindeki bilgileri seçme, sıralama, işleme ve yapılandırma gibi işlemleri sürekli yapması giderek kendine özgü zihin modeli oluşturmasını getirmektedir. • Buna “anlama modeli” denilmektedir. • Aynı tür metin ve yazarların okunması anlama modelinin sınırlı ve fakir olmasını getirmektedir. • Öğrencilerin anlama modelleri çeşitli metin tekniklerle zenginleştirilmelidir. ve

Anlama Modeli Dört özel teknik anlama modelini ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sağlamaktadır. Bunlar

Anlama Modeli Dört özel teknik anlama modelini ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sağlamaktadır. Bunlar : - Tahmin etme, -Anlamı açıklama, - Sorgulama ve -Özetleme teknikleridir. Bu tekniklerin Türkçe Öğretim Programında uygulanması örneklerle gösterilmiştir.

 Süreçsel Model (Anlama Modeli) • Van Dijk ve Kintsch tarafından geliştirilmiş, Giasson (1995)

Süreçsel Model (Anlama Modeli) • Van Dijk ve Kintsch tarafından geliştirilmiş, Giasson (1995) ve Fayol (1999) tarafından zenginleştirilmiştir. • Anlama ve bilgilerin işlenme sürecine ağırlık verir. • Üç aşamada gerçekleştirilir. Bunlar: • Bilgiyi seçme, sıralama ve düzenleme aşamalarıdır.

 • Seçme: Okuyucu, metindeki bilgiler aynen almaz, önemli gördüklerini ilgi ve ihtiyaçlarına göre

• Seçme: Okuyucu, metindeki bilgiler aynen almaz, önemli gördüklerini ilgi ve ihtiyaçlarına göre seçer. • Sıralama: Seçilen bilgiler önemine göre sıralanır. Önem sırasını okuyucu belirler. • Düzenleme : Sıralanan bilgiler, sınıflama, sorgulama, ilişkilendirme, değerlendirme, iç bağlantılar kurma vb. zihinsel işlemlerle düzenlenir. • Ön bilgilerle birleştirilerek anlamlandırılır.

 Bilgileri düzenleme ve zihinde yapılandırma işlemi üç düzeyde gerçekleştirilir. • Küçük yapılar düzeyinde

Bilgileri düzenleme ve zihinde yapılandırma işlemi üç düzeyde gerçekleştirilir. • Küçük yapılar düzeyinde yapılandırma ile bir kelimenin ve ya cümlenin anlamı yapılandırılır. • Büyük yapılar düzeyinde yapılandırmada metnin paragrafları, bölümleri ve tümü yapılandırılır. • Ardından oluşturulan anlamlar zihinde düzenlenir.

Etkileşimsel Anlama Modeli • Bilgi ve beceriler okuyucu-metin ve sosyal ortam etkileşimine bağlı olarak

Etkileşimsel Anlama Modeli • Bilgi ve beceriler okuyucu-metin ve sosyal ortam etkileşimine bağlı olarak yapılandırılır. • Bu modele göre, anlama, üç bileşenden oluşan etkileşimsel bir süreçtir. • Bunlar metin, okuyucu ve ortam olmaktadır. . • Türkçe öğretiminde bu model dikkate alınarak çeşitli kazanımlar, teknikler ve etkinlikler verilmiştir.

 Okuma Öğretim Modelleri Geleneksel okuma teorileri olarak “Şifreyi Çözme, Görsel Birleştirme, Kelimeyi Bütün

Okuma Öğretim Modelleri Geleneksel okuma teorileri olarak “Şifreyi Çözme, Görsel Birleştirme, Kelimeyi Bütün Algılama ve Tahmin Etme Teorisi “ yaygın olarak bilinmektedir. • Bu teoriler okuma öğretimde göz hareketleri, gözün görme alanı, kelimeyi bütün algılama, sesli okuma gibi fizikî yönlere ağırlık verir. • Okuma öğretiminin zihinsel süreçleri üzerinde durmazlar.

Yapılandırıcı Okuma Modelleri Açıklayıcı okuma modelinde “Ne? , Niçin? , Nasıl? ” ve “Ne

Yapılandırıcı Okuma Modelleri Açıklayıcı okuma modelinde “Ne? , Niçin? , Nasıl? ” ve “Ne zaman? ”soruları ile okuma öğretilir. Etkileşimsel okuma modelinde öğrenci-metinortam etkileşimi üzerinde durulur. Okuma teknikleri modelinde öğrencilere çeşitli okuma teknikleri öğretilir. Örnekleme modelinde ise okuma teknikleri örneklerle gösterilir. Türkçe öğretiminde bu modellerden hareketle kazanımlar, teknikler ve etkinlikler verilmiştir.

Yazma Öğretim Modelleri • • Geleneksel modeller Alanda yaygın bilinen eski modellerdir. Parçadan bütüne,

Yazma Öğretim Modelleri • • Geleneksel modeller Alanda yaygın bilinen eski modellerdir. Parçadan bütüne, bütünden parçaya ve karma modeller olarak üç grupta toplanır. Parçadan bütüne ve bütünden parçaya yazma modelleri birbirine zıt süreçlerden oluşur. Karma model her iki modeli tamamlar.

Yapılandırıcı Yazma Öğretimi Modelleri • Bunlardan Emilia Ferreiro tarafından geliştirilen Yazma Gelişim Teorisi yaygın

Yapılandırıcı Yazma Öğretimi Modelleri • Bunlardan Emilia Ferreiro tarafından geliştirilen Yazma Gelişim Teorisi yaygın olarak bilinir. • Yazma öğretimine gelişimsel yaklaşılır, yazma becerilerinin gelişimi okul öncesinden üst düzeye kadar ele alınır. • Yazma öğretiminin zihinsel yönüne ağırlık verir ve geliştirilecek beceriler üzerinde odaklanır.

Yapılandırıcı Yazma Öğretimi Modelleri Yazma süreci ve becerilerini geliştirmek için • Schmidt, 1975, Ellis,

Yapılandırıcı Yazma Öğretimi Modelleri Yazma süreci ve becerilerini geliştirmek için • Schmidt, 1975, Ellis, 1988, Margolin, 1984, De Beaugrande, 1984, Martlew, 1983, Van Galen, 1991, Dell, 1988, Harley, 1984, Holyaok, 1991, Garett, 1988, Levelt, 1992, Hayes-Flower, 1980, Hayes, 1996, gibi yazma modelleri geliştirilmiştir. • Alanda en çok Hayes-Flower(1980) ile Hayes(1996) yazma modeli uygulanmaktadır.

Hayes - Flower Yazma Modeli • Model bir dizi araştırma sonucu geliştirilmiştir. • Birbirine

Hayes - Flower Yazma Modeli • Model bir dizi araştırma sonucu geliştirilmiştir. • Birbirine bağlı üç bileşenden oluşur. Bunlar yazma görevi-işi ile ilgili bilgiler, zihinsel ve yazı üretim süreçleri olmaktadır. • Yazı üretim süreçleri plânlama, metinleştirme ve gözden geçirme olarak üçe ayrılır. • Her aşamada, bir önceki aşamada yapılanları gözden geçirme ve değiştirme söz konusudur.

 Hayes Yazma Modeli • Zihinsel süreçler ayrıntılı olarak ele alınır. • Zihinsel tasarım,

Hayes Yazma Modeli • Zihinsel süreçler ayrıntılı olarak ele alınır. • Zihinsel tasarım, metinleştirme, gözden geçirme ve sorun çözme üzerinde durulur. • Zihinsel tasarım sürecine karar verme ve sorun çözme gibi alt süreçler eklenmiştir. • Yazarın ön bilgilerine önem verilir. • Bu modellerden Türkçe öğretiminde de yararlanılmıştır

 Kelime Tanıma Modelleri İkili Yol Modeli ( M. Coltheart ) • Ses yoluyla

Kelime Tanıma Modelleri İkili Yol Modeli ( M. Coltheart ) • Ses yoluyla tanıma, kelimenin sesleriyle harflerini birleştirerek tanımadır. Okumayazmayı yeni öğrenen öğrencilerin başvurduğu bir yoldur. • Zihinsel sözlük yoluyla tanımada kelimenin görsel biçiminden hareket edilir. Zihinsel sözlüğe kaydedilen bilgilere başvurularak kelimeyle ilgili bilgiler alınır. • Okumaya yeni başlayan öğrenciler, sürekli okuyarak kelimeleri zihinsel sözlüklerine yerleştirirler. Bu işlem giderek gelişir ve hızlı bir şekilde yürütülür.

Okumanın Zihinsel Görünümü (Dehaene) • Eskiden kelime tanıma işlemi göz hareketleri ile açıklanıyordu. Günümüzde

Okumanın Zihinsel Görünümü (Dehaene) • Eskiden kelime tanıma işlemi göz hareketleri ile açıklanıyordu. Günümüzde kelimeyi gözün değil beynin tanıdığı ortaya çıkmıştır. • Beynin kelimeyi tanıma işlemleri uluslar arası düzeyde araştırılmıştır(2003). • Dehaene’ye göre nöronlar, kelimenin harflerini tek inceleyerek ve harfleri birleştirerek kelimeyi tanımaktadır. Beyin kelimeyi bütün olarak almamakta ve tanımamaktadır. • Türkçe öğretimi ve Ses Temelli Cümle Yönteminde bu araştırmalardan yararlanılmıştır.

 İlk Okuma-Yazma Öğretimindeki Gelişmeler Dünyamızda Okuma-yazma öğretimi ile ilgili 100. 000’ den fazla

İlk Okuma-Yazma Öğretimindeki Gelişmeler Dünyamızda Okuma-yazma öğretimi ile ilgili 100. 000’ den fazla araştırma gözden geçirilmiştir. Bu çalışmalarda ilk okuma yazma öğretiminin alanları belirlenmiştir. Okuma öğretiminin alt alanları: Ses bilinci, alfabetik ilişkileri keşfetme, kelime tanıma ve zihinsel sözlük geliştirme, akıcı okuma ve anlama olarak sıralanmıştır. Yazma öğretiminin alt alanları ise yazı bilinci, alfabetik ilkeleri yapılandırma, kelime yazma ve zihinsel sözlükten yararlanma, akıcı yazma ve kendini ifade etme olarak saptanmıştır.

Yöntem Araştırmaları Cümle Yöntemi • 18. yy ‘da Papaz Nicole Adams geliştirmiştir. Çocuklara dinî

Yöntem Araştırmaları Cümle Yöntemi • 18. yy ‘da Papaz Nicole Adams geliştirmiştir. Çocuklara dinî cümleleri ezberletmek ve okumayazma öğretmek için kullanmıştır. • “Ortodoks Global Yöntemi” olarak bilinmektedir. • Belçikalı Decroly cümle yöntemini işitme engelli çocuklarda kullanarak yaygınlaştırmıştır. • 19. yy başında hızla yayılmış ve çoğu ülkede kullanılmaya başlanmıştır. • Atatürk dönemi Programlarda Harf Yöntemi kullanılmıştır.

Fransa’da 1940’lı yıllarda Henri Wallon Komünist Partiden milletvekili olmuş ve Eğitimde Reform Komisyonunu yönetmiştir.

Fransa’da 1940’lı yıllarda Henri Wallon Komünist Partiden milletvekili olmuş ve Eğitimde Reform Komisyonunu yönetmiştir. Henri Wallon: • “Eğitim sitemi elit ve burjuva yetiştirmektedir. Bu geleneksel anlayışa son verilmelidir. Okumayazma öğretiminde yeni ve etkili bir yöntem olan cümle yöntemi kullanmalıdır. ”diyerek önermiştir. • Fransa’nın bütün okullarında cümle yöntemi hızla yayılarak uygulanmıştır. • Eskiden dinî cümleleri ezberletmek için kullanılan cümle yöntemi politik amaçlı kullanılmıştır.

Ülkemizde 1948 Programı ile cümle yöntemine geçilmiştir. • 1954 yılında ABD’de yayınlanan “Johnny Niçin

Ülkemizde 1948 Programı ile cümle yöntemine geçilmiştir. • 1954 yılında ABD’de yayınlanan “Johnny Niçin Okumayı Bilmiyor? ”raporu ile cümle yöntemine eleştiriler başlamıştır. • Barr, “Cümle yönteminin, öğrencilerde ezber ve şartlandırma yaptığı, zihinsel sindirmeye neden olduğu”, • Martinez ise“Bu yöntemin tekrarlamaya dayandığını, öğrencilerde tekrar ve ezber alışkanlığı oluşturduğunu”, belirtmektedir.

 • • ABD’deki Gelişmeler 1997’de okuma yazma yöntemi konusunda iki yıl boyunca 100.

• • ABD’deki Gelişmeler 1997’de okuma yazma yöntemi konusunda iki yıl boyunca 100. 000’den fazla araştırma ve inceleme yapıldı. Çalışmalarda ses yöntemlerinin iyi sonuç verdiği ortaya çıktı. 2002 yılında ABD kongresi çocuklara okuma öğretimi için ses- birleştirme yöntemini oybirliği ile kabul etti. 2006 ‘da ulaşılan okuma başarı düzeyinin son 40 yılın üstüne çıktığı görüldü.

Kanada’daki Gelişmeler • Çok sayıda araştırma yapıldı. • Bu araştırmalara dayalı olarak Kanada’nın bütün

Kanada’daki Gelişmeler • Çok sayıda araştırma yapıldı. • Bu araştırmalara dayalı olarak Kanada’nın bütün eyaletlerinde tek yöntem olarak ses birleştirme yöntemine geçildi. • Eğitim programları yenilendi.

İngiltere’deki Gelişmeler - Araştırmalarda ses birleştirme yöntemi ile çocukların okuma ve yazma becerilerinin yaşıtlarına

İngiltere’deki Gelişmeler - Araştırmalarda ses birleştirme yöntemi ile çocukların okuma ve yazma becerilerinin yaşıtlarına göre ortalama 3. 5 yıl ileride olduğu bulunmuştur. - İngiltere Eğitim Bakanı Ruth Kelly, “ Eylül 2006 ‘dan itibaren okuma-yazma öğretiminde tek yöntem olarak ses-birleştirme yöntemi olacağını” açıkladı. -Eğitim programları yenilendi. Yapılandırıcı yaklaşım bütün programlara yerleştirildi.

Fransa’daki Gelişmeler Okuma becerilerindeki başarısızlığın cümle yönteminden kaynaklandığı belirtilerek 2002’de cümle yöntemi yasaklanmıştır. •

Fransa’daki Gelişmeler Okuma becerilerindeki başarısızlığın cümle yönteminden kaynaklandığı belirtilerek 2002’de cümle yöntemi yasaklanmıştır. • Eğitim Bakanı Gilles de Robien “Eylül 2006’ dan itibaren tek yöntem olarak ses birleştirme yönteminin kullanılacağını”, açıklamıştır. • Montpellier Rektörü Christian Nique, 6 Şubat 2006’da “Cümle yönteminin tamamen yasakladığını, hiç bir okulda kullanılmayacağını” açıklamıştır. • Fransa 2006 yılında bütün eğitim programlarında değişiklik yapmıştır. •

Bitişik Eğik Yazı - Hızlı yazılır, dikkati geliştirir, kelime tanımayı kolaylaştırır, rakamlar kolay fark

Bitişik Eğik Yazı - Hızlı yazılır, dikkati geliştirir, kelime tanımayı kolaylaştırır, rakamlar kolay fark edilir, bağlantılı düşünmeyi geliştirir, beden gelişimine ve solak öğrencilere uygundur. -Çoğu ülkede kullanılmaktadır. - Ülkemizde Atatürk’ün önderliğinde 1928 yılında bitişik eğik yazı ile okuma - yazma öğretilmiştir. - Ses Temelli Cümle Yöntemi ile tekrar bitişik eğik yazı öğretimine başlanmıştır.

 Dil Bilgisi Öğretimi • Dil bilgisinin amacı dil ve zihinsel becerileri geliştirme olarak

Dil Bilgisi Öğretimi • Dil bilgisinin amacı dil ve zihinsel becerileri geliştirme olarak ele alınır. • Çoğu gelişmiş ülkede dil bilgisi öğretimi gözden geçirilmiş ve bazı konular çıkarılmıştır. • Örneğin Fransa'da bazı dil bilgisi konuları ilk öğretim programından çıkarılarak orta öğretim ve üniversite programlarına kaydırılmıştır.

 Metin Özellikleri - Yapılandırıcı yaklaşıma göre kısa metinler öğrencinin metinle etkileşimini azaltmaktadır. -Kısa

Metin Özellikleri - Yapılandırıcı yaklaşıma göre kısa metinler öğrencinin metinle etkileşimini azaltmaktadır. -Kısa metin daha az bilgi, daha az düşünce ve daha az kelime demektir. -Kısa metinler zihinsel sözlüğü zenginleştiremez. -Mc Cullough’a göre: ilköğretim 1. sınıf için 125 -400 kelime, 2. sınıf için 375 -500 kelime, 3. sınıf için 450 -600 kelime, 4. sınıf için 800 -1000 ve daha üst sınıflar için ise 1000 ve fazla kelimeli metinler verilmelidir.

PIRLS Metinleri İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı 2001 PIRLS araştırmasında: (Okuma Becerilerini Ölçme Metinleri)

PIRLS Metinleri İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı 2001 PIRLS araştırmasında: (Okuma Becerilerini Ölçme Metinleri) • Baş Aşağı Fareler (öyküleyici) 390 kelime, • Nehir Yolculuğu (bilgilendirici) 355 kelime, • Depremi Haber Veren Tavşan (öyküleyici) 426 kelime (Fransızca 625 kelime), • Yavru Deniz Kuşlarının Gecesi (bilgilendirici) 575 kelime (Fransızca 793 kelime) verilmiştir.

PISA Metinleri OECD tarafından yürütülen 2003 -2006 PISA araştırmalarında: (Okuma Becerilerini Ölçme Metinleri) •

PISA Metinleri OECD tarafından yürütülen 2003 -2006 PISA araştırmalarında: (Okuma Becerilerini Ölçme Metinleri) • Kısa metinler ortalama 450 kelimedir. • Uzun metinler ortalama 1800 kelimedir. Örneğin le Cadeau başlıklı metin 1800 kelimedir. • Grip başlıklı metin ise 500 kelimedir.

Türkçe(1 -5. Sınıflar)Öğretim Programı’nda • Metinlerin düşünme, anlama, sorgulama, inceleme, araştırma, keşfetme, günlük hayatla

Türkçe(1 -5. Sınıflar)Öğretim Programı’nda • Metinlerin düşünme, anlama, sorgulama, inceleme, araştırma, keşfetme, günlük hayatla ilişkilendirme ve değerlendirme gibi becerileri geliştirici özellikte olması belirtilmiştir. • MEB(1 -5. Sınıflar)Türkçe ders kitaplarında metinler 1 -3 sayfa uzunluğunda seçilmiştir. • Metinlerin anlam bütünlüğü içinde verilmesine özen gösterilmiştir.

Sonuç • Türkçe öğretiminin etkili olması için öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi gerekmektedir. • Öğretmenlerin yapılandırıcı

Sonuç • Türkçe öğretiminin etkili olması için öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi gerekmektedir. • Öğretmenlerin yapılandırıcı anlayışı, modelleri, teorileri, öğrenme-öğretme sürecini, yöntem ve teknikleri, etkinlikleri, değerlendirmeyi vb. iyi bilmeleri gerekmektedir. • Üniversitelerimizin öğretmenlik programlarında yapılandırıcı yaklaşım, dil öğretim yaklaşımları, modelleri, teorileri, yöntem ve teknikleri, vb. yer almamaktadır. • Türkçe öğretimi eski bilgi ve uygulamalara dayalı, bilimsel temellerden uzak yürütülmektedir.

 TEŞEKKÜRLER Kaynaklar: Güneş, Firdevs. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma, Nobel Yayınları Güneş,

TEŞEKKÜRLER Kaynaklar: Güneş, Firdevs. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma, Nobel Yayınları Güneş, Firdevs. (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma, Nobel Yayınları