TRK ETM SSTEMNN YASAL DAYANAKLARI Trk Eitim Sisteminin

  • Slides: 58
Download presentation
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI

Türk Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları • • Anayasa Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Kanun Hükmünde Kararname

Türk Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları • • Anayasa Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Kanun Hükmünde Kararname Tüzükler Yönetmelikler Yönerge ve Genelgeler Kalkınma Planları

Anayasa • • • 10. 24. 42. 62. 130. 131. maddeleri devletin eğitim ve

Anayasa • • • 10. 24. 42. 62. 130. 131. maddeleri devletin eğitim ve öğretimle ilgili görevlerine yer vermiştir.

Anayasa 10. madde • Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din,

Anayasa 10. madde • Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. • Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. • Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Anayasa 24. madde • Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. • Din

Anayasa 24. madde • Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. • Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.

Anayasa • • 42. madde Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının

Anayasa • • 42. madde Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.

Anayasa 42. madde • İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet

Anayasa 42. madde • İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. • Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. • Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır.

Anayasa 62. madde • Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin,

Anayasa 62. madde • Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.

Anayasa 130. madde • Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin

Anayasa 130. madde • Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; eğitimöğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur.

Anayasa 130. madde • Kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim

Anayasa 130. madde • Kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir. • Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, malî ve idarî konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tâbidir.

Anayasa 131. madde • Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim

Anayasa 131. madde • Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kurulur.

Kanun • Kanun (Yasa): Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından yazılı bir şekilde ve bu

Kanun • Kanun (Yasa): Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından yazılı bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır. • Türkiye Cumhuriyeti’nde kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak yetkisi Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasında 87. maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilmiştir.

Kanun Hükmünde Kararname • Kanun hükmünde kararname Anayasanın 91. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu tarafından,

Kanun Hükmünde Kararname • Kanun hükmünde kararname Anayasanın 91. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılmaktadır. • Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır.

Eğitim Kanunları • 430 Sayılı Öğretim Birliği Kanunu • Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve

Eğitim Kanunları • 430 Sayılı Öğretim Birliği Kanunu • Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Resmî Gazete: 14/09/2011 - Sayı: 28054) • 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu • 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu • 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu • 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

Eğitim Kanunları 430 Sayılı Öğretim Birliği Kanunu • 3 Mart 1924 günü Meclis’te kabul

Eğitim Kanunları 430 Sayılı Öğretim Birliği Kanunu • 3 Mart 1924 günü Meclis’te kabul edilen bu kanun ile, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Böylelikle medreseler, tekke ve zaviyeler kapatılmış ve okullar MEB’e devredilmiştir.

Eğitim Kanunları 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Eğitim Kanunları 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname • Bu KHK’nın amacı Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Eğitim Kanunları 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu • 1973 yılında kabul edilen Kanun,

Eğitim Kanunları 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu • 1973 yılında kabul edilen Kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsamaktadır.

Eğitim Kanunları 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu • 1961 yılında kabul edilen bu

Eğitim Kanunları 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu • 1961 yılında kabul edilen bu kanun, ilköğretimin tanımı, zorunlu ve parasız olması, ilköğretim çağı, resmî ve özel Türk ilköğretim okullarında öğrenim görme mükellefiyeti, ilköğretim kurumlarının kapsamı, ilde ilköğretim görevlileri, okul öncesi eğitim ve öğretim kurumları ile ilköğretim okullarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları, kayıt ve kabul, okula devam, okulların arsa ve arazi işleri, ilköğretim okulu yapımı ve donatım işleri, ilköğretimin gelir, giderleri ve planlama hükümlerini kapsamaktadır.

Eğitim Kanunları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu • 1981 yılında kabul edilen bu kanunun amacı,

Eğitim Kanunları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu • 1981 yılında kabul edilen bu kanunun amacı, yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim- öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektedir.

Eğitim Kanunları 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu • 1986 yılında kabul edilen bu Kanunun

Eğitim Kanunları 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu • 1986 yılında kabul edilen bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda, yükseköğretim kurumlarında ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.

Eğitim Kanunları 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu • 2007 yılında kabul edilen bu

Eğitim Kanunları 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu • 2007 yılında kabul edilen bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılacak özel öğretim kurumlarına kurum açma izni verilmesi, kurumun nakli, devri, personel çalıştırılması, kurumlara yapılacak malî destek ve bu kurumların eğitim- öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının; eğitim- öğretim, yönetim, denetim, gözetim ve personel çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tüzük • Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı

Tüzük • Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir. • Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır. • Türk Bayrağı Tüzüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

Yönetmelik • Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin

Yönetmelik • Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. • Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir. • Yasalara göre daha ayrıntılı hazırlanırlar.

Yönetmelik • Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği • Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Yönetmelik • Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği • Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği • Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği • Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği • Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yönerge • Üst makamlarca alt makamlara, belirli bir konuda yapılacak iş ve işlemlerin esaslarına,

Yönerge • Üst makamlarca alt makamlara, belirli bir konuda yapılacak iş ve işlemlerin esaslarına, aşama uygulama basamaklarına yönelik ayrıntılı talimatları içeren hukuksal metinlerdir

Yönerge • Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi • Özel Öğretim

Yönerge • Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi • Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi • Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi • Merkezî Sistem Sınav Yönergesi • Örgün ve Yaygın Eğitim Halk Oyunları Yarışma Yönergesi

Genelge • Özel ya da resmî bütün eğitim-öğretim kurumlarını içeren kanun, yönetmelik ve yönergelere

Genelge • Özel ya da resmî bütün eğitim-öğretim kurumlarını içeren kanun, yönetmelik ve yönergelere yönelik daha çok emir, duyuru, açıklama, dikkat çekme niteliği taşıyan yazılı hukuksal metinlerdir.

Genelge • 15. 09. 2014 tarihli Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılıkla Mücadele Genelgesi • 12.

Genelge • 15. 09. 2014 tarihli Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılıkla Mücadele Genelgesi • 12. 09. 2014 tarihli Okulda İzcilik Faaliyetleri Genelgesi • 16. 01. 2014 tarihli Okullar Hayat Olsun Projesi Genelgesi • 30. 11. 2012 tarihli Disiplin Cezalarında Uygulama Birliği Genelgesi

Tebliğler Dergisi • Bakanlıkla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve programlar ile duyuruların

Tebliğler Dergisi • Bakanlıkla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve programlar ile duyuruların yer aldığı Tebliğler Dergisi, her ayın ilk 10 günü içinde yayınlanır. • Tebliğler Dergisinin okul ve kurum müdürlüklerince yönetici, öğretmen ve diğer ilgililere duyurulması sağlanır ve yapılan duyurular arşivlenir. • Tebliğler Dergisi'nin ilgililerce okunup okunmadığı, ciltlenerek muhafaza edilip edilmediği müfettişler ve denetlemeye yetkili olanlar tarafından takip ve kontrol edilir.

Millî Eğitim Şuraları • Millî Eğitim Şûrası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. • Türk

Millî Eğitim Şuraları • Millî Eğitim Şûrası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. • Türk millî eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik eder, tavsiye kararları alır. • Bakan, şûranın tabii üyesi ve başkanıdır. • Şûra, tabii üyeler ile davetli üyelerden oluşur.

Millî Eğitim Şûraları • Şûranın, Bakanın daveti üzerine 4 yılda bir toplanması esastır. •

Millî Eğitim Şûraları • Şûranın, Bakanın daveti üzerine 4 yılda bir toplanması esastır. • Çalışma gruplarında kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar birer tutanağa bağlanır. • Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oylamalar açık tasnif usulüyle yapılır. Oyların eşit olması hâlinde Başkanın katıldığı görüş kabul edilir.

19. Millî Eğitim Şurası • 2 -6 Aralık 2014 tarihleri arasında yaklaşık 600 katılımcı

19. Millî Eğitim Şurası • 2 -6 Aralık 2014 tarihleri arasında yaklaşık 600 katılımcı ile Antalya’da gerçekleştirilmiştir. • 179 tavsiye kararı alınmıştır. • Okul öncesi programda değerler eğitimine yer verilmesi • İlkokul 1. , 2. ve 3. sınıflara da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konulması • İlkokulda gerekli yasal düzenleme yapılarak, trafik güvenliği ve insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi derslerinin haftalık ders çizelgesinden kaldırılması

19. Millî Eğitim Şurası • Osmanlı Türkçesi dersinin bütün liseler yerine Anadolu imam hatip

19. Millî Eğitim Şurası • Osmanlı Türkçesi dersinin bütün liseler yerine Anadolu imam hatip liselerinde zorunlu ders olması • Görsel sanatlar dersi çatısı altında geleneksel sanatlar hat, ebru, tezhib ve minyatür öğretim programlarının da uygulanmasına imkan verilmesi Gibi günümüz sosyal ve siyasî iklimine uygun kararlar alınmıştır.

19. Millî Eğitim Şûrası • Öğretmen niteliğinin artırılmasına ilişkin olarak ise; • Öğretmenlerin mesleki

19. Millî Eğitim Şûrası • Öğretmen niteliğinin artırılmasına ilişkin olarak ise; • Öğretmenlerin mesleki gelişim programlarını düzenlemek, bu programlar için öğretim materyalleri hazırlamak ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Milli Eğitim Akademisi kurulması

19. Millî Eğitim Şûrası • Öğretmen adaylarının mesleğe seçiminde, KPSS ve ÖABT testlerinde öğretmen

19. Millî Eğitim Şûrası • Öğretmen adaylarının mesleğe seçiminde, KPSS ve ÖABT testlerinde öğretmen yeterlikleri dikkate alan öğretmenlik mesleğinin bilişsel boyutunun yanında duyuşsal ve psiko-motor özelliklerini de temel alan çoklu değerlendirme sistemlerini içeren bir modelin oluşturulması

19. Millî Eğitim Şûrası • Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurumsal ve bireysel gereksinmeler doğrultusunda öğretmenlerin

19. Millî Eğitim Şûrası • Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurumsal ve bireysel gereksinmeler doğrultusunda öğretmenlerin kendi alanlarında veya Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora programlarına katılımının teşvik edilmesi • Öğretmenlerin özlük haklarına yönelik olarak, her dört yılda bir yıpranma payı ve 3600 ek gösterge verilmesi

19. Millî Eğitim Şûrası • Yönetici pozisyonlarına atamalarda kadın yönetici lehine pozitif ayrımcılık getirilmesi

19. Millî Eğitim Şûrası • Yönetici pozisyonlarına atamalarda kadın yönetici lehine pozitif ayrımcılık getirilmesi • Eğitim yöneticiliğinin ilk basamağı olan müdür yardımcılığı konumlarına yapılacak görevlendirmelerde, okul müdürünün takdirinin öncelikli olması, okul veya kurum müdür yardımcısının, en az 3 yıl görev yapmış ve merkezi sınavda başarılı olmuş öğretmenler arasından müdürün teklifi ve üst makamın onayı ile görevlendirilmesi

19. Millî Eğitim Şûrası • Tezsiz yüksek lisans programında olduğu gibi uygulayıcılara yönelik olarak

19. Millî Eğitim Şûrası • Tezsiz yüksek lisans programında olduğu gibi uygulayıcılara yönelik olarak eğitim doktorası programı açılması • MEB bütçesinden okullarda yaşanan maddi sıkıntıların giderilmesi için öğrenci başına 120 lira ödenek ayrılması • Okulda fiziksel güvenliği sağlamak amacıyla, bütün okullarda güvenlik görevlisi ve sağlık personelinin hizmet alımı yoluyla görevlendirilmesi

19. Millî Eğitim Şûrası • Madde bağımlılığı, şiddet, saldırganlık vb. konularda öğrencilerde, okul personelinde

19. Millî Eğitim Şûrası • Madde bağımlılığı, şiddet, saldırganlık vb. konularda öğrencilerde, okul personelinde ve öğrenci velilerinde farkındalık yaratacak kamu spotları hazırlanması • Cep telefonlarının okulda uygunsuz kullanılmasının önlenmesi amacıyla, bilişim teknolojilerinin etik kullanımı konusunda öğrenci, öğretmen ve velilere dönük eğitim çalışmaları yürütülmesi

Kalkınma Planlarında Eğitim • Ülkenin insangücü gereksinmeleri, insan gücü istihdam ilişkileri, örgün ve yaygın

Kalkınma Planlarında Eğitim • Ülkenin insangücü gereksinmeleri, insan gücü istihdam ilişkileri, örgün ve yaygın eğitime ayrılan kaynaklar, kaynakların dağılımı, eğitim ve öğretim niteliğini yükseltici tedbirler belirlenir.

Kalkınma Planlarında Eğitim • İlki 1963 yılında olmak üzere her 5 yılda bir “Beş

Kalkınma Planlarında Eğitim • İlki 1963 yılında olmak üzere her 5 yılda bir “Beş Yıllık Kalkınma Planları” hazırlanmıştır. • Kalkınma planları, TBMM’nin onayıyla yürürlüğe girmektedir. • Şu an, TBMM Genel Kurulunda 2013 yılında kabul edilen “Onuncu Kalkınma Planı (20142018)” yürürlüktedir.

10. Kalkınma Planı (2014 -2018) • Ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sistemi, öğrencilerin ilgi ve

10. Kalkınma Planı (2014 -2018) • Ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sistemi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alan etkin rehberlik ve yönlendirme hizmetleri desteğiyle, süreç odaklı bir değerlendirme yapısına kavuşturulacaktır. • Deneyimli öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde ve okullarda uzun süreli çalışması özendirilecektir.

10. Kalkınma Planı (2014 -2018) • Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık,

10. Kalkınma Planı (2014 -2018) • Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürülecektir. • Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi oluşturulacaktır.

10. Kalkınma Planı (2014 -2018) • Derslik başına öğrenci sayısı 30 ve altı olan

10. Kalkınma Planı (2014 -2018) • Derslik başına öğrenci sayısı 30 ve altı olan il sayısı ilköğretimde 76’ya, ortaöğretimde 66’ya çıkarılacaktır. • Okul öncesi eğitimde brüt okullaşma oranı % 70’e çıkarılacaktır. • Yükseköğretimde brüt okullaşma oranı örgün eğitimde % 55’e, toplamda ise % 94’e çıkarılacaktır.

Hükümet Programlarında Eğitim • Hükümet programları, işbaşına gelecek olan hükümetlerin TBMM Genel Kurul’unda milletvekillerine

Hükümet Programlarında Eğitim • Hükümet programları, işbaşına gelecek olan hükümetlerin TBMM Genel Kurul’unda milletvekillerine dolayısıyla kamuoyuna açıkladığı, iktidarı kullanırken gerçekleştirmeyi hedefledikleri ile ilgili hazırladıkları eylem planlarıdır.

Hükümet Programlarında Eğitim • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ilgili hükümlerince ve TBMM İç Tüzüğü uyarınca

Hükümet Programlarında Eğitim • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ilgili hükümlerince ve TBMM İç Tüzüğü uyarınca TBMM Genel Kurulunda, kurulan hükümete ait hükümet programının okunması ve hükümetin Meclisten güvenoyu alması şarttır. • 65. Hükümet Programında “bilgi tabanlı ekonominin ihtiyaç duyduğu insangücünü yetiştiren, özgürlükçü, üretken ve rekabetçi bir eğitim sisteminin oluşturulması hedeflenerek” küreselleşmeye atıfta bulunulduğu söylenilebilir.

Uluslararası Antlaşmalar • TBMM onayıyla kabul edilen ve imzalanan uluslararası antlaşmalar, iç hukuk içerisinde

Uluslararası Antlaşmalar • TBMM onayıyla kabul edilen ve imzalanan uluslararası antlaşmalar, iç hukuk içerisinde kanun hükmünde görülmektedir. Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Ulusal kanunlarla uluslararası antlaşmaların farklı hükümler içermesi durumunda uluslararası antlaşmalar geçerlidir.

Uluslararası Antlaşmalar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (10 Aralık 1948) • 30 maddelik bildiri •

Uluslararası Antlaşmalar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (10 Aralık 1948) • 30 maddelik bildiri • Türkiye Cumhuriyeti, 6 Nisan 1949 tarihinde imzalamıştır. • Madde 26

Uluslararası Antlaşmalar Madde 26 • Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve

Uluslararası Antlaşmalar Madde 26 • Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve meslekî eğitim herkese açıktır. Yükseköğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır.

Uluslararası Antlaşmalar Madde 26 • Eğitim, insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel

Uluslararası Antlaşmalar Madde 26 • Eğitim, insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve BM’nin barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir. • Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve babanın hakkıdır.

Uluslararası Antlaşmalar BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989) • Çocukların haklarına dair

Uluslararası Antlaşmalar BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989) • Çocukların haklarına dair bugüne dek hazırlanmış en kapsamlı belge ve bu haklara uluslararası yasa gücünü kazandıran ilk metindir. • BM Genel Kurulunda onaylanan 54 maddelik sözleşmeyi ABD, Somali ve Güney Sudan dışındaki 193 ülke kabul etmiştir.

Uluslararası Antlaşmalar BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989) • Türkiye Cumhuriyeti sözleşmeyi

Uluslararası Antlaşmalar BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989) • Türkiye Cumhuriyeti sözleşmeyi 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamış; 10 Aralık 1994 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiş; 23 Aralık 1994 tarihinde Bakanlar Kurulu onaylamış; 27 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Uluslararası Antlaşmalar BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989) • Belge, nerede doğduklarına,

Uluslararası Antlaşmalar BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989) • Belge, nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır.

Uluslararası Antlaşmalar BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989) Çocuk hakları, • yaşama

Uluslararası Antlaşmalar BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989) Çocuk hakları, • yaşama hakkı; • eksiksiz biçimde gelişme hakkı; • zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı; • aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarını kapsamaktadır.

Uluslararası Antlaşmalar • • BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989) Çocuk Hakları

Uluslararası Antlaşmalar • • BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989) Çocuk Hakları Sözleşmesine yön veren temel değerler şunlardır: ayrım gözetmeme; çocuğun yararının gözetilmesi; yaşama ve gelişme; katılım

Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri • • Genellik ve eşitlik Ferdin ve toplumun ihtiyaçları

Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri • • Genellik ve eşitlik Ferdin ve toplumun ihtiyaçları Fırsat ve imkan eşitliği Demokrasi eğitimi Laiklik Planlılık Karma eğitim

Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri • Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği •

Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri • Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği • Bilimsellik • Yöneltme • Eğitim hakkı • Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği • Süreklilik • Her yerde eğitim

Yararlanılan Kaynaklar • MEB. (1993). Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliği. • MEB.

Yararlanılan Kaynaklar • MEB. (1993). Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliği. • MEB. (2014). Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği. • Öznalbant, E. (2016). Türk eğitim sisteminin teşkilat yapısı, kademelendirilmesi ve yasal dayanakları. A. Bakioğlu (Ed. ). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (193 -225). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. • Kepenekci, Y. (2008). Eğitimciler için insan hakları ve vatandaşlık. Ankara: Ekinoks Yayıncılık. • http: //www. meb. gov. tr/19 -mill-egitim-srasi-sonaerdi/haber/7594/tr adresinden 27. 01. 2016 tarihinde alınmıştır.