TRK DENZCLK SEKTRNDE VERGLENDRME GENEL BLGLER Gnmzde kresel

  • Slides: 35
Download presentation
TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE VERGİLENDİRME

TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE VERGİLENDİRME

GENEL BİLGİLER -Günümüzde küresel ticaretin%80’i deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. - Türkiye’de gemi inşa sanayisinin toplam

GENEL BİLGİLER -Günümüzde küresel ticaretin%80’i deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. - Türkiye’de gemi inşa sanayisinin toplam gemi maliyetinin yaklaşık %39 u işçilik üzerinden ekonomiye geri dönmektedir. -Taşıma maliyetleri değerlendirildiğinde ise; Demiryolunun 3, 5 kat, Karayolunun 7 kat Hava yolunun ise 22 kat daha maliyetli olduğu belirlenmiştir.

GENEL BİLGİLER -Yapılan hesaplamalara göre, -150 km lik bir otoyolun maliyeti yaklaşık 1 milyar

GENEL BİLGİLER -Yapılan hesaplamalara göre, -150 km lik bir otoyolun maliyeti yaklaşık 1 milyar dolardır. -Buna karşılık 1. 100 konteynerlik bir yük gemisinin maliyeti ise yaklaşık 20 milyon dolardır. - Üstelik deniz yolunun Otoyol gibi bakım onarım masrafı yoktur. Sadece korumamız yeterlidir. - Türk dış ticaretinin %91’i deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir.

HUKUKİ MEVZUAT 815 sayılı Kabotaj Kanunu Madde 1 – Türkiye sahillerinin bir noktasından diğerine

HUKUKİ MEVZUAT 815 sayılı Kabotaj Kanunu Madde 1 – Türkiye sahillerinin bir noktasından diğerine emtia ve yolcu alıp nakletmek ve sahillerde limanlar dahilinde veya beyninde cer ve kılavuzluk ve her hangi mahiyette olursa olsun bilcümle liman hidematını ifa etmek yalnız Türkiye sancağını hamil sefain ve merakibe munhasırdır Milli Gemi Sicili Türk Ticaret Kanunu(T. T. K 5. kitap Deniz Ticareti 1. Kısım Gemi) ve Gemi Sicili Nizamnamesi ile kurulmuştur.

HUKUKİ MEVZUAT İnşa Halinde Gemi Sicili Henüz inşa aşamasında olan ve kredi ihtiyacı olan

HUKUKİ MEVZUAT İnşa Halinde Gemi Sicili Henüz inşa aşamasında olan ve kredi ihtiyacı olan yapım işlerinde, gemiyi inşa eden tersaneye ve gemiyi sipariş eden kişiye ipotek ve kredilerde kolaylık sağlamak için meydana getirilmiş olan, aslında Milli Gemi Sicili’nin bir cüz’üdür.

HUKUKİ MEVZUAT Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu (TUGSK) Milli Gemi Sicilinde olan gemilerin ağır

HUKUKİ MEVZUAT Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu (TUGSK) Milli Gemi Sicilinde olan gemilerin ağır vergi yüklerini gidermek, uluslararası alanda rekabet edebilmek ve yabancı bayrak altında faaliyet gösteren gemi ve yatların Türk Gemi Siciline geçmesini sağlamak amacıyla 21. 12. 1999 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 4490 sayılı Kanun olarak yürürlüğe girmiştir.

HUKUKİ MEVZUAT TUGS YÖNETMELİĞİ 4490 Sayılı TUGS Kanunu’na bağlı olarak 23. 06. 2000 tarihinde

HUKUKİ MEVZUAT TUGS YÖNETMELİĞİ 4490 Sayılı TUGS Kanunu’na bağlı olarak 23. 06. 2000 tarihinde yayımlanan Yönetmeliktir.

HUKUKİ MEVZUAT Açık Sicil Kavramı Kıyı ötesi olan bu siciller, milli gemi sicillerinin bürokrasi

HUKUKİ MEVZUAT Açık Sicil Kavramı Kıyı ötesi olan bu siciller, milli gemi sicillerinin bürokrasi ve vergisel yönden olan olumsuzluklarından kurtulmak isteyen girişimcilerin tercih ettiği sicil türleridir. Örnek ülkeler; Panama, Malta, Liberya, Komor. Ülkeleri adına kolay bir gelir getirici unsur olarak değerlendirmişler ve bu sayede ciddi gelirler elde etmektedirler.

VERGİ UYGULAMALARI TUGSK 2. Maddesinde Kanunda geçen tanımlara yer verilmiştir. 4. maddesinde ise hangi

VERGİ UYGULAMALARI TUGSK 2. Maddesinde Kanunda geçen tanımlara yer verilmiştir. 4. maddesinde ise hangi gemi ve yatların talep üzerine tescil edileceği belirlenmiştir. TUGSK 12. MADDE ‘’Bu kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Ve fonlardan istisnadır.

VERGİ UYGULAMALARI TUGSK 12. MADDE Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin,

VERGİ UYGULAMALARI TUGSK 12. MADDE Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin, alım, satım, ipotek, tescil, kredi, Gemi Kira, zaman charteri, tüm navlun sözleşmeleri, damga vergisine ve harçlara ve bu işlemler nedeniyle alınacak paralar, BSMV ve fonlara tabi tutulmaz.

VERGİ UYGULAMALARI TUGSK 12. MADDE Birinci ve ikinci fıkra hükümleri , gemi ve yatların

VERGİ UYGULAMALARI TUGSK 12. MADDE Birinci ve ikinci fıkra hükümleri , gemi ve yatların Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri aşamasında da uygulanır. Ancak, bu kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının ( c) bendi uyarınca TUGS’a kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri halinde, bunların en az altı ay süreyle TUGS’a kayıtlı olarak işletilmiş olması şartı aranır

VERGİ UYGULAMALARI TUGSK 12. MADDE Bu kanun uyarınca oluşturulan TUGS’a kayıtlı gemilerin ve yatların

VERGİ UYGULAMALARI TUGSK 12. MADDE Bu kanun uyarınca oluşturulan TUGS’a kayıtlı gemilerin ve yatların sahiplerinden aşağıdaki harçlar ayrıca tahsil olunur. a-) Kayıt Harcı: 10. 000 ABD doları karşılığında Türk parasına ilave olarak, her bir net ton için 1 ABD doları karşılığı Türk lirası alınır. Bakanlar kurulu bu miktarı on katına kadar arttırmaya yetkilidir. TUGS kayıtlı yatlar için alınacak maktu kayıt harcı 5. 000 ABD doları karşılığı Türk lirası kadardır.

VERGİ UYGULAMALARI TUGSK 12. MADDE b-) Yıllık Tonaj Harcı: Gemilerden ve yatlardan TUGS’a kayıtlı

VERGİ UYGULAMALARI TUGSK 12. MADDE b-) Yıllık Tonaj Harcı: Gemilerden ve yatlardan TUGS’a kayıtlı olduğu her takvim yılı için her bir net ton başına 1 ABD doları karşılığı Türk lirası alınır. Bu harç Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte tahsil olunur. Vadesi gelen yıllık tonaj harcı taksitleri ödenmedikçe, sicilin terkini ve yeni sahibi adına tescili yapılmaz. Devir sırasında vadesi gelmeyen harç taksitleri tescil olunduğu yeni sahibi tarafından taksit süreleri içinde ödenir. Bakanlar Kurulu bu miktarı on katına kadar arttırmaya yetkilidir.

VERGİ UYGULAMALARI TUGSK 12. MADDE b-) Yıllık Tonaj Harcı: TUGS’a kayıtlı gemi veya yatın

VERGİ UYGULAMALARI TUGSK 12. MADDE b-) Yıllık Tonaj Harcı: TUGS’a kayıtlı gemi veya yatın sicilden re’sen terkinini gerektiren sebeplerin meydana gelmesi halinde, sicil kaydı daha sonra terkin edilse bile tonaj harcı yükümlülüğü terkin sebebinin gerçekleştiği tarihi takip eden ay itibarıyla sona erer. c-) TUGS’a kayıtlı gemi ve yat doğrudan veya çift(dual) klas olarak Türk Loydu’na kayıtlı ise bu maddenin (a) ve (b) bendinde tespit edilen bedellerde %50 indirim yapılır.

VERGİ UYGULAMALARI TUGSK 12. MADDE d-) Finansal kiralama firmaları adına TUGS’a kayıtlı gemi ve

VERGİ UYGULAMALARI TUGSK 12. MADDE d-) Finansal kiralama firmaları adına TUGS’a kayıtlı gemi ve yatların mülkiyetinin finansal kiralama sözleşmesi hükümleri gereğince kiracıya devri gerektiğinde, gemi ve yatı kendi adına tescil ettirecek kiracıdan kayıt harcı alınmaz. ABD dolarının, Türk lirası karşılığının hesabında TUGS’a tescillerinde tescil tarihi, yıllık tonaj harcına ilişkin taksitlerde ödemenin yapıldığı gün için TCMB tarafından tespit edilen ve ilan olunan döviz satış kuru esas alınır.

VERGİ UYGULAMALARI TUGSK 12. MADDE TUGS’a kayıtlı gemilerde ve yatlarda çalışan personele ödenen ücretler

VERGİ UYGULAMALARI TUGSK 12. MADDE TUGS’a kayıtlı gemilerde ve yatlarda çalışan personele ödenen ücretler gelir vergisi ve fonlardan müstesnadır. (Bu istisna sadece gemi ve yat personeline uygulanacaktır) Üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca alınacak harçların tarh, tahakkuk ve tahsilinde aksine hüküm bulunmadıkça 213 sayılı VUK, 6183 sayılı AATUHK ve 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

VERGİ UYGULAMALARI 1 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 4490 sayılı kanunla oluşturulan TUGS’a

VERGİ UYGULAMALARI 1 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 4490 sayılı kanunla oluşturulan TUGS’a kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden elde edilen kazançlar, faaliyetin gelir vergisi mükelleflerince (dar mükellefler dahil) yapılması halinde gelir vergisinden, kurumlar vergisi mükelleflerince(dar mükellefler dahil) yapılması halinde kurumlar vergisinden; TUGS’a kayıtlı gemilerin devrinden elde edilecek kazançlar da gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

VERGİ UYGULAMALARI 1 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu istisna, gerçek ve tüzel

VERGİ UYGULAMALARI 1 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu istisna, gerçek ve tüzel kişilerin TUGS’a kayıt ettirdikleri gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde ettikleri kazançları ile sınırlıdır. (GVK 94/6 -b-i istisna kapsamında değildir. ) Ancak, Türkiye’de inşa edilen gemi ve yatlardan anılan sicile kayıtlı olanların işletilip işletilmediğine bakılmaksızın devrinden elde edilen kazançlar da istisna kapsamında değerlendirilecektir.

VERGİ UYGULAMALARI 1 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TUGS’a kayıtlı gemilerin ve yatların

VERGİ UYGULAMALARI 1 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TUGS’a kayıtlı gemilerin ve yatların otel veya restoran işletmeciliğinde (yüzer otel veya restoran) kullanılması durumunda bu faaliyet gemi işletmeciliği faaliyeti kapsamında değerlendirilmeyeceğinden, elde edilen kazançların söz konusu istisnalardan yararlandırılması mümkün değildir. -İstisnanın uygulanabilmesi için gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen hasılattan, bu faaliyetlere ilişkin giderlerin düşülmesi suretiyle istisna kazancın tespiti gerekir.

VERGİ UYGULAMALARI 1 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TUGS’a kayıtlı gemilerin işletilmesi sonucunda

VERGİ UYGULAMALARI 1 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TUGS’a kayıtlı gemilerin işletilmesi sonucunda zarar doğması halinde, bu zararın diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirilmesi mümkün değildir. (KVK 5/3) Aynı şekilde, gemiye ait amortisman ve itfa payları da dahil olmak üzere bu faaliyet için yapılan giderler, istisna kapsamı dışında elde edilen kazançlardan indirilemeyecektir. Anılan faaliyetler nedeniyle doğan alacaklara ilişkin kur farkı, ve vade farkı gelirlerinin kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

VERGİ UYGULAMALARI 1 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İstisnadan yararlanılabilmesi için kayıtların, istisna

VERGİ UYGULAMALARI 1 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İstisnadan yararlanılabilmesi için kayıtların, istisna kazanç ile diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç ayrımının yapılmasını sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir. Mükelleflerin, TUGS’a kayıtlı gemilerin işletilmesi faaliyetinin yanı sıra başka faaliyetlerinin de bulunması halinde, varsa müşterek genel giderlerin bu faaliyetlerden elde edilen hasılata orantılı olarak dağıtılması suretiyle kazanç tespitinin yapılması gerekmektedir.

VERGİ UYGULAMALARI 1 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TUGS’a kayıtlı gemilere ait ihtiyaç

VERGİ UYGULAMALARI 1 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TUGS’a kayıtlı gemilere ait ihtiyaç fazlası malzeme ve sabit kıymetlerin, deniz taşımacılığı faaliyetinin yürütülebilmesi için gemide bulunması zorunlu olan malzeme ve sabit kıymetlerden olması halinde, bunların devrinden elde edilen kazançlar istisnadan yararlanabilecektir.

VERGİ UYGULAMALARI 1 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Deniz taşımacılığında, zamana ve yüke

VERGİ UYGULAMALARI 1 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Deniz taşımacılığında, zamana ve yüke bağlı olarak geminin tamamını veya bir kısmını taşıtana tahsis etmek suretiyle yük ve eşya taşıma taahhüt sözleşmeleri kapsamında yapılan ‘’Time –Charter İşletmeciliği’’ gemi işletmeciliği faaliyeti kapsamında değerlendirileceğinden , söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir. Ancak TUGS’a kayıtlı gemilerin zamana ve yüke bağlı olmaksızın doğrudan kiraya verilmesi durumunda gemi işletmeciliği faaliyetinden söz edilemeyeceğinden elde edilen kira gelirine istisna uygulanmayacağı tabidir.

VERGİ UYGULAMALARI TUGS’ a kayıtlı olması şartıyla, ister gerçek, ister tüzel kişi, ister tam

VERGİ UYGULAMALARI TUGS’ a kayıtlı olması şartıyla, ister gerçek, ister tüzel kişi, ister tam mükellef ister dar mükellef olsun istisnaya tabidir. Kanun’da sayılı gemiler yurt dışından veya içinden alınmış olabilir, yurt içinden ve yurt dışından kiralanmış olabilir. Yurt içi kiralamalar geminin mürettebatıyla birlikte ve işletilmesinin tüm sorumluluğu belli bir taşımayı yapmak üzere kiracıda kalacak şekilde verilmesi halinde ilgili sözleşme ‘’timecharter’’ olarak değerlendirilir. İstisnadır. Çıplak kiralamada ise istisna uygulanmaz.

VERGİ UYGULAMALARI Yurt dışından yapılan kiralamalarda çıplak kiralama sözleşmesi ise GVK 70. maddesine göre

VERGİ UYGULAMALARI Yurt dışından yapılan kiralamalarda çıplak kiralama sözleşmesi ise GVK 70. maddesine göre gemiler gayrimenkul olarak sayılmıştır. Bu nedenle elde edilecek kazanç G. M. S. İ olarak değerlendirilecektir. K. V. K 30. maddesi hükmüne göre ise dar mükellef kurumun elde ettiği G. M. S. İ nedeniyle yapılan ödemeler brüte iblağ edilerek %20 oranında stopaj hesaplanacaktır.

VERGİ UYGULAMALARI Kira geliri elde eden dar mükellefin mukimi olduğu ülke ile imzalanmış bir

VERGİ UYGULAMALARI Kira geliri elde eden dar mükellefin mukimi olduğu ülke ile imzalanmış bir Ç. V. Ö. A mevcutsa öncelikle bu anlaşmanın incelenmesi gerekir. Ç. V. Ö. A 6. maddesine göre gemiler gayrimenkul sayılmazlar. Yapılan bu kiralama gayri maddi hak kiralaması olarak değerlendirilebilir. Gayri maddi haklar için ise Ç. V. Ö. A 12. maddesine göre belirlenen oranda stopaj yükümlülüğü doğacaktır.

VERGİ UYGULAMALARI Dar mükelleften yapılan kiralama ‘’time-charter’’ ise, dar mükellefin elde ettiği kazanç Ç.

VERGİ UYGULAMALARI Dar mükelleften yapılan kiralama ‘’time-charter’’ ise, dar mükellefin elde ettiği kazanç Ç. V. Ö. A 7. maddesine göre ‘’ticari kazanç’’ olacak. Kiralama konusu gemi uluslararası trafikte hareket emesi halinde Ç. V. Ö. A 8. maddesinde yer alan ‘’uluslararası taşımacılık’’ hükümlerine göre değerlendirilecektir.

VERGİ UYGULAMALARI Ö. T. V ‘si Sıfıra İndirilmiş Yakıt: 01. 07. 2003 tarih ve

VERGİ UYGULAMALARI Ö. T. V ‘si Sıfıra İndirilmiş Yakıt: 01. 07. 2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararın 1. maddesiyle; TUGS’a veya Milli Gemi Siciline ve Deniz Ticaret Odasına kayıtlı olan ve kabotaj hattında çalışan; -Yük ve yolcu taşıyan gemiler -Balıkçı gemileri -Ticari yatlar -Römorkör, Dalgıç aracı vb. hizmet gemileri -Algarina, bilimsel gemiler, kablo ve kurtarma gemileri, Dağıtıcılardan sıfır Ö. T. V ile yakıt alabilirler.

VERGİ UYGULAMALARI K. D. V Kanunu 13/a maddesi: Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava

VERGİ UYGULAMALARI K. D. V Kanunu 13/a maddesi: Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler istisnadır.

VERGİ UYGULAMALARI K. D. V Kanunu 13/b Maddesi: Deniz ve hava taşıma araçları için

VERGİ UYGULAMALARI K. D. V Kanunu 13/b Maddesi: Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler. İstisna kapsamına, liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dâhil olmak üzere, deniz ve hava taşıma araçları için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet girmektedir. Bu kapsamda deniz ve hava taşıma aracına verilen temizlik, güvenlik gibi hizmetler istisna kapsamında değerlendirilir. İstisna kapsamındaki hizmetin nev’inin yanı sıra, hangi deniz veya hava taşıma aracı için verildiğinin faturada gösterilmesi şarttır.

VERGİ UYGULAMALARI İstisna konusu olan hizmetler 60 No ’lu K. D. V sirkülerinde açıkça

VERGİ UYGULAMALARI İstisna konusu olan hizmetler 60 No ’lu K. D. V sirkülerinde açıkça tanımlanarak belirtilmiştir. Sirkülerin 3. 2. 2. 1 başlığı altında istisna kapsamına giren hizmetler. 3. 2. 2. 2 başlığı altında ise istisna kapsamı dışında olan ve vergiye tabi olacak hizmetler belirlenmiştir. İstisna kapsamındaki liman ve hava meydanlarının sınırları, alanları İdare tarafından belirlenmiş ve liman veya hava meydanı olarak tanımlanmış yerler olması gerekmektedir.

VERGİ UYGULAMALARI Fiziki olarak liman sınırları içinde yer almayan noktalarda bu istisnadan yararlanılamaz. Liman

VERGİ UYGULAMALARI Fiziki olarak liman sınırları içinde yer almayan noktalarda bu istisnadan yararlanılamaz. Liman sınırları dışında olsa bile Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere verilen tadil, bakım, onarım hizmetleri ise hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecektir. İstisna sadece hizmetleri kapsamakta olup, mal teslimleri bu istisna kapsamına girmemektedir. KDV uygulamasında bir işlemin hem tam istisna hem kısmi istisna kapsamına girmesi halinde bu işlem için öncelikli olarak tam istisnaya ilişkin usul ve esaslar uygulanır. (17/4 -o)

VERGİ UYGULAMALARI K. D. V Kanunu 14. Madde: 3065 sayılı Kanunun (14/1) inci maddesi

VERGİ UYGULAMALARI K. D. V Kanunu 14. Madde: 3065 sayılı Kanunun (14/1) inci maddesi ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden istisna edilmiştir. Kanunun (14/2) maddesi uyarınca söz konusu istisna, ikametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan mükelleflere, bir diğer ifade ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre dar mükellefiyete tabi gerçek ve tüzel kişilere karşılıklı olmak şartıyla uygulanır.

VERGİ UYGULAMALARI K. D. V Kanunu 14. Madde: 3065 sayılı Kanunun (14/1) inci maddesinde

VERGİ UYGULAMALARI K. D. V Kanunu 14. Madde: 3065 sayılı Kanunun (14/1) inci maddesinde Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı[1] ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, karayolu ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işlemleri KDV’den istisna edilmiştir. İstisna kapsamına; - Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçerek yabancı bir ülkede sona eren,

VERGİ UYGULAMALARI K. D. V Kanunu 14. Madde: - Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de

VERGİ UYGULAMALARI K. D. V Kanunu 14. Madde: - Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren, - Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren, taşıma işleri girmektedir.